ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ ข้อ [๑๖]
๖. ปัณฑิตวรรค
เนื้อความในพระไตรปิฎก
เนื้อความในอรรถกา มีทั้งหมด ๑๑ เรื่อง
๑. เรื่องพระราธเถระ [๖๐]
๒. เรื่องภิกษุอัสสชิและปุนัพพสุกะ [๖๑]
๓. เรื่องพระฉันนเถระ [๖๒]
๔. เรื่องพระมหากัปปินเถระ [๖๓]
๕. เรื่องบัณฑิตสามเณร [๖๔]
๖. เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ [๖๕]
๗. เรื่องมารดาของนางกาณา [๖๖]
๘. เรื่องภิกษุ ๕๐๐ รูป [๖๗]
๙. เรื่องพระเถระผู้ตั้งอยู่ในธรรม [๖๘]
๑๐. เรื่องการฟังธรรม [๖๙]
๑๑. เรื่องภิกษุอาคันตุกะ [๗๐]

.. สารบัญ อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปัณฑิตวรรค จบ.
อ่านอรรถกถา 25 / 1อ่านอรรถกถา 25 / 15อรรถกถา เล่มที่ 25 ข้อ 16อ่านอรรถกถา 25 / 17อ่านอรรถกถา 25 / 440
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=25&A=479&Z=514
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=21&A=1
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=21&A=1
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com