พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


570 เหตุที่พระไม่ไหว้ฆราวาส

ปัญหา เพราะเหตุไรพระภิกษุแม้ยังหนุ่ม จึงไม่กราบไหว้หรือแสดงความเคารพต่อคฤหัสถ์ที่แก่ชรา เจริญวัยหรือมียศศักดิ์สูง?

พระมหากัจจานะตอบ “ดูก่อนพราหมณ์ ภูมิแห่งคนแก่และภูมิแห่งคนหนุ่ม ที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงรู้ ทรงเห็นตรัสแสดงไว้มีอยู่ ดูก่อนพราหมณ์ ถึงแม้คนบางคนจะเป็นคนแก่มีอายุแปดสิบปีเก้าสิบปี หรือหนึ่งร้อยปี ตั้งแต่เกิดก็ดี แต่เขายังบริโภคกาม อยู่ท่ามกลางกาม ถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผา ถูกกามวิตกเคี้ยวกินอยู่ ยังขวนขวายแสวงหากาม ย่อมนับได้ว่ายังเป็นเด็ก ไม่ใช้ผู้ใหญ่โดยแท้
“ดูก่อนพราหมณ์ ถึงแม้จะยังเป็นเด็กหนุ่ม มีผมดำสนิท ประกอบด้วยความเป็นหนุ่มอันเจริญ ตั้งอยู่ในปฐมวัย แต่เขาไม่บริโภคกาม ไม่อยู่ในท่อมกลางกาม ไม่ถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผา ไม่ถูกกามวิตกเคี้ยวกินไม่ขวนขวายแสวงหากาม เขาย่อมนับได้ว่าเป็นบัณฑิต เป็นผู้ใหญ่ได้โดยแท้....”


ป. ทุก. อํ. (๒๘๓)
ตบ. ๒๐ : ๘๖ ตท. ๒๐ : ๗๗
ตอ. G.S. ๑ : ๑๓

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :