ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 16 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 8 : Sutta. Saṃ. Ni.
   [79] Sāvatthiyaṃ viharati ... Atha kho āyasmā bhūmijo sāyaṇhasamayaṃ
paṭisallānā   vuṭṭhito   yenāyasmā   sārīputto  tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmatā  sārīputtena  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ nīsīdi . ekamantaṃ nisinno
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo dissati.
Kho  āyasmā  bhūmijo  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ etadavoca santāvuso
sārīputta  eke  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  sayaṃkataṃ  sukhadukkhaṃ
paññapenti  santi  panāvuso  sārīputta  eke  samaṇabrāhmaṇā
kammavādāparakataṃ  sukhadukkhaṃ  paññapenti  santāvuso  1-  sārīputta
eke  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  sayaṃkatañca  parakatañca  sukhadukkhaṃ
paññapenti santi panāvuso sārīputta eke samaṇabrāhmaṇā kammavādā
asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ  adhicca  samuppannaṃ  sukhadukkhaṃ  paññapenti .
Idha no āvuso sārīputta bhagavā kiṃvādī kimakkhāyī kathaṃ byākaramānā
ca  mayaṃ  vuttavādino  ceva  bhagavato  assāma  na  ca  bhagavantaṃ
abhūtena  abbhācikkheyyāma  dhammassa  cānudhammaṃ  byākareyyāma  na
ca koci sahadhammiko vādānupāto gārayhaṃ ṭhānaṃ āgaccheyyāti.
   [80]  Paṭiccasamuppannaṃ  kho  āvuso  sukhadukkhaṃ vuttaṃ bhagavatā
kiṃ  paṭicca  phassaṃ  paṭicca  iti vadaṃ vuttavādī ceva bhagavato assa
na  ca  bhagavantaṃ  abhūtena  abbhācikkheyya  dhammassa  cānudhammaṃ
byākareyya  na  ca  koci  sahadhammiko vādānupāto gārayhaṃ ṭhānaṃ
āgaccheyya  .  tatrāvuso  ye  te  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā
sayaṃkataṃ  sukhadukkhaṃ  paññapenti tadapi phassapaccayā . yepi te .pe.
Yepi  te  .pe.  yepi  te samaṇabrāhmaṇā kammavādā asayaṃkāraṃ
aparakāraṃ  adhicca samuppannaṃ sukhadukkhaṃ paññapenti tadapi phassapaccayā .
Tatrāvuso   ye   te   samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  sayaṃkataṃ
@Footnote: 1 Yu. santi panāvuso.
Sukhadukkhaṃ  paññapenti  te  vata  aññatra  phassā  paṭisaṃvedayantīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati . yepi te .pe. yepi te .pe. yepi te
samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ  adhicca  samuppannaṃ
sukhadukkhaṃ  paññapenti  te  vata  aññatra  phassā  paṭisaṃvedayantīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjatīti.
   [81] Assosi kho āyasmā ānando āyasmato sārīputtassa
āyasmatā  bhūmijena  saddhiṃ  imaṃ kathāsallāpaṃ . atha kho āyasmā
ānando  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā
ānando  yāvatako  āyasmato  sārīputtassa  āyasmatā  bhūmijena
saddhiṃ ahosi kathāsallāpo taṃ sabbaṃ bhagavato ārocesi.
   [82]  Sādhu  sādhu  ānanda  yathātaṃ sārīputto ca sammā
byākaramāno  byākareyya  .  paṭiccasamuppannaṃ  kho  ānanda
sukhadukkhaṃ  vuttaṃ  mayā  kiṃ  paṭicca phassaṃ paṭicca iti vadaṃ vuttavādī
ceva me assa na ca maṃ abhūtena abbhācikkheyya dhammassa cānudhammaṃ
byākareyya  na  ca  koci  sahadhammiko vādānupāto gārayhaṃ ṭhānaṃ
āgaccheyya.
   {82.1} Tatrānanda ye te samaṇabrāhmaṇā kammavādā sayaṃkataṃ
sukhadukkhaṃ paññapenti tadapi phassapaccayā . yepi te .pe. yepi te
.pe.  yepi  te  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  asayaṃkāraṃ aparakāraṃ
adhicca samuppannaṃ sukhadukkhaṃ paññapenti tadapi phassapaccayā.
   {82.2}  Tatrānanda  ye  te  samaṇabrāhmaṇā  kammavādā
sayaṃkataṃ  sukhadukkhaṃ  paññapenti te vata aññatra phassā paṭisaṃvedayantīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati . yepi te .pe. yepi te .pe. yepi te
samaṇabrāhmaṇā  kammavādā  asayaṃkāraṃ  aparakāraṃ  adhicca  samuppannaṃ
sukhadukkhaṃ  paññapenti  te  vata  aññatra  phassā  paṭisaṃvedayantīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [83]  Kāye  vā hānanda sati kāyasañcetanāhetu uppajjati
ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ  vācāyaṃ  vā  hānanda  sati  vacīsañcetanāhetu
uppajjati   ajjhattaṃ   sukhadukkhaṃ   mane  vā  hānanda  sati
manosañcetanāhetu  uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ  . avijjāpaccayāva
sāmaṃ vā taṃ ānanda kāyasaṅkhāraṃ abhisaṅkharoti yaṃpaccayāyataṃ 1- uppajjati
ajjhattaṃ sukhadukkhaṃ . pare vāyataṃ 2- ānanda kāyasaṅkhāraṃ abhisaṅkharoti 3-
yaṃpaccayāyataṃ  uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ  .  sampajāno  vā taṃ
ānanda  kāyasaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  yaṃpaccayāyataṃ  uppajjati  ajjhattaṃ
sukhadukkhaṃ  .  asampajāno  vā taṃ ānanda kāyasaṅkhāraṃ abhisaṅkharoti
yaṃpaccayāyataṃ  uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ . sāmaṃ vā taṃ ānanda
vacīsaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  yaṃpaccayāyataṃ  uppajjati ajjhattaṃ sukhadukkhaṃ .
@Footnote: 1 Ma. Yu. yaṃ paccayāssa taṃ. evamuparipi .  2 Ma. pare vā taṃ. Yu. pare vāssa
@taṃ. evamuparipi .  3 Ma. Yu. abhisaṅkharonti.
Pare  vāyataṃ  ānanda  vacīsaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  yaṃpaccayāyataṃ
uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ  . sampajāno vā taṃ ānanda .pe.
Asampajāno  vā  taṃ  ānanda  vacīsaṅkhāraṃ abhisaṅkharoti yaṃpaccayāyataṃ
uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ  . sāmaṃ vā taṃ ānanda manosaṅkhāraṃ
abhisaṅkharoti  yaṃpaccayāyataṃ  uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ  .  pare
vāyataṃ  ānanda  manosaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  yaṃpaccayāyataṃ  uppajjati
ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ . sampajāno vā taṃ ānanda .pe. asampajāno
vā  taṃ  ānanda  manosaṅkhāraṃ  abhisaṅkharoti  yaṃpaccayāyataṃ uppajjati
ajjhattaṃ sukhadukkhaṃ. Imesu ānanda [1]- dhammesu avijjā anupatitā.
   [84] Avijjāya tveva ānanda asesavirāganirodhā so kāyo
na  hoti  yaṃpaccayāyataṃ  uppajjati  ajjhattaṃ sukhadukkhaṃ . sā vācā
na  hoti  yaṃpaccayāyataṃ  uppajjati  ajjhattaṃ  sukhadukkhaṃ . so mano
na hoti yaṃpaccayāyataṃ uppajjati ajjhattaṃ sukhadukkhaṃ . khettaṃ vā 2-
na hoti . vatthuṃ vā 3- na hoti . āyatanaṃ vā 4- na hoti.
Adhikaraṇaṃ  taṃ  vā  5-  na  hoti  yaṃpaccayāyataṃ uppajjati ajjhattaṃ
sukhadukkhanti. Pañcamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 16 page 44-48. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=16&item=79&items=6              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=16&item=79&items=6&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=16&item=79&items=6              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=16&item=79&items=6              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=16&i=79              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=1459              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=1459              Contents of The Tipitaka Volume 16 http://84000.org/tipitaka/read/?index_16

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :