ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
๑. กุสลติกะ ๑๔. อาสวโคจฉกะ
[๒๔] สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่ง เป็นอาสวะ ฯลฯ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะ ฯลฯ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะ ฯลฯ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะ ฯลฯ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็น เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๕ วาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่ เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๓๕๘}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลมปัจจนียะ [ติกทุกปัฏฐาน]

๑. กุสลติกะ ๑๔. อาสวโคจฉกะ

สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมิใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศล ซึ่งไม่เป็นอาสวะ ฯลฯ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมิใช่ไม่เป็นอาสวะ ... เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ [๒๕] ...อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะ ฯลฯ (เหมือนกับโลกิยทุกะ) [๒๖] สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็น อกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยอาสวะ ฯลฯ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยอาสวะ ฯลฯ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่สัมปยุตด้วยอาสวะ ฯลฯ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่สัมปยุตด้วยอาสวะ ฯลฯ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่สัมปยุตด้วยอาสวะเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ วิปากปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๕ วาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่วิปปยุตจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่ง วิปปยุตจากอาสวะ ฯลฯ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่วิปปยุตจากอาสวะ ฯลฯ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปปยุตจากอาสวะเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๓๕๙}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลมปัจจนียะ [ติกทุกปัฏฐาน]

๑. กุสลติกะ ๑๔. อาสวโคจฉกะ

[๒๗] สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของ อาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะ ฯลฯ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ ฯลฯ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ ฯลฯ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะและมิใช่ไม่เป็น อารมณ์ของอาสวะ ฯลฯ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ ของอาสวะ ... เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๕ วาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ ฯลฯ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะและมิใช่ไม่เป็น อาสวะ ฯลฯ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ และมิใช่ไม่เป็นอาสวะ ... เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ [๒๘] สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่วิปปยุตจากอาสวะอาศัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะ ฯลฯ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่วิปปยุตจากอาสวะ ฯลฯ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะและไม่วิปปยุต จากอาสวะ ... เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๓๖๐}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมานุโลมปัจจนียะ [ติกทุกปัฏฐาน]

๑. กุสลติกะ ๕๕. สารัมมณทุกะ

เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลซึ่งไม่วิปปยุตจากอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะอาศัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ ฯลฯ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่วิปปยุตจากอาสวะและมิใช่ไม่เป็นอาสวะ ฯลฯ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่วิปปยุตจากอาสวะและมิใช่ ไม่เป็นอาสวะ ... เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ [๒๙] ... อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ ของอาสวะ ฯลฯ (เหมือนกับโลกิยทุกะ)


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๔๕ หน้าที่ ๓๕๘-๓๖๑. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=73                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=5616&Z=5678                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=898              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=45&item=898&items=6              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=898&items=6                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu45


บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :