ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ ภาษาบาลี อักษรไทย พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๑ อภิ. ป.(๕) อนุโลมปฏฺฐานํ

           สนิทสฺสนตฺติกสรณทุกํ
   [๙๕๙]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆํ  สรณํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ
 สรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: เอกํ ฯ
   [๙๖๐]  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆํ  อรณํ ธมฺมํ ปฏิจฺจ อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ
 อรโณ ธมฺโม อุปฺปชฺชติ เหตุปจฺจยา: สตฺต ฯ
   [๙๖๑] เหตุยา เอกวีส อวิคเต เอกวีส ฯ
     สหชาตวาโรปิ สมฺปยุตฺตวาโรปิ ปฏิจฺจวารสทิสา ฯ
   [๙๖๒]  อนิทสฺสนอปฺปฏิโฆ  อรโณ  ธมฺโม  อนิทสฺสนอปฺปฏิฆสฺส
 อรณสฺส ธมฺมสฺส เหตุปจฺจเยน ปจฺจโย: ฯ
   [๙๖๓] เหตุยา สตฺต อารมฺมเณ ตีณิ อวิคเต ปญฺจวีส ฯ
   ยถา กุสลตฺติเก ปญฺหาวารมฺปิ เอวํ วิตฺถาเรตพฺพํ ฯ
         สนิทสฺสนตฺติกสรณทุกํ นิฏฺิตํ ฯ
         อนุโลมติกทุกปฏฺานํ นิฏฺิตํ ฯ
              ------------------
 @เชิงอรรถ: ******************************
 @ *   หน้า ๕๒๘ นี้ไม่มีข้อมูล   *
 @ ******************************             เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย เล่มที่ ๔๔ หน้าที่ ๕๒๖-๕๒๘. http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=10331&w=              อ่านเทียบพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=959&items=5              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=223              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2870              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่_๔๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไป คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com