ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม 
อรรถกถาเล่มที่ ๓ ภาษาบาลีอักษรไทย วินย.อ. (สมนฺต.๓)

   {๒๘๙} นีลนฺติ อิทํ สพฺพสงฺคาหิกํ ฯ นีลวณฺณาติอาทิ ตสฺเสว
วิภาคทสฺสนตฺถํ ฯ ตตฺถ น เตสํ ปกติวณฺณา นีลา นีลวิเลปนานํ
วิจิตฺตตาวเสเนตํ วุตฺตํ ฯ ปฏิวฏฺเฏสีติ ปหาเรสิ ฯ สาหารํ
ทชฺเชยฺยาถาติ สชนปทํ ทเทยฺยาถ ฯ องฺคุลึ โปเถสุนฺติ องฺคุลึ
จาเลตุ ํ ฯ อมฺพกายาติ อิตฺถิกาย ฯ โอโลเกถาติ ปสฺสถ ฯ
อปโลเกถาติ ปุนปฺปุนํ ปสฺสถ ฯ อุปสํหรถาติ อุปเนถ อิมํ
ลิจฺฉวิปริสํ ตุมฺหากํ จิตฺเตน ตาวตึสสฺส ปริสํ หรถ ตาวตึสสฺส
สมกํ กตฺวา ปสฺสถาติ อตฺโถ ฯ             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๓ หน้า ๑๙๖. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=3&A=4037&modeTY=2              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=3&A=4037&modeTY=2              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=77              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=5&A=1862              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=5&A=1966              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=5&A=1966              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔ http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบดั้งเดิม

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com