ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 26 / 1อ่านอรรถกถา 26 / 25อรรถกถา เล่มที่ 26 ข้อ 26อ่านอรรถกถา 26 / 27อ่านอรรถกถา 26 / 474
อรรถกถา ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ จิตตลดาวรรคที่ ๒
๙. สุทินนาวิมาน

               อรรถกถาสุทินนาวิมาน               
               นวมวิมาน วิมานที่ ๙ ราชคหนิทาน เรื่องเกิดในกรุงราชคฤห์ ในอัตถุปปัตติ เหตุเกิดเรื่องที่พึงกล่าวตามลำดับว่า อุบาสิกาชื่อสุทินนา ฯลฯ ของพระโคดม ผู้มีพระเกียรติยศ. เพราะบุญนั้น ดีฉันจึงมีวรรณะเช่นนี้ ฯลฯ อุบาสิกาชื่อสุทินนา.
               คำที่เหลือเหมือนนัยที่กล่าวมาแล้ว แม้ในคาถาก็ได้กล่าวมาแล้วทั้งนั้น. จริงอย่างนั้น บางคัมภีร์ท่านก็ตั้งบาลีไว้โดยใช้เปยยาลแล.
               ด้วยเหตุนั้น พระสังคีติกาจารย์จึงกล่าวไว้ว่า ท่านพระมหาโมคคัลลานะถามว่า
               ท่านผู้มีวรรณะงาม ฯลฯ และรัศมีของท่านจึงสว่างไสวไปทุกทิศ.
               เทพธิดานั้นถูกพระมหาโมคคัลลานเถระถามแล้ว ดีใจ ก็พยากรณ์ปัญหาของกรรมที่มีผลอย่างนี้ว่า
                         ชนทั้งหลายในกรุงราชคฤห์ ได้รู้จักดีฉันว่า
               สุทินนา ดีฉันเป็นอุบาสิกา ฯลฯ เป็นอุบาสิกาของ
               พระโคดมผู้มีพระจักษุ ผู้มีพระเกียรติยศ. เพราะบุญ
               นั้น ดีฉันจึงมีวรรณะเช่นนี้ เพราะบุญกรรมนั้น ฯลฯ
               และรัศมีของดีฉันจึงสว่างไสวไปทุกทิศ.

               จบอรรถกถาสุทินนาวิมาน               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ จิตตลดาวรรคที่ ๒ ๙. สุทินนาวิมาน จบ.
อ่านอรรถกถา 26 / 1อ่านอรรถกถา 26 / 25อรรถกถา เล่มที่ 26 ข้อ 26อ่านอรรถกถา 26 / 27อ่านอรรถกถา 26 / 474
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=26&A=764&Z=779
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=30&A=2816
The Pali Atthakatha in Roman
https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=30&A=2816
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๒๑  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :