ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1061อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1062อ่านอรรถกถา 19 / 1063อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ สูกรขาตวรรคที่ ๖
๑๐. อุปาทสูตรที่ ๒

               สูตรที่ ๙-๑๐ ไม่มีเนื้อความอรรถกถา.

               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. โกสลสูตร
                         ๒. มัลลสูตร
                         ๓. เสขสูตร
                         ๔. ปทสูตร
                         ๕. สารสูตร
                         ๖. ปติฏฐิตสูตร
                         ๗. พรหมสูตร
                         ๘. สูกรขาตาสูตร
                         ๙. อุปาทสูตรที่ ๑
                         ๑๐. อุปาทสูตรที่ ๒.
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ สูกรขาตวรรคที่ ๖                ๘. สูกรขาตาสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1052                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ โพธิปักขิยวรรคที่ ๗                ๑. สัญโญชนาสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1063

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค อินทริยสังยุตต์ สูกรขาตวรรคที่ ๖ ๑๐. อุปาทสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 1061อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 1062อ่านอรรถกถา 19 / 1063อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=6125&Z=6140
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :