พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์


: ค้นหาพระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ :


596 คนมีอุปการะมากอย่างแท้จริง

ปัญหา บุคคลที่ชื่อว่ามีอุปการะมากอย่างแท้จริง คือคนเช่นไร ?

พุทธดำรัสตอบ “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ จำพวกนี้เป็นผู้มีอุปการะมากแก่บุคคล.. คือ บุคคลอาศัยผู้ใดจึงถือพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ.... บุคคลนี้จัดว่าเป็นผู้มีอุปการะมาก...
“บุคคลอาศัยผู้ใดแล้ว รู้ชัดตามความเป็นจริงว่าทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา... บุคคลนี้จัดว่าเป็นผู้มีอุปการะมาก...
“บุคคลอาศัยบุคคลใดแล้ว ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได้... บุคคลนี้ก็เป็นผู้มีอุปการะมาก...
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การที่บุคคลจะตอบแทนบุญคุณแก่บุคคล ๓ ประเภทนี้ ด้วยการกราบไหว้ การลุกรับ การประนมมือไหว้ สามีจิกรรม การให้ผ้านุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค กระทำมิได้ง่ายเลย....”

พหการสูตร ติก. อํ. (๔๖๓)
ตบ. ๒๐ : ๑๕๕ ตท. ๒๐ : ๑๓๙
ตอ. G.S. ๑ : ๑๐๕-๑๐๖

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>

:: อธิบายอักษรย่อแหล่งอ้างอิง ::
:: ค้นหาความหมายของศัพท์ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ::


: ถ้าหน้านี้มีการพิมพ์ผิดขอความกรุณาส่งข้อความถึง webmaster :