ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.
   [173]  Pubbe  me  bhikkhave  sambodha  anabhisambuddhassa
@Footnote: 1 Ma. patipucchimha.
Bodhisattasseva  sato  etadahosi ye mayham panca kamaguna cetaso
samphutthapubba  atita  niruddha  viparinata  tatra  me  cittam bahulam
gacchamanam  gaccheyya  paccuppannesu  va  appam  va anagatesu .
Tassa  mayham  bhikkhave etadahosi ye mayham bhikkhave panca kamaguna
cetaso  samphutthapubba  atita  niruddha  viparinata  tatra  me
attarupena  appamado  saticetaso  arakkho  karaniyo  .  tasma
tiha bhikkhave tumhakampi ye te panca kamaguna cetaso samphutthapubba
atita  niruddha  viparinata  tatra  vo  cittam  bahulam  gacchamanam
gaccheyya  paccuppannesu  va  appam va anagatesu . tasma tiha
bhikkhave tumhakampi ye te 1- panca kamaguna cetaso samphutthapubba
atita  niruddha  viparinata  tatra  vo  attarupena 2- appamado
saticetaso arakkho karaniyoti 3-. Tasma tiha bhikkhave se 4- ayatane
veditabbe . yattha cakkhu 5- nirujjhati rupasanna ca virajjati se 4-
ayatane  veditabbe  .pe. yattha jivha [6]- nirujjhati rasasanna
ca virajjati .pe. se 4- ayatane veditabbe . yattha mano ca
nirujjhati dhammasanna ca virajjati 7- se 4- ayatane veditabbeti.
Idam vatva bhagava utthayasana viharam pavisi.
   {173.1} Atha kho tesam bhikkhunam acirapakkantassa bhagavato etadahosi
idam kho no avuso bhagava sankhittena uddesam uddisitva vittharena attham
avibhajitva utthayasana viharam pavittho tasma tiha bhikkhave se 4- ayatane
@Footnote: 1 Yu. vo .  2 Ma. Yu. attarupehi .  3 Ma. Yu. itisaddo natthi .  4 Yu. ye.
@evamuparipi .  5 Ma. cakkhu ca. Yu. cakkhum ca. evamuparipi .  6 Ma. Yu. ca.
@7 Ma. nirujjhati. evamuparipi.
Veditabbe  yattha  cakkhu  ca  nirujjhati  rupasanna  ca virajjati se
ayatane  veditabbe  .pe. yattha jivha ca nirujjhati rasasanna ca
virajjati  se  ayatane  veditabbe .pe. yattha mano ca nirujjhati
dhammasanna  ca  virajjati se ayatane veditabbeti . ko nu kho
imassa  bhagavata  sankhittena  uddesassa  udditthassa  vittharena
attham avibhattassa vittharena attham vibhajeyyati.
   {173.2} Atha kho tesam bhikkhunam etadahosi ayam kho ayasma
anando  satthu  ceva samvannito sambhavito ca vinnunam sabrahmacarinam
pahoti  cayasma  anando  imassa  bhagavata sankhittena uddesassa
udditthassa  vittharena  attham  avibhattassa  vittharena  attham vibhajitum
yannuna  mayam  yenayasma  anando tenupasankameyyama upasankamitva
ayasmantam anandam etamattham patipuccheyyamati.
   [174] Atha kho te bhikkhu yenayasma anando tenupasankamimsu
upasankamitva  ayasmata  anandena  saddhim  sammodimsu  sammodaniyam
katham  saraniyam  vitisaretva ekamantam nisidimsu . ekamantam nisinna
kho te bhikkhu ayasmantam anandam etadavocum
   {174.1} idam kho no avuso ananda bhagava sankhittena uddesam
uddisitva  vittharena attham avibhajitva utthayasana viharam pavittho
tasma tiha bhikkhave se ayatane veditabbe yattha cakkhu ca nirujjhati
rupasanna ca virajjati 1- se ayatane veditabbe .pe. Yattha jivha ca
@Footnote: 1 Yu. nirujjhati. evamuparipi.
Nirujjhati  rasasanna  ca  virajjati  se  ayatane veditabbe .pe.
Yattha  mano  ca  nirujjhati  dhammasanna  ca  virajjati se ayatane
veditabbeti  .  tesam no avuso amhakam acirapakkantassa bhagavato
etadahosi  idam  kho  no  avuso  bhagava  sankhittena  uddesam
uddisitva  vittharena  attham  avibhajitva  utthayasana  viharam
pavittho tasma tiha bhikkhave se ayatane veditabbe yattha cakkhu ca
nirujjhati  rupasanna  ca  virajjati  se  ayatane veditabbe .pe.
Yattha  jivha  ca  nirujjhati  rasasanna  ca  virajjati se ayatane
veditabbe  .pe.  yattha  mano  ca  nirujjhati  dhammasanna  ca
virajjati se ayatane veditabbeti.
   {174.2}  Ko nu kho imassa bhagavata sankhittena uddesassa
udditthassa   vittharena  attham  avibhattassa  vittharena  attham
vibhajeyyati . tesam no avuso amhakam etadahosi ayam kho ayasma
anando  satthu  ceva samvannito sambhavito ca vinnunam sabrahmacarinam
pahoti  cayasma  anando  imassa  bhagavata sankhittena uddesassa
udditthassa  vittharena  attham  avibhattassa  vittharena  attham vibhajitum
yannuna  mayam  yenayasma  anando tenupasankameyyama upasankamitva
ayasmantam  anandam  etamattham  patipuccheyyamati  .  vibhajatayasma
anandoti . seyyathapi nama 1- avuso puriso saratthiko saragavesi
sarapariyesanam caramano mahato rukkhassa .pe. vibhajatayasma anando
agarum karitvati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. namasaddo natthi.
   [175] Tenahavuso 1- sunatha sadhukam manasikarotha bhasissamiti.
Evamavusoti  kho  te  bhikkhu ayasmato anandassa paccassosum .
Ayasma anando etadavoca yam kho vo 2- avuso bhagava sankhittena
uddesam  uddisitva  vittharena  attham  avibhajitva  utthayasana
viharam  pavittho  tasma  tiha  bhikkhave  se  ayatane veditabbe
yattha  cakkhu  ca  nirujjhati  rupasanna  ca  virajjati  se ayatane
veditabbe  .pe.  yattha  mano  ca  nirujjhati  dhammasanna  ca
virajjati  se  ayatane  veditabbeti  .  imassa  khvaham avuso
bhagavata  sankhittena  uddesassa  udditthassa  vittharena  attham
avibhattassa vittharena attham ajanami . salayatananirodham kho 3- etam
avuso  bhagavata sandhaya bhasitam tasma tiha bhikkhave se ayatane
veditabbe  yattha  cakkhu  ca  nirujjhati  rupasanna  ca  virajjati
se  ayatane  veditabbe  .pe.  yattha  mano  ca  nirujjhati
dhammasanna ca virajjati se ayatane veditabbeti.
   {175.1} Yam kho avuso bhagava sankhittena uddesam uddisitva
vittharena  attham  avibhajitva  utthayasana  viharam  pavittho
tasma  tiha  bhikkhave  se  ayatane  veditabbe  yattha  cakkhu
ca  nirujjhati  rupasanna  ca  virajjati  se  ayatane  veditabbe
.pe.  yattha  mano  ca  nirujjhati  dhammasanna  ca  virajjati  se
ayatane  veditabbeti  .  imassa  khvaham  avuso  bhagavata
sankhittena   uddesassa   udditthassa   vittharena   attham
@Footnote: 1 Yu. tena avuso .  2 Yu. ayam patho natthi .   3 Ma. no.
Avibhattassa  evam  vittharena  attham ajanami . akankhamana ca
pana  tumhe  ayasmanto  bhagavantamyeva  upasankamatha  upasankamitva
etamattham  patipuccheyyatha  yatha  vo  bhagava  byakaroti tatha nam
dhareyyathati.
   [176]  Evamavusoti  kho  te bhikkhu ayasmato anandassa
patissutva  utthayasana  yena  bhagava  tenupasankamimsu upasankamitva
bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidimsu . ekamantam nisinna kho
te bhikkhu bhagavantam etadavocum yam kho no bhante bhagava sankhittena
uddesam  uddisitva  vittharena  attham  avibhajitva  utthayasana
viharam  pavittho tasma tiha bhikkhave se ayatane veditabbe yattha
cakkhu  ca  nirujjhati  rupasanna ca virajjati se ayatane veditabbe
.pe. yattha jivha ca nirujjhati rasasanna ca virajjati se ayatane
veditabbe  .pe.  yattha  mano ca nirujjhati dhammasanna ca virajjati
se ayatane veditabbe . tesam no bhante amhakam acirapakkantassa
bhagavato etadahosi idam kho no avuso bhagava sankhittena uddesam
uddisitva  vittharena attham avibhajitva utthayasana viharam pavittho
tasma tiha bhikkhave se ayatane veditabbe yattha cakkhu ca nirujjhati
rupasanna ca virajjati se ayatane veditabbe .pe. Yattha mano ca nirujjhati
dhammasanna ca virajjati se ayatane veditabbe 1-. Ko nu kho imassa bhagavata
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo atthi.
Sankhittena  uddesassa  udditthassa  vittharena  attham  avibhattassa
vittharena attham vibhajeyyati . tesam no bhante amhakam etadahosi
ayam  kho  ayasma  anando satthu ceva samvannito sambhavito ca
vinnunam  sabrahmacarinam  pahoti  cayasma  anando  imassa bhagavata
sankhittena  uddesassa  udditthassa  vittharena  attham  avibhattassa
vittharena  attham  vibhajitum  yannuna  mayam  yenayasma  anando
tenupasankameyyama  upasankamitva  ayasmantam  anandam  etamattham
patipuccheyyamati  .  atha  kho  mayam bhante yenayasma anando
tenupasankamimha  1-  upasankamitva  ayasmantam  anandam  etamattham
patipucchimha  2- . tesam no bhante ayasmata anandena imehi
akarehi imehi lingehi 3- imehi byanjanehi attho vibhattoti.
Pandito  bhikkhave  anando  mahapanno bhikkhave anando mancepi
tumhe  bhikkhave  etamattham  patipuccheyyatha  ahampi  tam  evameva
byakareyyam  yatha  4- tam anandena byakatam eso cevassa 5-
attho evanca nam dhareyyathati. Catuttham.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 121-127. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=18&item=173&items=4&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=18&item=173&items=4&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=18&item=173&items=4&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=18&item=173&items=4&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=173              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=870              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=870              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :