พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


559 พระพุทธเจ้ากับศาสดามักขลิโคสาล

ปัญหา พระพุทธเจ้าทรงมีทัศนคติต่อศาสนามักขลิโคสาลอย่างไร ?

พุทธดำรัสตอบ “ ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลาย เราไม่เล็งเห็นบุคคลอื่นแม้แต่คนเดียวที่ปฏิบัติเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล ไม่เป็นความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่อความฉิบหาย... เพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหมือนกับโมฆบุรุษชื่อว่ามักขลินี้เลย
“ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุคคลใส่ลอบไว้ที่ปากทางน้ำเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความทุกข์ เพื่อความเสื่อม ความพินาศแก่ปลาเป็นอันมากแม้ฉันใด โมฆบุรุษชื่อว่ามักขลิก็ฉันนั้นเหมือนกันแล เป็นดังลอบสำหรับดักมนุษย์ เกิดขึ้นแล้วในโลก....เพื่อความทุกข์ เพื่อความเสื่อม เพื่อความพินาศ แก่สัตว์เป็นอันมาก”


เอกธัมมาทิบาลี อีกนัยหนึ่ง เอก. อํ. (๑๙๔)
ตบ. ๒๐ : ๔๔-๔๕ ตท. ๒๐ : ๔๓
ตอ. G.S. ๑ : ๒๙-๓๐

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :