ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.
          Abhisamayavaggo chaṭṭho
   [1747]  Atha kho bhagavā parittaṃ nakhasikhāyaṃ paṃsu āropetvā
bhikkhū  āmantesi  taṃ  kiṃ maññatha bhikkhave katamaṃ nu kho bahutaraṃ .
Yo vāyaṃ mayā paritto nakhasikhāyaṃ paṃsu āropito ayaṃ vā mahāpaṭhavīti.
Etadeva   bhante   bahutaraṃ   yadidaṃ  mahāpaṭhavī  appamattakāyaṃ
bhagavatā  paritto  nakhasikhāyaṃ  paṃsu  āropito  saṅkhampi  na upeti
upanidhampi  na  upeti  kalabhāgampi  na  upeti  mahāpaṭhaviṃ upanidhāya
bhagavatā paritto nakhasikhāyaṃ paṃsu āropitoti . evameva kho bhikkhave
ariyasāvakassa    diṭṭhisampannassa    puggalassa   abhisametāvino
etadeva  bahutaraṃ  dukkhaṃ  yadidaṃ  parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  appamattakaṃ
avasiṭṭhaṃ  saṅkhampi  na  upeti  upanidhampi  na upeti kalabhāgampi na
upeti  purimaṃ  dukkhakkhandhaṃ  parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  upanidhāya  yadidaṃ
sattakkhattuṃparamatā  .  yo  idaṃ  dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti .pe.
Ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti . tasmā tiha
bhikkhave  idaṃ  dukkhanti  yogo karaṇīyo .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti yogo karaṇīyoti.
   [1748]  Seyyathāpi  bhikkhave  pokkharaṇī  paññāsa  yojanāni
āyāmena  paññāsa  yojanāni  vitthārena  paññāsa  yojanāni
ubbedhena  puṇṇā  udakassa  samatittikā  kākapeyyā  tato puriso
Kusaggena  udakaṃ  uddhareyya  .  taṃ  kiṃ  maññatha  bhikkhave  katamaṃ
nu  kho  bahutaraṃ  . yaṃ vā kusaggena ubbhataṃ yaṃ vā pokkharaṇiyā
udakanti  .  etadeva  bhante  bahutaraṃ  yadidaṃ  pokkharaṇiyā  udakaṃ
appamattakaṃ  kusaggena  udakaṃ  ubbhataṃ  saṅkhampi  na upeti upanidhampi
na  upeti  kalabhāgampi  na  upeti  pokkharaṇiyā  udakaṃ  upanidhāya
kusaggena udakaṃ ubbhatanti . evameva 1- kho bhikkhave ariyasāvakassa
.pe. Yogo karaṇīyoti.
   [1749]  Seyyathāpi  bhikkhave  yatthimā  mahānadiyo saṃsandanti
samenti . seyyathīdaṃ . gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī . tato
puriso  dve  vā  tīṇi  vā  udakaphusitāni  uddhareyya . taṃ kiṃ
maññatha  bhikkhave katamaṃ nu kho bahutaraṃ . yāni vā 2- dve vā
tīṇi  vā  udakaphusitāni  ubbhatāni  yaṃ  vā  sambhejjaṃ udakanti .
Etadeva  bhante  bahutaraṃ  yadidaṃ  sambhejjaṃ  udakaṃ  appamattakāni
dve  vā  tīṇi  vā  udakaphusitāni  ubbhatāni saṅkhampi na upenti
upanidhampi  na  upenti  kalabhāgampi  na  upenti  sambhejjaṃ  udakaṃ
upanidhāya  dve  vā tīṇi vā udakaphusitāni ubbhatānīti . evameva
kho bhikkhave ariyasāvakassa (soyeva peyyālo) yogo karaṇīyoti.
   [1750]  Seyyathāpi  bhikkhave  yatthimā  mahānadiyo saṃsandanti
samenti  .  seyyathīdaṃ . gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī . taṃ
udakaṃ  parikkhayaṃ  pariyādānaṃ  gaccheyya ṭhapetvā dve vā tīṇi vā
@Footnote: 1 Yu. evaṃ kho. 2 Ma. yāni dve vā.
Udakaphusitāni  . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave katamaṃ nu kho bahutaraṃ . yaṃ
vā sambhejjaṃ udakaṃ parikkhīṇaṃ pariyādinnaṃ upanidhāya 1- dve 2- vā tīṇi 3-
vā  udakaphusitāni  avasiṭṭhānīti . etadeva bhante bahutaraṃ sambhejjaṃ
udakaṃ  yadidaṃ  parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  appamattakāni  dve  vā  tīṇi
vā  udakaphusitāni  avasiṭṭhāni  saṅkhampi  na  upenti  upanidhampi na
upenti  kalabhāgampi  na upenti sambhejjaṃ udakaṃ parikkhīṇaṃ pariyādinnaṃ
upanidhāya  dve vā tīṇi vā udakaphusitāni avasiṭṭhānīti . evameva
kho bhikkhave ariyasāvakassa .pe. Yogo karaṇīyoti.
   [1751]  Seyyathāpi  bhikkhave  puriso  mahāpaṭhaviyā  satta
kolaṭṭhimattiyo  guḷikā  upanikkhipeyya  .  taṃ  kiṃ  maññatha bhikkhave
katamaṃ  nu  kho  bahutaraṃ  .  yā vā satta kolaṭṭhimattiyo guḷikā
upanikkhittā  ayaṃ  vā mahāpaṭhavīti . etadeva bhante bahutaraṃ yadidaṃ
mahāpaṭhavī  appamattikā  satta  kolaṭṭhimattiyo  guḷikā  upanikkhittā
saṅkhampi  na  upenti  upanidhampi na upenti kalabhāgampi na upenti
mahāpaṭhavī  upanidhāya  satta  kolaṭṭhimattiyo  guḷikā upanikkhittāti .
Evameva  kho  bhikkhave  ariyasāvakassa (soyeva peyyālo) yogo
karaṇīyoti.
   [1752]  Seyyathāpi  bhikkhave  mahāpaṭhavī  parikkhayaṃ pariyādānaṃ
gaccheyya  ṭhapetvā  satta  kolaṭṭhimattiyo guḷikā . taṃ kiṃ maññatha
bhikkhave  katamaṃ  nu  kho  bahutaraṃ  . yaṃ vā mahāpaṭhaviyā parikkhīṇaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. yāni. 2-3 Yu. ime pāṭhā natthi.
Pariyādinnaṃ  yā  vā  satta  kolaṭṭhimattiyo  guḷikā avasiṭṭhāti .
Etadeva  bhante  bahutaraṃ  mahāpaṭhaviyā  yadidaṃ  parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ
appamattikā  satta  kolaṭṭhimattiyo  guḷikā  avasiṭṭhā  saṅkhampi
na upenti upanidhampi na upenti kalabhāgampi na upenti mahāpaṭhaviyā 1-
parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  upanidhāya  satta  kolaṭṭhimattiyo  guḷikā
avasiṭṭhāti  .  evameva  kho  bhikkhave  ariyasāvakassa  (soyeva
peyyālo) yogo karaṇīyoti.
   [1753] Seyyathāpi bhikkhave puriso mahāsamudde 2- dve vā tīṇi
vā udakaphusitāni uddhareyya 3- . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave katamaṃ nu
kho bahutaraṃ . yāni vā 4- dve vā tīṇi vā udakaphusitāni ubbhatāni
yaṃ  vā  mahāsamudde  udakanti  .  etadeva bhante bahutaraṃ yadidaṃ
mahāsamudde  udakaṃ  appamattakāni  dve  vā tīṇi vā udakaphusitāni
ubbhatāni  saṅkhampi  na upenti upanidhampi na upenti kalabhāgampi na
upenti mahāsamudde udakaṃ upanidhāya dve vā tīṇi vā udakaphusitāni
ubbhatānīti . evameva kho bhikkhave ariyasāvakassa (soyeva peyyālo)
yogo karaṇīyoti.
   [1754] Seyyathāpi bhikkhave mahāsamuddo 5- parikkhayaṃ pariyādānaṃ
gaccheyya  ṭhapetvā  dve  vā  tīṇi  vā udakaphusitāni . taṃ kiṃ
maññatha  bhikkhave  katamaṃ  nu  kho  bahutaraṃ  . yaṃ vā mahāsamudde
@Footnote: 1 Ma. Yu. paṭhavī .  2 Ma. mahāsamuddato . 3 Ma. uddharitāni . 4 Ma. vāsaddo natthi.
@evamuparipi .  5 Ma. Yu. mahāsamudde udakaṃ.
Udakaṃ parikkhīṇaṃ pariyādinnaṃ yāni vā dve vā tīṇi vā udakaphusitāni
avasiṭṭhānīti  .  etadeva  bhante bahutaraṃ mahāsamudde udakaṃ [1]-
parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  appamattakāni  dve vā tīṇi vā udakaphusitāni
avasiṭṭhāni  saṅkhampi  na  upenti  upanidhampi na upenti kalabhāgampi
na  upenti  mahāsamudde udakaṃ parikkhīṇaṃ pariyādinnaṃ upanidhāya [2]-
dve vā tīṇi vā udakaphusitāni avasiṭṭhānīti . evameva kho bhikkhave
ariyasāvakassa (soyeva peyyālo) yogo karaṇīyoti.
   [1755] Seyyathāpi bhikkhave puriso himavato pabbatarājassa satta
sāsapamattiyo  pāsāṇasakkharā  upanikkhipeyya  .  taṃ  kiṃ  maññatha
bhikkhave  katamaṃ  nu  kho  bahutaraṃ  . yā vā satta sāsapamattiyo
pāsāṇasakkharā  upanikkhittā  ayaṃ  vā  himavā  pabbatarājāti .
Etadeva  bhante  bahutaraṃ  yadidaṃ  himavā  pabbatarājā  appamattikā
satta  sāsapamattiyo  pāsāṇasakkharā  upanikkhittā  saṅkhampi  na
upenti  upanidhampi  na  upenti  kalabhāgampi  na  upenti himavantaṃ
pabbatarājānaṃ   upanidhāya   satta  sāsapamattiyo  pāsāṇasakkharā
upanikkhittāti  . evameva kho bhikkhave ariyasāvakassa .pe. yogo
karaṇīyoti.
   [1756]  Seyyathāpi  bhikkhave  himavā  pabbatarājā  parikkhayaṃ
pariyādānaṃ  gaccheyya ṭhapetvā satta sāsapamattiyo pāsāṇasakkharā .
Taṃ  kiṃ  maññatha  bhikkhave katamaṃ nu kho bahutaraṃ . yaṃ vā himavato
@Footnote: 1 Ma. Yu. yadidaṃ. 2 Ma. yāni.
Pabbatarājassa  parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  yā  vā  satta  sāsapamattiyo
pāsāṇasakkharā  avasiṭṭhāti  .  etadeva  bhante  bahutaraṃ  himavato
pabbatarājassa  yadidaṃ  parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  appamattikā  satta
sāsapamattiyo  pāsāṇasakkharā  avasiṭṭhā  saṅkhampi  na  upenti
upanidhampi  na  upenti kalabhāgampi na upenti himavato pabbatarājassa
parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  upanidhāya  satta  sāsapamattiyo  pāsāṇasakkharā
avasiṭṭhāti.
   {1756.1} Evameva kho bhikkhave ariyasāvakassa diṭṭhisampannassa
puggalassa   abhisametāvino   etadeva   bahutaraṃ  dukkhaṃ  yadidaṃ
parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  appamattakaṃ  avasiṭṭhaṃ  saṅkhampi  na  upeti
upanidhampi  na  upeti  kalabhāgampi  na  upeti  purimaṃ  dukkhakkhandhaṃ
parikkhīṇaṃ  pariyādinnaṃ  upanidhāya  yadidaṃ  sattakkhattuṃparamatā  .  yo
idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti  . tasmā tiha bhikkhave idaṃ dukkhanti
yogo  karaṇīyo  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yogo
karaṇīyoti.
          Abhisamayavaggo chaṭṭho.
            Tassuddānaṃ
     nakhasikhāpokkharaṇiyo    sambhejja apare duve
     paṭhavī dvesamuddehi     dvemā ca pabbatūpamāti.
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 572-577. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=19&item=1747&items=10              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=19&item=1747&items=10&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=19&item=1747&items=10              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=19&item=1747&items=10              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1747              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8410              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8410              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :