ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มูลปริยายวรรค
สัมมาทิฏฐิสูตร
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ ข้อ [๑๑๐] ถึง [๑๓๐]

               อรรถาธิบายตามลำดับข้อ :-
               ข้อ [๑๑๐] [๑๑๑] [๑๑๒] [๑๑๓] [๑๑๔] [๑๑๕] [๑๑๖] [๑๑๗] [๑๑๘] [๑๑๙] [๑๒๐] [๑๒๑] [๑๒๒] [๑๒๓] [๑๒๔] [๑๒๕] [๑๒๖] [๑๒๗] [๑๒๘] [๑๓๐]


สัมมาทิฏฐิสูตร
           เนื้อความในพระไตรปิฎก
           เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๓ หน้าต่าง
           อรรถกถาสัมมาทิฏฐิสูตร     หน้าต่างที่
                       อรรถกถาสัมมาทิฏฐิสูตร    .     
                            แก้สัมมาทิฏฐิ
                            แก้ปาณาติบาต
                            แก้อทินนาทาน
                            แก้กาเมสุมิจฉาจาร
                            แก้มุสาวาท
                            แก้ปิสุณาวาจา
                            แก้ผรุสวาจา
                            แก้สัมผัปปลาปะ
                            แก้อภิชฌา
                            แก้พยาบาท
                            แก้มิจฉาทิฏฐิ
                            วินิจฉัยโดยอาการ ๕ อย่าง
                            แก้อกุศลมูล
                            แก้กุศลกรรมบถ
                            แก้วิรัติ ๓    .     
                            นิทานประกอบสัมปัตตวิรัติ
                            นิทานประกอบสมาทานวิรัติ
                            แก้สมุจเฉทวิรัติและกุศลกรรมบถ
                            วินิจฉัยโดยอาการ ๕ อย่าง
                            อริยสัจในกรรมบถ
                            พระภิกษุชื่นชมภาษิตของพระสารีบุตร
                            กถาพรรณนาอาหารวาระ
                                 ภูต-สัมภเวสี
                                 กวฬิงการาหาร
                                 ผัสสาหาร-มโนสัญเจตนาหาร-วิญญาณาหาร
                                 ภัยในอาหาร ๔
                                       เปรียบเทียบสามีภรรยากินเนื้อบุตร
                                       เปรียบเทียบแม่โคที่ถูกถลกหนัง
                                       เปรียบเทียบหลุมถ่านเพลิง
                                       เปรียบเทียบด้วยการแทงด้วยหอกร้อยเล่ม
                                 ตัณหาเกิด อาหารจึงเกิด
                                 ตัณหาดับ อาหารจึงดับ
                            กถาพรรณนาสัจจวาระ    .     
                            กถาพรรณนาชรามรณวาระ
                                  ชรา ๒ อย่าง
                            กถาพรรณนาชาติวาระ
                            กถาพรรณนาภววาระ
                            กถาพรรณนาอุปาทานวาระ
                            กถาพรรณนาตัณหาวาระ
                                  ตัณหา ๑๐๘
                            กถาพรรณนาเวทนาวาระ
                            กถาพรรณนาผัสสวาระ
                            กถาพรรณนาสฬายตนวาระ
                            กถาพรรณนานามรูปวาระ
                            กถาพรรณนาวิญญาณวาระ
                            กถาพรรณนาสังขารวาระ
                            กถาพรรณนาอวิชชาวาระ
                            กถาพรรณนาอาสววาระ

.. สารบัญ อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มูลปริยายวรรค สัมมาทิฏฐิสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 12 / 1อ่านอรรถกถา 12 / 100อรรถกถา เล่มที่ 12 ข้อ 110อ่านอรรถกถา 12 / 131อ่านอรรถกถา 12 / 557
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=12&A=1518&Z=1753
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=5349
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=5349
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]