ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 9อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 10อ่านอรรถกถา 22 / 11อ่านอรรถกถา 22 / 388
อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ เสขพลวรรคที่ ๑
๑๐. อคารวสูตรที่ ๒

               อรรถกถาทุติยอคารวสูตรที่ ๑๐               
               พึงทราบวินิจฉัยในทุติยอคารวสูตรที่ ๑๐ ดังต่อไปนี้ :-
               บทว่า อภพฺโพ คือ ถึงความเป็นผู้อาภัพ.
               บทว่า วุฑฺฒึ แปลว่า เจริญ.
               บทว่า วิรุฬฺหึ ได้แก่ ถึงความเป็นผู้ไม่หวั่นไหว เพราะความเป็นผู้งอกงาม.
               บทว่า เวปุลฺลํ ได้แก่ ความเป็นใหญ่.
               บทที่เหลือในที่ทั้งปวงง่ายทั้งนั้น.

               จบอรรถกถาทุติยอคารวสูตรที่ ๑๐               
               จบเสขพลวรรควรรณนาที่ ๑               
               -----------------------------------------------------               

               รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
                         ๑. สังขิตตสูตร
                         ๒. วิตถตสูตร
                         ๓. ทุกขสูตร
                         ๔. ภตสูตร
                         ๕. สิกขสูตร
                         ๖. สมาปัตติสูตร
                         ๗. กามสูตร
                         ๘. จวนสูตร
                         ๙. อคารวสูตรที่ ๑
                         ๑๐. อคารวสูตรที่ ๒
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ เสขพลวรรคที่ ๑ ๑๐. อคารวสูตรที่ ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 22 / 1อ่านอรรถกถา 22 / 9อรรถกถา เล่มที่ 22 ข้อ 10อ่านอรรถกถา 22 / 11อ่านอรรถกถา 22 / 388
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=22&A=155&Z=180
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=62
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=62
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :