ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๑๒ ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
นสนิทัสสนทุกนสนิทัสสนัตติกะ
สนิทัสสนทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๓๘] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๓๙] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๔๔๐] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๔๑] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๔๔๒] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอนิทัสสนธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๔๓] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นสัปปฏิฆทุกนสนิทัสสนัตติกสัปปฏิฆทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๔๔] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม และธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๓ [๔๔๕] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นสัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่สัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๔๖] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑ [๔๔๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นอัปปฏิฆธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่อัปปฏิฆธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๔๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นรูปีทุกนสนิทัสสนัตติกรูปีทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๔๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๕๐] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๕๑] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนสัปปฏิฆ- *ธรรมที่ไม่ใช่รูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๕๒] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๓ [๔๕๓] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นรูปีธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสนอัปปฏิฆ- *ที่ไม่ใช่อรูปีธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๕๔] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นโลกิยทุกนสนิทัสสนัตติกโลกิยทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๕๕] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่ธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๑ นัย พึงนับโดยคณิตกนัย มีวาระ ๓ [๔๕๖] อนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *สัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่โลกิยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย พึงกระทำหัวข้อปัจจัย ๓ เหมือนกัน [๔๕๗] อนิทัสสนอัปปฏิฆธรรมที่เป็นโลกิยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่อนิทัสสน- *อัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่โลกุตตรธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย [๔๕๘] ในเหตุปัจจัย มีวาระ ๑
นเกนจิวิญเญยยทุกนสนิทัสสนัตติกะ
เกนจิวิญเญยยทุกสนิทัสสนัตติกะ
[๔๕๙] สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม อาศัยธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นเกนจินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย ฯลฯ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นเกนจิวิญเญยยธรรม และสนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่เป็นเกนจินวิญเญยยธรรม เกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ นัย อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกัน อาศัยธรรมที่ไม่ใช่สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรม ที่ไม่ใช่เกนจิวิญเญยยธรรม และธรรมที่ไม่ใช่ สนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมที่ไม่ใช่เกนจินวิญเญยยธรรม ฯลฯ มี ๓ นัย เหมือนกัน ในปัจจัยทั้งปวง มีวาระ ๙ พึงกระทำเป็นปัญหา ๙ เหมือนกับนเกนจิวิญเญยยนอนิทัสสนสัปปฏิฆธรรมข้างต้น พึงกระทำเป็นปัญหา ๙ เหมือนกับนเกนจิวิญเญยยนอนิทัสสนอัปปฏิฆมูล

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๔๕ บรรทัดที่ ๙๓๐๙ - ๙๓๗๐. หน้าที่ ๓๗๕ - ๓๗๗. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=9309&Z=9370&pagebreak=0              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=114              ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2130              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรไทย :- [2130-2151] http://84000.org/tipitaka/pali/pali_item_s.php?book=45&item=2130&items=22 [2130-2151] http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali.php?B=45&A=2130&Z=2151              ศึกษาพระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน :- [2130-2151] http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=45&item=2130&items=22              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_45

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :