ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย 
อรรถกถาเล่มที่ ๕๕ ภาษาบาลีอักษรไทย ปญฺจ.อ. (ปรมตฺถที.)

            ๕-๗. ติสฺโสปิกถาวณฺณนา
   [๘๙๘-๙๐๐] อิทานิ ติสฺโสปิ กถา นาม โหนฺติ. ตตฺถ อจิรชาตานํ
ปน โสตาปนฺนานํ อรหตฺตุปฺปตฺตึ ๑- สุปฺปวาสาย จ อุปาสิกาย สตฺตวสฺสิกํ
คพฺภํ ทิสฺวา "อตฺถิ คพฺภเสยฺยาย อรหตฺตุปฺปตฺตี"ติ จ สุปิเน อากาสคมนาทีนิ
ทิสฺวา "อตฺถิ ธมฺมาภิสมโย"ติ จ "อตฺถิ ตตฺถ อรหตฺตุปฺปตฺตี"ติ จ อิธาปิ
เยสํ ลทฺธิ ๒- เสยฺยถาปิ เตสญฺเว, เต สนฺธาย ปุจฺฉา สกวาทิสฺส, ปฏิญฺา
อิตรสฺส. เสสเมตฺถ ปุริมกถาสทิสเมวาติ.
           ติสฺโสปิกถาวณฺณนา นิฏฺิตา.
             -------------             อรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย เล่มที่ ๕๕ หน้า ๓๒๑. http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7226              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7226              อ่านอรรถกถาแปลไทย :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1868              เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=37&A=19916              พระไตรปิฎกฉบับบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=12854              The Pali Tipitaka in Roman Character :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=12854              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย คลิกเพื่อเปลี่ยน ฐญ เป็นแบบไทย

บันทึก ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com