ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

             ๘. กมฺมกถาวณฺณนา
   [๘๘๙] อิทานิ กมฺมกถา นาม โหติ. ตตฺถ "ยสฺมา ทิฏฺธมฺม-
เวทนียฏฺานาทีนิ ๒- ทิฏฺธมฺมเวทนียฏฺาทีหิ นิยตานิ, ตสฺมา สพฺเพ กมฺมา
นิยตา"ติ เยสํ ลทฺธิ เสยฺยถาปิ เตสญฺเว, เต สนฺธาย ปุจฺฉา สกวาทิสฺส,
ปฏิญฺา อิตรสฺส. ทิฏฺธมฺมเวทนียฏฺเน นิยตนฺติ เอตฺถ ทิฏฺธมฺมเวทนียํ
ทิฏฺธมฺมิกเวทนียเมว. ๓- สเจ ทิฏฺเว ธมฺเม วิปากํ ทาตุ สกฺโกติ, เทติ, โน เจ,
อโหสิกมฺมํ นาม โหตีติ อิมมตฺถํ สนฺธาย ปฏิญฺา สกวาทิสฺส. มิจฺฉตฺตนิยาม-
วเสน ๔- ปเนตํ อนิยตเมวาติ สพฺพํ เหฏฺา วุตฺตนเยเนว เวทิตพฺพนฺติ.
            กมฺมกถาวณฺณนา นิฏฺิตา.
           เอกวีสติโม วคฺโค สมตฺโต.
             ------------
@เชิงอรรถ: ม. นิยโต  ฉ.ม. ทิฏธมฺมเวทนียาทีนิ
@ ฉ.ม. ทิฏฺธมฺมเวทนียฏฺเมว  ฉ.ม. มิจฺฉตฺตสมฺมตฺตนิยามวเสน             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๓๑๘. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7168              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7168              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1851              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=19743              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=12736              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=12736              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com