ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 1อ่านอรรถกถา 22 / 2อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ เสขพลวรรคที่ ๑
๑. สังขิตตสูตร

               มโนรถปูรณี               
               อรรถกถาอังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต               
               เสขพลวรรควรรณนาที่ ๑               
               ปฐมปัณณาสก์               
               อรรถกถาสังขิตตสูตร               
               พึงทราบวินิจฉัยในสังขิตตสูตรที่ ๑ แห่งปัญจกนิบาต ดังต่อไปนี้ :-
               พละของพระเสขะ ๗ พวกเหตุนั้น จึงชื่อว่าเสขพละ.
               บรรดาสัทธาพละเป็นต้น ชื่อสัทธาพละ เพราะไม่หวั่นไหวด้วยความไม่เชื่อ.
               ชื่อหิริพละ เพราะไม่หวั่นไหวด้วยความไม่มีความละอาย.
               ชื่อโอตตัปปพละ เพราะไม่หวั่นไหวด้วยความไม่กลัว.
               ชื่อวิริยพละ เพราะไม่หวั่นไหวด้วยความเกียจคร้าน.
               ชื่อปัญญาพละ เพราะไม่หวั่นไหวด้วยอวิชชา.
               บทว่า ตสฺมา แปลว่า เพราะเหตุที่พละเหล่านี้เป็นพละของพระเสขะทั้งหลาย ฉะนั้น.

               จบอรรถกถาสังขิตตสูตรที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ เสขพลวรรคที่ ๑ ๑. สังขิตตสูตร จบ.
อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 1อ่านอรรถกถา 22 / 2อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=1&Z=19
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=1
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=1
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :