ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มูลปริยายวรรค
สัลเลขสูตร
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ ข้อ [๑๐๐] ถึง [๑๐๙]

               อรรถาธิบายตามลำดับข้อ :-
               ข้อ [๑๐๐] [๑๐๑] [๑๐๒] [๑๐๓] [๑๐๔] [๑๐๕] [๑๐๖] [๑๐๗] [๑๐๘] [๑๐๙]


สัลเลขสูตร
           เนื้อความในพระไตรปิฎก
           เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๒ หน้าต่าง
           อรรถกถาสัลเลขสูตร     หน้าต่างที่
                       อรรถกถาสัลเลขสูตร    .     
                            ธรรมเนียมของพระพุทธเจ้า
                            มิจฉาทิฏฐิ ๘
                            หน้าที่ของทิฏฐิ
                            เรื่องพระธรรมทินนเถระตักเตือนศิษย์
                            สัลเลขธรรมคือฌาน - วิปัสสนา
                            บาทของวิปัสสนา
                            กรรมบถ - มิจฉัตตะ    .     
                            อวิหิงสาเหมือนท่าน้ำที่ราบรื่น
                            อโธภาวังคมนียะอุปริภาวังคมนียะ
                            บรรยายแห่งสัลเลขธรรม

.. สารบัญ อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มูลปริยายวรรค สัลเลขสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 12 / 1อ่านอรรถกถา 12 / 91อรรถกถา เล่มที่ 12 ข้อ 100อ่านอรรถกถา 12 / 110อ่านอรรถกถา 12 / 557
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=12&A=1237&Z=1517
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=4960
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=4960
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]