พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


549 ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์

ปัญหา ญาติ โภคะ ยศ กับปัญญา อย่างไหนสำคัญกว่ากัน?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเสื่อมแห่ง ญาติ.... ความเสื่อมแห่งโภคะ... ความเสื่อมแห่งยศเป็นเรื่องเล็กน้อย ความเสื่อมแห่งปัญญาเป็นเรื่องร้ายแรงกว่าความเสื่อมทั้งหลาย
“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเจริญด้วย ญาติ.... ความเจริญด้วยโภคะ... ความเจริญด้วย ยศเป็นเรื่องเล็กน้อย ความเจริญด้วย ปัญญาเป็นเรื่องเลิศกว่าความเจริญทั้งหลาย เพราะเหตุนี้แล เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจักเจริญด้วยความเจริญแห่งปัญญา”


บาลีแห่งเอกธรรม เอก. อํ. (๗๗-๘๑)
ตบ. ๒๐ : ๑๗-๑๘ ตท. ๒๐ : ๑๔
ตอ. G.S. ๑ : ๑๐-๑๑

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :