ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [23]  Atha  kho  bhikkhave  vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi  nu  kho  sati  jarāmaraṇaṃ  hoti  kiṃpaccayā  jarāmaraṇanti .
Atha  kho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu
paññāya  abhisamayo  jātiyā  kho  sati jarāmaraṇaṃ hoti jātipaccayā
jarāmaraṇanti.
   {23.1}  Atha  kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho sati jāti hoti kiṃpaccayā jātīti . atha kho bhikkhave
vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo
bhave kho sati jāti hoti bhavapaccayā jātīti.
   {23.2}  Atha  kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho sati bhavo hoti kiṃpaccayā bhavoti . atha kho bhikkhave
vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo
upādāne kho sati bhavo hoti upādānapaccayā bhavoti.
   {23.3}  Atha  kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi  nu  kho  sati  upādānaṃ  hoti  kiṃpaccayā  upādānanti .
Atha  kho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā
ahu    paññāya    abhisamayo    taṇhāya   kho   sati
@Footnote: 1 Ma. kudāssa. evamuparipi.
Upādānaṃ hoti taṇhāpaccayā upādānanti.
   {23.4} Atha kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho sati taṇhā hoti kiṃpaccayā taṇhāti. Atha kho bhikkhave vipassissa
bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo  vedanāya
kho sati taṇhā hoti vedanāpaccayā taṇhāti.
   {23.5} Atha kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho sati vedanā hoti kiṃpaccayā vedanāti. Atha kho bhikkhave vipassissa
bodhisattassa yonisomanasikārā ahu paññāya abhisamayo phasse kho sati
vedanā hoti phassapaccayā vedanāti.
   {23.6} Atha kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho sati phasso hoti kiṃpaccayā phassoti. Atha kho bhikkhave vipassissa
bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo  saḷāyatane
kho sati phasso hoti saḷāyatanapaccayā phassoti.
   {23.7} Atha kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho sati saḷāyatanaṃ hoti kiṃpaccayā saḷāyatananti . Atha kho bhikkhave
vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo
nāmarūpe kho sati saḷāyatanaṃ hoti nāmarūpapaccayā saḷāyatananti.
   {23.8}  Atha  kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi  nu  kho  sati  nāmarūpaṃ hoti kiṃpaccayā nāmarūpanti .  atha
kho   bhikkhave   vipassissa   bodhisattassa   yonisomanasikārā
ahu   paññāya   abhisamayo   viññāṇe  kho  sati  nāmarūpaṃ
Hoti viññāṇapaccayā nāmarūpanti.
   {23.9}  Atha  kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho sati viññāṇaṃ hoti kiṃpaccayā viññāṇanti. Atha kho bhikkhave
vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo
saṅkhāre kho sati viññāṇaṃ hoti saṅkhārapaccayā viññāṇanti.
   {23.10}  Atha kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho sati saṅkhārā honti kiṃpaccayā saṅkhārāti . atha kho
bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya
abhisamayo avijjāya kho sati saṅkhārā honti avijjāpaccayā saṅkhārāti.
   {23.11}  Iti  hidaṃ  avijjāpaccayā saṅkhārā saṅkhārapaccayā
viññāṇaṃ .pe. evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti .
Samudayo samudayoti kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa pubbe ananussutesu
dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā
udapādi āloko udapādi.
   [24]  Atha  kho  bhikkhave  vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho asati jarāmaraṇaṃ na hoti kissa nirodhā jarāmaraṇanirodhoti.
Atha  kho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu
paññāya  abhisamayo  jātiyā  kho  asati  jarāmaraṇaṃ  na  hoti
jātinirodhā jarāmaraṇanirodhoti.
{24.1}   Atha   kho   bhikkhave   vipassissa   bodhisattassa
etadahosi   kimhi   nu   kho   asati   jāti   na
Hoti  kissa  nirodhā  jātinirodhoti . atha kho bhikkhave vipassissa
bodhisattassa   yonisomanasikārā   ahu   paññāya   abhisamayo
bhave kho asati jāti na hoti bhavanirodhā jātinirodhoti [1]-.
   {24.2}  Atha  kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho asati bhavo na hoti kissa nirodhā bhavanirodhoti. Atha kho
bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya
abhisamayo upādāne kho asati bhavo na hoti upādānanirodhā bhavanirodhoti.
   {24.3}  Atha  kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho asati upādānaṃ na hoti kissa nirodhā upādānanirodhoti.
Atha  kho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu
paññāya  abhisamayo  taṇhāya  kho  asati  upādānaṃ  na  hoti
taṇhānirodhā upādānanirodhoti.
   {24.4}  Atha  kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho asati taṇhā na hoti kissa nirodhā taṇhānirodhoti.
Atha kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa yonisomanasikārā ahu paññāya
abhisamayo vedanāya kho asati taṇhā na hoti vedanānirodhā taṇhānirodhoti.
   {24.5}  Atha  kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho asati vedanā na hoti kissa nirodhā vedanānirodhoti.
Atha  kho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā
ahu  paññāya  abhisamayo  phasse  kho  asati  vedanā  na  hoti
@Footnote: 1 Yu. hoti.
Phassanirodhā vedanānirodhoti.
   {24.6} Atha kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho asati phasso na hoti kissa nirodhā phassanirodhoti. Atha kho bhikkhave
vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo
saḷāyatane kho asati phasso na hoti saḷāyatananirodhā phassanirodhoti.
   {24.7} Atha kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho asati saḷāyatanaṃ na hoti kissa nirodhā saḷāyatananirodhoti. Atha
kho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa yonisomanasikārā ahu paññāya
abhisamayo  nāmarūpe  kho  asati  saḷāyatanaṃ na hoti nāmarūpanirodhā
saḷāyatananirodhoti.
   {24.8}  Atha  kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho asati nāmarūpaṃ na hoti kissa nirodhā nāmarūpanirodhoti.
Atha  kho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu
paññāya  abhisamayo  viññāṇe  kho  asati  nāmarūpaṃ  na  hoti
viññāṇanirodhā nāmarūpanirodhoti.
   {24.9} Atha kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi kimhi
nu kho asati viññāṇaṃ na hoti kissa nirodhā viññāṇanirodhoti. Atha
kho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa yonisomanasikārā ahu paññāya
abhisamayo  saṅkhāre 1- kho asati viññāṇaṃ na hoti saṅkhāranirodhā
viññāṇanirodhoti.
   {24.10}  Atha kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa etadahosi
kimhi nu kho asati saṅkhārā na honti kissa nirodhā saṅkhāranirodhoti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. saṅkhāresu.
Atha  kho  bhikkhave  vipassissa  bodhisattassa  yonisomanasikārā  ahu
paññāya  abhisamayo  avijjāya  kho  asati  saṅkhārā  na  honti
avijjānirodhā saṅkhāranirodhoti.
   {24.11} Iti hīdaṃ avijjānirodhā saṅkhāranirodho saṅkhāranirodhā
viññāṇanirodho  .pe.  evametassa  kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho
hoti 1- . nirodho nirodhoti kho bhikkhave vipassissa bodhisattassa pubbe
ananussutesu  dhammesu  cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ upādi paññā udapādi
vijjā upādi āloko udapādīti. Catutthaṃ.
   [25] Sattannaṃpi buddhānaṃ evaṃ vitthāretabbo 2- .  sikhissa
bhikkhave  bhagavato  arahato sammāsambuddhassa ... vessabhussa bhikkhave
bhagavato  arahato  sammāsambuddhassa ... kakusandhassa bhikkhave bhagavato
arahato sammāsambuddhassa ... konāgamanassa bhikkhave bhagavato arahato
sammāsambuddhassa  ...  kassapassa  bhikkhave  bhagavato  arahato
sammāsambuddhassa ....
   [26]  Pubbeva  me  bhikkhave  sambodhā  anabhisambuddhassa
bodhisattasseva  sato  etadahosi  kicchaṃ  vatāyaṃ  loko  āpanno
jāyati ca jiyyati ca miyyati ca cavati ca upapajjati ca atha ca panimassa
dukkhassa   nissaraṇaṃ   nappajānāti  jarāmaraṇassa  kudassu  nāma
imassa dukkhassa nissaraṇaṃ paññāyissati jarāmaraṇassāti.
   {26.1}   Tassa   mayhaṃ   bhikkhave  etadahosi  kimhi
nu    kho    sati    jarāmaraṇaṃ    hoti    kiṃpaccayā
@Footnote: 1 Ma. itisaddo dissati .  2 Yu. peyyālo.
Jarāmaraṇanti  .  tassa mayhaṃ bhikkhave yonisomanasikārā ahu paññāya
abhisamayo  jātiyā  kho  sati  jarāmaraṇaṃ  hoti  jātipaccayā
jarāmaraṇanti  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi  kimhi nu kho
sati jāti hoti .pe. Bhavo ... Upādānaṃ ... Taṇhā ... Vedanā ...
Phasso ... saḷāyatanaṃ ... nāmarūpaṃ ... Viññāṇaṃ ... Saṅkhārā honti
kiṃpaccayā  saṅkhārāti  .  tassa  mayhaṃ  bhikkhave  yonisomanasikārā
ahu  paññāya  abhisamayo  avijjāya  kho  sati  saṅkhārā  honti
avijjāpaccayā saṅkhārāti.
   {26.2} Iti hidaṃ avijjāpaccayā saṅkhārā saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ
.pe. evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti . samudayo
samudayoti kho me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi
ñāṇaṃ udapādi paññā udapādi vijjā udapādi āloko udapādi.
   [27]  Tassa  mayhaṃ  bhikkhave etadahosi kimhi nu kho asati
jarāmaraṇaṃ  na  hoti  kissa  nirodhā  jarāmaraṇanirodhoti  .  tassa
mayhaṃ  bhikkhave  yonisomanasikārā  ahu  paññāya  abhisamayo jātiyā
kho  asati  jarāmaraṇaṃ  na  hoti  jātinirodhā jarāmaraṇanirodhoti .
Tassa  mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi  kimhi  nu  kho asati jāti na
hoti .pe. Bhavo ... Upādānaṃ ... Taṇhā ... Vedanā ... Phasso ...
Saḷāyatanaṃ ... nāmarūpaṃ ... viññāṇaṃ ... saṅkhārā na honti kissa
nirodhā  saṅkhāranirodhoti  .  tassa mayhaṃ bhikkhave yonisomanasikārā
Ahu  paññāya  abhisamayo  avijjāya  kho asati saṅkhārā na honti
avijjānirodhā saṅkhāranirodhoti.
   {27.1} Iti hidaṃ avijjānirodhā saṅkhāranirodho saṅkhāranirodhā
viññāṇanirodho  .pe.  evametassa  kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho
hoti . nirodho nirodhoti kho me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu
cakkhuṃ  udapādi  ñāṇaṃ  udapādi  paññā  udapādi  vijjā  udapādi
āloko udapādīti. Dasamaṃ.
          Buddhavaggo paṭhamo.
           Tassa uddānaṃ bhavati
        desanāvibhaṅgaṃ paṭipadañca 1-
        vipassī sikhī ca vessabhū
        kakusandho konāgamano ca 2- kassapo
        mahāsakyamunī 3- ca gotamoti 4-.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. desanāvibhaṅgapaṭipadā ca. Yu. ... paṭipadā ca .  2 Ma. Yu. casaddo natthi .
@3 Ma. Yu. mahāsakyamuni .  4 Yu. gotamanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 6-13. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=16&item=23&items=5              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=16&item=23&items=5&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=23&items=5              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=23&items=5              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=23              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=505              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=505              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :