ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตฺต. สํ. มหาวารวคฺโค

   [๘๓๗]  ตโยเม ภิกฺขเว อาสวา ฯ กตเม ตโย ฯ กามาสโว
ภวาสโว อวิชฺชาสโว ฯ อิเม โข ภิกฺขเว ตโย อาสวา ฯ
   [๘๓๘]  อิเมสํ  โข  ภิกฺขเว  ติณฺณนฺนํ  อาสวานํ ปหานาย
จตฺตาโร  สติปฏฺฐานา  ภาเวตพฺพา  ฯ  กตเม  จตฺตาโร ฯ อิธ
ภิกฺขเว  ภิกฺขุ  กาเย  กายานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน
สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ  ฯ  เวทนาสุ  จิตฺเต
ธมฺเมสุ  ธมฺมานุปสฺสี  วิหรติ  อาตาปี  สมฺปชาโน  สติมา วิเนยฺย
โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ  ฯ  อิเมสํ โข ภิกฺขเว ติณฺณนฺนํ อาสวานํ
ปหานาย อิเม จตฺตาโร สติปฏฺฐานา ภาเวตพฺพาติ ฯ
          อมตวคฺโค ปญฺจโม ฯ
            ตสฺสุทฺทานํ
     อมตํ สมุทโย มคฺโค         สโต ๑- กุสลราสิ จ
     ปาฏิโมกฺขํ ทุจฺจริตํ มิตฺตา ๒-  เวทนา อาสเวน จาติ ฯ
           ----------
@เชิงอรรถ: ม. สติ ฯ ม. มิตฺตเวทนา ฯ             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๑๙ หน้าที่ ๒๕๒-๒๕๓. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=4888&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=837&items=2              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=194              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=837              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๑๙ http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com