ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
อ่านอรรถกถา 38 / 1อ่านอรรถกถา 38 / 32อรรถกถา เล่มที่ 38 ข้อ 42อ่านอรรถกถา 38 / 67อ่านอรรถกถา 38 / 1564
อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๑
ขันธยมก ปัณณัตติวาร นิทเทสวาร ปทโสธนมูลจักกวาร ๒

               อรรถกถาปทโสธนมูลจักกวาระ               
               ในปทโสธนมูลจักกวาระ คำปุจฉาว่า ขนฺธา เวทนากฺขนฺโธ ดังนี้ ย่อมตรัสถามว่า ขันธ์ทั้งหลายเหล่าใดมีอยู่ ขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้น ชื่อว่าเวทนาขันธ์ ใช่ไหม? ตรัสตอบว่า เวทนาขันธ์ ชื่อว่าขันธ์ด้วย ชื่อว่าเวทนาขันธ์ด้วย แต่ขันธ์ทั้งหลายที่เหลือชื่อว่าขันธ์เท่านั้น ไม่ชื่อว่าเวทนาขันธ์ ดังนี้แห่งคำถามนั้น แม้คำถามที่เหลือก็นัยนี้.
               ในปฏิโลม ในคำถามนี้ว่า นกฺขนฺธา นเวทนากฺขนฺโธ ธรรมที่ไม่ชื่อว่าขันธ์ ไม่ชื่อว่าเวทนาขันธ์ ใช่ไหม? ได้แก่ ธรรมทั้งหลายเหล่าใด กล่าวคือบัญญัติและนิพพาน ไม่ชื่อว่าขันธ์ เพราะบัญญัติและนิพพานไม่ชื่อว่าเวทนาขันธ์ ฉะนั้น พระองค์จึงตรัสว่า อามนฺตา ใช่.
               แม้ในคำวิสัชนาที่เหลือก็มีนัยนี้ ด้วยประการฉะนี้.

               อรรถกถาปทโสธนมูลจักกวาระ จบ.               
               -----------------------------------------------------               

.. อรรถกถา ยมกปกรณ์ ภาค ๑ ขันธยมก ปัณณัตติวาร นิทเทสวาร ปทโสธนมูลจักกวาร ๒ จบ.
อ่านอรรถกถา 38 / 1อ่านอรรถกถา 38 / 32อรรถกถา เล่มที่ 38 ข้อ 42อ่านอรรถกถา 38 / 67อ่านอรรถกถา 38 / 1564
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=38&A=696&Z=883
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7560
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7560
- -- ---- ----------------------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด โปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

สีพื้นหลัง :