ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 835อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 837อ่านอรรถกถา 19 / 839อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สติปัฏฐานสังยุตต์ อมตวรรคที่ ๕
๑๐. อาสวสูตร

               ตั้งแต่สูตรที่ ๘ เป็นต้นไป ไม่มีอรรถกถาแก้.

               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. อมตสูตร
                         ๒. สมุทยสูตร
                         ๓. มัคคสูตร
                         ๔. สติสูตร
                         ๕. กุสลราสิสูตร
                         ๖. ปาฏิโมกขสูตร
                         ๗. ทุจริตสูตร
                         ๘. มิตตสูตร
                         ๙. เวทนาสูตร
                         ๑๐. อาสวสูตร.
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สติปัฏฐานสังยุตต์ อมตวรรคที่ ๕                ๗. ทุจริตสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=831                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ สุทธิกวรรคที่ ๑                ๑. สุทธิกสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=843

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค สติปัฏฐานสังยุตต์ อมตวรรคที่ ๕ ๑๐. อาสวสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 835อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 837อ่านอรรถกถา 19 / 839อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=5011&Z=5026
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :