อานิสงส์การทำบุญ19 อานิสงส์ก่อเจดีย์เกลือ

......ในถ้ำสัตตบรรพตในที่ใกล้ทะเลน้ำเค็มในแคว้นกาสีในกาลครั้งนั้นมีบุรุษเข็ญใจสามคนพี่น้อง
อยู่ในราวป่านั้น อยู่ด้วยความยากจนเสาะแสวงหาเลี้ยงชีพด้วยความอด ๆ อยาก ๆ เรียกกันว่าหาเช้า
กินค่ำอยู่มาวันหนึ่ง ทุคคตะผู้พี่ใหญ่ได้มองเห็นเมล็ดเกลืออยู่ตามริมหาดขาวสะอาดมาก จึงชักชวนกัน
มากวาดตะล่อมให้กองก่อเป็นรูปสูงเพียงศอกหนึ่งเสร็จแล้วเอาผ้าเท่าที่มีอยู่มาฉีก ทำเป็นธงชัยปัก
ประดับที่เจดีย์เกลือนั้น ทุคคตะ สามคนพี่น้องก็พากันเคารพบูชาด้วย ความเลื่อมใสเป็นเวลาพอดีที่
พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกบิณฑบาต ได้เสด็จไปพบ ทุคคตะสามพี่น้อง กำลังกราบไหว้บูชาพระ
เจดีย์อยู่

...... พระองค์จึงตรัสว่า "ดูกรท่านกำลังทำอะไร" ทุคคตะ สามพี่น้องทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ด้วยพวกกระผมสร้างพระเจดีย์ด้วยเกลือถวายบูชาพระรัตนตรัย พวกกระผมจะทำการบูชาด้วยสิ่งอื่นก็
ไม่มี พวกกระผมเป็นคนอนาถามาพบเห็นเกลือ ซึ่งขาวสะอาดจึงได้มาทำพระเจดีย์อย่างนี้พระเจ้าข้า
พระองค์ทรงตรัสว่าดูกรทุคคตะ บุคคลที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้ก่อสร้างพระเจดีย์ด้วยวัตถุอะไรก็ตามมี
เกลือเป็นต้น บุคคลผู้นั้นจะไม่ไปสู่อบายภูมิจะได้สมบัติมหาศาลในมนุษย์โลก แล้วจะได้เสวยทิพย์
สมบัติในสวรรค์ การทำก่อพระเจดีย์ด้วยเกลือมิใช่ว่าเธอทั้งหลายได้ทำเพียงเท่านี้

พระตถาคต เมื่อครั้ง เป็นโพธิสัตว์ ก็ได้เคยมาทำมาแล้ว เหมือนกับเธอทั้งหลายนี้และ
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระธรรม เทศนาจบลงแล้วก็เสด็จไปสู่ถ้ำบรรพต
ส่วนทุคคตะสามพี่น้องได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า
แล้วก็ตั้งปฏิธานความปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระอรหันต์เถิด ครั้นตั้งความปรารถนาแล้วบุรุษ
เข็ญใจทั้งสามไปสู่บ้านเรือนของตน ขวนขวายหาเลี้ยงชีพจนตราบเท่าสิ้นอายุ เมื่อทำกาลกิริยาตายไป
เกิดในดุสิตพิภพหมดทั้งสามพี่น้อง มีวิมานอยู่กันคนละหลังสูง ๒๕ โยชน์ มีนางเทพอัปสรคนละ
๕๐๐ เป็นบริวาร วิมานของเทพบุตรทั้ง ๓ นั้น วิจิตรไปด้วยฉัตรธง ประดับด้วยไม้กัลปพฤกษ์ และ
สวนอุทยาน แวดล้อมไปด้วยรัศมีเรืองรองพื้นนั้นก็ดาดาษไปด้วยทองงามบริสุทธิ์สะอาด เสวยทิพย์
สมบัติอยู่บนวิมาน ครั้นถึงพระศาสนาพระศรีอริยเมตไตรลงมาเป็นพระสัพพัญญู โปรดสรรพสัตว์ทั้ง
หลายเทพบุตรทั้งสามองค์ก็จุติลงมาเกิดเป็นเศรษฐี ในเมืองเกตวดีนคร เจริญวัยขึ้นมาก็ได้ออกบรรพชา
อุปสมบทในศาสนาพระศรีอริยเมตไตร ก็ได้บรรลุพระอรหันต์ด้วยอำนาจบุญกุศลได้กระทำก่อเจดีย์
เกลือ บูชาพระรัตนตรัยนั้นแล

<หน้าก่อน<<< สารบัญ >>>หน้าถัดไป>