ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

            ๑๑. อสญฺกถาวณฺณนา
   [๓๘๑] อิทานิ อสญฺกถา นาม โหติ. ตตฺถ เยสํ "สงฺขารปจฺจยา
วิญฺาณนฺ"ติ วจนโต วินา วิญฺาเณน ปฏิสนฺธิ นาม นตฺถิ. "สญฺุปฺปาทา
จ ปน เต เทวา ตมฺหา กายา ปวตฺตนฺตี"ติ ๑- วจนโต อสญฺสตฺตานมฺปิ
จุติปฏิสนฺธิกฺขเณ สญฺา อตฺถีติ ลทฺธิ เสยฺยถาปิ เอตรหิ อนฺธกานํ, เต สนฺธาย
ปุจฺฉา สกวาทิสฺส, ปฏิญฺา อิตรสฺส. ตโต นํ สกวาที "กินฺเต ตํ านํ
สญฺาภโว"ติอาทีหิ โจเทตุ สญฺาภโว สญฺาคตีติอาทิมาห. ตํ สพฺพํ ตโต
ปรญฺจ ปาลินเยเนว เวทิตพฺพนฺติ.
            อสญฺกถาวณฺณนา นิฏฺิตา.
              ----------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๒๐๐. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=4491              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=4491              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=838              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=8493              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=5707              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=5707              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com