ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ  พระวินัยปิฎก  พระสุตตันตปิฎก  พระอภิธรรมปิฎก  ค้นพระไตรปิฎก  ชาดก  หนังสือธรรมะ 
 
สารบัญ อรรถกถาทีฆนิกาย สีลขันธวรรค
พรหมชาลสูตร
อรรถาธิบาย เนื้อความพระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ ข้อ [๑] ถึง [๙๐]
พรหมชาลสูตร

               เนื้อความในพระไตรปิฎก
               เนื้อความในอรรถกถา มีทั้งหมด ๖ หน้าต่าง
               อรรถกถาพรหมชาลสูตร    หน้าต่างที่                        คนฺถารมฺภกถา    ๑.                             นิทานกถา                                  เรื่องสังคายนาใหญ่ครั้งแรก                                  ปฐมสังคายนาเริ่มวันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๙                                  พระอานนท์บรรลุพระอรหัต                                  สังคายนาพระวินัย                                  สังคายนาพระธรรม                                  เราทั้งหลายจะสังคายนาสูตรไหนก่อน?                                  พระพุทธพจน์แม้ทั้งหมดนี้ พึงทราบว่า                                            อรรถาธิบายคำว่าวินัย                                            อรรถาธิบายคำว่าสูตร                                            อรรถาธิบายคำว่าอภิธรรม                                            ปิฎกศัพท์                                            การเล่าเรียน ๓ อย่าง                                  อรรถกถาพรหมชาลสูตร    ๒.                                                 แก้อรรถบท เอวํ                                            แก้อรรถบท เม                                            แก้อรรถบท สุตํ                                            แก้อรรถบท เอวมฺเม สุตํ                                            แก้อรรถบท เอกํ สมยํ                                            แก้อรรถบท ภควา                                            แก้อรรถบท เอวมฺเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา                                            แก้อรรถคำ อนฺตรา จ ราชคหํ อนฺตรา จ นาลนฺทํ                                            แก้อรรถบท อทฺธานมคฺคปฏิปนฺโน โหติ เป็นต้น                                            ปริยายศัพท์                                  สุปปิยปริพาชกกล่าวโทษพระพุทธเจ้า                                            อธิบาย วณฺณ ศัพท์                                  สุปปิยปริพาชกพบพระผู้มีพระภาคเจ้า                                            อธิบายคำว่า ภิกษุหลายรูป และคำว่า สงฆ์                                  พรรณนาพุทธกิจ ๕ ประการ                        พรรณนาเหตุที่ตั้งพระสูตร    ๓.                             พรรณนาอนุสนธิเริ่มต้น                        ศีลยังไม่ถึงสมาธิ เป็นอย่างไร?                        อธิบายคำว่า ปุถุชน                        คำว่า ตถาคต มีความหมาย ๘ อย่าง                        อธิบายคำ ปุจฉา                        วรรณนาจุลศีล    ๔.                                       ปาณาติบาตมีองค์ ๕                                          ปาณาติบาตมีประโยค ๖                                  อทินนาทานมีองค์ ๕                                  มุสาวาทมีองค์ ๔                                  ปิสุณาวาจามีองค์ ๔                                          เรื่องวาจาหยาบ แต่ใจไม่หยาบ                                  ผรุสวาจามีองค์ ๓                                  สัมผัปปลาปมีองค์ ๒                                  การรับสินจ้างเป็นต้น มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้                                  การตัดเป็นต้น มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้                        วรรณนามัชฌิมศีล                                  การสะสมผ้า มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้                                  การสะสมยาน มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้                                  การสะสมที่นอน มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้                                  การสะสมของหอม มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้                                  การดูที่เป็นข้าศึก มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้                                  เรื่องอบตัวเป็นต้น มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้                                  เรื่องประดับข้อมือเป็นต้น มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้                                  เรื่องญาติเป็นต้น มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้                                  เรื่องบ้านเป็นต้น มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้                                  เรื่องการทำตัวเป็นทูต มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้                                  บทว่า กุหกา เป็นต้น มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้                        วรรณนามหาศีล                                  การทายลักษณะแก้วมณีเป็นต้น มีอธิบายดังนี้                        ธรรมศัพท์    ๕.                             ฐานะ ๔                        ทิฏฐิ ๖๒                                  ปุพฺพนฺตกปฺปิกา                                          สัสสตวาทะ                                                  วาระที่ ๔                                                  นักตรึกมี ๔ จำพวก                                          เอกัจจสัสสตวาทะ                                                  ความดิ้นรนมี ๔ อย่าง                                                  วาระที่ ๒                                                  วาระที่ ๓                                                  วาระของนักตรึก                                          อนฺตานนฺติกา                                          อมราวิกฺเขโป                                          อธิจจสมุปปันนิกะ                                                  อสญฺญีสตฺตา                                  อปรันตกัปปิกทิฏฐิ    ๖.                                               สัญญีวาทะ                                          อสัญญีวาทะ                                          เนวสัญญีนาสัญญีวาทะ                                          อุจเฉทวาทะ                                          ทิฏฐธรรมนิพพานวาทะ                        พระสูตรมีอนุสนธิ ๓ อย่าง                        อายตนศัพท์                        แผ่นดินไหวด้วยเหตุ ๘ ประการ

.. สารบัญ อรรถกถาทีฆนิกาย สีลขันธวรรค พรหมชาลสูตร จบ.
อรรถกถา เล่มที่ 9 ข้อ 1อ่านอรรถกถา 9 / 91อ่านอรรถกถา 9 / 365
อ่านเนื้อความในพระไตรปิฎก
http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=9&A=1&Z=1071
อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=4&A=1
The Pali Atthakatha in Roman
http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=4&A=1
-------------------------------------------------  
ดาวน์โหลดโปรแกรมพระไตรปิฎก
บันทึก  ๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙
หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]