ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖
๙. สนิทัสสนทุกะ ๒๒. สนิทัสสนติกะ
[๘๙] สภาวธรรมที่เห็นได้ซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็น ได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๑ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๑ วาระ สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้ ซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๑ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๑ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๕๘๔}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน]

๑๐. สัปปฏิฆทุกะ ๒๒. สนิทัสสนติกะ

สภาวธรรมที่เห็นไม่ได้ซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้ ซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๑ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๑ วาระ
๑๐. สัปปฏิฆทุกะ ๒๒. สนิทัสสนติกะ
[๙๐] สภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ กระทบได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๑ วาระ สภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กระทบ ไม่ได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๑ วาระ สภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบ ได้และที่มิใช่กระทบไม่ได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๑ วาระ (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๓ วาระ) เหตุปัจจัย มี ๑ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๑ วาระ สภาวธรรมที่กระทบได้ซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กระทบได้ ซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๑ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๑ วาระ สภาวธรรมที่กระทบไม่ได้ซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กระทบ ไม่ได้ซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๑ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๑ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๕๘๕}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน]

๑๒. โลกิยทุกะ ๒๒. สนิทัสสนติกะ

๑๑. รูปีทุกะ ๒๒. สนิทัสสนติกะ
[๙๑] สภาวธรรมที่เป็นรูปซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูป ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่เป็นรูปซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปซึ่งมิใช่ เห็นไม่ได้แต่กระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อัญญมัญญปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่เป็นรูปซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่ไม่เป็น รูปซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๑ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๑ วาระ
๑๒. โลกิยทุกะ ๒๒. สนิทัสสนติกะ
[๙๒] สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็น โลกิยะซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๑ วาระ สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกุตตระ ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๑ วาระ (ผู้นับพึงนับเป็น ๓ วาระ ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๕๘๖}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน]

๑๓. เกนจิวัญเญยยทุกะ ๒๒. สนิทัสสนติกะ

สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเห็นไม่ได้แต่กระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโลกิยะ ซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ ... (พึงเพิ่มเป็น ๓ วาระเท่านั้น ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๓ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อัญญมัญญปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่เป็นโลกิยะซึ่งเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็น โลกุตตระซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๑ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๑ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๑ วาระ
๑๓. เกนจิวิญเญยยทุกะ ๒๒. สนิทัสสนติกะ
[๙๓] สภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้และที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ซึ่งเห็นได้และกระทบได้อาศัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย (๓) ... อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ ... มี ๓ วาระเท่านั้น ... อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้และที่มิใช่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ซึ่งไม่ใช่ เห็นได้และกระทบได้ มี ๓ วาระเท่านั้น (ทุกปัจจัยมีปัจจัยละ ๙ วาระ) พึงทำสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ให้เป็น ๙ วาระ เหมือนกับสภาวธรรม ที่มิใช่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ พึงทำสภาวธรรมที่ไม่ใช่จิตบางดวงรู้ได้ให้เป็น ๙ วาระเหมือนกัน เหมือนกับ สภาวธรรมที่มีธรรมซึ่งมิใช่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้เป็นมูลตอนต้นๆ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๕๘๗}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียานุโลม [ทุกติกปัฏฐาน]

๑๔. อาสวทุกะ ๒๒. สนิทัสสนติกะ

เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๔๕ หน้าที่ ๕๘๔-๕๘๘. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=45&siri=114              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=45&A=9309&Z=9370                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=2130              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=45&item=2130&items=22              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=2130&items=22                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu45บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :