พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


572 เหตุให้คนดีปลีกตัว

ปัญหา เพราะเหตุไรพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จึงไม่ค่อยมีส่วนมีเสียงในการบริหารคณะสงฆ์ ให้เจริญรุ่งเรือง?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมัยใดพวกโจรมีกำลัง สมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินย่อมถอยกำลัง ในสมัยเช่นนั้น พระเจ้าแผ่นดินย่อมไม่สะดวกที่จะเสด็จผ่านไป เสด็จออกไป หรือตรวจตราดูแลชนบทรอบนอกแม้พวกพราหมณ์ และคฤหบดีก็ไม่สะดวกที่จะผ่านไปออกไป หรือตรวจตราการงานภายนอกเมือง
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใดพวกภิกษุเลวทรามมีกำลัง สมัยนั้น พวกภิกษุที่มีศีลเป็นที่รักย่อมอ่อนกำลัง นั่ง นิ่งเงียบในท่ามกลางสงฆ์ หรือหลบไปอยู่ชนบทรอบนอก สภาพการณ์เช่นนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสียหายแก่ชนหมู่มาก เพื่อมิใช่สุขของชนหมู่มาก... เพื่อทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.....”

ป. ทุก. อํ. (๒๘๔)
ตบ. ๒๐ : ๘๗ ตท. ๒๐ : ๗๘
ตอ. G.S. ๑ : ๖๔

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :