ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā
   [63] Ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati ambapālīvane. Tatra
kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato
paccassosuṃ  .  bhagavā etadavoca aniccā bhikkhave saṅkhārā adhuvā
bhikkhave  saṅkhārā  anassāsikā bhikkhave saṅkhārā yāvañcidaṃ bhikkhave
alameva sabbasaṅkhāresu nibbindituṃ alaṃ virajjituṃ alaṃ vimuccituṃ
   {63.1}  sineru  bhikkhave  pabbatarājā caturāsītiyojanasahassāni
āyāmena  caturāsītiyojanasahassāni  vitthārena  caturāsītiyojanasahassāni
mahāsamudde   ajjhogāḷho   caturāsītiyojanasahassāni  mahāsamuddā
accuggato hoti kho so bhikkhave samayo yaṃ [1]- bahūni vassāni bahūni
vassasatāni  bahūni  vassasahassāni  bahūni  vassasatasahassāni  devo na
vassati deve kho pana bhikkhave avassante yekecime vījagāmabhūtagāma-
osadhītiṇavanappatayo te ussussanti vissussanti na bhavanti evaṃ aniccā
bhikkhave  saṅkhārā evaṃ adhuvā bhikkhave saṅkhārā evaṃ anassāsikā
bhikkhave  saṅkhārā  yāvañcidaṃ  bhikkhave  alameva  sabbasaṅkhāresu
nibbindituṃ alaṃ virajjituṃ alaṃ vimuccituṃ
   {63.2} hoti kho so bhikkhave samayo yaṃ kadāci karahaci dīghassa
addhuno  accayena dutiyo suriyo pātubhavati dutiyassa bhikkhave suriyassa
pātubhāvā  yākāci kunnadiyo kussobbhā 2- sabbā tā ussussanti
vissussanti na bhavanti evaṃ aniccā bhikkhave saṅkhārā ... Alaṃ vimuccituṃ
   {63.3}  hoti  kho  so  bhikkhave  samayo  yaṃ  kadāci
karahaci    dīghassa    addhuno    accayena    tatiyo
@Footnote: 1 Ma. kadāci karahaci dīghassa addhuno accayena . 2 Sī. kussubbhā. Ma. kusobbhā.
@evamuparipi.
Suriyo  pātubhavati  tatiyassa  bhikkhave  suriyassa  pātubhāvā yā tā
mahānadiyo  seyyathīdaṃ  gaṅgā  yamunā  aciravatī  sarabhū  mahī sabbā
tā  ussussanti  vissussanti  na  bhavanti  evaṃ  aniccā  bhikkhave
saṅkhārā ... Alaṃ vimuccituṃ
   {63.4} hoti kho so bhikkhave samayo yaṃ kadāci karahaci dīghassa
addhuno  accayena  catuttho  suriyo  pātubhavati  catutthassa  bhikkhave
suriyassa pātubhāvā ye te mahāsarā yato imā mahānadiyo sambhavanti 1-
seyyathīdaṃ gaṅgā yamunā aciravatī sarabhū mahī 2- sabbe te ussussanti
vissussanti na bhavanti evaṃ aniccā bhikkhave saṅkhārā ... Alaṃ vimuccituṃ
   {63.5} hoti kho so bhikkhave samayo yaṃ kadāci karahaci dīghassa
addhuno  accayena  pañcamo  suriyo  pātubhavati  pañcamassa  bhikkhave
suriyassa   pātubhāvā   yojanasatikānipi   mahāsamudde   udakāni
ogacchanti   dviyojanasatikānipi  tiyojanasatikānipi  catuyojanasatikānipi
pañcayojanasatikānipi     chayojanasatikānipi     sattayojanasatikānipi
mahāsamudde   udakāni   ogacchanti   sattatālampi  mahāsamudde
udakaṃ  saṇṭhāti  chatālampi  pañcatālampi  catutālampi  titālampi
dvitālampi   tālamattampi   mahāsamudde   udakaṃ   saṇṭhāti
sattaporisampi   mahāsamudde   udakaṃ   saṇṭhāti   chaporisampi
pañcaporisampi    catuporisampi    tiporisampi    dviporisampi
porisamattampi   3-   aḍḍhaporisampi   kaṭimattampi  jannukamattampi
goppakamattampi  mahāsamudde  udakaṃ  saṇṭhāti  seyyathāpi  bhikkhave
saradasamaye thullaphusitake deve vassante tattha tattha gopadesu udakāni
@Footnote: 1 Ma. pavattanti .  2 Ma. anotattā sīhapapātā rathakārā kaṇṇamuṇḍā kuṇālā
@chaddantā mandākiniyā .  3 Ma. porisampi.
Ṭhitāni  honti evameva kho bhikkhave tattha tattha gopadamattāni 1-
mahāsamudde  udakāni  ṭhitāni  honti  pañcamassa  bhikkhave  suriyassa
pātubhāvā  aṅgulipabbamattampi  mahāsamudde  udakaṃ  na  hoti  evaṃ
aniccā bhikkhave saṅkhārā ... Alaṃ vimuccituṃ
   {63.6} hoti kho so bhikkhave samayo yaṃ kadāci karahaci dīghassa
addhuno  accayena chaṭṭho suriyo pātubhavati chaṭṭhassa bhikkhave suriyassa
pātubhāvā  ayañca  mahāpaṭhavī  sineru  ca  pabbatarājā  dhūpāyanti
sandhūpāyanti  sampadhūpāyanti  2-  seyyathāpi  bhikkhave kumbhakārapāko
ālimpito  dhūpeti  sandhūpeti  sampadhūpeti  evameva  kho  bhikkhave
chaṭṭhassa  suriyassa pātubhāvā ayañca mahāpaṭhavī sineru ca pabbatarājā
dhūpāyanti  sandhūpāyanti  evaṃ  aniccā  bhikkhave  saṅkhārā  ...
Alaṃ vimuccituṃ
   {63.7} hoti kho so bhikkhave samayo yaṃ kadāci karahaci dīghassa
addhuno  accayena  sattamo  suriyo  pātubhavati  sattamassa  bhikkhave
suriyassa  pātubhāvā  ayañca  mahāpaṭhavī  sineru  ca  pabbatarājā
ādippanti  pajjalanti  ekajālā  bhavanti  imassā  ca  bhikkhave
mahāpaṭhaviyā   sinerussa   ca   pabbatarājassa   jhāyamānānaṃ
dayhamānānaṃ   acci   vātena   khittā  yāva  brahmalokāpi
gacchati   sinerussa   bhikkhave   pabbatarājassa   jhāyamānassa
dayhamānassa   vinassamānassa   mahatā   tejokhandhena  abhibhūtassa
yojanasatakānipi  kūṭāni  palujjanti  dviyojanasatikānipi  tiyojanasatikānipi
catuyojanasatikānipi    pañcayojanasatikānipi    kūṭāni   palujjanti
imassā  ca  bhikkhave  mahāpaṭhaviyā  sinerussa  ca  pabbatarājassa
@Footnote: 1 Ma. gopphakamattāni . 2 Ma. dhūmāyanti saṃdhūmāyanti sampadhūmāyanti. evamuparipi.
Jhāyamānānaṃ  dayhamānānaṃ  neva  chārikā  paññāyati  na  masi
seyyathāpi  bhikkhave  sappissa  vā  telassa  vā  jhāyamānassa
dayhamānassa  neva  chārikā  paññāyati  na  masi  evameva  kho
bhikkhave  imassā  ca  mahāpaṭhaviyā  sinerussa  ca  pabbatarājassa
jhāyamānānaṃ  dayhamānānaṃ  neva  chārikā  paññāyati  na  masi
evaṃ aniccā bhikkhave saṅkhārā evaṃ adhuvā bhikkhave saṅkhārā evaṃ
anassāsikā  bhikkhave  saṅkhārā  yāvañcidaṃ  bhikkhave  alameva
sabbasaṅkhāresu nibbindituṃ alaṃ virajjituṃ alaṃ vimuccituṃ
   {63.8} tatra bhikkhave ko mantā ko saddhātā ayañca paṭhavī
sineru  ca  pabbatarājā  dayhissanti  vinassissanti  na  bhavissantīti
aññatra diṭṭhapadehi.
   Bhūtapubbaṃ bhikkhave sunetto nāma satthā ahosi titthakaro kāmesu
vītarāgo sunettassa kho pana bhikkhave satthuno anekāni sāvakasatāni
ahesuṃ  sunetto  [1]- satthā sāvakānaṃ brahmalokasahabyatāya dhammaṃ
deseti ye kho pana bhikkhave sunettassa satthuno brahmalokasahabyatāya
dhammaṃ  desentassa  sabbena  sabbaṃ  sāsanaṃ  ājāniṃsu te kāyassa
bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  brahmalokaṃ  upapajjiṃsu  ye  na sabbena
sabbaṃ  sāsanaṃ  ājāniṃsu te kāyassa bhedā parammaraṇā appekacce
paranimmitavasavattīnaṃ   devānaṃ   sahabyataṃ   upapajjiṃsu  appekacce
nimmānaratīnaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjiṃsu  appekacce  tusitānaṃ
devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjiṃsu  appekacce  yāmānaṃ devānaṃ sahabyataṃ
@Footnote: 1 Ma. bhikkhave.
Upapajjiṃsu  appekacce  tāvatiṃsānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjiṃsu
appekacce   cātummahārājikānaṃ   devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjiṃsu
appekacce  khattiyamahāsālānaṃ  sahabyataṃ  upapajjiṃsu  appekacce
brāhmaṇamahāsālānaṃ    sahabyataṃ    upapajjiṃsu    appekacce
gahapatimahāsālānaṃ sahabyataṃ upapajjiṃsu.
   Athakho  bhikkhave  sunettassa satthuno etadahosi na kho metaṃ
paṭirūpaṃ  yohaṃ  sāvakānaṃ  samasamagatiyo  assaṃ  abhisamparāyaṃ yannūnāhaṃ
uttariṃ  mettaṃ  bhāveyyanti  athakho bhikkhave sunetto satthā satta
vassāni mettacittaṃ bhāvesi satta vassāni mettacittaṃ bhāvetvā satta
saṃvaṭṭavivaṭṭakappe na yimaṃ lokaṃ punāgamāsi 1- saṃvaṭṭamāne sudaṃ bhikkhave
loke  ābhassarūpago  hoti  vivaṭṭamāne  loke suññaṃ brahmavimānaṃ
upapajjati  tatra  sudaṃ  bhikkhave  brahmā  hoti  mahābrahmā abhibhū
anabhibhūto  aññadatthudaso  vasavattī  chattiṃsakkhattuṃ  kho  pana  bhikkhave
sakko  ahosi  devānamindo anekasatakkhattuṃ rājā ahosi cakkavattī
dhammiko  dhammarājā  cāturanto  vijitāvī  janapadatthāvariyappatto
sattaratanasamannāgato  parosahassaṃ  kho  panassa  puttā  ahesuṃ
sūrā  vīraṅgarūpā  parasenappamaddanā  so  imaṃ  paṭhaviṃ sāgarapariyantaṃ
adaṇḍena  asatthena  dhammena  abhivijiya  ajjhāvasi  so  hi
nāma   bhikkhave   sunetto   satthā  evaṃdīghāyuko  samāno
evaṃciraṭṭhitiko  aparimutto  ahosi  jātiyā  jarāya  maraṇena
sokehi  paridevehi  dukkhehi  domanassehi  upāyāsehi  aparimutto
@Footnote: 1 Ma. punarāgamāsi.
Mutto dukkhasmāti vadāmi
   {63.9} taṃ kissa hetu catunnaṃ dhammānaṃ ananubodhā appaṭivedhā
katamesaṃ  catunnaṃ  ariyassa  sīlassa  ananubodhā  appaṭivedhā ariyassa
samādhissa  ananubodhā  appaṭivedhā  ariyāya  paññāya  ananubodhā
appaṭivedhā  ariyāya vimuttiyā ananubodhā appaṭivedhā tayidaṃ bhikkhave
ariyaṃ sīlaṃ anubuddhaṃ paṭividdhaṃ ariyo samādhi anubuddho paṭividdho ariyā
paññā  anubuddhā  paṭividdhā  ariyā  vimutti  anubuddhā  paṭividdhā
ucchinnā  bhavataṇhā  khīṇā  bhavanetti  natthidāni  punabbhavoti .
Idamavoca bhagavā idaṃ vatvāna sugato athāparaṃ etadavoca satthā
     sīlaṃ samādhi paññā ca     vimutti ca anuttarā
     anubuddhā ime dhammā    gotamena yasassinā
     iti buddho abhiññāya    dhammamakkhāsi bhikkhunaṃ
     dukkhassantakaro satthā   cakkhumā parinibbutoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 102-107. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=23&item=63&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=23&item=63&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=23&item=63&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=23&item=63&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=63              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=4421              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=4421              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :