ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 24อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 25อ่านอรรถกถา 25 / 26อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านอรรถกถาหน้าต่างที่ [๑] [๒] [๓] [๔] [๕] [๖] [๗] [๘]
สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท สุขวรรค

อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๒๕]
๑๕. สุขวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๘ เรื่อง
๑. เรื่องระงับความทะเลาะแห่งหมู่พระญาติ [๑๕๗]
๒. เรื่องมาร [๑๕๘]
๓. เรื่องปราชัยของพระเจ้าโกศล [๑๕๙]
๔. เรื่องเด็กหญิงแห่งตระกูลคนใดคนหนึ่ง [๑๖๐]
๕. เรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่ง [๑๖๑]
๖. เรื่องพระเจ้าปเสนทิโกศล [๑๖๒]
๗. เรื่องพระติสสเถระ [๑๖๓]
๘. เรื่องท้าวสักกะ [๑๖๔]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท สุขวรรค จบ.  
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 24อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 25อ่านอรรถกถา 25 / 26อ่านอรรถกถา 25 / 440
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------  
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก  
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙  
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com