ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1673 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1686 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1698 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อรรถกถา เมณฑกปัญหาชาดก
ว่าด้วย เมณฑกปัญหา

               เมณฺฑกปญฺหา อุมฺมงฺคชาตเก อาวีภวสฺสตีติ
               เมณฑกปัญหาจักมีอย่างแจ่มแจ้งใน อุมมังคชาดก.

               จบอรรถกถาเมณฑกปัญหาชาดกที่ ๘               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา เมณฑกปัญหาชาดก ว่าด้วย เมณฑกปัญหา จบ.
อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 0 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1673 อรรถกถาอรรถาธิบาย
เล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1686 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 1698 อรรถาธิบายเล่มที่ 27 เริ่มข้อที่ 2519
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=27&A=6638&Z=6674
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=40&A=2647
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=40&A=2647
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :