พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


546 จิตเดิมใสสะอาด

ปัญหา มีหลักฐานอะไรบ้างแสดงว่าจิตเป็นธรรมชาติใสสะอาด?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ผุดผ่อง แต่ว่าจิตนั้นแลเศร้าหมองแล้วด้วยอุปกิเลสที่จรมา ปุถุชนผู้มิได้สดับย่อมรู้ข้อนั้นตามความเป็นจริง ฉะนั้นเราจึงกล่าวว่า ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ย่อมไม่มีการอบรมจิต....ส่วนอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้แล้ว ย่อมทราบข้อนั้นตามความเป็นจริง ฉะนั้นเราจึงกล่าวว่า อริยสาวกผู้ได้สดับย่อมมีการอบรมจิต....”

บาลีแห่งเอกธรรม เอก. อํ. (๕๒-๕๓)
ตบ. ๒๐ : ๑๑-๑๒ ตท. ๒๐ : ๙
ตอ. G.S. ๑ : ๘

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :