ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

page85.

Sammaditthisuttam [110] Evamme sutam ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa arame . tatra kho ayasma sariputto bhikkhu amantesi avuso bhikkhavoti . avusoti [1]- te bhikkhu ayasmato sariputtassa paccassosum . ayasma sariputto etadavoca sammaditthi sammaditthiti avuso vuccati kittavata nu kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. {110.1} Duratopi kho mayam avuso agaccheyyama ayasmato sariputtassa santike etassa bhasitassa atthamannatum sadhu vatayasmantamyeva sariputtam patibhatu etassa bhasitassa attho ayasmato sariputtassa sutva bhikkhu dharessantiti . tenahi avuso 2- sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamiti . evamavusoti kho te bhikkhu ayasmato sariputtassa paccassosum. [111] Ayasma sariputto etadavoca yato kho avuso ariyasavako akusalanca pajanati akusalamulanca pajanati kusalanca pajanati kusalamulanca pajanati ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena @Footnote: 1 Ma. Yu. khosaddo dissati. 2 Si. Yu. tenahavuso.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page86.

Samannagato agato imam saddhammanti. {111.1} Katamam panavuso akusalam [1]- . panatipato kho avuso akusalam adinnadanam akusalam kamesumicchacaro akusalam musavado akusalam pisuna vaca akusalam pharusa vaca akusalam samphappalapo akusalam abhijjha akusalam byapado akusalam micchaditthi akusalam idam vuccatavuso akusalam . katamancavuso akusalamulam . lobho akusalamulam doso akusalamulam moho akusalamulam idam vuccatavuso akusalamulam. {111.2} Katamancavuso kusalam . panatipata veramani kusalam adinnadana veramani kusalam kamesumicchacara veramani kusalam musavada veramani kusalam pisunaya vacaya veramani kusalam pharusaya vacaya veramani kusalam samphappalapa veramani kusalam anabhijjha kusalam abyapado kusalam sammaditthi kusalam idam vuccatavuso kusalam. {111.3} Katamancavuso kusalamulam . alobho kusalamulam adoso kusalamulam amoho kusalamulam idam vuccatavuso kusalamulam . yato kho avuso ariyasavako evam akusalam pajanati evam akusalamulam pajanati evam kusalam pajanati evam kusalamulam pajanati so sabbaso raganusayam pahaya patighanusayam pativinodetva asmiti ditthimananusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti . ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme @Footnote: 1 Ma. Yu. katamam akusalamulam katamam kusalam katamam kusalamulam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page87.

Aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. [112] Sadhavusoti kho te bhikkhu ayasmato sariputtassa bhasitam abhinanditva anumoditva ayasmantam sariputtam uttarim panham apucchimsu siya panavuso annopi pariyayo yatha ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. [113] Siyavusoti 1- ayasma sariputto avoca yato kho avuso ariyasavako aharanca pajanati aharasamudayanca pajanati aharanirodhanca pajanati aharanirodhagaminim patipadanca pajanati ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti . katamo panavuso aharo katamo aharasamudayo katamo aharanirodho katama aharanirodhagamini patipadati. {113.1} Cattarome avuso ahara bhutanam va sattanam thitiya sambhavesinam va anuggahaya . katame cattaro. Kavalinkaro aharo olariko va sukhumo va phasso dutiyo manosancetana tatiya vinnanam catuttham . tanhasamudaya aharasamudayo tanhanirodha aharanirodho ayameva ariyo atthangiko maggo aharanirodhagamini patipada seyyathidam sammaditthi sammasankappo sammavaca @Footnote: 1 Si. Yu. siyavuso yato kho avuso.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page88.

Sammakammanto sammaajivo sammavayamo sammasati sammasamadhi . Yato kho avuso ariyasavako evam aharam pajanati evam aharasamudayam pajanati evam aharanirodham pajanati evam aharanirodhagaminim patipadam pajanati so sabbaso raganusayam pahaya patighanusayam pativinodetva asmiti ditthimananusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. [114] Sadhavusoti kho te bhikkhu ayasmato sariputtassa bhasitam abhinanditva anumoditva ayasmantam sariputtam uttarim panham apucchimsu siya panavuso .pe. [115] Siyavusoti ayasma sariputto avoca yato kho avuso ariyasavako dukkhanca pajanati dukkhasamudayanca pajanati dukkhanirodhanca pajanati dukkhanirodhagaminim patipadanca pajanati ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. {115.1} Katamampanavuso dukkham jatipi dukkha jarapi dukkha [1]- maranampi dukkham sokaparidevadukkhadomanassupayasapi dukkha appiyehi sampayogo dukkho piyehi vippayogo dukkho yampiccham @Footnote: 1 Yu. byadhipi dukkha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page89.

Na labhati tampi dukkham sankhittena pancupadanakkhandha dukkha idam vuccatavuso dukkham. {115.2} Katamo cavuso dukkhasamudayo yayam tanha ponobbhavika nandiragasahagata tatratatrabhinandini seyyathidam kamatanha bhavatanha vibhavatanha ayam vuccatavuso dukkhasamudayo. {115.3} Katamo cavuso dukkhanirodho yo tassayeva tanhaya asesaviraganirodho cago patinissaggo mutti analayo ayam vuccatavuso dukkhanirodho. {115.4} Katama cavuso dukkhanirodhagamini patipada ayameva ariyo atthangiko maggo seyyathidam sammaditthi .pe. sammasamadhi ayam vuccatavuso dukkhanirodhagamini patipada. {115.5} Yato kho avuso ariyasavako evam dukkham pajanati evam dukkhasamudayam pajanati evam dukkhanirodham pajanati evam dukkhanirodhagaminim patipadam pajanati so sabbaso raganusayam pahaya patighanusayam pativinodetva asmiti ditthimananusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. [116] Sadhavusoti kho te bhikkhu ayasmato sariputtassa bhasitam abhinanditva anumoditva ayasmantam sariputtam uttarim panham apucchimsu siya panavuso annopi pariyayo yatha ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme

--------------------------------------------------------------------------------------------- page90.

Aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. [117] Siyavusoti ayasma sariputto avoca yato kho avuso ariyasavako jaramarananca pajanati jaramaranasamudayanca pajanati jaramarananirodhanca pajanati jaramarananirodhagaminim patipadanca pajanati ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. {117.1} Katamam panavuso jaramaranam katamo jaramaranasamudayo katamo jaramarananirodho katama jaramarananirodhagamini patipadati . Ya tesam tesam sattanam tamhi tamhi sattanikaye jara jiranata khandiccam paliccam valitacata 1- ayuno samhani indriyanam paripako ayam vuccati jara . ya tesam tesam sattanam tamha tamha sattanikaya cuti cavanata bhedo antaradhanam maccu maranam kalakiriya khandhanam bhedo kalevarassa nikkhepo jivitindriyassa upacchedo idam vuccati maranam. {117.2} Iti ayanca jara idanca maranam idam vuccatavuso jaramaranam. Jatisamudaya jaramaranasamudayo jatinirodha jaramarananirodho ayameva ariyo atthangiko maggo jaramarananirodhagamini patipada seyyathidam sammaditthi .pe. sammasamadhi . yato kho avuso ariyasavako evam jaramaranam pajanati evam jaramaranasamudayam pajanati @Footnote: 1 Si. Yu. valittacata. (vallittacatati amhakam khanti)

--------------------------------------------------------------------------------------------- page91.

Evam jaramarananirodham pajanati evam jaramarananirodhagaminim patipadam pajanati so sabbaso raganusayam pahaya .pe. ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. [118] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto avoca yato kho avuso ariyasavako jatinca pajanati jatisamudayanca pajanati jatinirodhanca pajanati jatinirodhagaminim patipadanca pajanati ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. {118.1} Katama panavuso jati katamo jatisamudayo katamo jatinirodho katama jatinirodhagamini patipadati . ya tesam tesam sattanam tamhi tamhi sattanikaye jati sanjati okkanti nibbatti abhinibbatti khandhanam patubhavo ayatananam patilabho ayam vuccatavuso jati . bhavasamudaya jatisamudayo bhavanirodha jatinirodho ayameva ariyo atthangiko maggo jatinirodhagamini patipada seyyathidam sammaditthi .pe. Sammasamadhi. {118.2} Yato kho avuso ariyasavako evam jatim pajanati evam jatisamudayam pajanati evam jatinirodham pajanati evam jatinirodhagaminim patipadam pajanati so sabbaso raganusayam pahaya .pe. ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page92.

Ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. [119] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto avoca yato kho avuso ariyasavako bhavanca pajanati bhavasamudayanca pajanati bhavanirodhanca pajanati bhavanirodhagaminim patipadanca pajanati ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. {119.1} Katamo panavuso bhavo katamo bhavasamudayo katamo bhavanirodho katama bhavanirodhagamini patipadati . tayome avuso bhava kamabhavo rupabhavo arupabhavo . upadanasamudaya bhavasamudayo upadananirodha bhavanirodho ayameva ariyo atthangiko maggo bhavanirodhagamini patipada seyyathidam sammaditthi .pe. Sammasamadhi. {119.2} Yato kho avuso ariyasavako evam bhavam pajanati evam bhavasamudayam pajanati evam bhavanirodham pajanati evam bhavanirodhagaminim patipadam pajanati so sabbaso raganusayam pahaya .pe. ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. [120] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto avoca yato kho avuso ariyasavako upadananca pajanati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page93.

Upadanasamudayanca pajanati upadananirodhanca pajanati upadananirodhagaminim patipadanca pajanati ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti . katamam panavuso upadanam katamo upadanasamudayo katamo upadananirodho katama upadananirodhagamini patipadati . cattarimani avuso upadanani kamupadanam ditthupadanam silabbattupadanam attavadupadanam. {120.1} Tanhasamudaya upadanasamudayo tanhanirodha upadananirodho ayameva ariyo atthangiko maggo upadananirodhagamini patipada seyyathidam sammaditthi .pe. sammasamadhi . yato kho avuso ariyasavako evam upadanam pajanati evam upadanasamudayam pajanati evam upadananirodham pajanati evam upadananirodhagaminim patipadam pajanati so sabbaso raganusayam pahaya .pe. ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. [121] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto avoca yato kho avuso ariyasavako tanhanca pajanati tanhasamudayanca pajanati tanhanirodhanca pajanati tanhanirodhagaminim patipadanca pajanati ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme

--------------------------------------------------------------------------------------------- page94.

Aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti . katama panavuso tanha katamo tanhasamudayo katamo tanhanirodho katama tanhanirodhagamini patipadati . chayime avuso tanhakaya rupatanha saddatanha gandhatanha rasatanha photthabbatanha dhammatanha . vedanasamudaya tanhasamudayo vedananirodha tanhanirodho ayameva ariyo atthangiko maggo tanhanirodhagamini patipada seyyathidam sammaditthi .pe. Sammasamadhi . yato kho avuso ariyasavako evam tanham pajanati evam tanhasamudayam pajanati evam tanhanirodham pajanati evam tanhanirodhagaminim patipadam pajanati so sabbaso raganusayam pahaya .pe. ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. [122] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto avoca yato kho avuso ariyasavako vedananca pajanati vedanasamudayanca pajanati vedananirodhanca pajanati vedananirodhagaminim patipadanca pajanati ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti . katama panavuso vedana katamo vedanasamudayo katamo vedananirodho katama

--------------------------------------------------------------------------------------------- page95.

Vedananirodhagamini patipadati . chayime avuso vedanakaya cakkhusamphassaja vedana sotasamphassaja vedana ghanasamphassaja vedana jivhasamphassaja vedana kayasamphassaja vedana manosamphassaja vedana . phassasamudaya vedanasamudayo phassanirodha vedananirodho ayameva ariyo atthangiko maggo vedananirodhagamini patipada seyyathidam sammaditthi .pe. sammasamadhi . yato kho avuso ariyasavako evam vedanam pajanati evam vedanasamudayam pajanati evam vedananirodham pajanati evam vedananirodhagaminim patipadam pajanati so sabbaso raganusayam pahaya .pe. ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. [123] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto avoca yato kho avuso ariyasavako phassanca pajanati phassasamudayanca pajanati phassanirodhanca pajanati phassanirodhagaminim patipadanca pajanati ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti . katamo panavuso phasso katamo phassasamudayo katamo phassanirodho katama phassanirodhagamini patipadati . chayime avuso phassakaya cakkhusamphasso

--------------------------------------------------------------------------------------------- page96.

Sotasamphasso ghanasamphasso jivhasamphasso kayasamphasso manosamphasso . salayatanasamudaya phassasamudayo salayatananirodha phassanirodho ayameva ariyo atthangiko maggo phassanirodhagamini patipada seyyathidam sammaditthi .pe. sammasamadhi . yato kho avuso ariyasavako evam phassam pajanati evam phassasamudayam pajanati evam phassanirodham pajanati evam phassanirodhagaminim patipadam pajanati so sabbaso raganusayam pahaya .pe. ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. [124] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto avoca yato kho avuso ariyasavako salayatananca pajanati salayatanasamudayanca pajanati salayatananirodhanca pajanati salayatananirodhagaminim patipadanca pajanati ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti . katamam panavuso salayatanam katamo salayatanasamudayo katamo salayatananirodho katama salayatananirodhagamini patipadati . chayimani avuso ayatanani cakkhvayatanam sotayatanam ghanayatanam jivhayatanam kayayatanam manayatanam . namarupasamudaya salayatanasamudayo namarupanirodha salayatananirodho ayameva ariyo atthangiko maggo salayatananirodhagamini

--------------------------------------------------------------------------------------------- page97.

Patipada seyyathidam sammaditthi .pe. sammasamadhi . yato kho avuso ariyasavako evam salayatanam pajanati evam salayatanasamudayam pajanati evam salayatananirodham pajanati evam salayatananirodhagaminim patipadam pajanati so sabbaso raganusayam pahaya .pe. ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. [125] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto avoca yato kho avuso ariyasavako namarupanca pajanati namarupasamudayanca pajanati namarupanirodhanca pajanati namarupanirodhagaminim patipadanca pajanati ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. {125.1} Katamam panavuso namarupam katamo namarupasamudayo katamo namarupanirodho katama namarupanirodhagamini patipadati . vedana sanna cetana phasso manasikaro idam vuccati namam . cattari ca mahabhutani catunnanca mahabhutanam upadaya rupam idam vuccati rupam . Iti idanca namam idanca rupam idam vuccatavuso namarupam. Vinnanasamudaya namarupasamudayo vinnananirodha namarupanirodho ayameva ariyo atthangiko maggo namarupanirodhagamini patipada seyyathidam sammaditthi .pe. sammasamadhi . yato kho avuso ariyasavako

--------------------------------------------------------------------------------------------- page98.

Evam namarupam pajanati evam namarupasamudayam pajanati evam namarupanirodham pajanati evam namarupanirodhagaminim patipadam pajanati so sabbaso raganusayam pahaya .pe. Ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. [126] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto avoca yato kho avuso ariyasavako vinnananca pajanati vinnanasamudayanca pajanati vinnananirodhanca pajanati vinnananirodhagaminim patipadanca pajanati ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. {126.1} Katamam panavuso vinnanam katamo vinnanasamudayo katamo vinnananirodho katama vinnananirodhagamini patipadati . Chayime avuso vinnanakaya cakkhuvinnanam sotavinnanam ghanavinnanam jivhavinnanam kayavinnanam manovinnanam . Sankharasamudaya vinnanasamudayo sankharanirodha vinnananirodho ayameva ariyo atthangiko maggo vinnananirodhagamini patipada seyyathidam sammaditthi .pe. Sammasamadhi. {126.2} Yato kho avuso ariyasavako evam vinnanam pajanati evam vinnanasamudayam pajanati evam vinnananirodham pajanati evam vinnananirodhagaminim patipadam pajanati so

--------------------------------------------------------------------------------------------- page99.

Sabbaso raganusayam pahaya .pe. ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. [127] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto avoca yato kho avuso ariyasavako sankharanca pajanati sankharasamudayanca pajanati sankharanirodhanca pajanati sankharanirodhagaminim patipadanca pajanati ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. {127.1} Katamo panavuso sankharo katamo sankharasamudayo katamo sankharanirodho katama sankharanirodhagamini patipadati . tayome avuso sankhara kayasankharo vacisankharo cittasankharo . avijjasamudaya sankharasamudayo avijjanirodha sankharanirodho ayameva ariyo atthangiko maggo sankharanirodhagamini patipada seyyathidam sammaditthi .pe. Sammasamadhi. {127.2} Yato kho avuso ariyasavako evam sankharam pajanati evam sankharasamudayam pajanati evam sankharanirodham pajanati evam sankharanirodhagaminim patipadam pajanati so sabbaso raganusayam pahaya patighanusayam pativinodetva asmiti ditthimananusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti

--------------------------------------------------------------------------------------------- page100.

Ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. [128] Siya panavuso .pe. siyavusoti ayasma sariputto avoca yato kho avuso ariyasavako avijjanca pajanati avijjasamudayanca pajanati avijjanirodhanca pajanati avijjanirodhagaminim patipadanca pajanati ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. {128.1} Katama panavuso avijja katamo avijjasamudayo katamo avijjanirodho katama avijjanirodhagamini patipadati . yam kho avuso dukkhe ananam dukkhasamudaye ananam dukkhanirodhe ananam dukkhanirodhagaminiya patipadaya ananam ayam vuccatavuso avijja . Asavasamudaya avijjasamudayo asavanirodha avijjanirodho ayameva ariyo atthangiko maggo avijjanirodhagamini patipada seyyathidam sammaditthi .pe. Sammasamadhi. {128.2} Yato kho avuso ariyasavako evam avijjam pajanati evam avijjasamudayam pajanati evam avijjanirodham pajanati evam avijjanirodhagaminim patipadam pajanati so sabbaso raganusayam pahaya patighanusayam pativinodetva asmiti ditthimananusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti ettavatapi kho avuso

--------------------------------------------------------------------------------------------- page101.

Ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. [129] Sadhavusoti kho te bhikkhu ayasmato sariputtassa bhasitam abhinanditva anumoditva ayasmantam sariputtam uttarim panham apucchimsu siya panavuso annopi pariyayo yatha ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. [130] Siyavusoti ayasma sariputto avoca yato kho avuso ariyasavako asavanca pajanati asavasamudayanca pajanati asavanirodhanca pajanati asavanirodhagaminim patipadanca pajanati ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. {130.1} Katamo panavuso asavo katamo asavasamudayo katamo asavanirodho katama asavanirodhagamini patipadati . tayome avuso asava kamasavo bhavasavo avijjasavo . avijjasamudaya asavasamudayo avijjanirodha asavanirodho ayameva ariyo atthangiko maggo asavanirodhagamini patipada seyyathidam sammaditthi sammasankappo sammavaca sammakammanto sammaajivo sammavayamo sammasati sammasamadhi. {130.2} Yato kho avuso ariyasavako evam asavam pajanati evam asavasamudayam pajanati evam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page102.

Asavanirodham pajanati evam asavanirodhagaminim patipadam pajanati so sabbaso raganusayam pahaya patighanusayam pativinodetva asmiti ditthimananusayam samuhanitva avijjam pahaya vijjam uppadetva dittheva dhamme dukkhassantakaro hoti ettavatapi kho avuso ariyasavako sammaditthi hoti ujugatassa ditthi dhamme aveccappasadena samannagato agato imam saddhammanti. Idamavoca ayasma sariputto attamana te bhikkhu ayasmato sariputtassa bhasitam abhinandunti. Sammaditthisuttam nitthitam navamam. Dukkham jaramaranam upadanam salayatanam namarupam vinnanam yam chapade katamam panavuso vadanake jati tanha ca vedana avijjaya catukkaka ya cattari pade katama panavuso vadanake. Aharo ca bhavo phasso sankharo asavapancamo yam pancapade katamam panavuso vadanake. Katamanti chabbidha vuttam katamani catubbidha katamo pancavidho vutto sabbasankharanam pancadasa padani cati. ----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 85-102. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=12&item=110&items=21&pagebreak=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=12&item=110&items=21&pagebreak=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=12&item=110&items=21&pagebreak=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=12&item=110&items=21&pagebreak=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=110              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=5349              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=5349              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

read First itemread Previous itemไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :