ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 436อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 437อ่านอรรถกถา 17 / 438อ่านอรรถกถา 17 / 594
อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ทิฏฐิสังยุต โสตาปัตติวรรคที่ ๑
อนันตวาสูตรที่ ๑๒ ว่าด้วยความเห็นว่าโลกไม่มีที่สุด

               ๑๑-๑๘ อรรถกถาอันตวาสูตรเป็นต้น ถึงสูตรที่ ๑๘               
               บทว่า อนฺตวา โลโก ความว่า ทิฏฐิที่เกิดขึ้นด้วยการยึดถือนั้น หรือด้วยการตรึกว่า โลกคือนิมิตที่ขยายไปได้ด้านเดียว (มีที่สุด).
               บทว่า อนนฺตวา ความว่า ทิฏฐิที่เกิดขึ้นด้วยการยึดถือนั้น หรือด้วยการตรึกว่า โลกคือนิมิตที่กำหนดขนาดไม่ได้ ขยายไปทุกด้าน (ไม่มีที่สิ้นสุด).
               บทว่า ตํ ชีวํ ตํ สรีรํ ได้แก่ ทิฏฐิที่เกิดขึ้นว่า ชีพกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน.
               บทที่เหลือในทุกแห่ง มีความหมายง่ายทั้งนั้นแล.
                อีกอย่างหนึ่ง ไวยากรณะเหล่านี้มี ๑๘ อย่างด้วยอำนาจโสตาปัตติมรรคก่อน นี้เป็นการถึงครั้งที่ ๑.

               จบอรรถกถาโสตาปัตติวรรคที่ ๑               
               ไวยากรณะ ๑๘ จบบริบูรณ์               
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ทิฏฐิสังยุต โสตาปัตติวรรคที่ ๑                อสัสสตทิฏฐิสูตรที่ ๑๐ ว่าด้วยความเห็นว่าโลกไม่เที่ยง http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=435                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ทิฏฐิสังยุต ทุติยเปยยาลที่ ๒                ๑๙. รูปีอัตตาสูตร ว่าด้วยอัตตาที่มีรูป http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=449

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. นวาตสูตร
                         ๒. เอตังมมสูตร
                         ๓. โสอัตตาสูตร
                         ๔. โนจเมสิยาสูตร
                         ๕. นัตถิทินนสูตร
                         ๖. กโรโตสูตร
                         ๗. เหตุสูตร
                         ๘. มหาทิฏฐิสูตร
                         ๙. สัสสตทิฏฐิสูตร
                         ๑๐. อสัสสตทิฏฐิสูตร
                         ๑๑. อันตวาสูตร
                         ๑๒. อนันตวาสูตร
                         ๑๓. ตังชีวังตังสรีรังสูตร
                         ๑๔. อัญญังชีวังอัญญังสรีรังสูตร
                         ๑๕. โหติตถาคตสูตร
                         ๑๖. นโหติตถาคตสูตร
                         ๑๗. นโหติจนจโหติตถาคตสูตร
                         ๑๘. เนวโหตินโหติตถาคตสูตร.
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ทิฏฐิสังยุต โสตาปัตติวรรคที่ ๑ อนันตวาสูตรที่ ๑๒ ว่าด้วยความเห็นว่าโลกไม่มีที่สุด จบ.
อ่านอรรถกถา 17 / 1อ่านอรรถกถา 17 / 436อรรถกถา เล่มที่ 17 ข้อ 437อ่านอรรถกถา 17 / 438อ่านอรรถกถา 17 / 594
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=17&A=5271&Z=5277
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :