พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


578 เหตุที่บัญญัติพระวินัย

ปัญหา เพราะเหตุไร พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติพระวินัยให้พระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติตอบ ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์ ๒ อย่างนี้ ตถาคตจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแก่สาวก อำนาจประโยชน์ ๒ อย่าง คืออะไร? คือเพื่อความดีแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ ๑ เพื่อข่มบุคคลผู้หน้าด้าน ๑ เพื่อความอยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก ๑...เพื่อป้องกันอาสวะจนจักบังเกิด ในปัจจุบัน ๑.... เพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อป้องกันเวรอันจักบังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพื่อป้องกันเวรอันจักบังเกิดในอนาคต ๑... เพื่อป้องกันโทษอันจักบังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดโทษอันจักบังเกิดในอนาคต เพื่อป้องกันภัยอันจักบังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดภัยอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ เพื่อป้องกันอกุศลธรรมอันจักบังเกิดในปัจจุบัน ๑ เพื่อกำจัดอกุศลธรรมอันจักบังเกิดในอนาคต ๑.... เพื่ออนุเคราะห์แก่คฤหัสถ์ ๑ เพื่อตัดรอนฝักฝ่ายของภิกษุผู้มีความปรารถนาลามก ๑.... เพื่อความเลื่อมใสของผู้ที่ยังไม่เสื่อมใส ๑ เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของผู้เลื่อมใสแล้ว ๑... เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ เพื่ออนุเคราะห์พระวินัย ๑”


พระสูตรนอกปัณณาสก์ ทุก. อํ. (๔๓๖)
ตบ. ๒๐ : ๑๒๓ ตท. ๒๐ : ๑๑๐-๑๑๑
ตอ. G.S. ๑ : ๘๓-๘๔

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :