ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā
   [46]  Sattimā  bhikkhave  saññā bhāvitā bahulīkatā mahapphalā
honti  mahānisaṃsā  amatogadhā  amatapariyosānā  .  katamā  satta
asubhasaññā   maraṇasaññā   āhāre   paṭikkūlasaññā  sabbaloke
anabhiratasaññā aniccasaññā anicce dukkhasaññā dukkhe anattasaññā [1]-
asubhasaññā  bhikkhave  bhāvitā  bahulīkatā  mahapphalā hoti mahānisaṃsā
amatogadhā  amatapariyosānāti  iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca
vuttaṃ  asubhasaññāparicitena  bhikkhave  bhikkhuno  cetasā bahulaṃ viharato
methunadhammasamāpattiyā  cittaṃ  paṭilīyati  paṭikujjati  2-  paṭivattati na
sampasārīyati upekkhā vā pāṭikkūlyatā vā saṇṭhāti seyyathāpi bhikkhave
kukkuṭapattaṃ vā nhārudaddulaṃ vā aggimhi pakkhittaṃ paṭilīyati paṭikujjati
paṭivattati na sampasārīyati evameva kho bhikkhave bhikkhuno asubhasaññāparicitena
cetasā  bahulaṃ viharato methunadhammasamāpattiyā cittaṃ paṭilīyati paṭikujjati
paṭivattati na sampasārīyati upekkhā vā paṭikkūlyatā vā saṇṭhāti
   {46.1}  sace  bhikkhave  bhikkhuno asubhasaññāparicitena cetasā
bahulaṃ   viharato  methunadhammasamāpattiyā  cittaṃ  anusandati  3-
@Footnote: 1 Ma. imā kho bhikkhave satta saññā bhāvitā bahulīkatā mahapphalā honti mahānisaṃsā
@amatogadhā amatapariyosānāti .  2 Ma. patikuṭati. evamuparipi . 3 Ma. anusandahati.
@evamuparipi.
Appāṭikkūlyatā  vā  saṇṭhāti  veditabbametaṃ  bhikkhave  bhikkhunā
abhāvitā  me  asubhasaññā  natthi me pubbenāparaṃ viseso appattaṃ
me  bhāvanāphalanti  itiha tattha sampajāno hoti sace pana bhikkhave
bhikkhuno asubhasaññāparicitena cetasā bahulaṃ viharato methunadhammasamāpattiyā
cittaṃ  paṭilīyati  paṭikujjati  paṭivattati  na sampasārīyati upekkhā vā
pāṭikkūlyatā  vā  saṇṭhāti  veditabbametaṃ bhikkhave bhikkhunā bhāvitā
me asubhasaññā atthi me pubbenāparaṃ viseso pattaṃ me bhāvanāphalanti
itiha  tattha sampajāno hoti asubhasaññā bhikkhave  bhāvitā bahulīkatā
mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā  amatogadhā amatapariyosānāti iti yantaṃ
vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {46.2} Maraṇasaññā bhikkhave bhāvitā bahulīkatā mahapphalā hoti
mahānisaṃsā amadhogadhā amatapariyosānāti iti kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ
paṭicca  vuttaṃ  maraṇasaññāparicitena  bhikkhave  bhikkhuno  cetasā bahulaṃ
viharato jīvitanikantiyā cittaṃ paṭilīyati paṭikujjati paṭivattati na sampasārīyati
upekkhā vā pāṭikkūlyatā vā saṇṭhāti seyyathāpi bhikkhave kukkuṭapattaṃ
vā  nhārudaddulaṃ  vā aggimhi pakkhittaṃ paṭilīyati paṭikujjati paṭivattati
na  sampasārīyati  evameva  kho bhikkhave bhikkhuno maraṇasaññāparicitena
cetasā bahulaṃ viharato jīvitanikantiyā cittaṃ paṭilīyati paṭikujjati paṭivattati
na sampasārīyati upekkhā vā pāṭikkūlyatā vā saṇṭhāti
   {46.3} sace bhikkhave bhikkhuno maraṇasaññāparicitena cetasā bahulaṃ viharato
Jīvitanikantiyā  cittaṃ  anusandati  appāṭikkūlyatā  vā  saṇṭhāti
veditabbametaṃ  bhikkhave  bhikkhunā  abhāvitā  me  maraṇasaññā  natthi
me  pubbenāparaṃ  viseso  appattaṃ  me bhāvanāphalanti itiha tattha
sampajāno  hoti  sace  pana  bhikkhave  bhikkhuno maraṇasaññāparicitena
cetasā bahulaṃ viharato jīvitanikantiyā cittaṃ paṭilīyati paṭikujjati paṭivattati
na  sampasārīyati  upekkhā  vā  pāṭikkūlyatā  vā  saṇṭhāti
veditabbametaṃ  bhikkhave  bhikkhunā  bhāvitā  me  maraṇasaññā  atthi
me  pubbenāparaṃ  viseso  pattaṃ  me  bhāvanāphalanti  itiha tattha
sampajāno  hoti  maraṇasaññā  bhikkhave  bhāvitā bahulīkatā mahapphalā
hoti  mahānisaṃsā  amatogadhā  amatapariyosānāti  iti  yantaṃ  vuttaṃ
idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {46.4}  Āhāre  paṭikkūlasaññā  bhikkhave bhāvitā bahulīkatā
mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā  amatogadhā  amatapariyosānāti iti kho
panetaṃ  vuttaṃ  kiñcetaṃ  paṭicca vuttaṃ āhāre paṭikkūlasaññāparicitena
bhikkhave  bhikkhuno  cetasā  bahulaṃ viharato rasataṇhāya cittaṃ paṭilīyati
paṭikujjati  paṭivattati  na  sampasārīyati  upekkhā  vā pāṭikkūlyatā
vā  saṇṭhāti  seyyathāpi  bhikkhave kukkuṭapattaṃ vā nhārudaddulaṃ vā
aggimhi  pakkhittaṃ  paṭilīyati  paṭikujjati  paṭivattati  na  sampasārīyati
evameva  kho  bhikkhave  bhikkhuno  āhāre  paṭikkūlasaññāparicitena
cetasā  bahulaṃ  viharato  rasataṇhāya  cittaṃ  paṭilīyati  paṭikujjati
paṭivattati  na  sampasārīyati  upekkhā  vā  pāṭikkūlyatā  vā
Saṇṭhāti  sace  bhikkhave  bhikkhuno  āhāre  paṭikkūlasaññāparicitena
cetasā  bahulaṃ  viharato  rasataṇhāya cittaṃ anusandati appāṭikkūlyatā
vā  saṇṭhāti  veditabbametaṃ  bhikkhave  bhikkhunā  abhāvitā  me
āhāre  paṭikkūlasaññā natthi me pubbenāparaṃ viseso appattaṃ me
bhāvanāphalanti  itiha  tattha  sampajāno  hoti  sace  pana bhikkhave
bhikkhuno  āhāre  paṭikkūlasaññāparicitena  cetasā  bahulaṃ  viharato
rasataṇhāya  cittaṃ  paṭilīyati  .pe. upekkhā vā pāṭikkūlyatā vā
saṇṭhāti  veditabbametaṃ  bhikkhave  bhikkhunā  bhāvitā  me  āhāre
paṭikkūlasaññā atthi me pubbenāparaṃ viseso pattaṃ me bhāvanāphalanti
itiha  tattha  sampajāno  hoti  āhāre  paṭikkūlasaññā  bhikkhave
bhāvitā   bahulīkatā  mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā  amatogadhā
amatapariyosānāti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {46.5}  Sabbaloke  anabhiratasaññā bhikkhave bhāvitā bahulīkatā
mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā  amatogadhā  amatapariyosānāti iti kho
panetaṃ  vuttaṃ  kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ sabbaloke anabhiratasaññāparicitena
bhikkhave bhikkhuno cetasā bahulaṃ viharato lokacittesu cittaṃ paṭilīyati paṭikujjati
paṭivattati  na  sampasārīyati upekkhā vā pāṭikkūlyatā vā saṇṭhāti
seyyathāpi bhikkhave kukkuṭapattaṃ vā nhārudaddulaṃ vā aggimhi pakkhittaṃ
paṭilīyati  paṭikujjati  paṭivattati na sampasārīyati evameva kho bhikkhave
bhikkhuno  sabbaloke  anabhiratasaññāparicitena  cetasā  bahulaṃ  viharato
Lokacittesu  cittaṃ  paṭilīyati  paṭikujjati  paṭivattati  na  sampasārīyati
upekkhā vā pāṭikkūlyatā vā saṇṭhāti
   {46.6} sace bhikkhave bhikkhuno sabbaloke anabhiratasaññāparicitena
cetasā  bahulaṃ  viharato lokacittesu cittaṃ anusandati appāṭikkūlyatā
vā saṇṭhāti veditabbametaṃ bhikkhave bhikkhunā abhāvitā me sabbaloke
anabhiratasaññā natthi me pubbenāparaṃ viseso appattaṃ me bhāvanāphalanti
itiha  tattha sampajāno hoti sace pana bhikkhave bhikkhuno sabbaloke
anabhiratasaññāparicitena cetasā bahulaṃ viharato lokacittesu cittaṃ paṭilīyati
paṭikujjati  paṭivattati na sampasārīyati upekkhā vā pāṭikkūlyatā vā
saṇṭhāti  veditabbametaṃ  bhikkhave  bhikkhunā  bhāvitā  me sabbaloke
anabhiratasaññā atthi me pubbenāparaṃ viseso pattaṃ me bhāvanāphalanti
itiha tattha sampajāno hoti sabbaloke anabhiratasaññā bhikkhave bhāvitā
bahulīkatā  mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā  amatogadhā amatapariyosānāti
iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {46.7} Aniccasaññā bhikkhave bhāvitā bahulīkatā mahapphalā hoti
mahānisaṃsā  amatogadhā  amatapariyosānāti  iti  kho  panetaṃ  vuttaṃ
kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ  aniccasaññāparicitena  bhikkhave  bhikkhuno
cetasā  bahulaṃ  viharato  lābhasakkārasiloke cittaṃ paṭilīyati paṭikujjati
paṭivattati  na  sampasārīyati upekkhā vā pāṭikkūlyatā vā saṇṭhāti
seyyathāpi bhikkhave kukkuṭapattaṃ vā nhārudaddulaṃ vā aggimhi pakkhittaṃ
Paṭilīyati  paṭikujjati  paṭivattati  na  sampasārīyati  evameva  kho
bhikkhave  bhikkhuno  aniccasaññāparicitena  cetasā  bahulaṃ  viharato
lābhasakkārasiloke  cittaṃ paṭilīyati paṭikujjati na sampasārīyati upekkhā
vā pāṭikkūlyatā vā saṇṭhāti
   {46.8}  sace  bhikkhave bhikkhuno aniccasaññāparicitena cetasā
bahulaṃ  viharato  lābhasakkārasiloke  cittaṃ  anusandati appāṭikkūlyatā
vā saṇṭhāti veditabbametaṃ bhikkhave bhikkhunā abhāvitā me aniccasaññā
natthi me pubbenāparaṃ viseso appattaṃ me bhāvanāphalanti itiha tattha
sampajāno  hoti  sace  pana  bhikkhave bhikkhuno aniccasaññāparicitena
cetasā  bahulaṃ  viharato  lābhasakkārasiloke cittaṃ paṭilīyati paṭikujjati
paṭivattati  na  sampasārīyati upekkhā vā pāṭikkūlyatā vā saṇṭhāti
veditabbametaṃ  bhikkhave  bhikkhunā bhāvitā me aniccasaññā atthi me
pubbenāparaṃ viseso pattaṃ me bhāvanāphalanti itiha tattha sampajāno hoti
aniccasaññā  bhikkhave  bhāvitā  bahulīkatā mahapphalā hoti mahānisaṃsā
amatogadhā amatapariyosānāti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {46.9} Anicce dukkhasaññā bhikkhave bhāvitā bahulīkatā mahapphalā
hoti  mahānisaṃsā amatogadhā amatapariyosānāti iti kho panetaṃ vuttaṃ
kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ  anicce dukkhasaññāparicitena bhikkhave bhikkhuno
cetasā bahulaṃ viharato ālasse 1- kosajje vissaṭṭhiye pamāde ananuyoge
appaccavekkhaṇāya tibbā bhayasaññā paccupaṭṭhitā hoti seyyathāpi [2]-
@Footnote: 1 Ma. ālasye. evamuparipi .  2 Ma. bhikkhave. evamīdisesu ṭhānesupi.
Ukkhittāsike vadhake
   {46.10}  sace  bhikkhave bhikkhuno anicce dukkhasaññāparicitena
cetasā  bahulaṃ  viharato  ālasse  kosajje  vissaṭṭhiye  pamāde
ananuyoge  appaccavekkhaṇāya  tibbā bhayasaññā na paccupaṭṭhitā hoti
seyyathāpi  ukkhittāsike  vadhake  veditabbametaṃ  bhikkhave  bhikkhunā
abhāvitā  me  anicce  dukkhasaññā natthi me pubbenāparaṃ viseso
appattaṃ  me  bhāvanāphalanti  itiha  tattha  sampajāno  hoti sace
pana bhikkhave bhikkhuno anicce dukkhasaññāparicitena cetasā bahulaṃ viharato
ālasse  kosajje  vissaṭṭhiye pamāde ananuyoge appaccavekkhaṇāya
tibbā  bhayasaññā  paccupaṭṭhitā  hoti  seyyathāpi  ukkhittāsike
vadhake  veditabbametaṃ  bhikkhave  bhikkhunā  bhāvitā  me  anicce
dukkhasaññā  atthi  me pubbenāparaṃ viseso pattaṃ me bhāvanāphalanti
itiha  tattha  sampajāno  hoti anicce dukkhasaññā bhikkhave bhāvitā
bahulīkatā  mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā  amatogadhā amatapariyosānāti
iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {46.11}  Dukkhe  anattasaññā  bhikkhave  bhāvitā  bahulīkatā
mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā  amatogadhā  amatapariyosānāti iti kho
panetaṃ  vuttaṃ  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ  dukkhe  anattasaññāparicitena
bhikkhave  bhikkhuno  cetasā  bahulaṃ  viharato  imasmiñca  saviññāṇake
kāye  bahiddhā  ca  sabbanimittesu  ahaṃkāramamaṃkāramānāpagataṃ  mānasaṃ
hoti  vidhāsamatikkantaṃ  santaṃ  suvimuttaṃ  sace  bhikkhave  bhikkhuno
dukkhe   anattasaññāparicitena   cetasā   bahulaṃ   viharato
Imasmiñca   saviññāṇake   kāye  bahiddhā  ca  sabbanimittesu
ahaṃkāramamaṃkāramānāpagataṃ  mānasaṃ  na  hoti  vidhāsamatikkantaṃ  santaṃ
suvimuttaṃ  veditabbametaṃ  bhikkhave  bhikkhunā  abhāvitā  me  dukkhe
anattasaññā natthi me pubbenāparaṃ viseso appattaṃ me bhāvanāphalanti
itiha  tattha  sampajāno  hoti  sace pana bhikkhave bhikkhuno dukkhe
anattasaññāparicitena  cetasā  bahulaṃ  viharato  imasmiñca saviññāṇake
kāye bahiddhā ca sabbanimittesu ahaṃkāramamaṃkāramānāpagataṃ mānasaṃ hoti
vidhāsamatikkantaṃ  santaṃ  suvimuttaṃ  veditabbametaṃ  bhikkhave  bhikkhunā
bhāvitā  me  dukkhe  anattasaññā  atthi me pubbenāparaṃ viseso
pattaṃ  me  bhāvanāphalanti  itiha  tattha  sampajāno  hoti  dukkhe
anattasaññā  bhikkhave  bhāvitā  bahulīkatā mahapphalā hoti mahānisaṃsā
amatogadhā amatapariyosānāti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {46.12}  Imā kho bhikkhave satta saññā bhāvitā bahulīkatā
mahapphalā honti mahānisaṃsā amatogadhā amatapariyosānāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 48-55. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=23&item=46&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=23&item=46&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=23&item=46&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=23&item=46&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=46              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4106              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4106              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :