ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๓ ภาษาบาลีอักษรไทย วินย.อ. (สมนฺต.๓)

   {๒๑} อสฺสชิปุนพฺพสุกวตฺถุ สงฺฆาทิเสสวณฺณนายํ วุตฺตํ ฯ {๒๗} กายิเกน
ทเวนาติอาทีสุ ปเนตฺถ กายิโก ทโว นาม กายิกกีฬา วุจฺจติ ฯ
เสสปททฺวเยปิ เอเสว นโย ฯ กายิโก อนาจาโร นาม กายทฺวาเร
ปญฺตฺตสิกฺขาปทวีติกฺกโม วุจฺจติ ฯ เสสปททฺวเยปิ เอเสว นโย ฯ
กายิกํ อุปฆาติกํ นาม กายทฺวาเร ปญฺตฺตสิกฺขาปทสฺส อสิกฺขน-
ภาเวน อุปหนนํ วุจฺจติ ฯ นาสนํ วินาสนนฺติ อตฺโถ ฯ
เสสปททฺวเยปิ เอเสว นโย ฯ กายิโก มิจฺฉาชีโว นาม ปฏิกฺขิตฺต-
เวชฺชกมฺมาทิวเสน เตลปจนาริฏฺปจนาทีนิ ฯ วาจสิโก มิจฺฉาชีโว
นาม คิหีนํ สาสนสมฺปฏิจฺฉนฺนาโรจนาทีนิ ฯ กายิกวาจสิโก
มิจฺฉาชีโว นาม ตทุภยํ ฯ เสสํ ตชฺชนีเย วุตฺตนยเมว ฯ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๓ หน้า ๒๗๘. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=5712              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=5712              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=6&i=84              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=6&A=845              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=6&A=661              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=6&A=661              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_6

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com