ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 359อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 361อ่านอรรถกถา 18 / 363อ่านอรรถกถา 18 / 803
อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เวทนาสังยุตต์ ปฐมกสคาถวรรคที่ ๑
๒. สุขสูตร

               อรรกถกถาสุขสูตรที่ ๒               
               พึงทราบวินิจฉัยในสุขสูตรที่ ๒ ดังต่อไปนี้.
               บทว่า อทุกฺขมสุขํ สห ได้แก่ มิใช่ทุกข์มิใช่สุข พร้อมด้วยสุขและทุกข์.
               บทว่า อชฺฌตฺตญฺจ พหิทฺธา จ ความว่า ของตนและของคนอื่น.
               บทว่า โมสธมฺมํ คือ มีความพินาศเป็นสภาพ.
               บทว่า ปโลกินํ คือ ทำลาย มีความแตกเป็นสภาพ.
               บทว่า ผุสฺส ผุสฺส วยํ ผุสฺสํ ความว่า ถูกต้องความเสื่อมเพราะถูกต้องด้วยญาณ.
               บทว่า เอวํ ตตฺถ วิรชฺชติ ความว่า ย่อมคลายความยินดีในเวทนาเหล่านั้น ด้วยประการอย่างนี้.
               ในพระสูตรแม้นี้ ตรัสเวทนาอันเที่ยวไปในการพิจารณา ตรัสการถูกต้องด้วยญาณในคาถาทั้งหลาย.

               จบอรรกถกถาสุขสูตรที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เวทนาสังยุตต์ ปฐมกสคาถวรรคที่ ๑ ๒. สุขสูตร จบ.
อ่านอรรถกถา 18 / 1อ่านอรรถกถา 18 / 359อรรถกถา เล่มที่ 18 ข้อ 361อ่านอรรถกถา 18 / 363อ่านอรรถกถา 18 / 803
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=18&A=5505&Z=5515
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=2973
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=2973
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๔  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :