อานิสงส์การทำบุญ15 อานิสงส์ถวายผ้าเพดาน

....กาลวันหนึ่ง สมเด็จพระมหาปชาบดีได้ถวายผ้าสาฎกพระอริยเมตไตร ซึ่งผ้าสำหรับพระพรรษา
นั้น จึงเอาผ้าสาฎกผืนหนึ่งทำเป็นเพดาน พระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้า ผ้าสาฎกผืนหนึ่งทำเป็นระบาย
เพดาน

ครั้งนั้นสมเด็จพระสัพพัญญูได้ตรัสพยากรณ์ทำนายพระอริยเมตไตรว่าพระภิกษุนี้ในอนาคตกาล
จักได้เป็นพระสัพพัญญู องค์หนึ่งมีนาม พระอริยเมตไตร ตั้งแต่นั้นมาพระโพธิสัตว์ก็ตั้งอยู่ในศีล
เจริญพระวิปัสสนา จนสิ้นอายุแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต ด้วยอานิสงส์ถวายผ้าสาฎกทำเป็นเพดาน
บำเพ็ญบารมีญาณ ๑๖ อสงไขยเต็มบริบูรณ์แล้วมีใจศรัทธาถวายผ้าทำเป็นเพดานกางกั้น พระสงฆ์และ
พระพุทธรูปจะปรารถนาพระอรหันตภูมิ หรือพุทธภูมิก็จะได้สมความปรารถนาทุกประการ ดังกับ
พระเจ้าปัสเสนทิโกศล ได้เสด็จไปสู่สำนักพระบรมศาสดาพร้อมด้วยบริวารถวายนมัสการพระผู้มี
พระภาคเจ้าแล้วนั่งที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วทรงสดับพระธรรมเทศนาเมื่อฟังพระธรรมเทศนาจบลง
แล้วก็ได้ทูลถามพระองค์ถึงอานิสงส์ถวายผ้าเพดานพระองค์ทรงประทานเทศนาว่า ดูกรมหาบพิตร
บุคคลผู้มีจิตศรัทธาสร้างถวายผ้าทำให้เป็นเพดาน เป็นทานในพระรัตนตรัย ก็จักได้อานิสงส์ ๑๖ กัลป์
จักได้เป็นพระอินทร์ ๗ ชาติ จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๗ ชาติ และบุคคลผู้นั้นอยู่ในสถานที่ใด
เทวดา และมนุษย์ทั้งหลายก็จักเคารพบูชาอยู่ทุกเมื่อ จบพระธรรมเทศนาแล้ว พระเจ้าปัสเสนทิโกศลก็
ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลดังนี้เป็นต้น

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>