พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


551 ธรรมที่ทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อม

ปัญหา ธรรมอะไรเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาเสื่อม?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้แต่อย่างเดียว ที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญ เพื่อความอันตรธานแห่งสัทธรรม เหมือนความประมาท...เหมือนความเป็นผู้เกียจคร้าน...เหมือนความเป็นผู้มักมาก... เหมือนความเป็นผู้ไม่สันโดษ...เหมือนการพิจารณาโดยไม่รอบคอบ...เหมือนความไม่รู้ตัว.... เหมือนความมีมิตรชั่ว...เหมือนการประกอบอกุศลเนืองๆ....การไม่ประกอบกุศลธรรม....”


บาลีแห่งเอกธรรม เอก. อํ. (๑๑๕-๑๓๐)
ตบ. ๒๐ : ๒๓-๒๕ ตท. ๒๐ : ๑๙-๒๒
ตอ. G.S. ๑ : ๑๒

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :