พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


581 ธรรมเป็นเครื่องหมายพาลและบัณฑิต

ปัญหา ธรรมอะไรเป็นเครื่องหมายบอกว่าเป็นพาลหรือบัณฑิต?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนพาลมีกรรมเป็นเครื่องกำหนดบัณฑิตมีกรรมเป็นเครื่องกำหนดปัญญา ย่อมแสดงออกในความประพฤติของคน...บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๒ ประการ พึงทราบว่า เป็นคนพาล ธรรม ๓ ประการคืออะไร กายทุจริต ๑ วจีทุจริต ๑ มโนทุจริต ๑... บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ พึงทราบว่าเป็นบัณฑิต ธรรม ๓ ประการ คือ อะไร คือ กายสุจริต ๑ วจีสุจริต ๑ มโนสุจริต ๑....”

ลักขณสูตร ติก. อํ. (๔๔๑)
ตบ. ๒๐ : ๑๒๘ ตท. ๒๐ : ๑๑๕
ตอ. G.S. ๑ : ๘๘

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :