ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 121อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 122อ่านอรรถกถา 21 / 123อ่านอรรถกถา 21 / 274
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตติยปัณณาสก์ ภยวรรคที่ ๓
๒. ภยสูตรที่ ๒

               อรรถกถาทุติยภยสูตรที่ ๒               
               พึงทราบวินิจฉัยในทุติยภยสูตรที่ ๒ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อฺทโกโรหนฺตสฺส คือ คนผู้ลงสู่น้ำ.
               บทว่า ปาฏิกงฺขิตพฺพานิ ได้แก่ พึงปรารถนา.
               บทว่า สุสุกาภยํ ได้แก่ ภัยคือปลาร้าย.
               บทว่า มุขาวรณํ มญฺเญ กโรนุติ ความว่า ภิกษุเหล่านี้ย่อมทำเหมือนปิดปาก.
               บทว่า โอทริกตฺตสฺส แปลว่า ของคนกินจุ เพราะมีท้องใหญ่.
               ในบทว่า อรกฺขิเตเนว กาเยน เป็นต้น พึงทราบความดังนี้
               เธอมีกายไม่รักษาแล้ว เพราะไม่มีการสำรวม ๓ อย่างในกายทวาร มีวาจาไม่รักษาแล้ว เพราะไม่มีการสำรวม ๔ อย่างในวจีทวาร.

               จบอรรถกถาทุติยภยสูตรที่ ๒               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ตติยปัณณาสก์ ภยวรรคที่ ๓ ๒. ภยสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 21 / 1อ่านอรรถกถา 21 / 121อรรถกถา เล่มที่ 21 ข้อ 122อ่านอรรถกถา 21 / 123อ่านอรรถกถา 21 / 274
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=21&A=3381&Z=3450
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8621
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8621
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :