ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 26 / 1อ่านอรรถกถา 26 / 24อรรถกถา เล่มที่ 26 ข้อ 25อ่านอรรถกถา 26 / 26อ่านอรรถกถา 26 / 474
อรรถกถา ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ จิตตลดาวรรคที่ ๒
๘. สุนิททาวิมาน

               อรรถกถาสุนิททาวิมาน               
               อัฏฐมวิมาน วิมานที่ ๘ ราชคหนิทาน เรื่องเกิดในกรุงราชคฤห์ ในอัตถุปปัตติ เหตุเกิดเรื่องที่พึงกล่าวตามลำดับว่า
               อุบาสิกา ชื่อสุนิททา ฯลฯ ของพระโคดมผู้มีพระเกียรติยศ. เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีผิวพรรณเช่นนี้ ฯลฯ อุบาสิกาชื่อสุนิททา.
               คำที่เหลือเหมือนนัยที่กล่าวมาแล้ว
               แม้ในคาถาก็เคยกล่าวมาแล้วทั้งนั้น จริงอย่างนั้น ในบางคัมภีร์ ท่านก็ตั้งบาลีไว้โดยใช้เปยยาลแล. ด้วยเหตุนั้น พระสังคีติกาจารย์จึงกล่าวไว้ว่า ท่านพระมหาโมคคัลลานะถามว่า
               ท่านผู้มีวรรณะงาม ฯ ล ฯ และรัศมีของท่านจึงสว่างไสวไปทุกทิศ.
               เทพธิดานั้นถูกพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว ดีใจ ก็พยากรณ์ปัญหาของกรรมที่มีผลอย่างนี้ว่า
                         ชนทั้งหลายในกรุงราชคฤห์ ได้รู้จักดีฉันว่า
               สุนิททา ดีฉันเป็นอุบาสิกาผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธาและ
               ศีล ยินดีแล้วในการจำแนกทานเสมอ มีจิตผ่องใส
               ในอริยเจ้าผู้ตรง ได้ถวายผ้านุ่งห่ม อาหาร เสนาสนะ
               และเครื่องประทีป
                         ดีฉันได้เข้ารักษาอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์
               ๘ ประการ ตลอดวัน ๑๔ ค่ำ ๑๕ ค่ำและวัน ๘ ค่ำแห่ง
               ปักษ์และตลอดปาฏิหาริยปักษ์ด้วย เป็นผู้สำรวมด้วยดี
               ในศีลทุกเมื่อ เป็นผู้งดเว้นจากปาณาติบาต เว้นห่างไกล
               จากอทินนาทาน จากการประพฤติผิดในกาม สำรวม
               จากมุสาวาท และจากการดื่มน้ำเมา
                         ดีฉันเป็นผู้ยินดีในสิกขาบททั้ง ๕ มีปัญญาเฉลียว
               ฉลาดในอริยสัจ เป็นอุบาสิกาของพระโคดมผู้มีพระจักษุ
               และพระเกียรติยศ เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะงาม
               เช่นนี้ อิฐผลนี้ย่อมสำเร็จแก่ดีฉัน และโภคสมบัติทุกอย่าง
               ที่น่ารัก จึงเกิดขึ้นแก่ดีฉัน เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงเป็นผู้มี
               อานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้ และรัศมีของดีฉันจึงสว่างไสวไป
               ทุกทิศ.

               จบอรรถกถาสุนิททาวิมาน               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ จิตตลดาวรรคที่ ๒ ๘. สุนิททาวิมาน จบ.
อ่านอรรถกถา 26 / 1อ่านอรรถกถา 26 / 24อรรถกถา เล่มที่ 26 ข้อ 25อ่านอรรถกถา 26 / 26อ่านอรรถกถา 26 / 474
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=26&A=749&Z=763
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=30&A=2788
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=30&A=2788
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :