ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 56อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 57อ่านอรรถกถา 19 / 58อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ วิหารวรรคที่ ๒
๙. กุกกุฏารามสูตรที่ ๒

               อรรถกถาสูตรที่ ๙-๑๐               
               สูตรที่ ๙-๑๐ มีเนื้อความง่ายทั้งนั้นแล.

               จบอรรถกถาสูตรที่ ๙-๑๐               
               จบวิหารวรรคที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. วิหารสูตรที่ ๑
                         ๒. วิหารสูตรที่ ๒
                         ๓. เสขสูตร
                         ๔. อุปปาทสูตรที่ ๑
                         ๕. อุปปาทสูตรที่ ๒
                         ๖. ปริสุทธิสูตรที่ ๑
                         ๗. ปริสุทธิสูตรที่ ๒
                         ๘. กุกกุฏารามสูตรที่ ๑
                         ๙. กุกกุฏารามสูตรที่ ๒
                         ๑๐. กุกกุฏารามสูตรที่ ๓
               -----------------------------------------------------               
               อรรถกถาที่มีมาก่อนหน้านี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ วิหารวรรคที่ ๒                ๘. กุกกุฏารามสูตรที่ ๑ http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=56                อรรถกถาที่มีถัดจากนี้ :-
               อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ มิจฉัตตวรรคที่ ๓                ๑. มิจฉัตตสูตร http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=59

.. อรรถกถา สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค มัคคสังยุตต์ วิหารวรรคที่ ๒ ๙. กุกกุฏารามสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 19 / 1อ่านอรรถกถา 19 / 56อรรถกถา เล่มที่ 19 ข้อ 57อ่านอรรถกถา 19 / 58อ่านอรรถกถา 19 / 1786
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=346&Z=356
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :