ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
         Suttantapitake khuddakanikayassa
              khuddakapatho
               ---------
  namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
          Khuddakapathe saranagamanam
   [1]  Buddham  saranam  gacchami  dhammam  saranam  gacchami  sangham
saranam  gacchami  .  dutiyampi  buddham  saranam  gacchami dutiyampi dhammam
saranam  gacchami  dutiyampi  sangham  saranam  gacchami  . tatiyampi buddham
saranam  gacchami  tatiyampi  dhammam  saranam  gacchami  tatiyampi  sangham
saranam gacchami.
          Saranagamanam 1- nitthitam.
               --------
          Khuddakapathe dasasikkhapadam
   [2]  Panatipata  veramani  sikkhapadam  samadiyami .
Adinnadana  veramani  sikkhapadam  samadiyami  .  abrahmacariya
veramani  sikkhapadam  samadiyami  .  musavada  veramani  sikkhapadam
samadiyami   .  suramerayamajjapamadatthana  veramani  sikkhapadam
@Footnote: 1 Si. Ma. saranattayam.
Samadiyami  .  vikalabhojana  veramani  sikkhapadam  samadiyami .
Naccagitavaditavisukadassana   veramani   sikkhapadam   samadiyami  .
Malagandhavilepanadharanamandanavibhusanatthana    veramani    sikkhapadam
samadiyami  .  uccasayanamahasayana veramani sikkhapadam samadiyami .
Jataruparajatapatiggahana veramani sikkhapadam samadiyami.
          Dasasikkhapadam nitthitam.
               ---------
          Khuddakapathe dvattimsakaro
   [3]  Atthi  imasmim kaye kesa loma nakha danta taco
mamsam  nharu  atthi  atthiminjam  vakkam  hadayam  yakanam  kilomakam pihakam
papphasam  antam  antagunam  udariyam  karisam [1]- pittam semham pubbo
lohitam  sedo  medo  assu  vasa khelo simghanika lasika muttam
matthake matthalunganti.
          Dvattimsakaro nitthito.
               -----------
          Khuddakapathe samanerapanha
   [4]  Ekannama  kim  sabbe satta aharatthitika . dve
nama  kim  namanca  rupanca  .  tini nama kim tisso vedana .
@Footnote: 1 Ma. matthalungam.
Cattari  nama  kim  cattari  ariyasaccani  .  panca  nama  kim
pancupadanakkhandha  .  cha  nama kim cha ajjhattikani ayatanani .
Satta  nama  kim  satta  bojjhanga  .  attha  nama  kim ariyo
atthangiko  maggo  .  nava  nama  kim  nava sattavasa . dasa
nama kim dasahangehi samannagato arahati vuccatiti.
          Samanerapanha 1- nitthita.
               -----------
          Khuddakapathe mangalasuttam
   [5]  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  . atha kho annatara devata
abhikkantaya   rattiya   abhikkantavanna   kevalakappam   jetavanam
obhasetva  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam
abhivadetva  ekamantam  atthasi  ekamantam thita kho sa devata
bhagavantam gathaya ajjhabhasi.
   [6] |6.1| Bahu deva manussa ca     mangalani acintayum
          akankhamana sotthanam  bruhi mangalamuttamam.
     |6.2| Asevana ca balanam      panditananca sevana
         puja ca pujaniyanam 2-     etammangalamuttamam.
     |6.3| Patirupadesavaso ca       pubbe ca katapunnata
@Footnote: 1 Ma. kumarapanha .  2 Ma. pujaneyyanam.
         Attasammapanidhi ca      etammangalamuttamam.
     |6.4| Bahusaccanca sippanca   vinayo ca susikkhito
         subhasita ca ya vaca    etammangalamuttamam.
     |6.5| Matapituupatthanam      puttadarassa sangaho
         anakula ca kammanta    etammangalamuttamam.
     |6.6| Dananca dhammacariya ca    natakananca sangaho
         anavajjani kammani     etammangalamuttamam.
     |6.7| Arati virati papa       majjapana ca sannamo
         appamado ca dhammesu    etammangalamuttamam.
     |6.8| Garavo ca nivato ca      santutthi ca katannuta
         kalena dhammassavanam      etammangalamuttamam.
     |6.9| Khanti ca sovacassata      samanananca dassanam
         kalena dhammasakaccha    etammangalamuttamam.
    |6.10| Tapo ca brahmacariyanca    ariyasaccanadassanam
         nibbanasacchikiriya ca     etammangalamuttamam.
    |6.11| Phutthassa lokadhammehi     cittam yassa na kampati
         asokam virajam khemam         etammangalamuttamam.
    |6.12| Etadisani katvana     sabbatthamaparajita
         sabbattha sotthim gacchanti   tantesam mangalamuttamanti.
               Mangalasuttam nitthitam.
               Khuddakapathe ratanasuttam
   [7] |7.1| Yanidha bhutani samagatani
          bhummani va yani va antalikkhe.
          Sabbeva bhuta sumana bhavantu
          athopi sakkacca sunantu bhasitam
      |7.2| tasma hi bhuta nisametha sabbe
          mettam karotha manusiya pajaya.
          Diva ca ratto ca haranti ye balim
          tasma hi ne rakkhatha appamatta.
      |7.3| Yam kinci vittam idha va huram va
          saggesu va yam ratanam panitam
          na no samam atthi tathagatena
          idampi buddhe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
      |7.4| Khayam viragam amatam panitam
          yadajjhaga sakyamuni samahito
          na tena dhammena samatthi kinci
          idampi dhamme ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
      |7.5| Yambuddhasettho parivannayi sucim
          samadhimanantarikannamahu
          samadhina tena samo na vijjati
          idampi dhamme ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
      |7.6| Ye puggala attha satam pasattha
          cattari etani yugani honti
          te dakkhineyya sugatassa savaka
          etesu dinnani mahapphalani
          idampi sanghe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
      |7.7| Ye suppayutta manasa dalhena
          nikkamino gotamasasanamhi
          te pattipatta amatam vigayha
          laddha mudha nibbutim bhunjamana
          idampi sanghe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
      |7.8| Yathindakhilo pathavim sito siya
          catubbhi vatebhi asampakampiyo
          tathupamam sappurisam vadami
          Yo ariyasaccani avecca passati
          idampi sanghe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
     |7.9| Yeriyasaccani 1- vibhavayanti
          gambhirapannena sudesitani
          kincapi te honti bhusappamatta
          na te bhavam atthamamadiyanti
          idampi sanghe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
    |7.10| Sahavassa dassanasampadaya
          tayassu dhamma jahita bhavanti
          sakkayaditthi vicikicchitanca
          silabbatam vapi yadatthi kinci
    |7.11| catuhapayehi ca vippamutto
          cha cabhithanani abhabbo katum
          idampi sanghe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
    |7.12| Kincapi so kammam karoti papakam
          kayena vacayuda cetasa va
          abhabbo so tassa paticchadaya
@Footnote: 1 idani payato pathanti "ye ariyasaccani vibhavayantiti ."
          Abhabbata ditthapadassa vutta
          idampi sanghe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
    |7.13| Vanappagumbe yatha phussitagge
          gimhanamase pathamasmim gimhe
          tathupamam dhammavaram adesayi
          nibbanagamim paramam hitaya
          idampi buddhe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
     |7.14| Varo varannu varado varaharo
          anuttaro dhammavaram adesayi
          idampi buddhe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
     |7.15| Khinam puranam navam natthi sambhavam
          virattacittayatike bhavasmim
          te khinabija avirulhichanda
          nibbanti dhira yathayampadipo
          idampi sanghe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
     |7.16| Yanidha bhutani samagatani
          Bhummani va yaniva antalikkhe
          tathagatam devamanussapujitam
          buddham namassama suvatthi hotu.
     |7.17| Yanidha bhutani samagatani
          bhummani va yaniva antalikkhe
          tathagatam devamanussapujitam
          dhammam namassama suvatthi hotu.
     |7.18| Yanidha bhutani samagatani
          bhummani va yaniva antalikkhe
          tathagatam devamanussapujitam
          sangham namassama suvatthi hotu.
             Ratanasuttam nitthitam.
                 -------
           Khuddakapathe tirokuddakandam
   [8] |8.1| (mattasukhapariccaga    passe ce vipulam sukham
          caje mattasukham dhiro      sampassam vipulam sukham .)
      |8.2| tirokuddesu titthanti   sandhisinghatakesu ca
          dvarabahasu titthanti   agantvana sakam gharam.
      |8.3| Pahute 1- annapanamhi  khajjabhojje upatthite
@Footnote: 1 Ma. pahute.
          Na tesam koci sarati       sattanam kammapaccaya.
      |8.4| Evam dadanti natinam     ye honti anukampaka
          sucim panitam kalena      kappiyam panabhojanam
          idam vo natinam hotu     sukhita hontu natayo.
      |8.5| Te ca tattha samagantva  natipeta samagata
          pahute 1- annapanamhi  sakkaccam anumodare
      |8.6| ciram jivantu no nati     yesam hetu labhamhase.
          Amhakanca kata puja   dayaka ca anipphala.
      |8.7| Na hi tattha kasi atthi     gorakkhettha na vijjati
          vanijja tadisi natthi    hirannena kayakayam.
          Ito dinnena yapenti   peta kalakata tahim
      |8.8| unnate 2- udakam vuttham   yatha ninnam pavattati
          evameva ito dinnam     petanam upakappati.
      |8.9| Yatha varivaha pura     paripurenti sagaram
          evameva ito dinnam     petanam upakappati.
    |8.10| Adasi me akasi me     natimitta sakha ca me
          petanam dakkhinam dajja   pubbe katamanussaram.
    |8.11| Na hi runnam va soko va  yavanna paridevana
          na tam petanamatthaya    evam titthanti natayo.
    |8.12| Ayanca kho dakkhina dinna sanghamhi supatitthita
@Footnote: 1 Ma. pahute .  2 Ma. unname.
          Digharattam hitayassa      thanaso upakappati.
    |8.13| So natidhammo ca ayam nidassito
          petanapuja ca kata ulara
          balanca bhikkhunamanuppadinnam
        tumhehi punnam pasutam anappakanti.
          Tirokuddakandam nitthitam.
               ----------
          Khuddakapathe nidhikandam
   [9] |9.1| Nidhim nidheti puriso       gambhire udakantike
          atthe kicce samuppanne  atthaya me bhavissati
      |9.2| rajato va duruttassa    corato pilitassa va
          inassa va pamokkhaya   dubbhikkhe apadasu va
          etadatthaya lokasmim    nidhi nama nidhiyyati.
      |9.3| Tavassunihito santo    gambhire udakantike
          na sabbo sabbada yeva   tassa tam upakappati
      |9.4| nidhi va thana cavati      sanna vassa vimuyhati
          naga va apanamenti   yakkha vapi haranti nam
      |9.5| appiya vapi dayada  uddharanti apassato
          yada punnakkhayo hoti   sabbametam vinassati.
      |9.6| Yassa danena silena     sannamena damena ca
          nidhi sunihito hoti      itthiya purisassa va
      |9.7| cetiyamhi ca sanghe va    puggale atithisu va
          matari pitari vapi       atho jetthamhi bhatari
      |9.8| eso nidhi sunihito      ajeyyo anugamiko
          pahaya gamaniyesu       etam adaya gacchati.
      |9.9| Asadharanamannesam     acoraharano nidhi.
          Kayiratha dhiro punnani   yo nidhi anugamiko
    |9.10| esa devamanussanam      sabbakamadado nidhi
          yam yam devabhipatthenti    sabbametena labbhati
     |9.11| suvannata susarata     susanthanam 1- surupata
          adhipaccam parivaro      sabbametena labbhati.
     |9.12| Padesarajjam issariyam     cakkavattisukham piyam
           devarajjampi dibbesu    sabbametena labbhati.
     |9.13| Manussika ca sampatti   devaloke ca ya rati
           ya ca nibbanasampatti  sabbametena labbhati.
     |9.14| Mittasampadamagamma     yoniso ce payunjato
           vijjavimuttivasibhavo    sabbametena labbhati.
     |9.15| Patisambhida vimokkha ca  ya ca savakaparami
           paccekabodhi buddhabhumi   sabbametena labbhati.
@Footnote: 1 Ma. susanthana.
     |9.16| Evam mahatthika esa    yadidam punnasampada
          tasma dhira pasamsanti    pandita katapunnatanti.
           Nidhikandam nitthitam.
               -------
         Khuddakapathe karaniyamettasuttam
   [10] |10.1| Karaniyamatthakusalena     yantam santam padam abhisamecca
           sakko uju ca suhuju ca      suvaco cassa mudu anatimani
     |10.2| santussako ca subharo ca     appakicco ca sallahukavutti
           santindriyo ca nipako ca   appagabbho kulesu ananugiddho.
     |10.3| Na ca khuddam samacare kinci   yena vinnu pare upavadeyyum.
           Sukhino va khemino hontu   sabbe satta bhavantu sukhitatta
     |10.4| yekeci panabhutatthi       tasa va thavara va anavasesa
           digha va ye mahanta va   majjhima rassaka anukathula
     |10.5| dittha va ye 1- ca adittha ye 1-   ca dure vasanti avidure
           bhuta va sambhavesi va     sabbe satta bhavantu sukhitatta
     |10.6| na paro param nikubbetha      natimannetha katthaci nam 2- kinci
          byarosana patighasanna  nannamannassa dukkhamiccheyya.
     |10.7| Mata yatha niyam puttam     ayusa ekaputtamanurakkhe
          evampi sabbabhutesu       manasambhavaye aparimanam
@Footnote: 1 Ma. ye va. 2 Ma. na kinci.
     |10.8| Mettanca sabbalokasmim  manasambhavaye aparimanam
           uddham adho ca tiriyanca    asambadham averam asapattam
     |10.9| titthancaram nisinno va   sayano va yava tassa vigatamiddho
           etam satim adhittheyya     brahmametam viharam idhamahu 1-.
     |10.10| Ditthinca anupagamma   silava dassanena sampanno
            kamesu vineyya 2- gedham na hi jatu gabbhaseyyam punaretiti.
                  Mettasuttam nitthitam.
                  Khuddakapatho samatto.
                      -------
@Footnote: 1 Ma. viharamidhamahu .  2 Ma. vinaya.
             Suttantapitake khuddakanikayassa
                  dhammapadagatha
                     ---------
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
        Dhammapadagathaya pathamo yamakavaggo
   [11] /khu.dha./ |11.1| 1 Manopubbangama dhamma manosettha manomaya
           manasa ce padutthena      bhasati va karoti va
           tato nam dukkhamanveti      cakkamva vahato padam.
     |11.2| Manopubbangama dhamma    manosettha manomaya
           manasa ce pasannena      bhasati va karoti va
           tato nam sukhamanveti       chayava anupayini.
     |11.3| Akkocchi mam avadhi mam      ajini mam ahasi me
           ye ca tam upanayhanti     veram tesam na sammati.
     |11.4| Akkocchi mam avadhi mam      ajini mam ahasi me
           ye ca tam nupanayhanti     veram tesupasammati.
     |11.5| Na hi verena verani       sammantidha kudacanam
           averena ca sammanti      esa dhammo sanantano.
     |11.6| Pare ca na vijananti       mayamettha yamamhase
           ye ca tattha vijananti     tato sammanti medhaga.
     |11.7| Subhanupassim viharantam     indriyesu asamvutam
           bhojanamhi amattannum 1-  kusitam hinaviriyam
           tam ve pasahati maro       vato rukkhamva dubbalam.
     |11.8| Asubhanupassim viharantam    indriyesu susamvutam
           bhojanamhi ca mattannum    saddham araddhaviriyam
           tam ve nappasahati maro    vato selamva pabbatam.
     |11.9| Anikkasavo kasavam      yo vattham paridahessati
           apeto damasaccena       na so kasavamarahati.
    |11.10| Yo ca vantakasavassa      silesu susamahito
           upeto damasaccena       sa ve kasavamarahati.
    |11.11| Asare saramatino       sare casaradassino
           te saram nadhigacchanti     micchasankappagocara.
    |11.12| Saranca sarato natva   asaranca asarato
           te saram adhigacchanti      sammasankappagocara.
    |11.13| Yatha agaram ducchannam     vutthi samativijjhati
           evam abhavitam cittam       rago samativijjhati.
    |11.14| Yatha agaram succhannam     vutthi na samativijjhati
           evam subhavitam cittam       rago na samativijjhati.
@Footnote: 1 Ma. camattannum.
    |11.15| Idha socati pecca socati    papakari ubhayattha socati
           so socati so vihannati   disva kammakilitthamattano.
    |11.16| Idha modati pecca modati   katapunno ubhayattha modati
           so modati so pamodati    disva kammavisuddhimattano.
    |11.17| Idha tappati pecca tappati  papakari ubhayattha tappati
           papam me katanti tappati   bhiyyo tappati duggatim gato.
    |11.18| Idha nandati pecca nandati  katapunno ubhayattha nandati
           punnam me katanti nandati  bhiyyo nandati sugatim gato.
      |11.19| Bahumpi ce sahitam 1- bhasamano
             na takkaro hoti naro pamatto
             gopova gavo ganayam paresam
             na bhagava samannassa hoti.
      |11.20| Appampi ce sahitam bhasamano
             dhammassa hoti anudhammacari
             raganca dosanca pahaya moham
             sammappajano suvimuttacitto
             anupadiyano idha va huram va
             sa bhagava samannassa hoti.
               Yamakavaggo pathamo.
                 --------------
@Footnote: 1 Ma. samhita..
           Dhammapadagathaya dutiyo appamadavaggo
   [12] |12.21| 2 Appamado amatam padam   pamado maccuno padam
             appamatta na miyanti     ye pamatta yatha mata
      |12.22| etam 1- visesato natva   appamadamhi pandita
             appamade pamodanti     ariyanam gocare rata
      |12.23| te jhayino satatika     niccam dalhaparakkama
             phusanti dhira nibbanam     yogakkhemam anuttaram.
      |12.24| Utthanavato satimato      sucikammassa nisammakarino
             sannatassa ca dhammajivino  appamattassa yasobhivaddhati.
      |12.25| Utthanenappamadena     sannamena damena ca
             dipam kayiratha medhavi      yam ogho nabhikirati.
      |12.26| Pamadamanuyunjanti       bala dummedhino jana
             appamadanca medhavi     dhanam setthamva rakkhati.
      |12.27| Ma pamadamanuyunjetha     ma kamaratisanthavam
             appamatto hi jhayanto   pappoti vipulam sukham.
      |12.28| Pamadam appamadena      yada nudati pandito
             pannapasadamaruyha   asoko sokinim pajam
             pabbatatthova bhummatthe    dhiro bale avekkhati.
      |12.29| Appamatto pamattesu     suttesu bahujagaro
@Footnote: 1 Ma. evam.
             Abalassamva sighasso      hitva yati sumedhaso.
      |12.30| Appadena maghava      devanam setthatam gato
             appamadam pasamsanti     pamado garahito sada.
      |12.31| Appamadarato bhikkhu     pamade bhayadassi va
             sannojanam anum thulam     daham aggiva gacchati.
      |12.32| Appamadarato bhikkhu     pamade bhayadassi va
             abhabbo parihanaya     nibbanasseva santike.
               Appamadavaggo dutiyo.
                     --------
            Dhammapadagathaya tatiyo cittavaggo
   [13] |13.33| 3 Phandanam capalam cittam    durakkham dunnivarayam
             ujum karoti medhavi       usukarova tejanam
      |13.34| varijova thale khitto     okamokataubbhato
             pariphandatidam cittam       maradheyyam pahatave.
      |13.35| Dunniggahassa lahuno     yattha kamanipatino
             cittassa damatho sadhu     cittam dantam sukhavaham.
      |13.36| Sududdasam sunipunam       yattha kamanipatinam
             cittam rakkhetha medhavi     cittam guttam sukhavaham.
      |13.37| Durangamam ekacaram        asariram guhasayam
             Ye cittam sannamessanti  mokkhanti marabandhana.
      |13.38| Anavatthitacittassa      saddhammam avijanato
             pariplavapasadassa       panna na paripurati
      |13.39| anavassutacittassa      ananvahatacetaso
             punnapapapahinassa     natthi jagarato bhayam.
        |13.40| Kumbhupamam kayamidam viditva
                nagarupamam cittamidam thaketva
                yodhetha 1- maram pannavudhena
               jitanca rakkhe anivesino 2- siya.
      |13.41| Aciram vatayam kayo         pathavim adhisessati
             chuddo 3- apetavinnano   niratthamva kalingaram.
      |13.42| Diso disam yantam kayira     veri va pana verinam
             micchapanihitam cittam      papiyo nam tato kare.
      |13.43| Na tam mata pita kayira    anne vapi ca nataka
             sammapanihitam cittam      seyyaso nam tato kare.
                   Cittavaggo tatiyo.
                       ---------
@Footnote: 1 Si. yojetha . 2 sabbapotthakesu anivesanoti dissati . 3 Ma. Yu. chuddho.
            Dhammapadagathaya catuttho pupphavaggo
   [14] |14.44| 4 Ko imam pathavim vijessati  yamalokanca imam sadevakam
             ko dhammapadam sudesitam    kusalo pupphamiva pacessati.
      |14.45| Sekho pathavim vijessati     yamalokanca imam sadevakam
             sekho dhammapadam sudesitam   kusalo pupphamiva pacessati.
        |14.46| Phenupamam kayamimam viditva
                maricidhammam abhisambudhano
                chetvana marassa papupphakani
                adassanam maccurajassa gacche.
      |14.47| Pupphani heva pacinantam   byasattamanasam naram
             suttam gamam mahoghova    maccu adaya gacchati.
      |14.48| Pupphani heva pacinantam   byasattamanasam naram
             atittam yeva kamesu     antako kurute vasam.
      |14.49| Yathapi bhamaro puppham     vannavantam 1- ahethayam
             paleti rasamadaya      evam game muni care.
      |14.50| Na paresam vilomani      na paresam katakatam
             attano va avekkheyya   katani akatani ca.
      |14.51| Yathapi ruciram puppham      vannavantam agandhakam
             evam subhasita vaca    aphala hoti akubbato.
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. vannagandham.
      |14.52| Yathapi ruciram puppham      vannavantam sagandhakam 1-
             evam subhasita vaca    saphala hoti sukubbato.
      |14.53| Yathapi puppharasimha   kayira malagule 2- bahu
             evam jatena maccena     kattabbam kusalam bahum.
        |14.54| Na pupphagandho pativatameti
                na candanam tagaramallika va
                satanca gandho pativatameti
                sabba disa sappuriso pavayati.
      |14.55| Candanam tagaram vapi       uppalam atha vassiki
             etesam gandhajatanam     silagandho anuttaro.
      |14.56| Appamatto ayam gandho    yvayam tagaracandani
             yo ca silavatam gandho      vati devesu uttamo.
      |14.57| Tesam sampannasilanam     appamadaviharinam
             sammadanna vimuttanam   maro maggam na vindati.
      |14.58| Yatha sankaradhanasmim     ujjhitasmim mahapathe
             padumam tattha jayetha      sucigandham manoramam
      |14.59| evam sankarabhutesu       andhabhute puthujjane
             atirocati pannaya      sammasambuddhasavako.
                Pupphavaggo catuttho.
@Footnote: 1 Po. Ma. sugandhakam .   2 Po. Ma. Yu. malagune.
           Dhammapadagathaya pancamo balavaggo
   [15] |15.60| 5 Digha jagarato ratti    digham santassa yojanam
             digho balana samsaro    saddhammam avijanatam.
      |15.61| Carance nadhigaccheyya    seyyam sadisamattano
             ekacariyam dalham kayira    natthi bale sahayata.
      |15.62| Putta matthi dhanamatthi    iti balo vihannati
             atta hi attano natthi   kuto putta kuto dhanam.
      |15.63| Yo balo mannati balyam pandito vapi tena so
             balo ca panditamani    sa ve baloti vuccati.
      |15.64| Yavajivampi ce balo     panditam payirupasati
             na so dhammam vijanati    dabbi suparasam yatha.
      |15.65| Muhuttamapi ce vinnu     panditam payirupasati
             khippam dhammam vijanati     jivha suparasam yatha.
      |15.66| Caranti bala dummedha   amitteneva attana
             karonta papakam kammam    yam hoti katukapphalam.
      |15.67| Na tam kammam katam sadhu     yam katva anutappati
             yassa assumukho rodam     vipakam patisevati.
      |15.68| Tanca kammam katam sadhu    yam katva nanutappati
             yassa patito sumano      vipakam patisevati.
      |15.69| Madhuva mannati balo    yava papam na paccati
             yada ca paccati papam     atha (balo) dukkham nigacchati.
      |15.70| Mase mase kusaggena    balo bhunjetha bhojanam
             na so sankhatadhammanam    kalam agghati solasim.
      |15.71| Na hi papam katam kammam     sajjukhiramva muccati
             dahantam balamanveti     bhasmacchannova pavako.
      |15.72| Yavadeva anatthaya      nattam balassa jayati
             hanti balassa sukkamsam    muddham assa vipatayam.
      |15.73| Asantam bhavamiccheyya 1-  purekkharanca bhikkhusu
             avasesu ca issariyam     puja parakulesu ca
      |15.74| mameva katamannantu     gihi pabbajita ubho
             mameva ativasa assu     kiccakiccesu kismici
             iti balassa sankappo    issa mano ca vaddhati.
      |15.75| Anna hi labhupanisa   anna nibbanagamini
             evametam abhinnaya     bhikkhu buddhassa savako
             sakkaram nabhinandeyya   vivekamanubruhaye.
                  Balavaggo pancamo.
                      ---------
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. bhavanamiccheyya.
             Dhammapadagathaya chattho panditavaggo
   [16] |16.76| 6 Nidhinamva pavattaram      yam passe vajjadassinam
           niggayhavadim medhavim      tadisam panditam bhaje
           tadisam bhajamanassa       seyyo hoti na papiyo.
    |16.77| Ovadeyyanusaseyya      asabbha ca nivaraye
           satam hi so piyo hoti       asatam hoti appiyo.
    |16.78| Na bhaje papake mitte      na bhaje purisadhame
           bhajetha mitte kalyane     bhajetha purisuttame.
    |16.79| Dhammapiti sukham seti         vippasannena cetasa
           ariyappavedite dhamme      sada ramati pandito.
       |16.80| Udakanhi nayanti nettika
               usukara namayanti tejanam
               darum namayanti tacchaka
               attanam damayanti pandita.
    |16.81| Selo yatha ekaghano     vatena na samirati
           evam nindapasamsasu      na samminjanti 1- pandita.
    |16.82| Yathapi rahado gambhiro    vippasanno anavilo
           evam dhammani sutvana    vippasidanti pandita.
       |16.83| Sabbattha ve sappurisa vajanti 2-
@Footnote: 1 Ma. Yu. saminjanti .   2 Ma. Yu. cajanti.
               Na kamakama lapayanti santo
               sukhena phuttha athava dukkhena
               na uccavacam pandita dassayanti.
       |16.84| Na attahetu na parassa hetu
               na puttamicche na dhanam na rattham
               na iccheyya adhammena samiddhimattano
               sa silava pannava dhammiko siya.
      |16.85| Appaka te manussesu    ye jana paragamino
             athayam itara paja      tiramevanudhavati.
      |16.86| Ye ca kho sammadakkhate   dhamme dhammanuvattino
             te jana paramessanti    maccudheyyam suduttaram.
      |16.87| Kanham dhammam vippahaya    sukkam bhavetha pandito
             oka anokamagamma     viveke yattha duramam
      |16.88| tatrabhiratimiccheyya     hitva kame akincano
             pariyodapeyya attanam    cittaklesehi pandito.
      |16.89| Yesam sambodhiyangesu     samma cittam subhavitam
             adanapatinissagge     anupadaya ye rata
             khinasava jutimanto     te loke parinibbuta.
                    Panditavaggo chattho.
                         -----------
              Dhammapadagathaya sattamo arahantavaggo
   [17] |17.90| 7 Gataddhino visokassa    vippamuttassa sabbadhi
             sabbaganthappahinassa    parilaho na vijjati.
      |17.91| Uyyunjanti satimanto   na nikete ramanti te
             hamsava pallalam hitva     okamokam jahanti te.
      |17.92| Yesam sanniccayo 1- natthi  ye parinnatabhojana
             sunnato animitto ca    vimokkho yesa gocaro
             akaseva sakuntanam     gati tesam durannaya.
      |17.93| Yassasava parikkhina    ahare ca anissito
             sunnato animitto ca    vimokkho yassa gocaro
             akaseva sakuntanam     padantassa durannayam.
        |17.94| Yassindriyani samathangatani
               assa yatha sarathina sudanta
               pahinamanassa anasavassa
               devapi tassa pihayanti tadino.
        |17.95| Pathavisamo no virujjhati
               indakhilupamo tadi subbato
               rahadova apetakaddamo
               samsara na bhavanti tadino.
@Footnote: 1 Ma. Yu. sannicayo.
      |17.96| Santam tassa manam hoti     santa vaca ca kamma ca
             sammadanna vimuttassa   upasantassa tadino.
      |17.97| Assaddho akatannu ca    sandhicchedo ca yo naro
             hatavakaso vantaso    sa ve uttamaporiso.
      |17.98| Game va yadi va ranne   ninne va yadi va thale
             yattha arahanto viharanti   tam bhumiramaneyyakam.
      |17.99| Ramaniyani arannani    yattha na ramati jano
             vitaraga ramessanti     na te kamagavesino.
                 Arahantavaggo sattamo.
                      ----------
            Dhammapadagathaya atthamo sahassavaggo
   [18] |18.100| 8 Sahassamapi ce vaca   anatthapadasanhita
              ekam atthapadam seyyo   yam sutva upasammati.
      |18.101| Sahassamapi ce gatha    anatthapadasanhita
              ekam gathapadam seyyo  yam sutva upasammati.
      |18.102| Yo ca gathasatam bhase   anatthapadasanhita
              ekam dhammapadam seyyo   yam sutva upasammati.
      |18.103| Yo sahassam sahassena    sangame manuse jine
              ekanca jeyyamattanam  sa ve sangamajuttamo.
      |18.104| Atta have jitam seyyo  ya cayam itara paja
              attadantassa posassa  niccam sannatacarino
      |18.105| neva devo na gandhabbo  na maro saha brahmuna
              jitam apajitam kayira      tatharupassa jantuno.
      |18.106| Mase mase sahassena   yo yajetha satam samam
              ekanca bhavitattanam   muhuttamapi pujaye
              sa yeva pujana seyyo  yance vassasatam hutam.
      |18.107| Yo ca vassasatam jantu    aggim paricare vane
              ekanca bhavitattanam   muhuttamapi pujaye
              sa yeva pujana seyyo  yance vassasatam hutam.
       |18.108| Yankinci yittham va hutam va loke
               samvaccharam yajetha punnapekkho
               sabbampi tam na catubhagameti
               abhivadana ujugatesu seyyo.
      |18.109| Abhivadanasilissa       niccam vuddhapacayino
              cattaro dhamma vaddhanti ayu vanno sukham balam.
      |18.110| Yo ca vassasatam jive      dussilo asamahito
              ekaham jivitam seyyo     silavantassa jhayino.
      |18.111| Yo ca vassasatam jive      duppanno asamahito
              ekaham jivitam seyyo     pannavantassa jhayino.
    |18.112| Yo ca vassasatam jive        kusito hinaviriyo
            ekaham jivitam seyyo       viriyam arabhato dalham.
    |18.113| Yo ca vassasatam jive        apassam udayabbayam
            ekaham jivitam seyyo       passato udayabbayam.
    |18.114| Yo ca vassasatam jive        apassam amatam padam
            ekaham jivitam seyyo       passato amatam padam.
    |18.115| Yo ca vassasatam jive        apassam dhammamuttamam
            ekaham jivitam seyyo       passato dhammamuttamam.
                Sahassavaggo atthamo.
                    ----------
            Dhammapadagathaya navamo papavaggo
   [19] |19.116| 9 Abhittharetha kalyane  papa cittam nivaraye
            dandham hi karato punnam     papasmim ramati mano.
    |19.117| Papance puriso kayira    na nam kayira punappunam
            na tamhi chandam kayiratha    dukkho papassa uccayo.
    |19.118| Punnance puriso kayira   kayirathenam punappunam
            tamhi chandam kayiratha      sukho punnassa uccayo.
    |19.119| Papopi passati bhadram     yava papam na paccati
            yada ca paccati papam      atha (papo) papani passati.
    |19.120| Bhadropi passati papam    yava bhadram na paccati
            yada ca paccati bhadram    atha (bhadro) bhadrani passati.
    |19.121| Mavamannetha papassa    na mattam 1- agamissati
            udabindunipatena       udakumbhopi purati
            apurati balo papassa   thokam thokampi acinam.
    |19.122| Mavamannetha punnassa   na mattam agamissati
            udabindunipatena       udakumbhopi purati
            apurati dhiro punnassa    thokam thokampi acinam.
    |19.123| Vanijova bhayam maggam      appasattho mahaddhano
            visam jivitukamova        papani parivajjaye.
    |19.124| Panimhi ce vano nassa  hareyya panina visam
            nabbanam visamanveti     natthi papam akubbato.
      |19.125| Yo appadutthassa narassa dussati
               suddhassa posassa ananganassa
               tameva balam pacceti papam
               sukhumo rajo pativatamva khitto.
    |19.126| Gabbhameke upapajjanti    nirayam papakammino
            saggam sugatino yanti      parinibbanti anasava.
    |19.127| Na antalikkhe na samuddamajjhe
            na pabbatanam vivaram pavisam 2-
@Footnote: 1 Yu. na mantam. Ma. na mandam .   2 Ma. Yu. pavissa.
               Na vijjati so jagatippadeso
               yatratthito munceyya papakamma.
      |19.128| Na antalikkhe na samuddamajjhe
               na pabbatanam vivaram pavisam
               na vijjati so jagatippadeso
               yatratthitam nappasaheyya maccu.
                 Papavaggo navamo.
                     --------
            Dhammapadagathaya dasamo dandavaggo
   [20] |20.129| 10 Sabbe tasanti dandassa sabbe bhayanti maccuno
            attanam upamam katva     na haneyya na ghataye.
    |20.130| Sabbe tasanti dandassa   sabbesam jivitam piyam
            attanam upamam katva     na haneyya na ghataye.
    |20.131| Sukhakamani bhutani       yo dandena vihimsati
            attano sukhamesano      pecca so na labhate sukham.
    |20.132| Sukhakamani bhutani       yo dandena na himsati
            attano sukhamesano      pecca so labhate sukham.
    |20.133| Mavoca pharusam kanci       vutta pativadeyyu tam
            dukkha hi sarambhakatha    patidanda phuseyyu tam.
    |20.134| Sace neresi attanam      kamso upahato yatha
            esa pattosi nibbanam    sarambho te na vijjati.
    |20.135| Yatha dandena gopalo   gavo pajeti gocaram
            evam jara ca maccu ca      ayum pajenti paninam.
    |20.136| Atha papani kammani     karam balo na bujjhati
            sehi kammehi dummedho    aggidaddhova tappati.
    |20.137| Yo dandena adandesu   appadutthesu dussati
            dasannamannataram thanam    khippameva nigacchati
    |20.138| vedanam pharusam janim        sarirassa ca bhedanam
            garukam vapi abadham       cittakkhepam va papune
    |20.139| rajato va upasaggam      abbhakkhanam va darunam
            parikkhayam va natinam       bhoganam va pabhangunam
    |20.140| atha vassa agarani      aggi dahati pavako
            kayassa bheda duppanno  nirayam so upapajjati.
      |20.141| Na naggacariya na jata na panka
               nanasaka tandilasayika va
               rajojallam ukkutikappadhanam
               sodhenti maccam avitinnakankham.
      |20.142| Alankato cepi samam careyya
               santo danto niyato brahmacari
               Sabbesu bhutesu nidhaya dandam
               so brahmano so samano sa bhikkhu.
    |20.143| Hirinisedho puriso        koci lokasmi vijjati
            yo niddam apabodheti     asso bhadro kasamiva
      |20.144| asso yatha bhadro kasanivittho
               atapino samvegino bhavatha
               saddhaya silena ca viriyena ca
               samadhina dhammavinicchayena ca
               sampannavijjacarana patissata
               pahassatha dukkhamidam anappakam.
      |20.145| Udakam hi nayanti nettika
               usukara namayanti tejanam
               darum namayanti tacchaka
               attanam damayanti subbata.
                Dandavaggo dasamo.
                     ----------
            Dhammapadagathaya ekadasamo jaravaggo
   [21] |21.146| 11 Ko nu haso kimanando   niccam pajjalite sati
            andhakarena onaddha    padipam na gavesatha.
    |21.147| Passa cittakatam 1- bimbam   arukayam samussitam
            aturam bahusankappam       yassa natthi dhuvanthiti.
    |21.148| Parijinnamidam rupam        roganiddham pabhangunam
            bhijjati puti sandeho     maranantam hi jivitam.
    |21.149| Yanimani apatthani     alapuneva 2- sarade
            kapotakani atthini      tani disvana ka rati.
    |21.150| Atthinam nagaram katam        mamsalohitalepanam
            yattha jara ca maccu ca      mano makkho ca ohito.
      |21.151| Jiranti ve rajaratha sucitta
               atho sarirampi jaram upeti
               satanca dhammo na jaram upeti
               santo have sabbhi pavedayanti.
    |21.152| Appassutayam puriso      balivaddova jirati
            mamsani tassa vaddhanti    panna tassa na vaddhati.
    |21.153| Anekajatisamsaram        sandhavissam anibbisam
            gahakarakam gavesanto      dukkha jati punappunam
    |21.154| gahakaraka ditthosi       puna geham na kahasi
@Footnote: 1 Po. cittikatam .    2 Ma. alabuneva.
            Sabba te phasuka bhagga  gahakutam visankhatam
            visankharagatam cittam       tanhanam khayamajjhaga.
    |21.155| Acaritva brahmacariyam     aladdha yobbane dhanam
            jinnakoncava jhayanti  khinamaccheva pallale
    |21.156| acaritva brahmacariyam     aladdha yobbane dhanam
            senti capatikhinava     puranani anutthunam.
                Jaravaggo ekadasamo.
                    ------------
           Dhammapadagathaya dvadasamo attavaggo
   [22] |22.157| 12 Attanance piyam janna   rakkheyya nam surakkhitam
            tinnam annataram yamam    patijaggeyya pandito.
    |22.158| Attanameva pathamam       patirupe nivesaye
            athannamanusaseyya     na kilisseyya pandito.
    |22.159| Attanance tatha kayira  yathannamanusasati
            sudanto vata dametha      atta hi kira duddamo.
    |22.160| Atta hi attano natho   ko hi natho paro siya
            attana hi sudantena     natham labhati dullabham.
    |22.161| Attana va katam papam     attajam attasambhavam
            abhimatthati dummedham      vajiramvamhayam manim.
    |22.162| Yassa accantadussilyam    maluva salamivotthatam
            karoti so tathattanam      yatha nam icchati diso.
    |22.163| Sukarani asadhuni        attano ahitani ca
            yam ve hitanca sadhunca    tam ve paramadukkaram.
    |22.164| Yo sasanam arahatam        ariyanam dhammajivinam
            patikkosati dummedho     ditthim nissaya papikam
            phalani kantakasseva     attaghannaya 1- phallati.
    |22.165| Attana va 2- katam papam   attana sankilissati
            attana akatam papam      attana va visujjhati
            suddhi asuddhi paccattam     nanno annam visodhaye.
    |22.166| Attadattham paratthena      bahunapi na hapaye
            attadatthamabhinnaya    sadatthapasuto siya.
                  Attavaggo dvadasamo.
                       ------------
              Dhammapadagathaya terasamo lokavaggo
   [23] |23.167| 13 Hinam dhammam na seveyya pamadena na samvase
            micchaditthim na seveyya    na siya lokavaddhano.
    |23.168| Uttitthe nappamajjeyya   dhammam sucaritam care
            dhammacari sukham seti       asmim loke paramhi ca.
@Footnote: 1 Ma. attaghataya .   2 Ma. hi.
    |23.169| Dhammam care sucaritam        na nam duccaritam care
            dhammacari sukham seti       asmim loke paramhi ca.
    |23.170| Yatha pubbulakam passe     yatha passe maricikam
            evam lokam avekkhantam      maccuraja na passati.
    |23.171| Etha passathimam lokam       cittam rajarathupamam
            yattha bala visidanti     natthi sango vijanatam.
    |23.172| Yo ca pubbe pamajjitva   paccha so nappamajjati
            so 1- imam lokam pabhaseti  abbha muttova candima.
    |23.173| Yassa papam katam kammam     kusalena pithiyati 2-
            so imam lokam pabhaseti    abbha muttova candima.
    |23.174| Andhabhuto ayam loko      tanukettha vipassati
            sakunto 3- jalamuttova   appo saggaya gacchati.
    |23.175| Hamsa 4- adiccapathe yanti akase yanti iddhiya
            niyanti dhira lokamha    jetva maram savahanam.
    |23.176| Ekam dhammam atitassa      musavadissa jantuno
            vitinnaparalokassa       natthi papam akariyam.
       |23.177| Na ve kadariya devalokam vajanti
               bala have nappasamsanti danam
               dhiro ca danam anumodamano
@Footnote: 1 Po. Ma. somam .  2 pahiyatitipi .   3 Ma. sakuno .   4 Ma. Yu. hamsadiccapathe
@yanti.
               Teneva so hoti sukhi parattha.
    |23.178| Pathavya ekarajjena     saggassa gamanena va
            sabbalokadhipaccena     sotapattiphalam varam.
                Lokavaggo terasamo.
                    ---------
           Dhammapadagathaya cuddasamo buddhavaggo
   [24] |24.179| 14 Yassa jitam navajiyati
               jitamassa no yati koci loke
               tam buddham anantagocaram
               apadam kena padena nessatha.
      |24.180| Yassa jalini visattika
               tanha natthi kuhinci netave
               tam buddham anantagocaram
               apadam kena padena nessatha.
   |24.181| Ye jhanapasuta dhira      nekkhammupasame rata
            devapi tesam pihayanti    sambuddhanam satimatam.
   |24.182| Kiccho manussapatilabho    kiccham maccana jivitam
            kiccham saddhammassavanam     kiccho buddhanamuppado 1-.
   |24.183| Sabbapapassa akaranam     kusalassupasampada 2-
@Footnote: 1 Ma. buddhanamuppado. Yu. buddhanam uppado.
@2 Ma. Yu. kusalassa upsampada.
            Sacittapariyodapanam       etam buddhana sasanam.
      |24.184| Khanti paramam tapo titikkha
               nibbanam paramam vadanti buddha
               na hi pabbajito parupaghati
               samano hoti param vihethayanto.
   |24.185| Anupavado anupaghato    patimokkhe ca samvaro
            mattannuta ca bhattasmim  pantanca sayanasanam
            adhicitte ca ayogo     etam buddhana sasanam.
   |24.186| Na kahapanavassena       titti kamesu vijjati
            appassada dukkha kama iti vinnaya pandito
   |24.187| api dibbesu kamesu     ratim so nadhigacchati
            tanhakkhayarato hoti     sammasambuddhasavako.
   |24.188| Bahum ve saranam yanti       pabbatani vanani ca
            aramarukkhacetyani     manussa bhayatajjita
   |24.189| netam kho saranam khemam       netam saranamuttamam
            netam saranamagamma      sabbadukkha pamuccati.
   |24.190| Yo ca buddhanca dhammanca   sanghanca saranam gato
            cattari ariyasaccani     sammappannaya passati
   |24.191| dukkham dukkhasamuppadam     dukkhassa ca atikkamam
            ariyancatthangikam maggam    dukkhupasamagaminam
   |24.192| Etam kho saranam khemam       etam saranamuttamam
            etam saranamagamma      sabbadukkha pamuccati.
   |24.193| Dullabho purisajanno    na so sabbattha jayati
            yattha so jayati dhiro     tam kulam sukhamedhati.
   |24.194| Sukho buddhanam uppado   sukha saddhammadesana
            sukha sanghassa samaggi   samagganam tapo sukho.
   |24.195| Pujarahe pujayato        buddhe yadi ca savake
            papancasamatikkante     tinnasokapariddave
   |24.196| te tadise pujayato      nibbute akutobhaye
            na sakka punnam sankhatum  imettamapi kenaci.
                 Buddhavaggo cuddasamo.
                  Pathamakabhanavaram.
                      ---------
            Dhammapadagathaya pannarasamo sukhavaggo
   [25] |25.197| 15 Susukham vata jivama    verinesu averino
            verinesu manussesu       viharama averino.
   |25.198| Susukham vata jivama         aturesu anatura
            aturesu manussesu       viharama anatura.
   |25.199| Susukham vata jivama         ussukesu anussuka
            Ussukesu manussesu      viharama anussuka.
   |25.200| Susukham vata jivama         yesanno natthi kincanam
            pitibhakkha bhavissama     deva abhassara yatha.
   |25.201| Jayam veram pasavati          dukkham seti parajito
            upasanto sukham seti       hitva jayaparajayam.
   |25.202| Natthi ragasamo aggi      natthi dosasamo kali
            natthi khandhadisa 1- dukkha natthi santiparam sukham.
   |25.203| Jighaccha parama roga      sankhara parama dukkha
            etam natva yathabhutam     nibbanam paramam sukham.
   |25.204| Arogyaparama labha     santutthiparamam dhanam
            vissasaparama nati      nibbanam paramam sukham.
   |25.205| Pavivekarasam pitva        rasam upasamassa ca
            niddaro hoti nippapo   dhammapitirasam pivam.
   |25.206| Sahu dassanamariyanam      sannivaso sada sukho
            adassanena balanam      niccameva sukhi siya.
   |25.207| Balasangatacari hi        dighamaddhana socati
            dukkho balehi samvaso    amitteneva sabbada.
            Dhiro ca sukhasamvaso        natinamva samagamo
   |25.208| tasma hi
               dhiranca pannanca bahussutanca
@Footnote: 1 Po. Ma. khandhasama.
               Dhorayhasilam vatavantamariyam
               tam tadisam sappurisam sumedham
               bhajetha nakkhattapathamva candima.
                  Sukhavaggo pannarasamo.
                       ------------
              Dhammapadagathaya solasamo piyavaggo
   [26] |26.209| 16 Ayoge yunjamattanam yogasminca ayojayam
            attham hitva piyaggahi     pihetattanuyoginam.
   |26.210| Ma piyehi samaganchi       appiyehi kudacanam
            piyanam adassanam dukkham      appiyananca dassanam
   |26.211| tasma piyam na kayiratha       piyapayo hi papako
            gantha tesam na vijjanti     yesam natthi piyappiyam.
   |26.212| Piyato jayati soko        piyato jayati bhayam
            piyato vippamuttassa       natthi soko kuto bhayam.
   |26.213| Pemato jayati soko       pemato jayati bhayam
            pemato vippamuttassa      natthi soko kuto bhayam.
   |26.214| Ratiya jayati soko        ratiya jayati bhayam
            ratiya vippamuttassa       natthi soko kuto bhayam.
   |26.215| Kamato jayati soko       kamato jayati bhayam
            Kamato vippamuttassa      natthi soko kuto bhayam.
   |26.216| Tanhaya jayati soko      tanhaya jayati bhayam
            tanhaya vippamuttassa     natthi soko kuto bhayam.
   |26.217| Siladassanasampannam        dhammattham saccavadinam 1-
            attano kammakubbanam     tanjano kurute piyam.
   |26.218| Chandajato anakkhate      manasa ca phutho 2- siya
            kame 3- ca apatibaddhacitto uddhamsototi vuccati.
   |26.219| Cirappavasim purisam          durato sotthimagatam
            nati mitta suhajja ca    abhinandanti agatam
   |26.220| tatheva katapunnampi        asma loka param gatam
            punnani patiganhanti     piyam nativa agatam.
                  Piyavaggo solasamo.
                      ---------
             Dhammapadagathaya sattarasamo kodhavaggo
   [27] |27.221| 17 Kodham jahe vippajaheyya manam
            sannojanam sabbamatikkameyya
            tannamarupasmim asajjamanam
            akincanam nanupatanti dukkha.
   |27.222| Yo ve uppatitam kodham       ratham bhantamva dharaye 4-
@Footnote: 1 Ma. Yu. saccavedinam .  2 Ma. Yu. phuto .  3 Ma. Yu. kamesu ca.
@4 Ma. varaye.
            Tamaham sarathim brumi       rasmiggaho itaro jano.
   |27.223| Akkodhena jine kodham      asadhum sadhuna jine
            jine kadariyam danena      saccenalikavadinam.
   |27.224| Saccam bhane na kujjheyya    dajja appasmi 1- yacito
            etehi tihi thanehi       gacche devana santike.
   |27.225| Ahimsaka ye munayo        niccam kayena samvuta
            te yanti accutam thanam     yattha gantva na socare.
   |27.226| Sada jagaramananam       ahorattanusikkhinam
            nibbanam adhimuttanam     attham gacchanti asava.
   |27.227| Poranametam atula        netam ajjatanamiva
            nindanti tunhimasinam    nindanti bahubhaninam
            mitabhanimpi nindanti    natthi loke anindito.
   |27.228| Na cahu na ca bhavissati      na cetarahi vijjati
            ekantam nindito poso    ekantam va pasamsito
   |27.229| yance vinnu pasamsanti     anuvicca suve suve
            acchiddavuttim medhavim     pannasilasamahitam
   |27.230| nekkham jambonadasseva     ko tam ninditumarahati
            devapi nam pasamsanti      brahmunapi pasamsito.
   |27.231| Kayappakopam rakkheyya     kayena samvuto siya
            kayaduccaritam hitva      kayena sucaritam care
@Footnote: 1 Ma. appampi
   |27.232| Vacipakopam rakkheyya        vacaya samvuto siya
            vaciduccaritam hitva       vacaya sucaritam care
   |27.233| manopakopam rakkheyya      manasa samvuto siya
            manoduccaritam hitva      manasa sucaritam care
   |27.234| kayena samvuta dhira       atho vacaya samvuta
            manasa samvuta dhira       te ve suparisamvuta.
                  Kodhavaggo sattarasamo.
                       ----------
           Dhammapadagathaya attharasamo malavaggo
   [28] |28.235| 18 Pandupalasovadanisi
            yamapurisapi ca tam 1- upatthita
            uyyogamukhe ca titthasi
            patheyyampi ca te na vijjati.
    |28.236| So karohi dipamattano
            khippam vayama pandito bhava
            niddhantamalo anangano
            dibbam ariyabhumimehisi 2-.
   |28.237| Upanitavayo va danisi
@Footnote: 1 Po. Ma. te. .   2 Ma. ariyabhumim upehisi.
            Sampayatosi yamassa santikam
            vasopi ca te natthi antara
            patheyyampi ca te na vijjati.
    |28.238| So karohi dipamattano
            khippam vayama pandito bhava
            niddhantamalo anangano
            na puna jatijaram upehisi.
   |28.239| Anupubbena medhavi       thokam thokam khane khane
            kammaro rajatasseva      niddhame malamattano.
   |28.240| Ayasa va malam samutthitam 1-
            tadutthaya tameva khadati
            evam atidhonacarinam
            sani kammani nayanti duggatim.
   |28.241| Asajjhayamala manta     anutthanamala ghara
            malam vannassa kosajjam     pamado rakkhato malam.
   |28.242| Malitthiya duccaritam        maccheram dadato malam
            mala ve papaka dhamma   asmim loke paramhi ca
   |28.243| tato mala malataram        avijja paramam malam
            etam malam pahatvana       nimmala hotha bhikkhavo.
@Footnote: 1 samutthayatipi.
   |28.244| Sujivam ahirikena          kakasurena dhamsina
            pakkhandina pagabbhena    sankilitthena jivitam.
   |28.245| Hirimata ca dujjivam        niccam sucigavesina
            alinenapagabbhena       suddhajivena passata.
   |28.246| Yo panamatimapeti       musavadanca bhasati
            loke adinnam adiyati     paradaranca gacchati
   |28.247| suramerayapananca       yo naro anuyunjati
            idhevameso lokasmim      mulam khanati attano.
   |28.248| Evam bho purisa janahi     papadhamma asannata
            ma tam lobho adhammo ca    ciram dukkhaya randhayum.
   |28.249| Dadati ve yathasaddham      yathapasadanam jano
            tattha yo mankuto hoti     paresam panabhojane
            na so diva va rattim va    samadhim adhigacchati.
   |28.250| Yassacetam samucchinnam      mulaghaccam 1- samuhatam
            sa ve diva va rattim va    samadhim adhigacchati.
   |28.251| Natthi ragasamo aggi      natthi dosasamo gaho
            natthi mohasamam jalam      natthi tanhasama nadi.
   |28.252| Sudassam vajjamannesam      attano pana duddasam
            paresam hi so vajjani      opunati yathabhusam
            attano pana chadeti      kalimva kitava satho.
@Footnote: 1 Po. mulaghaccham.
   |28.253| Paravajjanupassissa       niccam ujjhanasannino
            asava tassa vaddhanti    ara so asavakkhaya.
   |28.254| Akaseva padam natthi      samano natthi bahiro 1-
            papancabhirata paja      nippapanca tathagata.
   |28.255| Akaseva padam natthi       samano natthi bahiro 2-
            sankhara sassata natthi    natthi buddhanaminjitam.
                 Malavaggo attharasamo.
                       -----------
         Dhammapadagathaya ekunavisatimo dhammatthavaggo
   [29] |29.256| 19 Na tena hoti dhammattho   yenattham sahasa naye
            yo ca attham anatthanca    ubho niccheyya pandito
   |29.257| asahasena dhammena       samena nayati pare
            dhammassa gutto medhavi   dhammatthoti pavuccati.
   |29.258| Na tena pandito hoti     yavata bahu bhasati
            khemi averi abhayo       panditoti pavuccati.
   |29.259| Na tavata dhammadharo      yavata bahu bhasati
            yo ca appampi sutvana   dhammam kayena passati
            sa ve dhammadharo hoti      yo dhammam nappamajjati.
   |29.260| Na tena thero hoti       yenassa palitamsiro.
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. bahire.
            Paripakko vayo tassa     moghajinnoti vuccati.
   |29.261| Yamhi saccanca dhammo ca   ahimsa sannamo damo
            sa ve vantamalo dhiro      so theroti pavuccati.
   |29.262| Na vakkaranamattena      vannapokkharataya va
            sadhurupo naro hoti      issuki macchari satho.
   |29.263| Yassa cetam samucchinnam      mulaghaccam samuhatam
            sa vantadoso medhavi     sadhurupoti vuccati.
   |29.264| Na mundakena samano     abbato alikam bhanam
            icchalobhasamapanno    samano kim bhavissati.
   |29.265| Yo ca sameti papani      anumthulani sabbaso
            samitatta hi papanam    samanoti pavuccati.
   |29.266| Na tena bhikkhu so hoti     yavata bhikkhate pare
            vissam dhammam samadaya     bhikkhu hoti na tavata.
   |29.267| Yodha punnanca papanca  bahetva brahmacariyava
            sankhaya loke carati      sa ve bhikkhuti vuccati.
   |29.268| Na monena muni hoti      mulharupo aviddasu
            yo ca tulamva paggayha     varamadaya pandito
   |29.269| papani parivajjeti       sa muni tena so muni
            yo munati ubho loke    muni tena pavuccati.
   |29.270| Na tena ariyo hoti       yena panani himsati.
            Ahimsa sabbapananam    ariyoti pavuccati.
   |29.271| Na silabbatamattena      bahusaccena va pana
            athava samadhilabhena     vivittasayanena va
   |29.272| phusami nekkhammasukham      aputhujjanasevitam
            bhikkhu vissasamapadi    appatto asavakkhayam.
              Dhammatthavaggo ekunavisatimo.
                    -------------
           Dhammapadagathaya visatimo maggavaggo
   [30] |30.273| 20 Magganatthangiko settho   saccanam caturo pada
            virago settho dhammanam    dipadananca cakkhuma
   |30.274| eseva maggo natthanno    dassanassa visuddhiya.
            Etanhi tumhe patipajjatha  marassetam 1- pamohanam
   |30.275| etanhi tumhe patipanna   dukkhassantam karissatha.
            Akkhato vo maya maggo   annaya sallasatthanam 2-
   |30.276| tumhehi kiccam atappam     akkhataro tathagata
            patipanna pamokkhanti     jhayino marabandhana.
   |30.277| Sabbe sankhara aniccati   yada pannaya passati
            atha nibbindati dukkhe     esa maggo visuddhiya.
   |30.278| Sabbe sankhara dukkhati    yada pannaya passati
@Footnote: 1 Po. marasenappamohanam .   2 Ma. sallakantanam. Yu. sallasanthanam.
            Atha nibbindati dukkhe     esa maggo visuddhiya.
   |30.279| Sabbe dhamma anattati    yada pannaya passati
            atha nibbindati dukkhe     esa maggo visuddhiya.
     |30.280| Utthanakalamhi anutthahano
              yuva bali alasiyam upeto
              samsannasankappamano kusito
              pannaya maggam alaso na vindati.
     |30.281| Vacanurakkhi manasa susamvuto
              kayena ca akusalam na kayira
              ete tayo kammapathe visodhaye
              aradhaye maggam isippaveditam.
   |30.282| Yoga ve jayati 1- bhuri 2- ayoga bhurisankhayo
            etam dvedha patham natva    bhavaya vibhavaya ca
             tathattanam niveseyya      yatha bhuri pavaddhati.
   |30.283| Vanam chindatha ma rukkham       vanato jayati bhayam
            chetva vananca vanathanca    nibbana hotha bhikkhavo.
     |30.284| Yavam hi vanatho na chijjati
              anumattopi narassa narisu
              patibaddhamano va tava so
              vaccho khirapakova matari.
@Footnote: 1 Yu. jayate .   2 Yu. bhuri.
      |30.285| Ucchinda sinehamattano
              kumudam saradikamva panina
              santimaggameva bruhaya
              nibbanam sugatena desitam.
   |30.286| Idha vassam vasissami        idha hemantagimhisu
            iti balo vicinteti       antarayam na bujjhati.
   |30.287| Tam puttapasusammattam       byasattamanasam naram
            suttam gamam mahoghova       maccu adaya gacchati.
   |30.288| Na santi putta tanaya    na pita napi bandhava
            antakenadhipannassa      natthi natisu tanata
   |30.289| etamatthavasam natva       pandito silasamvuto
            nibbanagamanam maggam       khippameva visodhaye.
                 Maggavaggo visatimo.
                     -----------
       Dhammapadagathaya ekavisatimo pakinnakavaggo
   [31] |31.290| 21 Mattasukhapariccaga passe ce vipulam sukham
            caje mattasukham dhiro      sampassam vipulam sukham.
   |31.291| Paradukkhupadhanena       yo 1- attano sukhamicchati
            verasamsaggasamsattho       vera so na parimuccati.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayam patho na dissati.
   |31.292| Yanhi kiccam tadapaviddham    akiccam pana kayirati 1-
            unnalanam pamattanam    tesam vaddhanti asava.
   |31.293| Yesanca susamaraddha     niccam kayagata sati
            akiccante na sevanti    kicce sataccakarino
            satanam sampajananam     attham gacchanti asava.
   |31.294| Mataram pitaram hantva     rajano dve ca khattiye
            rattham sanucaram hantva    anigho yati brahmano.
   |31.295| Mataram pitaram hantva     rajano dve ca sotthiye
            veyyagghapancamam hantva anigho yati brahmano.
   |31.296| Suppabuddham pabujjhanti    sada gotamasavaka
            yesam diva ca ratto ca     niccam buddhagata sati.
   |31.297| Suppabuddham pabujjhanti   sada gotamasavaka
            yesam diva ca ratto ca     niccam dhammagata sati.
   |31.298| Suppabuddham pabujjhanti   sada gotamasavaka
            yesam diva ca ratto ca     niccam sanghagata sati.
   |31.299| Suppabuddham pabujjhanti   sada gotamasavaka
            yesam diva ca ratto ca     niccam kayagata sati.
   |31.300| Suppabuddham pabujjhanti    sada gotamasavaka
            yesam diva ca ratto ca     ahimsaya rato mano.
   |31.301| Suppabuddham pabujjhanti    sada gotamasavaka
@Footnote: 1 Ma. kariyati.
            Yesam diva ca ratto ca     bhavanaya rato mano.
   |31.302| Duppabbajjam durabhiramam    duravasa ghara dukkha
            dukkho samanasamvaso     dukkhanupatitaddhagu
            tasma na caddhagu siya    na ca dukkhanupatito siya.
   |31.303| Saddho silena sampanno   yasobhogasamappito
            yam yam padesam bhajati       tattha tattheva pujito.
   |31.304| Dure santo pakasenti    himavantova pabbato
            asantettha na dissanti   rattikhitta 1- yatha sara.
   |31.305| Ekasanam ekaseyyam      eko caramatandito
            eko damayamattanam     vanante ramito siya.
              Pakinnakavaggo ekavisatimo.
                      -----------
       Dhammapadagathaya dvavisatimo nirayavaggo
   [32] |32.306| 22 Abhutavadi nirayam upeti
              yo vapi katva na karomiti caha
              ubhopi te pecca sama bhavanti
              nihinakamma manuja parattha.
   |32.307| Kasavakantha bahavo    papadhamma asannata
            papa papehi kammehi   nirayante upapajjare.
@Footnote: 1 annattha rattim khittatipi dissati.
   |32.308| Seyyo ayogulo bhutto   tatto aggisikhupamo
            yance bhunjeyya dussilo ratthapindam asannato.
     |32.309| Cattari thanani naro pamatto
              apajjati paradarupasevi
              apunnalabham nanikamaseyyam
              nindam tatiyam nirayam catuttham.
   |32.310| Apunnalabho ca gati ca papika
              bhitassa bhitaya rati ca thokika
              raja ca dandam garukam paneti
              tasma naro paradaram na seve.
   |32.311| Kuso yatha duggahito     hatthamevanukantati
            samannam dupparamattham   nirayayupakaddhati.
   |32.312| Yam kinci sithilam kammam     sankilitthanca yam vatam
            sankassaram brahmacariyam    na tam hoti mahapphalam.
   |32.313| Kayirance 1- kayirathenam    dalhamenam parakkame
            sithilo hi paribbajo     bhiyyo akirate rajam.
   |32.314| Akatam dukkatam seyyo     paccha tappati dukkatam
            katanca sukatam seyyo     yam katva nanutappati.
   |32.315| Nagaram yatha paccantam      guttam santarabahiram
@Footnote: 1 kayira ce kayirathenantipi.
            Evam gopetha attanam     khano vo 1- ma upaccaga
            khanatita hi socanti     nirayamhi samappita.
   |32.316| Alajjitaye lajjanti     lajjitaye na lajjare
            micchaditthisamadana   satta gacchanti duggatim.
   |32.317| Abhaye bhayadassino      bhaye ca abhayadassino
            micchaditthisamadana   satta gacchanti duggatim.
   |32.318| Avajje vajjamatino      vajje ca avajjadassino
            micchaditthisamadana   satta gacchanti duggatim.
   |32.319| Vajjanca vajjato natva   avajjanca avajjato
            sammaditthisamadana   satta gacchanti suggatim.
                Nirayavaggo dvavisatimo.
                       --------
       Dhammapadagathaya tevisatimo nagavaggo
   [33] |33.320| 23 Aham nagova sangame capato patitam saram
            ativakyantitikkhissam    dussilo hi bahujjano.
   |33.321| Dantam nayanti samitim      dantam rajabhiruhati
            danto settho manussesu  yotivakyantitikkhati.
   |33.322| Varamassatara danta      ajaniya ca sindhava
            kunjara ca mahanaga   attadanto tato varam.
@Footnote: 1 Yu. ve.
   |33.323| Na hi etehi yanehi     gaccheyya agatam disam
            yathattana sudantena    danto dantena gacchati.
      |33.324| Dhanapalako nama kunjaro
               katukappabhedano dunnivarayo
               baddho kabalam na bhunjati
               sumarati nagavanassa kunjaro.
      |33.325| Middhi yada hoti mahagghaso ca
               niddayita samparivattasayi
               mahavarahova nivapaputtho
               punappunam gabbhamupeti mando.
   |33.326| Idam pure cittamacari carikam 1-
               yenicchakam yatthakamam yathasukham
               tadajjaham niggahessami yoniso
               hatthippabhinnam viya amkusaggaho.
   |33.327| Appamadarata hotha     sacittamanurakkhatha
            dugga uddharathattanam    panke sannova 2- kunjaro.
      |33.328| Sace labhetha nipakam sahayam
               saddhimcaram sadhuviharidhiram
               abhibhuyya sabbani parissayani
               careyya tenattamano satima.
@Footnote: 1 Yu. caritam .   2 Yu. sattova.
   |33.329| No ce labhetha nipakam sahayam
               saddhimcaram sadhuviharidhiram
               rajava rattham vijitam pahaya
               eko care matangaranneva nago.
   |33.330| Ekassa caritam seyyo     natthi bale sahayata
               eko care na ca papani kayira
               appossukko matangaranneva nago.
      |33.331| Atthamhi jatamhi sukha sahaya
               tutthi sukha ya itaritarena
               punnam sukham jivitasankhayamhi
               sabbassa dukkhassa sukham pahanam.
   |33.332| Sukha matteyyata loke   atho petteyyata sukha
            sukha samannata loke  atho brahmannata sukha.
   |33.333| Sukham yava jara silam       sukha saddha patitthita
            sukho pannaya patilabho  papanam akaranam sukham.
                Nagavaggo tevisatimo.
                     ---------
         Dhammapadagathaya catuvisatimo tanhavaggo
   [34] |34.334| 24 Manujassa pamattacarino
               tanha vaddhati maluva viya
               so palavati 1- hurahuram
               phalamicchamva vanasmim vanaro.
   |34.335| Yam esa sahati jammi     tanha loke visattika
            soka tassa pavaddhanti   abhivaddhamva biranam.
   |34.336| Yo ce tam sahati jammim     tanham loke duraccayam
            soka tamha papatanti   udabinduva pokkhara.
   |34.337| Tam vo vadami bhaddam vo    yavantettha samagata
            tanhaya mulam khanatha     usiratthova biranam.
            Ma vo nalam va sotova     maro bhanji punappunam.
      |34.338| Yathapi mule anupaddave dalhe
              chinnopi rukkho punareva ruhati
              evampi tanhanusaye anuhate
              nibbattati dukkhamidam punappunam.
   |34.339| Yassa chattimsatisota      manapassavana bhusa
            maha 2- vahanti dudditthim   sankappa raganissita.
@Footnote: 1 pariplavatitipi .    2 Yu. vahavahanti.
   |34.340| Savanti sabbadhi sota     lata ubbhijja titthati
            tanca disva latam jatam    mulam pannaya chindatha.
      |34.341| Saritani sinehitani ca
               somanassani bhavanti jantuno
               te satasita sukhesino
               te ve jatijarupaga nara.
      |34.342| Tasinaya purakkhata paja
               parisappanti sasova badhito 1-
               sannojanasangasatta 2-
               dukkhamupenti punappunam ciraya.
      |34.343| Tasinaya purakkhata paja
               parisappanti sasova badhito 3-
               tasma tasinam vinodaye
               bhikkhu akankham 4- viragamattano.
      |34.344| Yo nibbanatho vanadhimutto
               vanamutto vanameva dhavati
               tam puggalameva passatha
               mutto bandhanameva dhavati.
      |34.345| Na tam dalham bandhanamahu dhira
               yadayasam darujam pabbajanca
@Footnote: 1-3 Ma. banudhito. .  2 Ma. Yu. sannojanasangasattaka .  4 Yu. akankhi.
               Sarattaratta manikundalesu
               puttesu daresu ca ya apekkha.
      |34.346| Etam dalham bandhanamahu dhira
               oharinam sithilam duppamuncam
               etampi chetvana paribbajanti
               anapekkhino kamasukham pahaya.
      |34.347| Ye ragarattanupatanti sotam
               sayam katam makkatakova jalam
               etampi chetvana vajanti dhira
               anapekkhino sabbadukkham pahaya.
      |34.348| Munca pure munca pacchato
               majjhe munca bhavassa paragu
               sabbattha vimuttamanaso
               na puna jatijaram upehisi.
      |34.349| Vitakkamathitassa jantuno
               tibbaragassa subhanupassino
               bhiyyo tanha pavaddhati
               esa kho dalham karoti bandhanam.
      |34.350| Vitakkupasame ca yo rato
               asubham bhavayati sada sato
               Esa kho vyantikahati
               esacchecchati 1- marabandhanam.
   |34.351| Nittham gato asantasi   vitatanho anangano
            acchindi bhavasallani   antimoyam samussayo.
   |34.352| Vitatanho anadano   niruttipadakovido
            akkharanam sannipatam   janna pubbaparani ca
            sa ve antimasariro    mahapanno mahapurisoti vuccati.
      |34.353| Sabbabhibhu sabbaviduhamasmi
               sabbesu dhammesu anupalitto
               sabbanjaho tanhakkhaye vimutto
               sayam abhinnaya kamuddiseyyam.
      |34.354| Sabbadanam dhammadanam jinati
               sabbam rasam dhammaraso jinati
               sabbam ratim dhammarati jinati
               tanhakkhayo sabbadukkham jinati.
   |34.355| Hananti bhoga dummedham   no 1- ce paragavesino
            bhogatanhaya dummedho  hanti anneva attanam.
   |34.356| Tinadosani khettani    ragadosa ayam paja
            tasma hi vitaragesu     dinnam hoti mahapphalam.
@Footnote: 1 esacchindatitipi .   2 no ca itipi.
   |34.357| Tinadosani khettani    dosadosa ayam paja
            tasma hi vitadosesu     dinnam hoti mahapphalam.
   |34.358| Tinadosani khettani    mohadosa ayam paja
            tasma hi vitamohesu     dinnam hoti mahapphalam.
   |34.359| Tinadosani khettani    icchadosa ayam paja
            tasma hi vigaticchesu     dinnam hoti mahapphalam.
                Tanhavaggo catuvisatimo.
                     ------------
            Dhammapadagathaya pancavisatimo bhikkhuvaggo
   [35] |35.360| 25 Cakkhuna samvaro sadhu sadhu sotena samvaro
            ghanena samvaro sadhu       sadhu jivhaya samvaro
   |35.361| kayena samvaro sadhu       sadhu vacaya samvaro
            manasa samvaro sadhu       sadhu sabbattha samvaro
            sabbattha samvuto bhikkhu     sabbadukkha pamuccati.
      |35.362| Hatthasannato padasannato
               vacaya sannato sannatattamo
               ajjhattarato samahito
               eko santusito tamahu bhikkhu 1-.
   |35.363| Yo mukhasannato bhikkhu    mantabhani anuddhato
            attham dhammanca dipeti     madhuram tassa bhasitam.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhum.
   |35.364| Dhammaramo dhammarato     dhammam anuvicintayam
            dhammam anussaram bhikkhu      saddhamma na parihayati.
   |35.365| Salabham natimanneyya    nannesam pihayancare
            annesam pihayam bhikkhu     samadhim nadhigacchati.
   |35.366| Appalabhopi ce bhikkhu     salabham natimannati
            tam ve deva pasamsanti      suddhajivim atanditam.
   |35.367| Sabbaso namarupasmim      yassa natthi mamayitam
            asata ca na socati       sa ve bhikkhuti vuccati.
   |35.368| Mettavihari yo bhikkhu     pasanno buddhasasane
            adhigacche padam santam       sankharupasamam sukham.
   |35.369| Sinca bhikkhu imam navam      sitta te lahumessati
            chetva raganca dosanca   tato nibbanamehisi.
   |35.370| Panca chinde panca jahe    panca uttari bhavaye
            pancasangatigo bhikkhu     oghatinnoti vuccati.
      |35.371| Jhaya bhikkhu ma ca pamado
               ma te kamagune bhamassu cittam
               ma lohagulam gili pamatto
               ma kandi dukkhamidanti dayhamano.
   |35.372| Natthi jhanam apannassa   panna natthi ajhayato 3-
            yamhi jhananca panna ca sa ve nibbanasantike.
@Footnote: 1 Po. ajhayino.
   |35.373| Sunnagaram pavitthassa    santacittassa bhikkhuno
            amanusi rati hoti        samma dhammam vipassato.
   |35.374| Yato yato sammasati       khandhanam udayabbayam
            labhati pitipamojjam       amatam tam vijanatam.
   |35.375| Tatrayamadi bhavati       idha pannassa bhikkhuno
            indriyagutti 1- santutthi  patimokkhe ca samvaro
   |35.376| mitte bhajassu kalyane    suddhajive atandite.
            Patisantharavuttyassa     acarakusalo siya
            tato pamojjabahulo     dukkhassantam karissati 2-.
   |35.377| Vassika viya pupphani      maddavani pamuncati
            evam raganca dosanca     vippamuncetha bhikkhavo.
   |35.378| Santakayo santavaco     santamano susamahito
            vantalokamiso bhikkhu     upasantoti vuccati.
   |35.379| Attana codayattanam     patimamsetamattana
            so attagutto satima     sukham bhikkhu vihahisi.
   |35.380| Atta hi attano natho   atta hi attano gati
            tasma sannama attanam   assam bhadramva vanijo.
   |35.381| Pamojjabahulo bhikkhu     pasanno buddhasasane
            adhigacche padam santam       sankharupasamam sukham.
   |35.382| Yo have daharo bhikkhu      yunjati buddhasasane
@Footnote: 1 Yu. indriyagutto . 2 Po. karissasi.
            So imam lokam pabhaseti     abbha muttova candima.
                 Bhikkhuvaggo pancavisatimo.
                       -----------
           Dhammapadagathaya chabbisatimo brahmanavaggo
   [36] |36.383| 26 Chinda sotam parakkamma    kame panuda brahmana
            sankharanam khayam natva     akatannusi brahmana.
   |36.384| Yada dvayesu dhammesu     paragu hoti brahmano
            athassa sabbe samyoga     attham gacchanti janato.
   |36.385| Yassa param aparam va      paraparam na vijjati
            vitaddaram visannuttam      tamaham brumi brahmanam.
   |36.386| Jhayim virajamasinam        katakiccam anasavam
            uttamattham anuppattam     tamaham brumi brahmanam.
   |36.387| Diva tapati adicco      rattimabhati candima
            sannaddho khattiyo tapati   jhayi tapati brahmano
            atha sabbamahorattim       buddho tapati tejasa.
      |36.388| Bahitapapo hi brahmano
               samacariya samanoti vuccati
               pabbajayamattano malam
               tasma pabbajitoti vuccati.
   |36.389| Na brahmanassa pahareyya  nassa muncetha brahmano
            dhi brahmanassa hantaram   tato dhi yassa muncati.
      |36.390| Na brahmanassetadakinci seyyo
               yadanisedho manaso piyehi
               yato yato himsamano nivattati
               tato tato sammatimeva dukkham.
   |36.391| Yassa kayena vacaya     manasa natthi dukkatam
            samvutam tihi thanehi        tamaham brumi brahmanam.
   |36.392| Yamha dhammam vijaneyya    sammasambuddhadesitam
            sakkaccam nam namasseyya    aggihuttamva brahmano.
   |36.393| Na jatahi na gottehi 1-   na jacca hoti brahmano
            yamhi saccanca dhammo ca   so suci 2- so ca brahmano.
   |36.394| Kinte jatahi dummedha     kinte ajinasatiya
            abbhantarante gahanam     bahiram parimajjasi.
   |36.395| Pamsukuladharam jantum         kisandhamanisanthatam
            ekam vanasmim jhayantam     tamaham brumi brahmanam.
   |36.396| Na caham brahmanam brumi   yonijam mattisambhavam
            bhovadi nama so hoti    sa ve hoti sakincano
            akincanam anadanam      tamaham brumi brahmanam.
   |36.397| Sabbasamyojanam chetva     yo ve na paritassati
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. gotutena .  2 Yu. sukhi.
            Sangatigam visamyuttam       tamaham brumi brahmanam.
   |36.398| Chetva naddhim 1- varattanca sandanam 2- sahanukkamam
            ukkhittapaligham buddham      tamaham brumi brahmanam.
   |36.399| Akkosam vadhabandhanca     aduttho yo titikkhati
            khantibalam balanikam       tamaham brumi brahmanam.
   |36.400| Akkodhanam vatavantam       silavantam anussadam
            dantam antimasariram       tamaham brumi brahmanam.
   |36.401| Vari pokkharapatteva      araggeriva sasapo
            yo na limpati kamesu     tamaham brumi brahmanam.
   |36.402| Yo dukkhassa pajanati    idheva khayamattano
            pannabharam visannuttam    tamaham brumi brahmanam.
   |36.403| Gambhirapannam medhavim     maggamaggassa kovidam
            uttamattham anuppattam     tamaham brumi brahmanam.
   |36.404| Asamsattham gahatthehi       anagarehi cubhayam
            anokasarim appiccham      tamaham brumi brahmanam.
   |36.405| Nidhaya dandam bhutesu      tasesu thavaresu ca
            yo na hanti na ghateti    tamaham brumi brahmanam.
   |36.406| Aviruddham viruddhesu        attadandesu nibbutam
            sadanesu anadanam     tamaham brumi brahmanam.
   |36.407| Yassa rago ca doso ca    mano makkho ca patito
@Footnote: 1 Yu. nandi . 2 Yu. sandamam. Ma. Po. sandhanam.
            Sasaporiva aragga     tamaham brumi brahmanam.
   |36.408| Akakkasam vinnapanim     giram saccam udiraye
            yaya nabhisaje kanci     tamaham brumi brahmanam.
   |36.409| Yodha digham va rassam va     anum thulam subhasubham
            loke adinnam nadiyati    tamaham brumi brahmanam.
   |36.410| Asa yassa na vijjanti    asmim loke paramhi ca
            nirasayam 1- visamyuttam     tamaham brumi brahmanam.
   |36.411| Yassalaya na vijjanti    annaya akathankathi
            amatogadham anuppattam     tamaham brumi brahmanam.
   |36.412| Yodha punnanca papanca ubho sangam upaccaga
            asokam virajam suddham        tamaham brumi brahmanam.
   |36.413| Candamva vimalam suddham       vippasannamanavilam
            nandibhavaparikkhinam       tamaham brumi brahmanam.
   |36.414| Yo imam palipatham duggam     samsaram mohamaccaga
            tinno paragato jhayi   anejo akathankathi
            anupadaya nibbuto     tamaham brumi brahmanam.
   |36.415| Yodha kame pahantvana    anagaro paribbaje
            kamabhavaparikkhinam        tamaham brumi brahmanam.
   |36.416| Yodha tanham pahantvana   anagaro paribbaje
@Footnote: 1 nirasasantipi.
            Tanhabhavaparikkhinam      tamaham brumi brahmanam.
   |36.417| Hitva manusakam yogam     dibbam yogam upaccaga
            sabbayogavisamyuttam       tamaham brumi brahmanam.
   |36.418| Hitva ratinca aratinca    sitibhutam nirupadhim
            sabbalokabhibhum viram       tamaham brumi brahmanam.
   |36.419| Cutim yo vedi sattanam     upapattinca sabbaso
            asattam sugatam buddham      tamaham brumi brahmanam.
   |36.420| Yassa gatim na jananti     deva gandhabbamanusa
            khinasavam arahantam       tamaham brumi brahmanam.
   |36.421| Yassa pure ca paccha ca     majjhe ca natthi kincanam
            akincanam anadanam      tamaham brumi brahmanam.
   |36.422| Usabham pavaram viram          mahesim vijitavinam
            anejam nhatakam buddham     tamaham brumi brahmanam.
   |36.423| Pubbenivasam yo vedi     saggapayanca passati
            atho jatikkhayam patto    abhinna vosito muni
            sabbavositavosanam      tamaham brumi brahmanam.
                Brahmanavaggo chabbisatimo.
                 Dhammapadagathaya uddanam
   [37] 27 Yamakam appamadam cittam        puppham balena panditam
         arahantam sahassena         papam dandena te dasa.
         Jara atta ca loko ca      buddham sukham piyena ca
         kodham malanca dhammattham      maggavaggena visati.
         Pakinnam nirayam nago       tanham bhikkhu ca brahmano
         ete chabbisati vagga       desitadiccabandhuna.
         Yamake visati gatha         appamadamhi dvadasa
         ekadasa cittavagge       pupphavaggamhi solasa
         bale sattarasa gatha      panditamhi catuddasa
         arahante dasa gatha       sahasse honti solasa
         terasa papavaggamhi       dandamhi dasa satta ca
         ekadasa jaravagge       attavaggamhi dvadasa
         dvadasa lokavaggamhi      buddhavaggamhi solasa
         sukhe ca piyavagge ca         gathayo honti dvadasa
         cuddasa kodhavaggamhi       malavaggekavisati
         sattarasa ca dhammatthe       maggavaggamhi 1- solasa
         pakinne solasa gatha      niraye nage cuddasa
         dvavisa 2- tanhavaggamhi  tevisa bhikkhuvaggaka
         cattalisa ca gathayo      brahmane vaggamuttame
         gathasatani cattari       tevisa ca punapare
         dhammapade nipatamhi       desitadiccabandhuna.
                  Dhammapadam nitthitam.
@Footnote: 1 maggavagge addhaattharasa gathati dissati . 2 tanhavagge sattavisati gathati
@dissati.
            Suttantapitake khuddakanikayassa
                     udanam
                     -----
        namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
                  Pathamo bodhivaggo
   [38] /khu.u./ 1 Evamme sutam. Ekam samayam bhagava uruvelayam
viharati  najja  neranjaraya  tire bodhirukkhamule pathamabhisambuddho .
Tena  kho  pana  samayena  bhagava  sattaham ekapallankena nisinno
hoti  vimuttisukham  patisamvedi  .  atha  kho bhagava tassa sattahassa
accayena  tamha  samadhimha  vutthahitva  rattiya  pathamam  yamam
paticcasamuppadam anulomam sadhukam manasakasi
   {38.1} iti imasmim sati idam hoti imassuppada idam uppajjati
yadidam   avijjapaccaya   sankhara   sankharapaccaya   vinnanam
vinnanapaccaya  namarupam  namarupapaccaya  salayatanam  salayatanapaccaya
phasso  phassapaccaya  vedana  vedanapaccaya  tanha  tanhapaccaya
upadanam  upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya
jaramaranam  sokaparidevadukkhadomanassupayasa  sambhavanti  evametassa
kevalassa  1-  dukkhakkhandhassa  samudayo  hotiti . atha kho bhagava
etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
@Footnote: 1 Yu. ayam patho natthi.
        Yada have patubhavanti dhamma
        atapino jhayato brahmanassa
        athassa kankha vapayanti sabba
        yato pajanati sahetudhammanti. Suttam pathamam.
   [39] 2 Evamme sutam . ekam samayam bhagava uruvelayam viharati
najja  neranjaraya  tire  bodhirukkhamule  pathamabhisambuddho . tena
kho  pana  samayena  bhagava  sattaham  ekapallankena nisinno hoti
vimuttisukham  patisamvedi  . atha kho bhagava tassa sattahassa accayena
tamha  samadhimha  vutthahitva  rattiya majjhimam yamam paticcasamuppadam
patilomam sadhukam manasakasi
   {39.1} iti imasmim asati idam na hoti imassa nirodha idam nirujjhati
yadidam  avijjanirodha  sankharanirodho  sankharanirodha  vinnananirodho
vinnananirodha   namarupanirodho   namarupanirodha  salayatananirodho
salayatananirodha phassanirodho phassanirodha vedananirodho vedananirodha
tanhanirodho   tanhanirodha   upadananirodho   upadananirodha
bhavanirodho   bhavanirodha   jatinirodho   jatinirodha  jaramaranam
sokaparidevadukkhadomanassupayasa     nirujjhanti     evametassa
kevalassa  dukkhakkhandhassa  nirodho  hotiti  .  atha  kho  bhagava
etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
        yada have patubhavanti dhamma
        Atapino jhayato brahmanassa
        athassa kankha vapayanti sabba
        yato khayam paccayanam avediti. Dutiyam.
   [40]  3  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava uruvelayam
viharati  najja  neranjaraya  tire bodhirukkhamule pathamabhisambuddho .
Tena  kho  pana  samayena  bhagava  sattaham ekapallankena nisinno
hoti  vimuttisukham  patisamvedi  .  atha  kho bhagava tassa sattahassa
accayena  tamha  samadhimha  vutthahitva  rattiya  pacchimam  yamam
paticcasamuppadam anulomapatilomam sadhukam manasakasi
   {40.1} iti imasmim sati idam hoti imassuppada idam uppajjati
imasmim asati idam na hoti imassa nirodha idam nirujjhati yadidam avijjapaccaya
sankhara   sankharapaccaya   vinnanam   vinnanapaccaya  namarupam
namarupapaccaya  salayatanam  salayatanapaccaya  phasso  phassapaccaya
vedana   vedanapaccaya   tanha   tanhapaccaya   upadanam
upadanapaccaya  bhavo  bhavapaccaya  jati  jatipaccaya  jaramaranam
sokaparidevadukkhadomanassupayasa  sambhavanti  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa samudayo hoti.
   {40.2}  Avijjaya  tveva asesaviraganirodha sankharanirodho
sankharanirodha   vinnananirodho   vinnananirodha   namarupanirodho
namarupanirodha   salayatananirodho   salayatananirodha   phassanirodho
phassanirodha   vedananirodho   vedananirodha   tanhanirodho
Tanhanirodha   upadananirodho   upadananirodha   bhavanirodho
bhavanirodha  jatinirodho  jatinirodha  jaramaranam  sokaparidevadukkha-
domanassupayasa    nirujjhanti    evametassa    kevalassa
dukkhakkhandhassa  nirodho  hotiti  .  atha  kho  bhagava  etamattham
viditva tayam velayam imam udanam udanesi
        yada have patubhavanti dhamma
        atapino jhayato brahmanassa
        vidhupayam titthati marasenam
        suriyova obhasayamantalikkhanti. Tatiyam.
   [41]  4  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava uruvelayam
viharati  najja neranjaraya tire ajapalanigrodhe pathamabhisambuddho .
Tena  kho  pana  samayena  bhagava  sattaham ekapallankena nisinno
hoti  vimuttisukham  patisamvedi  .  atha  kho bhagava tassa sattahassa
accayena  tamha  samadhimha  vutthasi  .  atha  kho  annataro
huhumkajatiko  1-  brahmano yena bhagava tenupasankami upasankamitva
bhagavata  saddhim  sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva
ekamantam  atthasi  . ekamantam thito kho so brahmano bhagavantam
etadavoca  kittavata  nukho  bho  gotama brahmano hoti katame
ca  pana  brahmanakarana  dhammati  .  atha  kho bhagava etamattham
@Footnote: 1 humhumkajatikotipi.
Viditva tayam velayam imam udanam udanesi
        yo brahmano bahitapapadhammo
        nihuhumko nikkasavo yatatto
        vedantagu vusitabrahmacariyo
        dhammena so brahmano 1- brahmavadam vadeyya
        yassussada natthi kuhinci loketi. Catuttham.
   [42]  5  Evamme  sutam  . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati  jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana
samayena  ayasma  ca  sariputto  ayasma  ca mahamoggallano
ayasma  ca  mahakassapo  ayasma  ca  mahakaccano  ayasma
ca  mahakotthito  ayasma ca mahakappino ayasma ca mahacundo
ayasma ca anuruddho ayasma 2- ca revato ayasma ca nando
yena bhagava tenupasankamimsu.
   {42.1}  Addasa  kho  bhagava  ayasmante  durato  va
agacchante  disvana  bhikkhu  amantesi  ete  3-  bhikkhave
brahmana  agacchanti  ete  bhikkhave  brahmana agacchantiti .
Evam  vutte  annataro  brahmanajatiko  bhikkhu bhagavantam etadavoca
kittavata  nukho  bhante  brahmano  hoti  katame  ca  pana
brahmanakarana  dhammati  .  atha  kho  bhagava  etamattham viditva
tayam velayam imam udanam udanesi
   bahitva  papake  dhamme  ye  caranti  sada  sata
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi . 2 Yu. .pe. ayasma ca revato ayasma ca devadatto
@ayasma ca anando .pe. iti dissati . 3 Ma. Yu. te.
Khinasannojana buddha te ve lokasmi brahmanati. Pancamam.
   [43] 6  Evamme sutam . ekam samayam bhagava rajagahe viharati
veluvane  kalandakanivape  .  tena  kho  pana  samayena ayasma
mahakassapo  pipphaliguhayam  viharati  abadhiko  hoti  dukkhito
balhagilano  .  atha  kho ayasma mahakassapo aparena samayena
tamha  abadha  vutthasi  .  atha  kho ayasmato mahakassapassa
tamha  abadha  vutthitassa  etadahosi  yannunaham rajagaham pindaya
paviseyyanti.
   {43.1} Tena kho pana samayena pancamattani devatasatani ussukam
apannani  honti  ayasmato  mahakassapassa  pindapatapatilabhaya .
Athakho  ayasma  mahakassapo  tani  pancamattani  devatasatani
patikkhipitva    pubbanhasamayam    nivasetva   pattacivaramadaya
rajagaham   pindaya   pavisi   yena  daliddavisikha  kapanavisikha
pesakaravisikha  .  addasa  kho  bhagava  ayasmantam  mahakassapam
rajagahe   pindaya   carantam  yena  daliddavisikha  kapanavisikha
pesakaravisikha  . atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam
imam udanam udanesi
     anannaposimannatam    dantam sare patitthitam
     khinasavam vantadosam       tamaham brumi brahmananti. Chattham.
   [44] 7 Evamme sutam . ekam samayam bhagava pavayam 1- viharati
@Footnote: 1 Yu. pataliyam.
Ajakalapake  cetiye  ajakalapakassa  yakkhassa  bhavane . tena kho
pana  samayena  bhagava  rattandhakaratimisayam abbhokase nisinno hoti
devo ca ekamekam phusayati . atha kho ajakalapako yakkho bhagavato
bhayam  chambhitattam  lomahamsam  uppadetukamo  yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavato  avidure  tikkhattum  akkulo  pakkulo  1-
akkulapakkulikam akasi eso te samana pisacoti.
   {44.1} Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam
udanam udanesi
      yada sakesu dhammesu   paragu hoti brahmano
     atha evam 2- pisacanca  pakkulancativattatiti 3-. Sattamam.
   [45] 8 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena ayasma
sangamaji  savatthim  anuppatto  hoti bhagavantam dassanaya . assosi
kho  ayasmato  sangamajissa  puranadutiyika  ayyo  kira sangamaji
savatthim anuppattoti. Sa darakam adaya jetavanam agamasi.
   {45.1} Tena kho pana samayena ayasma sangamaji annatarasmim
rukkhamule  divavihare  4-  nisinno  hoti  atha  kho ayasmato
sangamajissa  puranadutiyika  yenayasma  sangamaji  tenupasankami
upasankamitva  ayasmantam  sangamajim  etadavoca  khuddaputtam  hi
samana  posa  manti  .  evam  vutte  ayasma  sangamaji tunhi
ahosi  .  dutiyampi  kho  ayasmato  sangamajissa  puranadutiyika
@Footnote: 1 Ma. Yu. pakkuloti . 2 Ma. Yu. etam . 3 Yu. bakkulanca ...
@4 Ma. Yu. divaviharam
Ayasmantam  sangamajim  etadavoca khuddaputtam hi samana posa manti .
Dutiyampi  kho  ayasma  sangamaji  tunhi  ahosi . tatiyampi kho
ayasmato   sangamajissa   puranadutiyika  ayasmantam  sangamajim
etadavoca  khuddaputtam  hi  samana  posa  manti  .  tatiyampi  kho
ayasma  sangamaji  tunhi  ahosi  .  atha  kho  ayasmato
sangamajissa  puranadutiyika tam darakam adaya ayasmato sangamajissa
purato nikkhipitva pakkami eso te samana putto posa nanti.
   {45.2} Atha kho ayasma sangamaji tam darakam neva olokesi
napi  alapi  .  atha  kho  ayasmato sangamajissa puranadutiyika
avidure  1- gantva apaloketi addasayasmantam sangamajim tam darakam
neva  olokentam  napi alapantam disvanassa etadahosi na cayam
samano  puttenapi apalokenti . tato patinivattitva darakam adaya
pakkami  .  addasa  kho  bhagava  dibbena  cakkhuna  visuddhena
atikkantamanusakena   ayasmato   sangamajissa   puranadutiyikaya
evarupampi  vippakaram  .  atha kho bhagava etamattham viditva tayam
velayam imam udanam udanesi
     ayantim nabhinandati    pakkamantim na socati
     sanga sangamajim muttam   tamaham brumi brahmananti. Atthamam.
   [46] 9 Evamme sutam . ekam samayam bhagava gayayam viharati
gayasise  .  tena  kho  pana  samayena  sambahula jatila sitasu
@Footnote: 1 Ma. aviduram.
Hemantikasu  rattisu  antaratthake  himapatasamaye  gayayam ummujjantipi
nimmujjantipi  ummujjanimmujjampi  karonti  osincantipi  aggimpi
juhanti  imina suddhiti . addasa kho bhagava te sambahule jatile
sitasu  hemantikasu  rattisu  antaratthake  himapatasamaye  gayayam
ummujjantepi   nimmujjantepi  ummujjanimmujjampi  1-  karonte
osincantepi  aggimpi  juhante  imina  suddhiti . atha kho bhagava
etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
    na udakena suci 2- hoti   bahvettha nhayati jano
    yamhi saccanca dhammo ca   so 3- suci so ca brahmanoti. Navamam.
   [47] 10 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
bahiyo  daruciriyo  supparake  pativasati  samuddatire sakkato hoti
garukato  manito  pujito  apacito 4- labhi civarapindapatasenasana-
gilanapaccayabhesajjaparikkharanam.
   {47.1} Atha kho bahiyassa daruciriyassa rahogatassa patisallinassa
evam cetaso parivitakko udapadi ye 5- kho keci loke arahanto
va  arahattamaggam  va  samapanna  aham  tesam  annataroti .
Atha    kho    bahiyassa   daruciriyassa   puranasalohita
devata  anukampika  6-  atthakama  bahiyassa  daruciriyassa
cetasa   cetoparivitakkamannaya   yena   bahiyo   daruciriyo
tenupasankami  upasankamitva  bahiyam  daruciriyam  etadavoca neva kho
@Footnote: 1 Po. Yu. ummujjanimmujjam karontepi. Ma. pisaddo natthi . 2 Ma. suci.
@3 Po. so suci ceva brahmanoti . 4 Po. asannito . 5 Yu. ye nu.
@6 Po. anukampakama.
Tvam  bahiya  araha  napi  arahattamaggam  va  samapanno  sapi
te  patipada  natthi yaya tvam araha va assasi 1- arahattamaggam
va samapannoti . atha 2- ke carahi sadevake loke arahanto va
arahattamaggam  va  samapannati  . atthi bahiya uttaresu janapadesu
savatthi  nama  nagaram  tattha  so  bhagava  etarahi  viharati araham
sammasambuddho  .  so  hi bahiya bhagava araha ceva arahattaya
ca  dhammam desetiti . atha kho bahiyo daruciriyo taya devataya
samvejito  tavadeva  supparakamha  pakkami  sabbattha  ekaratti-
parivasena  3-  yena  bhagava  savatthiyam  viharati  jetavane
anathapindikassa arame tenupasankami.
   [48]  Tena  kho  pana samayena sambahula bhikkhu abbhokase
cankamanti  .  atha  kho  bahiyo  daruciriyo  yena  4-  bhikkhu
tenupasankami  upasankamitva  te  bhikkhu etadavoca kaham nukho bhante
etarahi  bhagava  viharati  araham  sammasambuddho  dassanakamamha
mayam  tam  bhagavantam  arahantam  sammasambuddhanti  . antaragharam pavittho
kho bahiya bhagava pindayati.
   {48.1}  Atha kho bahiyo daruciriyo taramanarupo jetavana
nikkhamitva   savatthim   pavisitva  addasa  bhagavantam  savatthiyam
pindaya   carantam   pasadikam   pasadaniyam   5-  santindriyam
@Footnote: 1 Ma. Yu. assa . 2 Yu. kho . 3 Ma. yena savatthi jetavanam anathapindikassa
@aramo tenupasankami . 4 Ma. Yu. yena te . 5 Po. pasadiyam.
@Ma. pasadaniyam. Yu. dassaniyam.
Santamanasam  uttamadamathasamatham  anuppattam  dantam  guttam  yatindriyam  1-
nagam   disvana   yena   bhagava  tenupasankami  upasankamitva
bhagavato  pade  sirasa  nipatitva bhagavantam etadavoca desetu me
bhante  bhagava  dhammam  desetu  sugato  dhammam  yam mamassa digharattam
hitaya sukhayati.
   [49] Evam vutte bhagava bahiyam daruciriyam etadavoca akalo
kho  tava  bahiya antaragharam 2- pavitthamha pindayati . dutiyampi
kho  bahiyo  daruciriyo  bhagavantam  etadavoca dujjanam kho panetam
bhante  bhagavato  va  jivitantarayanam  mayham  va  jivitantarayanam
desetu  me  bhante  bhagava  dhammam  desetu  sugato  dhammam  yam
mamassa digharattam hitaya sukhayati.
   {49.1}  Dutiyampi  kho  bhagava bahiyam daruciriyam etadavoca
akalo  kho  tava  bahiya  antaragharam  pavitthamha  pindayati .
Tatiyampi  kho  bahiyo  daruciriyo bhagavantam etadavoca dujjanam kho
panetam  bhante bhagavato va jivitantarayanam mayham va jivitantarayanam
desetu  me  bhante bhagava dhammam desetu sugato dhammam yam mamassa
digharattam  hitaya  sukhayati  .  tasma  tiha  te  bahiya  evam
sikkhitabbam   ditthe   ditthamattam   bhavissati   sute   sutamattam
bhavissati   mute   mutamattam   bhavissati  vinnate  vinnatamattam
bhavissatiti  evanhi  te  bahiya  sikkhitabbam  .  yato  3- kho
te  bahiya  ditthe  ditthamattam  bhavissati  sute  sutamattam  bhavissati
@Footnote: 1 Po. Yu. santindriyam . 2 Yu. ayam patho natthi . 3 Po. tassa.
Mute   mutamattam   bhavissati   vinnate  vinnatamattam  bhavissati
tato tvam bahiya natthi 1- yato tvam bahiya nevatthi 2- [3]- tato
tvam bahiya nevidha na huram na ubhayamantare 4- esevanto dukkhassati.
Atha  kho  bahiyassa  daruciriyassa  bhagavato  imaya  sankhittaya
dhammadesanaya  tavadeva  anupadaya  asavehi  cittam  vimucci .
Atha  kho  bhagava  bahiyam  daruciriyam  imina sankhittena ovadena
ovaditva pakkami.
   [50]  Atha  kho  acirapakkantassa  bhagavato  bahiyam daruciriyam
gavi  tarunavaccha  adhipatetva 5- jivita voropesi . atha kho
bhagava  savatthiyam  pindaya  caritva  pacchabhattam  pindapatapatikkanto
sambahulehi  bhikkhuhi  saddhim  nagaramha  nikkhamitva  addasa  bahiyam
daruciriyam  kalakatam  disvana  bhikkhu  amantesi  ganhatha  bhikkhave
bahiyassa  daruciriyassa  sarirakam  mancakam  aropetva  niharitva
jhapetha thupancassa karotha sabrahmacari vo bhikkhave kalakatoti.
   {50.1} Evam bhanteti kho te bhikkhu bhagavato patissutva 6- bahiyassa
daruciriyassa  sarirakam  mancakam  aropetva  niharitva  jhapetva
thupancassa  karitva  yena  bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva
[7]-  Ekamantam  nisidimsu ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam
etadavocum  daddham  bhante  bahiyassa  daruciriyassa  sariram  thupo
@Footnote: 1 Ma. na tena Yu. na tattha . 2 Ma. na tena Yu. nevattha.
@3 tato tvam bahiya na tattha. yato tvam bahiya na tattha.
@4 Ma. Yu. na ubhayamantarena. 5 Ma. adhipatitva . 6 Yu. patisunitva.
@7 Ma. Yu. bhagavantam abhivadetva.
Cassa  kato tassa ka gati ko abhisamparayoti . pandito bhikkhave
bahiyo  daruciriyo  paccapadi  1-  dhammassanudhammam  na ca [2]-
dhammadhikaranam viheseti 3- parinibbuto bhikkhave bahiyo daruciriyoti.
   {50.2} Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam
udanam udanesi
     yattha apo ca pathavi     tejo vayo na gadhati
     na tattha sukka jotanti   adicco nappakasati
     na tattha candima bhati    tamo tattha na vijjati.
     Yada ca attanavedi     muni monena brahmano
     atha rupa arupa ca      sukhadukkha pamuccatiti. Dasamam.
     [4]- ... ... ... ...       ... ... ... ... ... ... ...
                 Bodhivaggo pathamo.
                  Tassuddanam
     tayo 5- ca bodhi nigrodho  te thera kassapena ca
     pavaya 6- sangamaji    jatila bahiyena te rasati.
           Udane dutiyo muccalindavaggo
   [51]  1  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava uruvelayam
viharati  najja  neranjaraya  tire muccalindamule pathamabhisambuddho .
Tena  kho  pana  samayena  bhagava  sattaham ekapallankena nisinno
hoti vimuttisukham patisamvedi . tena kho pana samayena mahaakalamegho
@Footnote: 1 Po. paccuppadi . 2 Ma. Yu. mam . 3 Po. vihesati. Ma. vihesesi.
@4 Po. Ma. Yu. ayampi udano vutto bhagavata iti me sutanti . 5 Ma. tayo
@bodhi ca humhunko brahmana kassapena ca ajasangamajatila bahiyenati terasati.
@6 Yu. pateli.
Udapadi  .  sattahavaddalika  sitavata  duddani  1- . atha kho
muccalindo  nagaraja  sakabhavana  nikkhamitva  bhagavato  kayam
sattakkhattum  bhogehi  parikkhipitva  upari  muddhani  mahantam  phanam
vihacca  atthasi  ma  bhagavantam  sitam  ma  bhagavantam  unham  ma
bhagavantam  damsamakasavatatapasirimsapasamphassati  2-  .  atha  kho bhagava
tassa  sattahassa  accayena  tamha  samadhimha  vutthasi  . atha
kho  muccalindo  nagaraja  viddham  vigatabalahakam  devam  viditva
bhagavato kayam 3- bhogehi nivethetva sakavannam abhinimmitva bhagavato
purato va atthasi panjaliko bhagavantam namassamano.
   {51.1} Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
     sukho viveko tutthassa     sutadhammassa passato
     abyapajjam sukham loke     panabhutesu sannamo 4-
     sukha viragata loke      kamanam samatikkamo
     asmimanassa [5]- vinayo  etam ve paramam sukhanti. Pathamam.
   [52]  2  Evamme  sutam  . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati  jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana
samayena   sambahulanam   bhikkhunam  pacchabhattam  pindapatapatikkantanam
upatthanasalayam  sannisinnanam  sannipatitanam  ayamantarakatha  udapadi
ko nukho avuso imesam dvinnam rajunam mahaddhanataro va mahabhogataro
va   mahakosataro  va  mahavijitataro  va  mahavahanataro
@Footnote: 1 Ma. Yu. duddini . 2 Ma. ... sarisapasamphassoti . 3 Ma. Yu. kaya
@bhoge vinivethetva sakavannam patisamharitva manavakavannam abhinimminitva . 4 Ma.
@4 Ma. Yu. samyamo . 5 Ma. Yu. yo.
Va  mahabbalataro  va  mahiddhikataro va mahanubhavataro va raja
va  magadho  seniyo bimbisaro raja va pasenadi kosaloti .
Ayancarahi tesam bhikkhunam antarakatha 1- vippakata . atha kho bhagava
sayanhasamayam   patisallana   vutthito   yena   upatthanasala
tenupasankami  upasankamitva  pannatte  asane  nisidi  .  nisajja
kho  bhagava  bhikkhu  amantesi kaya nuttha bhikkhave etarahi kathaya
sannisinna sannipatita ka ca pana vo antarakatha vippakatati.
   {52.1} Idha bhante amhakampi pacchabhattam pindapatapatikkantanam
upatthanasalayam   sannisinnanam   sannipatitanam   ayamantarakatha
udapadi ko nu kho avuso imesam dvinnam rajunam mahaddhanataro va
mahabhogataro va mahakosataro va mahavijitataro va mahavahanataro
va  mahabbalataro  va  mahiddhikataro va mahanubhavataro va raja
va  magadho  seniyo  bimbisaro  raja  va pasenadi kosaloti
ayam kho no bhante antarakatha vippakata atha bhagava anuppattoti.
Na khvetam bhikkhave tumhakam patirupam kulaputtanam saddha 2- agarasma
anagariyam  pabbajitanam  yam  tumhe  evarupam  3-  katham  katheyyatha
sannipatitanam  vo bhikkhave dvayam karaniyam dhammi 4- va katha ariyo
va  tunhibhavoti  .  atha  kho  bhagava  etamattham viditva tayam
velayam imam udanam udanesi
     yanca kamasukham loke      yancidam diviyam sukham
@Footnote: 1 Ma. Yu. hoti . 2 Po. yu saddhaya . 3 Ma. Yu. evarupim.
@4 Po. Yu. dhammikatha va.
     Tanhakkhayasukhassa 1- te   kalam nagghanti solasinti. Dutiyam.
   [53] 3 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
sambahula kumaraka antara ca savatthim 2- antara ca jetavanam ahim
dandena  hananti  .  atha  kho  bhagava  pubbanhasamayam  nivasetva
pattacivaramadaya  savatthim  pindaya  pavisi  . addasa kho bhagava
te 3- sambahule kumarake antara ca savatthim antara ca jetavanam
ahim  dandena  hanante . atha kho bhagava etamattham viditva tayam
velayam imam udanam udanesi
     sukhakamani bhutani     yo dandena vihimsati
     attano sukhamesano    pecca so na labhate sukham.
     Sukhakamani bhutani     yo dandena na himsati
     attano sukhamesano    pecca so labhate sukhanti. Tatiyam.
   [54]  4  Evamme  sutam  . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati  jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana
samayena  bhagava  sakkato  hoti  garukato  manito pujito apacito
labhi    civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharanam   .
Bhikkhusanghopi  sakkato  hoti  garukato manito pujito apacito labhi
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharanam.
Annatitthiya  pana  paribbajaka  asakkata honti agarukata amanita
@Footnote: 1 Ma. tanhakkhayasukhassete kalam nagghanti . 2 Po. savatthiyam antara ca jetavane
@ahim dandehi . 3 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Apujita na 1- apacita na labhino civarapindapatasenasanagilanapaccaya-
bhesajjaparikkharanam . atha kho te annatitthiya paribbajaka bhagavato
sakkaram  asahamana  bhikkhusanghassa  ca  game  ca  aranne  ca
bhikkhu  disva  asabbhahi  pharusahi  vacahi  akkosanti  paribhasanti
rosenti  vihesanti  2- . atha kho sambahula bhikkhu yena bhagava
tenusapankamimsu   upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
nisidimsu  .  ekamantam  nisinna  kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum
etarahi  bhante  bhagava sakkato hoti 3- garukato manito pujito
apacito labhi civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharanam.
   {54.1} Bhikkhusanghopi sakkato hoti garukato manito pujito apacito
labhi    civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharanam   .
Annatitthiya  pana  paribbajaka  asakkata honti agarukata amanita
apujita  na  apacita  na  labhino civarapindapatasenasanagilanapaccaya-
bhesajjaparikkharanam . atha kho te bhante annatitthiya paribbajaka
bhagavato  sakkaram  asahamana  bhikkhusanghassa  ca  game ca aranne
ca  bhikkhusangham  4-  disva  asabbhahi  pharusahi vacahi akkosanti
paribhasanti  rosenti  vihesanti  5- . atha kho bhagava etamattham
viditva tayam velayam imam udanam udanesi
        game aranne sukhadukkhaphuttha 6-
        nevattato no parato dahetha
@Footnote: 1 Ma. anapacita . 2 Ma. vihesenti . 3 Po. Ma. Yu. ayam patho natthi.
@4 Ma. bhikkhu . 5 Ma. yu vihesentiti . 6 Ma. Yu. phuttho.
        Phusanti phassa upadhim paticca
        nirupadhim kena phuseyyu 1- phassati. Catuttham.
   [55]  5  Evamme  sutam  . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati  jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana
samayena  annataro  icchanangalako  upasako  savatthim  anuppatto
hoti  kenacideva  karaniyena  .  atha kho so upasako savatthiyam
tam  karaniyam  tiretva  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva
bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi.
   {55.1} Ekamantam nisinnam kho tam upasakam bhagava etadavoca cirassam kho
tvam upasaka imam pariyayamakasi yadidam idhagamanayati. Cirapatikaham bhante
bhagavantam  dassanaya upasankamitukamo apicaham kehici 2- kiccakaraniyehi
byavato evaham nasakkhim bhagavantam dassanaya upasankamitunti . Atha kho
bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
        sukham vata tassa na hoti kinci
        sankhatadhammassa bahussutassa
        sakincanam passa vihannamanam
        jano janamhi 3- patibandharupoti. Pancamam.
   [56]  6  Evamme  sutam  . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena
annatarassa   paribbajakassa  dahara  manavika  pajapati  hoti
@Footnote: 1 Yu. phuseyyum . 2 Ma. amenditam . 3 Po. Ma. janasmim.
Gabbhini upavijanna 1- . atha kho sa paribbajika [2]- paribbajakam
etadavoca  gaccha  tvam  brahmana  telam  ahara yam me vijataya
bhavissatiti  .  evam  vutte so paribbajako paribbajikam etadavoca
kuto  panaham  bhotiya  3- telam aharamiti . dutiyampi kho sa
paribbajika  tam  paribbajakam  etadavoca  gaccha  tvam  brahmana
telam  ahara  yam  me  vijataya  bhavissatiti . dutiyampi kho so
paribbajako  tam  paribbajikam  etadavoca kuto panaham bhotiya telam
aharamiti  .  tatiyampi  kho  sa  paribbajika  tam  paribbajakam
etadavoca  gaccha  tvam  brahmana  telam  ahara yam me vijataya
bhavissatiti
   [57] Tena kho pana samayena ranno pasenadissa kosalassa kotthagare
samanassa  va  brahmanassa va sappissa va telassa va yavadattham
patum  diyati no niharitum . atha kho tassa paribbajakassa etadahosi
ranno  kho  pana  pasenadissa  kosalassa  kotthagare  samanassa
va  brahmanassa  va  sappissa  va telassa va yavadattham patum
diyati  no  niharitum  yannunaham  4-  ranno  pasenadissa  kosalassa
kotthagaram  gantva  telassa  yavadattham  pivitva  gharam agantva
uggiritvana  5-  dadeyyam  yam  imissa  vijataya  bhavissatiti .
Atha  kho  so  paribbajako  ranno  pasenadissa  kosalassa
kotthagaram  gantva  telassa  yavadattham  pivitva  gharam agantva
@Footnote: 1 Po. upajja vijanna . 2 Ma. Yu. tam . 3 Ma. bhoti . 4 Po. kissa nukho.
@5 Po. ucchiditvana. Ma. ucchadditvana.
Neva sakkoti uddham katum na pana adho . so dukkhahi tippahi 1-
katukahi  vedanahi  phuttho  avattati  parivattati  ca  . atha kho
bhagava   pubbanhasamayam   nivasetva   pattacivaramadaya  savatthim
pindaya  pavisi  .  addasa  kho  bhagava tam paribbajakam dukkhahi
tippahi katukahi vedanahi phuttham avattamanam parivattamanam.
   {57.1} Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam
udanam udanesi
        sukhino vata ye akincana
        vedaguno hi jana akincana
        sakincanam passa vihannamanam
        jano janasmim 2- patibaddhacittoti 3-. Chattham.
   [58]  7  Evamme  sutam  . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena
annatarassa  upasakassa  ekaputtako  piyo  manapo  kalakato 4-
hoti  .  atha  kho  sambahula  upasaka  allavattha  allakesa
divadivassa  yena  bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva  bhagavantam
abhivadetva  ekamantam  nisidimsu  .  ekamantam  nisinne  kho te
upasake  bhagava  etadavoca  kinnu  tumhe  upasaka  allavattha
allakesa  idhupasankamitva  5-  divadivassati . evam vutte so
upasako bhagavantam etadavoca mayham kho bhagava 6- ekaputtako piyo
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. tibbahi kharahi . 2 Yu. janamhi . 3 Ma. Yu. patibandhacitto.
@4 Ma. Yu. kalankato . 5 Ma. Yu. idhupasankamanta . 6 Ma. Yu. bhante.
Manapo  kalakato  [1]- mayam allavattha allakesa idhupasankamanta
divadivassati  .  atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam
imam udanam udanesi
        piyarupassadagaddhita 2- se
        devakaya puthumanusa 3- ca
        aghavino 4- parijunna
        maccurajassa vasam gacchanti.
        Ye ve diva ca ratto ca
        appamatta jahanti piyarupam
        te ve khananti aghamulam
        maccuno amisam durativattanti. Sattamam.
   [59] 8 Evamme sutam . ekam samayam bhagava kundiyayam 5-
viharati  kunditthanavane  6-  . tena kho pana samayena suppavasa
koliyadhita  satta  vassani  gabbham  dhareti  sattaham mulhagabbha .
Sa  dukkhahi  tippahi  katukahi  vedanahi  phuttha  tihi vitakkehi
adhivaseti sammasambuddho vata so 7- bhagava yo imassa evarupassa
dukkhassa  pahanaya  dhammam  deseti  supatipanno  vata tassa bhagavato
savakasangho  yo  imassa  evarupassa  dukkhassa  pahanaya patipanno
susukham vata [8]- nibbanam yatthidam 9- evarupam dukkham na samvijjatiti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tena . 2 Po. piyarupasatarupagadhita ye. Ma. piyarupassadagadhitase. Yu.
@piyarupasatagadhita ve . 3 Po. puthumanusa ca. Ma. puthumanussa . 4 Po. ajhavino
@parisajjana . 5 Ma. kundikayam . 6 Ma. kundadhanavane . 7 Yu. bho.
@8 Ma. tam . 9 Po. Yu. yadidam.
   [60]  Atha  kho  suppavasa  koliyadhita  samikam amantesi
ehi  tvam  ayyaputta  yena  bhagava  tenupasankama  upasankamitva
mama  vacanena  bhagavato pade sirasa vandahi appabadham appatankam
lahutthanam  balam  phasuviharam  puccha  suppavasa  bhante  koliyadhita
bhagavato  pade  sirasa  vandati  appabadham  appatankam  lahutthanam
balam  phasuviharam  pucchatiti  evanca  vadehi  suppavasa  bhante
koliyadhita  satta  vassani  gabbham  dhareti sattaham mulhagabbha sa
dukkhahi  tippahi  katukahi  vedanahi  phuttha  tihi  vitakkehi
adhivaseti  sammasambuddho  vata  so bhagava yo imassa evarupassa
dukkhassa  pahanaya  dhammam  deseti  supatipanno  vata tassa bhagavato
savakasangho  yo  imassa  evarupassa  dukkhassa  pahanaya patipanno
susukham vata nibbanam yatthidam evarupam dukkham na samvijjatiti.
   {60.1} Paramanti kho 1- so koliyaputto suppavasaya koliyadhitaya
patissutva 2- yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavantam abhivadetva
ekamantam nisidi 3- . ekamantam nisinno 4- kho koliyaputto bhagavantam
etadavoca  suppavasa  bhante  koliyadhita  bhagavato  pade sirasa
vandati  appabadham  appatankam  lahutthanam  balam  phasuviharam  pucchati
evanca  vadeti  suppavasa koliyadhita satta vassani gabbham dhareti
sattaham  mulhagabbha  sa  dukkhahi  tippahi  katukahi  vedanahi
phuttha  tihi  vitakkehi  adhivaseti  sammasambuddho vata so bhagava
@Footnote: 1 Yu. khosaddo natthi . 2 Po. patisunitva . 3 Po. Yu. atthasi.
@4 Po. Yu. thito.
Yo  imassa  evarupassa dukkhassa pahanaya dhammam deseti supatipanno
vata  tassa  bhagavato  savakasangho  yo  imassa evarupassa dukkhassa
pahanaya  patipanno  susukham  vata  nibbanam  yatthidam  evarupam  dukkham
na  samvijjatiti  .  sukhini  hotu  suppavasa  koliyadhita  aroga
arogam  puttam  vijayatuti . saha vacana ca pana bhagavato suppavasa
koliyadhita  sukhini  aroga  arogam  puttam vijayi . evam bhanteti
kho  so  koliyaputto  bhagavato  bhasitam  abhinanditva  anumoditva
utthayasana  bhagavantam  abhivadetva  padakkhinam  katva  yena  sakam
gharam tena paccayasi.
   {60.2}  Addasa kho so koliyaputto suppavasam koliyadhitaram
sukhinim  arogam  arogam  puttam  vijatam disvanassa etadahosi acchariyam
vata  bho  abbhutam  vata  bho  tathagatassa  mahiddhikata mahanubhavata
yatra  hi  namayam  suppavasa  koliyadhita  saha  vacana  ca pana
bhagavato  sukhini  aroga  arogam  puttam  vijayissatiti 1- attamano
pamudito pitisomanassajato ahosi.
   [61] Atha kho suppavasa koliyadhita samikam amantesi ehi
tvam  ayyaputta  yena  bhagava  tenupasankama  upasankamitva  mama
vacanena bhagavato pade sirasa vandahi suppavasa bhante koliyadhita
bhagavato  pade  sirasa  vandatiti evanca vadehi suppavasa bhante
koliyadhita  satta  vassani  gabbham  dhareti 2- sattaham mulhagabbha
sa  etarahi  sukhini  aroga  arogam  puttam vijata sa sattaham
@Footnote: 1 Yu. vijayati . 2 Yu. dharesi.
Buddhappamukham  bhikkhusangham  bhattena  nimanteti  adhivasetu  kira  bhante
bhagava suppavasaya koliyadhitaya satta bhattani saddhim bhikkhusanghenati.
Paramanti   kho   so  koliyaputto  suppavasaya  koliyadhitaya
patissutva  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam
abhivadetva  ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  so
koliyaputto  bhagavantam  etadavoca  suppavasa  bhante  koliyadhita
bhagavato  pade  sirasa  vandati  evanca vadeti suppavasa bhante
koliyadhita  satta  vassani  gabbham  dharesi  sattaham  mulhagabbha
sa  etarahi  sukhini  aroga  arogam  puttam vijata sa sattaham
buddhappamukham  bhikkhusangham  bhattena  nimanteti  adhivasetu  kira  bhante
bhagava suppavasaya koliyadhitaya satta bhattani saddhim bhikkhusanghenati.
   [62] Tena kho pana samayena annatarena upasakena buddhappamukho
bhikkhusangho  svatanaya  bhattena  nimantito  hoti  .  so  ca
upasako  ayasmato  mahamoggallanassa  upatthako  hoti .
Atha  kho  bhagava  ayasmantam mahamoggallanam amantesi ehi tvam
moggallana  yena  so  upasako  tenupasankama  upasankamitva
tam  upasakam  evam  vadehi  suppavasa  avuso  koliyadhita satta
vassani  gabbham  dharesi  sattaham  mulhagabbha  sa  etarahi sukhini
aroga  arogam  puttam  vijata  sa sattaham buddhappamukham bhikkhusangham
Bhattena  nimanteti  1- karotu suppavasa koliyadhita satta bhattani
paccha 2- so karissati tuyham 3- so upatthakoti. Evam bhanteti kho
ayasma  mahamoggallano  bhagavato  patissutva  yena  so
upasako  tenupasankami  upasankamitva  tam  upasakam  etadavoca
suppavasa  avuso koliyadhita satta vassani gabbham dharesi sattaham
mulhagabbha  .  sa  etarahi  sukhini aroga arogam puttam vijata
sa  sattaham  buddhappamukham  bhikkhusangham  bhattena  nimanteti  karotu
suppavasa koliyadhita satta bhattani paccha tvam karissasiti.
   {62.1} Sace me bhante ayyo mahamoggallano tinnam dhammanam
patibhogo  bhogananca  jivitassa  ca  saddhaya ca karotu suppavasa
koliyadhita satta bhattani paccha 4- karissamiti . Dvinnam kho te 5-
aham  avuso  dhammanam  patibhogo  bhogananca jivitassa ca saddhaya
pana tvam yeva patibhogoti . sace 6- bhante ayyo mahamoggallano
dvinnam  dhammanam  patibhogo  bhogananca  jivitassa  ca  karotu
suppavasa koliyadhita satta bhattani paccha karissamiti.
   {62.2} Atha kho ayasma mahamoggallano tam upasakam sannapetva
yena bhagava tenupasankami upasankamitva bhagavantam etadavoca sannato 7-
bhante so upasako [8]- karotu suppavasa koliyadhita satta bhattani
paccha  so  karissatiti  . atha kho suppavasa koliyadhita sattaham
buddhappamukham  bhikkhusangham  panitena  khadaniyena  bhojaniyena  sahattha
@Footnote: 1 Yu. nimantesiti . 2 Ma. paccha tvam karissasiti . 3 Ma. Yu. tuyheso.
@4 Ma. Yu. pacchaham . 5 Po. tenaham. Yu. tesam . 6 Ma. Yu. sace me.
@7 Ma. Yu. sannatto . 8 Ma. Yu. maya.
Santappesi   sampavaresi  tanca  darakam  bhagavantam  vandapesi
bhikkhusangham 1- . atha kho ayasma sariputto tam darakam etadavoca
kacci  vo  2-  daraka  khamaniyam  kacci  yapaniyam  kacci na kinci
dukkhanti  .  kuto  me  bhante  sariputta  khamaniyam kuto yapaniyam
satta me vassani lohitakucchiya 3- vutthaniti.
   {62.3} Atha kho suppavasa koliyadhita putto me dhammasenapatina
saddhim  mantetiti  attamana pamudita pitisomanassajata ahosi . atha
kho  bhagava  suppavasam  koliyadhitaram  attamanam pamuditam pitisomanassajatam
viditva  suppavasam koliyadhitaram etadavoca iccheyyasi tvam suppavase
annampi evarupam puttanti . iccheyyaham 4- bhante bhagava annanipi
evarupani  satta  puttaniti  . atha kho bhagava etamattham viditva
tayam velayam imam udanam udanesi
     asatam satarupena      piyarupena appiyam
     dukkham sukhassa rupena     pamattamativattatiti. Atthamam.
   [63]  9  Evamme  sutam  . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati  pubbarame migaramatu pasade . tena kho pana samayena
visakhaya  migaramatuya  kocideva attho ranne pasenadimhi kosale
patibaddho  5- hoti . tam raja pasenadi kosalo na yathadhippayam
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. sabbanca bhikkhusangham . 2 Ma. Yu. te . 3 atthakathayam
@lohitakumbhiya iti patho. Ma. lohitakumbhiyam . 4 Ma. Yu. iccheyyamaham.
@5 patibandhotipi patho.
Tireti . atha kho visakha migaramata divadivasseva 1- yena bhagava
tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
nisidi . ekamantam nisinnam kho visakham migaramataram bhagava etadavoca
handa  kuto  nu  tvam visakhe agacchasi divadivassati . idha me
bhante  kocideva  attho  ranne  pasenadimhi  kosale  patibaddho
hoti  .  tam  raja pasenadi kosalo na yathadhippayam tiretiti .
Atha  kho  bhagava  etamattham  viditva  tayam  velayam imam udanam
udanesi
     sabbam paravasam dukkham       sabbam issariyam sukham
     sadharane vihannanti    yoga hi duratikkamati. Navamam.
   [64]  10  Evamme sutam . ekam samayam bhagava anupiyayam
viharati  ambavane  .  tena  kho  pana samayena ayasma bhaddiyo
kaligodhaya  putto  arannagatopi  rukkhamulagatopi  sunnagaragatopi
abhikkhanam  udanam  udanesi  aho  sukham  aho  sukhanti . assosum
kho  sambahula  bhikkhu  ayasmato  bhaddiyassa  kaligodhaya  puttassa
arannagatassapi    rukkhamulagatassapi   sunnagaragatassapi   abhikkhanam
udanam  udanentassa  aho  sukham  aho  sukhanti . sutvana tesam
etadahosi  nissamsayam  kho  avuso  ayasma  bhaddiyo kaligodhaya
putto anabhirato brahmacariyam carati yamsa 2- pubbe agarikabhutassa 3-
rajjasukham   so   tamanussaramano   arannagatopi   rukkhamulagatopi
@Footnote: 1 Ma. divadivassa. Yu. divadivaseyeva . 2 Yu. yassa . 3 Po. Ma. agariyabhutassa.
Sunnagaragatopi  abhikkhanam  udanam  udanesi  aho  sukham  aho
sukhanti  .  atha  kho  sambahula  bhikkhu yena bhagava tenupasankamimsu
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam nisidimsu . ekamantam
nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum ayasma bhante bhaddiyo
kaligodhaya  putto  arannagatopi  rukkhamulagatopi  sunnagaragatopi
abhikkhanam  udanam  udanesi  aho  sukham  aho  sukhanti  nissamsayam
kho bhaddiyo kaligodhaya putto anabhirato .pe. Aho sukhanti.
   [65]  Atha  kho  bhagava  annataram  bhikkhum  amantesi ehi
tvam  bhikkhu  mama  vacanena  bhaddiyam  bhikkhum  amantehi  sattha  tam
avuso bhaddiya amantetiti . evam bhanteti kho so bhikkhu bhagavato
patissutva  yenayasma  bhaddiyo  kaligodhaya  putto  tenupasankami
upasankamitva  ayasmantam  bhaddiyam  kaligodhaya  puttam  etadavoca
sattha tam avuso bhaddiya amantetiti . evamavusoti kho ayasma
bhaddiyo  kaligodhaya  putto tassa bhikkhuno patissutva yena bhagava
tenupasankami upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi.
   {65.1} Ekamantam nisinnam kho ayasmantam bhaddiyam kaligodhaya
puttam  bhagava  etadavoca  saccam  kira  tvam  bhaddiya  arannagatopi
rukkhamulagatopi   sunnagaragatopi   abhikkhanam   udanam   udanesi
aho  sukham  aho  sukhanti  . evam bhanteti . kam 1- pana tvam
bhaddiya   atthavasam   sampassamano   arannagatopi   rukkhamulagatopi
@Footnote: 1 Po. Ma. kim pana.
Sunnagaragatopi  abhikkhanam  udanam  udanesi  aho  sukham  aho
sukhanti . pubbe me bhante agarikabhutassa rajjasukham 1- karentassa
antopi  antepure  rakkha  samvidahita 2- ahosi bahipi antepure
rakkha  samvidahita  ahosi  antopi  nagare  rakkha  samvidahita
ahosi  bahipi  nagare  rakkha  samvidahita  ahosi  antopi janapade
rakkha samvidahita ahosi bahipi janapade rakkha samvidahita ahosi.
   {65.2} So kho aham bhante evam rakkhito gopito santo bhito
ubbiggo  ussanki utrasi 3- vihasim etarahi kho panaham bhante
arannagatopi  rukkhamulagatopi  sunnagaragatopi  ekako  4-  abhito
anubbiggo  anussanki  anutrasi  5-  appossukko  pannalomo
paradavutto 6- migabhutena cetasa viharami. Imam kho aham bhante atthavasam
sampassamano   arannagatopi   rukkhamulagatopi   sunnagaragatopi
abhikkhanam udanam udanesim aho sukham aho sukhanti . atha kho bhagava
etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
        yassantarato na santi kopa
        iti bhavabhavatanca vitivatto
        tam vigatabhayam sukhim asokam
        deva nanubhavanti dassanayati. Dasamam.
              Muccalindavaggo dutiyo.
@Footnote: 1 Po. Ma. rajjam. Yu. rajjasukham karontassa . 2 Po. Ma. Yu. sabbavaresu
@susamvihita. 3 Po. utraso. Yu. utrasto . 4 Ma. eko . 5 Yu.
@anutrasto . 6 Ma. paradattavutto.
                 Tassuddanam
    muccalindo raja dandena  sakkaro upasakena ca
    gabbhini ekaputto ca       suppavasa visakha ca
            kaligodhaya bhaddiyoti.
                -------------
           Udane tatiyo nandavaggo
   [66]  1  Evamme  sutam  . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati  jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana
samayena  annataro  bhikkhu  bhagavato  avidure nisinno hoti pallankam
abhujitva  ujum  kayam  panidhaya  puranakammavipakajam dukkham tippam 1-
[2]-  Katukam vedanam adhivasento sato sampajano avihannamano .
Addasa  kho  bhagava  tam bhikkhum avidure nisinnam pallankam abhujitva
ujum  kayam  panidhaya  puranakammavipakajam  dukkham  tippam  katukam vedanam
adhivasentam  satam  sampajanam  avihannamanam  .  atha  kho  bhagava
etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
        sabbakammajahassa bhikkhuno
        bhunamanassa 3- purekkhatam rajam
        amamassa thitassa tadino
        attho natthi janam lapetaveti. Suttam pathamam.
@Footnote: 1 Ma. tibbam . 2 Po. Ma. Yu. kharam . 3 Po. Ma. Yu. dhunamanassa.
   [67]  2  Evamme  sutam  . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena
ayasma  nando  bhagavato  bhata  matucchaputto  sambahulanam
bhikkhunam  evam  1-  arocesi  anabhirato  aham avuso brahmacariyam
carami  na  sakkomi  brahmacariyam  sandharetum  sikkham  paccakkhaya
hinayavattissamiti  .  atha  kho  annataro  bhikkhu  yena  bhagava
tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  so bhikkhu bhagavantam etadavoca
ayasma  bhante  nando  bhagavato bhata matucchaputto sambahulanam
bhikkhunam  evam  arocesi  anabhirato aham avuso brahmacariyam carami
na sakkomi brahmacariyam sandharetum sikkham paccakkhaya hinayavattissamiti.
   {67.1} Atha kho bhagava annataram bhikkhum amantesi ehi tvam bhikkhu
mama  vacanena  nandam  bhikkhum  amantehi  sattha  tam avuso nanda
amantetiti  .  evam  bhanteti kho so bhikkhu bhagavato patissutva
yenayasma  nando  tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam  nandam
etadavoca sattha tam avuso nanda amantetiti . evamavusoti kho
ayasma  nando tassa bhikkhuno patissutva yena bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinnam  kho  ayasmantam  nandam  bhagava  etadavoca saccam kira tvam
nanda  sambahulanam  bhikkhunam  evam  arocesi anabhirato aham avuso
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. sabbavaresu evamarocesi.
.pe.  Hinayavattissamiti  .  evam  bhanteti  . kissa pana tvam
nanda  anabhirato  brahmacariyam  carasi  na  sakkosi  brahmacariyam
sandharetum  sikkham paccakkhaya hinayavattissasiti . sakiyani mama 1-
bhante  janapadakalyani  ghara  nikkhamantassa  2-  upaddhullikhitehi
kesehi  apaloketva  mam  etadavoca  tuvatam  kho  ayyaputta
agaccheyyasiti  so  kho  aham  bhante tam anussaramano anabhirato
brahmacariyam carami na sakkomi brahmacariyam sandharetum sikkham paccakkhaya
hinayavattissamiti  .  atha  kho  bhagava ayasmantam nandam bahaya
gahetva  seyyathapi  nama  balava  puriso  samminjitam  va baham
pasareyya  pasaritam  va  baham  samminjeyya  evamevam  jetavane
antarahito devesu tavatimsesu paturahosi.
   [68]  Tena  kho  pana  samayena  pancamattani accharasatani
sakkassa  devanamindassa  upatthanam  agatani  honti kakutapadani .
Atha  3-  kho bhagava ayasmantam nandam amantesi passasi no tvam
nanda  imani  panca accharasatani kakutapadaniti . evam bhanteti .
Tam 4- kim mannasi nanda katama nu kho abhirupatara va dassaniyatara
va  pasadikatara  va  sakiyani  va  janapadakalyani imani va
panca  accharasatani  kakutapadaniti  . seyyathapi bhante palutthamakkati
kannanasacchinna  evameva  kho  bhante  sakiyani  janapadakalyani
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. mam . 2 Yu. nikkhamantam . 3 Yu. tena kho . 4 Yu. ayam patho natthi.
Imesam  pancannam  accharasatanam  upanidhaya  sankhyampi  na  1-
upeti  kalabhagampi  na  upeti  upanidhimpi na upeti 2- atha kho
imani  panca  accharasatani  abhirupatarani  ceva  dassaniyatarani  ca
pasadikatarani  cati  .  abhirama  nanda  abhirama  nanda  ahante
patibhogo  pancannam  accharasatanam  patilabhaya  kakutapadananti .
Sace me bhante bhagava patibhogo pancannam accharasatanam patilabhaya
kakutapadanam abhiramissamaham bhante bhagava 3- brahmacariyeti 4-.
   {68.1} Atha kho bhagava ayasmantam nandam bahaya gahetva
seyyathapi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya pasaritam
va  baham  samminjeyya  evamevam  devesu  tavatimsesu antarahito
jetavane  paturahosi  .  assosum kho bhikkhu ayasma kira nando
bhagavato  bhata  matucchaputto  accharanam  hetu  brahmacariyam carati
bhagava  kirassa  patibhogo  pancannam  accharasatanam  patilabhaya
kakutapadananti.
   [69] Atha kho ayasmato nandassa sahayaka bhikkhu ayasmantam
nandam  bhatakavadena  ca  upakkitavadena  5- ca samudacaranti bhatako
kirayasma  nando  upakkitako  kirayasma  nando  accharanam
hetu  brahmacariyam  carati  bhagava  kirassa  patibhogo  pancannam
accharasatanam  patilabhaya  kakutapadananti  .  atha  kho  ayasma
@Footnote: 1 Ma. sabbavaresu noti dissati . 2 Si. Yu. ayam patho natthi . 3 Ma. bhagavati.
@4 Po. brahmacariyanti . 5 Po. Ma. Yu. upakkitakavadena.
Nando  sahayakanam  bhikkhunam  bhatakavadena  ca  upakkitavadena  ca
attiyamano  harayamano  jigucchamano  eko  vupakattho appamatto
atapi  pahitatto  viharanto 1- na cirasseva yassatthaya kulaputta
sammadeva   agarasma   anagariyam   pabbajanti   tadanuttaram
brahmacariyapariyosanam  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva
upasampajja  vihasi  khina jati vusitam brahmacariyam katam karaniyam naparam
itthattayati  abbhannasi  .  annataro  kho  panayasma  nando
arahatam ahosi.
   [70]  Atha  kho annatara devata abhikkantaya 2- rattiya
abhikkantavanna  kevalakappam  jetavanam  obhasetva  yena  bhagava
tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam  avivadetva  ekamantam
atthasi  .  ekamantam  thita kho sa devata bhagavantam etadavoca
ayasma  bhante  nando  bhagavato  bhata matucchaputto asavanam
khaya  anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam
abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharatiti  .  bhagavatopi  nanam
udapadi  nando  asavanam  khaya  anasavam cetovimuttim pannavimuttim
dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja viharatiti .
Atha  kho  ayasma  nando  tassa  rattiya  accayena  yena
bhagava   tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam   abhivadetva
ekamantam   nisidi   ekamantam   nisinno   kho   ayasma
@Footnote: 1 Yu. visarado . 2 Yu. atikkantaya.
Nando  bhagavantam  etadavoca  yam  me  bhante  bhagava  patibhogo
pancannam   accharasatanam   patilabhaya   kakutapadanam   muncamaham
bhante  bhagavantam  etasma  patissavati  .  mayapi kho te nanda
cetasa  ceto  paricca  vidito  nando  asavanam  khaya anasavam
cetovimuttim   pannavimuttim   dittheva   dhamme  sayam  abhinna
sacchikatva   upasampajja   viharatiti  devatapi  me  etamattham
arocesi  ayasma  bhante  nando bhagavato bhata matucchaputto
asavanam  khaya  anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim  dittheva
dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharatiti  yadeva
kho  te  nanda  anupadaya  asavehi cittam vimuttam athaham mutto
etasma  patissavati  .  atha  kho  bhagava  etamattham  viditva
tayam velayam imam udanam udanesi
    yassa tinno 1- kamapanko maddito kamakantako
    mohakkhayam anuppatto      sukhadukkhesu na vedhati sa bhikkhuti. Dutiyam.
   [71] 3 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
yasojappamukhani   pancamattani  bhikkhusatani  savatthim  anuppattani
honti bhagavantam dassanaya . te 2- ca agantuka bhikkhu nevasikehi
bhikkhuhi   saddhim   patisammodamana   senasanani  pannapayamana
pattacivarani    patisamayamana    uccasadda    mahasadda
@Footnote: 1 Ma. Yu. nittinno panko . 2 Po. yato ca. Ma. tedha kho.
Ahesum  .  atha  kho  bhagava  ayasmantam anandam amantesi ke
panete  ananda  uccasadda  mahasadda  kevatta  manne
macchavilopeti  1-  .  etani  bhante yasojappamukhani pancamattani
bhikkhusatani  savatthim  anuppattani  bhagavantam  dassanaya  te 2- ca
agantuka  bhikkhu  nevasikehi  bhikkhuhi  saddhim  patisammodamana
senasanani    pannapayamana   pattacivarani   patisamayamana
uccasadda  mahasaddati  .  tenahananda  mama  vacanena  te
bhikkhu amantehi sattha ayasmante amantetiti.
   {71.1} Evam bhanteti kho ayasma anando bhagavato patissutva
yena te bhikkhu tenupasankami upasankamitva te bhikkhu etadavoca sattha
ayasmante  amantetiti . evamavusoti kho te bhikkhu ayasmato
anandassa  patissutva  yena  bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva
bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidimsu . ekamantam nisinne kho
te  bhikkhu  bhagava  etadavoca  kinnu  tumhe bhikkhave uccasadda
mahasadda kevatta manne macchavilopeti.
   [72]  Evam  vutte  ayasma  yasojo bhagavantam etadavoca
imani  bhante  pancamattani  bhikkhusatani  savatthim  anuppattani
bhagavantam  dassanaya  teme  agantuka  bhikkhu  nevasikehi  bhikkhuhi
saddhim  patisammodamana  senasanani  pannapayamana  pattacivarani
patisamayamana  uccasadda  mahasaddati  .  gacchatha  bhikkhave
@Footnote: 1 Po. maccham vilopentiti. Yu. maccham vilopati.
@2 Po. te agantuka. Ma. tete. Yu. teme.
Vo panamemi 1- na vo mama santike vatthabbanti . evam bhanteti
kho  te  bhikkhu  bhagavato  patissutva  utthayasana  bhagavantam
abhivadetva  padakkhinam  katva  senasanam  patisametva  2-
pattacivaramadaya  yena vajji tena carikam pakkamimsu vajjisu anupubbena
carikancaramana  yena  vaggumudanadi  tenupasankamimsu  upasankamitva
vaggumudanaditire pannakutiyo karitva vassam upagacchimsu.
   [73] Atha kho ayasma yasojo vassupagato bhikkhu amantesi
bhagavata   mayam   avuso   panamita  atthakamena  hitesina
anukampakena  anukampam  upadaya  handa  mayam  avuso tatha viharam
kappema  yatha  no  viharatam  bhagava  atthakamo  3- assati .
Evamavusoti kho te bhikkhu ayasmato yasojassa paccassosum . atha
kho  te  bhikkhu  vupakattha  appamatta  atapino  pahitatta
viharanta tenevantaravassena sabbeyeva tisso vijja sacchakamsu.
   [74]  Atha  kho bhagava savatthiyam yathabhirantam viharitva yena
vesali  tena  carikam  pakkami  anupubbena  carikancaramano
yena vesali tadavasari . tatra sudam bhagava vesaliyam viharati mahavane
kutagarasalayam  .  atha  kho  bhagava  vaggumudatiriyanam  bhikkhunam
cetasa  ceto  paricca  manasikaritva ayasmantam anandam amantesi
alokajata  viya  me  ananda  esa  disa  obhasajata
viya  me  ananda  esa  disa  yassam  disayam  vaggumudatiriya
@Footnote: 1 Ma. panamemi vo . 2 Ma. samsametva . 3 Po. Ma. Yu. attamano.
Bhikkhu  viharanti  gantum  appatikkulasi  me  manasikatum  pahineyyasi
tvam ananda vaggumudatiriyanam bhikkhunam santike dutam sattha ayasmante
amanteti  sattha  ayasmantanam  dassanakamoti  .  evam bhanteti
kho  ayasma  anando  bhagavato  patissutva  yena  annataro
bhikkhu  tenupasankami  upasankamitva  tam  bhikkhum  etadavoca ehi tvam
avuso  yena  vaggumudatiriya  bhikkhu  tenupasankami  upasankamitva
vaggumudatiriye  bhikkhu  evam  vadehi  sattha ayasmante amanteti
sattha ayasmantanam dassanakamoti.
   {74.1} Evamavusoti kho so bhikkhu ayasmato anandassa patissutva
seyyathapi nama balava puriso samminjitam va baham pasareyya pasaritam va
baham samminjeyya evamevam 1- mahavane kutagarasalayam antarahito
vaggumudaya  nadiya  tire  tesam  bhikkhunam purato paturahosi . atha
kho  so  bhikkhu vaggumudatiriye bhikkhu etadavoca sattha ayasmante
amanteti  2-  sattha ayasmantanam dassanakamoti . evamavusoti
kho  te  bhikkhu  tassa  bhikkhuno patissutva senasanam patisametva
pattacivaramadaya  seyyathapi  nama  balava  puriso  samminjitam
va  baham  pasareyya  pasaritam  va  baham samminjeyya evamevam
vaggumudaya  nadiya  tire  antarahita  mahavane  kutagarasalayam
bhagavato sammukhe paturahamsu 3-.
   [75]  Tena  kho pana samayena bhagava anenjena samadhina
@Footnote: 1 Ma. Yu. evameva . 2 Yu. amantesi . 3 Po. Ma. Yu. paturahesum.
Nisinno  hoti  .  atha  kho tesam bhikkhunam etadahosi katamena nu
kho  bhagava  viharena  etarahi viharatiti . atha kho tesam bhikkhunam
etadahosi  anenjena  kho  bhagava viharena etarahi viharatiti .
Sabbeva anenjena samadhina nisidimsu . atha kho ayasma anando
abhikkantaya  rattiya  nikkhante  pathame yame utthayasana ekamsam
uttarasangam  1-  katva yena bhagava tenanjalimpanametva bhagavantam
etadavoca  abhikkanta  bhante  ratti  nikkhanto  pathamo  yamo
ciranisinna   agantuka   bhikkhu  patisammodatu  bhante  bhagava
agantukehi bhikkhuhiti. Evam vutte bhagava tunhi ahosi.
   {75.1} Dutiyampi kho ayasma anando abhikkantaya rattiya
nikkhante majjhime yame utthayasana ekamsam uttarasangam katva yena
bhagava  tenanjalimpanametva  bhagavantam  etadavoca abhikkanta bhante
ratti  nikkhanto  majjhimo  yamo  ciranisinna  agantuka  bhikkhu
patisammodatu  bhante  bhagava  agantukehi  bhikkhuhiti . dutiyampi kho
bhagava tunhi ahosi.
   {75.2}  Tatiyampi  kho  ayasma  anando  abhikkantaya
rattiya  nikkhante  pacchime yame uddhaste 2- arune nandimukhiya
rattiya  utthayasana  ekamsam  uttarasangam  katva  yena  bhagava
tenanjalimpanametva   bhagavantam  etadavoca  abhikkanta  bhante
ratti  nikkhanto  pacchimo  yamo  uddhasto  aruno  nandimukhi
ratti  ciranisinna  agantuka  bhikkhu  patisammodatu  bhante  bhagava
@Footnote: 1 Po. Yu. civaram . 2 Yu. uddhate . 3 Po. Yu. cuddhato.
Agantukehi bhikkhuhiti . atha kho bhagava tamha samadhimha vutthahitva
ayasmantam  anandam  amantesi sace kho tvam ananda janeyyasi
ettakampi te na patibhaseyya ahancananda imani ca pancabhikkhusatani
sabbeva  anenjasamadhina  nisinnati  1-  .  atha  kho  bhagava
etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
        yassa jito kamakantako
        akkoso ca vadho ca bandhananca
        pabbato 2- viya so thito anejo
        sukhadukkhesu na vedhati sa bhikkhuti. Tatiyam.
   [76] 4 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
ayasma  sariputto  bhagavato  avidure  nisinno  hoti  pallankam
abhujitva  ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva . addasa
kho  bhagava  ayasmantam  sariputtam  avidure  nisinnam  pallankam
abhujitva  ujum  kayam  panidhaya  parimukham satim upatthapetva . atha
kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
     yathapi pabbato selo    acalo supatitthito
     evam mohakkhaya bhikkhu    pabbatova na vedhatiti. Catuttham.
   [77] 5 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. nisidimha . 2 Ma. pabbatova.
Ayasma  mahamoggallano  bhagavato avidure nisinno hoti pallankam
abhujitva  ujum  kayam  panidhaya  kayagataya  satiya  ajjhattam
supatitthitaya  addasa  kho  bhagava  ayasmantam  mahamoggallanam
avidure  nisinnam  pallankam  abhujitva ujum kayam panidhaya kayagataya
satiya  ajjhattam  supatitthitaya . atha kho bhagava etamattham viditva
tayam velayam imam udanam udanesi
        sati kayagata upatthita
        chasu phassayatanesu samvuto
        sasatam bhikkhu samahito
        janna nibbanamattanoti. Pancamam.
   [78] 6 Evamme sutam . ekam samayam bhagava rajagahe viharati
veluvane kalandakanivape . tena kho pana samayena ayasma pilindavaccho
bhikkhu  vasalavadena  samudacarati  .  atha kho sambahula bhikkhu yena
bhagava   tenupasankamimsu   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidimsu  .  ekamantam  nisinna  kho te bhikkhu bhagavantam
etadavocum  ayasma  bhante  pilindavaccho  bhikkhu  vasalavadena
samudacaratiti . atha kho bhagava annataram bhikkhum amantesi ehi tvam
bhikkhu  mama  vacanena pilindavaccham bhikkhum amantehi sattha tam avuso
vaccha 1- amantetiti. Evam bhanteti kho so bhikkhu bhagavato patissutva 2-
yenayasma    pilindavaccho    tenupasankami    upasankamitva
@Footnote: 1 Ma. Yu. pilindavaccha . 2 Po. patisunitva.
Ayasmantam pilindavaccham etadavoca sattha tam avuso [1]- amantetiti.
Evamavusoti  kho  ayasma  pilindavaccho tassa bhikkhuno patissutva
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinnam  kho ayasmantam pilindavaccham
bhagava  etadavoca  saccam  kira  tvam  pilindavaccha bhikkhu vasalavadena
samudacarasiti. Evam bhanteti.
   {78.1} Atha kho bhagava ayasmato pilindavacchassa pubbenivasam
manasikatva  bhikkhu  amantesi  ma  kho  tumhe  bhikkhave vacchassa
bhikkhuno  ujjhayittha na bhikkhave vaccho dosantaro bhikkhu vasalavadena
samudacarati  vacchassa  bhikkhave bhikkhuno panca jatisatani abbhokinnani
brahmanakule  paccajatani  so  tassa  vasalavado  digharattam
ajjhacinno  2-  tenayam vaccho bhikkhu vasalavadena samudacaratiti .
Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
        yamhi na maya vattati 3- na mano
        yo khinalobho amamo niraso
        panunnakodho abhinibbutatto
        so brahmano so samano sa bhikkhuti. Chattham.
   [79] 7 Evamme sutam . ekam samayam bhagava rajagahe viharati
veluvane kalandakanivape . tena kho pana samayena ayasma mahakassapo
pipphaliguhayam  viharati  sattaham  ekapallankena  nisinno  [4]-
@Footnote: 1 Ma. pilindavaccha . 2 Ma. samudacinno . 3 Ma. vasati . 4 Ma. Yu. hoti.
Annataram  samadhim  samapajjitva  .  atha kho ayasma mahakassapo
tassa  sattahassa  accayena tamha samadhimha vutthasi . atha kho
ayasmato  mahakassapassa  tamha  samadhimha  vutthitassa  etadahosi
yannunaham  rajagaham pindaya paviseyyanti . tena kho pana samayena
pancamattani  devatasatani  ussukkam  apannani  honti  ayasmato
mahakassapassa  pindapatapatilabhaya  . atha kho ayasma mahakassapo
tani   pancamattani   devatasatani   patikakhipitva  pubbanhasamayam
nivasetva pattacivaramadaya rajagaham pindaya pavisi.
   [80] Tena kho pana samayena sakko devanamindo ayasmato
mahakassapassa  pindapatam  datukamo  hoti  .  pesakarakavannam 1-
abhinimminitva tantam vinati . sujata 2- asurakanna tasaram 3- pureti.
Atha  kho  ayasma  mahakassapo  rajagahe  sapadanam  pindaya
caramano  yena  sakkassa  devanamindassa  nivesanam  tenupasankami .
Addasa  kho  sakko  devanamindo  ayasmantam mahakassapam duratova
agacchantam  disvana  ghara  nikkhamitva  paccuggantva  hatthato
pattam  gahetva  gharam  pavisitva  ghatiya  odanam  uddharitva pattam
puretva  ayasmato  mahakassapassa  adasi  4-  .  so ahosi
pindapato  anekasupo anekabyanjano [5]- . atha kho ayasmato
mahakassapassa  etadahosi ko nu kho ayam satto yassayam evarupo
iddhanubhavoti . Atha kho ayasmato mahakassapasseva 6- etadahosi sakko
@Footnote: 1 Yu. pesakarivannam . 2 Ma. suja . 3 Yu. vasaram . 4 Yu. padasi.
@5 Ma. anekarasabyanjano. Yu. anekasuparasabyanjano . 6 Ma. Yu. evasaddo natthi.
Nu 1- kho devanamindoti iti viditva sakkam devanamindam etadavoca
katam  kho  te idam kosiya ma punapi evarupamakasiti . amhakampi
bhante  kassapa  punnena  attho  amhakampi  punnena karaniyanti .
Atha   kho   sakko   devanamindo   ayasmantam  mahakassapam
abhivadetva  padakkhinam  katva  vehasam  abbhuggantva  akase
antalikkhe tikkhattum udanam udanesi
     aho danam paramadanam     kassape supatitthitam
     aho danam paramadanam     kassape supatitthitanti.
   [81]  Assosi  kho  bhagava  dibbaya sotadhatuya visuddhaya
atikkantamanusikaya  sakkassa  devanamindassa  vehasam  abbhuggantva
akase antalikkhe tikkhattum udanam udanentassa
     aho danam paramadanam     kassape supatitthitam
     aho danam paramadanam     kassape supatitthitanti.
   Atha  kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam
udanesi
     pindapatikassa bhikkhuno   attabharassa anannaposino
     deva pihayanti tadino    upasantassa sada satimatoti. Sattamam.
   [82] 8 Evamme sutam. Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena sambahulanam
bhikkhunam   pacchabhattam   pindapatapatikkantanam   karerimandalamale
@Footnote: 1 Ma. sakko kho ayam devanamindo.
Sannisinnanam  sannipatitanam  ayamantarakatha  udapadi  pindapatiko
avuso   bhikkhu   pindaya  caranto  labhati  kalena  kalam
manapike cakkhuna rupe passitum labhati kalena kalam manapike sotena
sadde  sotum  labhati kalena kalam manapike ghanena gandhe ghayitum
labhati  kalena  kalam manapike jivhaya rase sayitum labhati kalena
kalam  manapike  kayena  photthabbe  phusitum  pindapatiko  avuso
bhikkhu  sakkato  garukato  manito  pujito  apacito  pindaya carati
handa  1-  mayam avuso pindapatika homa mayampi lacchama kalena
kalam  manapike  cakkhuna  rupe  passitum  mayampi  lacchama kalena
kalam  manapike  sotena  sadde  sotum  mayampi  lacchama kalena
kalam  manapike  ghanena  gandhe  ghayitum  mayampi lacchama kalena
kalam  manapike  jivhaya  rase  sayitum  mayampi  lacchama kalena
kalam  manapike  kayena  photthabbe phusitum mayampi sakkata garukata
manita  pujita  apacita  pindaya  carissamati . ayancarahi tesam
bhikkhunam antarakatha hoti vippakata.
   {82.1} Athakho bhagava sayanhasamayam patisallana vutthito yena
karerimandalamalo  tenupasankami  upasankamitva  pannatte  asane
nisidi . nisajja kho bhagava bhikkhu amantesi kaya nuttha bhikkhave etarahi
kathaya sannisinna ka ca pana vo antarakatha vippakatati. Idha bhante
amhakam   pacchabhattam   pindapatapatikkantanam   karerimandalamale
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. handa avuso mayampi.
Sannisinnanam  sannipatitanam  ayamantarakatha  udapadi  pindapatiko
avuso  bhikkhu  pindaya  caranto  labhati  kalena  kalam manapike
cakkhuna  rupe passitum labhati kalena kalam manapike sotena sadde
sotum  labhati  kalena  kalam manapike ghanena gandhe ghayitum labhati
kalena  kalam  manapike jivhaya rase sayitum labhati kalena kalam
manapike  kayena  photthabbe  phusitum  pindapatiko  avuso  bhikkhu
sakkato  garukato  manito  pujito  apacito  pindaya  carati handa
avuso  mayampi  pindapatika  homa  mayampi  lacchama  kalena
kalam  manapike  cakkhuna  rupe  passitum  mayampi  lacchama kalena
kalam  manapike sotena sadde sotum mayampi lacchama kalena kalam
manapike  ghanena  gandhe  ghayitum  mayampi  lacchama kalena kalam
manapike  jivhaya  rase  sayitum  mayampi  lacchama  kalena kalam
manapike  kayena  photthabbe  phusitum  mayampi  sakkata  garukata
manita  pujita  apacita  pindaya  carissamati  ayam  kho  no
bhante  antarakatha  vippakata  atha 1- bhagava anuppattoti . na
khvetam  bhikkhave  tumhakam  patirupam kulaputtanam saddha 2- agarasma
anagariyam  pabbajitanam  yam  tumhe  evarupam  3-  katham  katheyyatha
sannipatitanam  4-  vo  bhikkhave dvayam karaniyam dhammi 5- va katha
ariyo va tunhibhavoti.
   {82.2}  Athakho  bhagava  etamattham  viditva tayam velayam
@Footnote: 1 Po. Yu. athakho . 2 Yu. saddhaya . 3 Ma. Yu. evarupim . 4 Yu. sannisinnanam
@sannipatitanam. 5 Po. Yu. dhammiya.
Imam udanam udanesi
    pindapatikassa bhikkhuno   attabharassa anannaposino
    deva pihayanti tadino    no ce saddasilokanissitoti. Atthamam.
   [83] 9 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
sambahulanam  bhikkhunam  pacchabhattam  pindapatapatikkantanam  mandalamale
sannisinnanam  sannipatitanam  ayamantarakatha  udapadi  ko  nu  kho
avuso sippam janati ko kim sippam sikkhi kataram sippam sippanam agganti.
   {83.1} Tatthekacce evamahamsu hatthisippam sippanam agganti.
Ekacce  evamahamsu  assasippam  sippanam  agganti  .  ekacce
evamahamsu  rathasippam  sippanam  agganti  .  ekacce  evamahamsu
dhanusippam  sippanam  agganti . ekacce evamahamsu tharusippam sippanam
agganti  .  ekacce  evamahamsu  muddhasippam sippanam agganti .
Ekacce  evamahamsu  gananasippam  sippanam  agganti  .  ekacce
evamahamsu  sankhanasippam  sippanam  agganti  . ekacce evamahamsu
lekhasippam  sippanam  agganti  . ekacce evamahamsu kaveyyasippam
sippanam agganti . ekacce evamahamsu lokayatanasippam 1- sippanam
agganti . ekacce evamahamsu khettavijjasippam 2- sippanam agganti.
Ayancarahi tesam bhikkhunam antarakatha hoti 3- vippakata . atha kho
@Footnote: 1 Ma. Yu. lokayatasippam . 2 Ma. khattavijjasippam . 3 Yu. ayam patho natthi.
Bhagava  sayanhasamayam  patisallana  vutthito  yena  mandalamalo
tenupasankami  upasankamitva  pannatte  asane  nisidi  .  nisajja
kho  bhagava  bhikkhu  amantesi kaya nuttha bhikkhave etarahi kathaya
sannisinna ka ca pana vo antarakatha vippakatati.
   {83.2}  Idha bhante amhakam pacchabhattam pindapatapatikkantanam
mandalamale  sannisinnanam  sannipatitanam  antarakatha  udapadi  ko
nu kho avuso sippam janati ko kim sippam sikkhi kataram sippam sippanam
agganti  tatthekacce  evamahamsu  hatthisippam  sippanam  agganti
ekacce  evamahamsu  assasippam  sippanam  agganti  ekacce
evamahamsu  rathasippam  sippanam  agganti ekacce evamahamsu dhanusippam
sippanam  agganti  ekacce  evamahamsu  tharusippam  sippanam agganti
ekacce  evamahamsu  muddhasippam  sippanam  agganti  ekacce
evamahamsu  gananasippam  sippanam  agganti  ekacce  evamahamsu
sankhanasippam  sippanam  agganti  ekacce  evamahamsu  lekhasippam
sippanam  agganti  ekacce  evamahamsu  kaveyyasippam  sippanam
agganti  ekacce  evamahamsu  lokayatanasippam  sippanam  agganti
ekacce  evamahamsu  khettavijjasippam  sippanam  agganti  ayam kho
no bhante antarakatha vippakata atha bhagava anuppattoti.
   {83.3} Na khvetam bhikkhave tumhakam patirupam kulaputtanam saddha
agarasma  anagariyam  pabbajitanam yam tumhe evarupam katham katheyyatha
Sannipatitanam  vo  bhikkhave  dvayam  karaniyam  dhammi va katha ariyo
va  tunhibhavoti  .  atha  kho  bhagava  etamattham viditva tayam
velayam imam udanam udanesi
        asippajivi lahu atthakamo
        yatindriyo sabbadhi vippamutto
        anokasari amamo niraso
        hantva 1- maram ekacaro sa bhikkhuti. Navamam.
   [84]  10  Evamme sutam . ekam samayam bhagava uruvelayam
viharati  najja  neranjaraya  tire bodhirukkhamule pathamabhisambuddho .
Tena  kho  pana  samayena  bhagava  sattaham ekapallankena nisinno
hoti  vimuttisukham  patisamvedi  .  atha  kho bhagava tassa sattahassa
accayena  tamha  samadhimha  vutthahitva  buddhacakkhuna  lokam
volokesi  . addasa kho bhagava buddhacakkhuna [2]- volokento
satte  anekehi  santapehi  santappamane anekehi ca parilahehi
paridayhamane  ragajehipi  dosajehipi  mohajehipiti  .  atha  kho
bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
  ayam loko santapajato phassapareto rogam vadati attato
  yena 3- hi mannati tato tam hoti annatha
  annathabhavi bhavasatto 4- loko bhavapareto bhavamevabhinandati
@Footnote: 1 Po. Ma. hitva. Yu. hatva . 2 Yu. lokam . 3 Ma. yena yena.
@4 Yu. bhavappatto.
  Yadabhinandati tam bhayam yassa bhayati tam dukkham
  bhavavippahanaya kho panidam brahmacariyam vussati 1-.
  Ye hi keci samana va brahmana va bhavena bhavassa vippamokkhamahamsu
  sabbete avippamutta bhavasmati vadami.
  Ye va pana keci samana va brahmana va vibhavena bhavassa nissaranamahamsu
  sabbete anissata bhavasmati vadami.
  Sabbupadhim 2- hi paticca dukkhamidam sambhoti
  sabbupadanakkhaya natthi dukkhassa sambhavo.
  Lokamimam passa puthuavijjaya pareta 3- bhuta bhutarata va aparimutta.
  Ye hi keci bhava sabbadhi sabbatthataya
  sabbete bhava anicca dukkha viparinamadhamma.
  Evametam yathabhutam sammappannaya passato
  bhavatanha pahiyati vibhavatanhabhinandati 5-.
  Sabbaso tanhanam khaya asesaviraganirodho nibbanam
  tassa nibbutassa bhikkhuno anupada punabbhavo na hoti.
  Abhibhuto maro vijitasangamo upaccaga sabbabhavani taditi. Dasamam.
            Nandavaggo tatiyo.
@Footnote: 1 Po. Yu. vassatiti . 2 Po. upadhi hi. Ma. upadhim hi. Yu. na upadhi hi.
@3 Po. paretabhuta bhutatorata bhava . 4 Po. Ma. Yu. viparinamadhammati.
@5 Ma. vibhavam nabhinandatitipi.
                  Tassuddanam
     kammam nando yasojo ca     sariputto ca kolito
     pilindo kassapo pindo   sippam lokena te dasati.
                  ------------
            Udane catuttho meghiyavaggo
   [85] 1 Evamme sutam . Ekam samayam bhagava calikayam 1- viharati
calike pabbate . tena kho pana samayena ayasma meghiyo bhagavato
upatthako  hoti  .  atha  kho  ayasma  meghiyo yena bhagava
tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
atthasi . ekamantam thito kho ayasma meghiyo bhagavantam etadavoca
icchamaham bhante jantugame 2- pindaya pavisitunti . yassadani tvam
meghiya kalam mannasiti.
   {85.1} Atha kho ayasma meghiyo pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya   jantugamam  pindaya  pavisi  .  jantugame
pindaya  caritva  pacchabhattam  pindapatapatikkanto  yena  kimikalaya
nadiya  tiram  tenupasankami  upasankamitva  kimikalaya  nadiya  tire
janghaviharam  anucankamamano  anuvicaramano  addasa  kho  ambavanam
pasadikam  ramaniyam 3- disvanassa etadahosi pasadikam vatidam ambavanam
ramaniyam  alam  vatidam  kulaputtassa  padhanatthikassa  padhanaya  sace
mam bhagava anujaneyya agaccheyyaham imam ambavanam padhanayati.
   {85.2} Atha kho ayasma meghiyo yena bhagava tenupasankami
@Footnote: 1 Po. valikayam viharati valike . 2 Ma. Yu. jantugamam . 3 Ma. manunnam.
Upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno  kho  ayasma  meghiyo bhagavantam etadavoca idhaham bhante
pubbanhasamayam   nivasetva  pattacivaramadaya  jantugamam  pindaya
pavisim  jantugame  pindaya  caritva  pacchabhattam pindapatapatikkanto
yena  kimikalaya  nadiya  tiram tenupasankami upasankamitva kimikalaya
nadiya  tire  janghaviharam  anucankamamano  anuvicaramano  addasam
ambavanam  pasadikam  ramaniyam  disvana  me  etadahosi  pasadikam
vatidam  ambavanam  ramaniyam  alam  vatidam  kulaputtassa  padhanatthikassa
padhanaya  sace  mam  bhagava  anujaneyya  agaccheyyaham  imam
ambavanam  padhanayati  sace  mam  bhante  bhagava  anujanati
gaccheyyaham [1]- ambavanam padhanayati.
   [86] Evam vutte bhagava ayasmantam meghiyam etadavoca agamehi
tava  meghiya  ekakomhi  2-  tava  yava  annopi koci bhikkhu
agacchatiti  .  dutiyampi  kho ayasma meghiyo bhagavantam etadavoca
bhagavato  bhante  natthi  kinci uttarim karaniyam 3- natthi katassa va
paticayo  mayham  kho  pana  bhante  atthi  uttarim  karaniyam  atthi
katassa  paticayo  sace  mam  bhante  bhagava anujanati gaccheyyaham
tam  ambavanam  padhanayati  .  dutiyampi  kho  bhagava  ayasmantam
meghiyam  etadavoca  agamehi  tava  meghiya ekakomhi tava yava
annopi  koci  bhikkhu agacchatiti . tatiyampi kho ayasma meghiyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. tam . 2 Po. Yu. ekakamha. Ma. ekakamhi . 3 Ma. uttarikaraniyam.
Bhagavantam  etadavoca  bhagavato  bhante  natthi  kinci  uttarim karaniyam
natthikatassa  va paticayo mayham kho pana bhante atthi uttarim karaniyam
atthi  katassa  va paticayo sace mam bhagava anujanati gaccheyyaham
tam  ambavanam  padhanayati  .  padhananti  kho  meghiya  vadamanam
kintivadeyyama yassadani tvam meghiya kalam mannasiti.
   [87]  Atha  kho  ayasma  meghiyo  utthayasana bhagavantam
abhivadetva  padakkhinam  katva  yena  tam  ambavanam  tenupasankami
upasankamitva  tam  ambavanam  ajjhogahetva 1- annatarasmim rukkhamule
divaviharam  nisidi  . atha kho ayasmato meghiyassa tasmim ambavane
viharantassa  yebhuyyena  tayo  papaka akusala vitakka samudacaranti
seyyathidam  kamavitakko  byapadavitakko  vihimsavitakko  .  atha
kho  ayasmato  meghiyassa  etadahosi  acchariyam  vata  bho abbhutam
vata bho saddha ca vatamhi agarasma anagariyam pabbajito atha kho 2-
panimehi  tihi papakehi akusalehi vitakkehi anvasato 3- seyyathidam
kamavitakkena  byapadavitakkena  vihimsavitakkenati  .  atha  kho
ayasma  meghiyo  sayanhasamayam  patisallana  vutthito yena bhagava
tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  ayasma  meghiyo  bhagavantam
etadavoca  idha [4]- bhante tasmim ambavane viharantassa yebhuyyena
@Footnote: 1 Ma. ajjhogahetva . 2 Ma. Yu. atha ca . 3 Po. anusanta. Ma. anvasatta.
@Yu. anvasanno . 4 Ma. Yu. mayham.
Tayo  papaka  akusala  vitakka samudacaranti seyyathidam kamavitakko
byapadavitakko  vihimsavitakko  tassa  mayham  bhante  etadahosi
acchariyam  vata  bho  abbhutam  vata bho saddha ca vatamhi agarasma
anagariyam  pabbajito  atha  kho  panimehi  tihi  papakehi akusalehi
vitakkehi  anvasato  seyyathidam  kamavitakkena  byapadavitakkena
vihimsavitakkenati.
   [88]  Aparipakkaya  meghiya  cetovimuttiya  panca  dhamma
paripakaya samvattanti katame panca 1 idha meghiya bhikkhu kalyanamitto
hoti  kalyanasampavanko  aparipakkaya  meghiya  cetovimuttiya  ayam
pathamo  dhammo paripakaya samvattati . 2 puna ca param meghiya bhikkhu
silava  hoti  patimokkhasamvarasamvuto  viharati  acaragocarasampanno
anumattesu vajjesu bhayadassavi samadaya sikkhati sikkhapadesu aparipakkaya
meghiya cetovimuttiya ayam dutiyo dhammo paripakaya samvattati.
   {88.1} 3 Puna ca param meghiya bhikkhu yayam katha abhisallekhika
cetovivaranasappaya  ekantanibbidaya  viragaya  nirodhaya  upasamaya
abhinnaya  sambodhaya  nibbanaya  samvattati  seyyathidam  appicchakatha
santutthikatha  pavivekakatha  asamsaggakatha  viriyarambhakatha  silakatha
samadhikatha  pannakatha  vimuttikatha  vimuttinanadassanakatha  evarupiya
kathaya  nikamalabhi  hoti  akicchalabhi akasiralabhi aparipakkaya meghiya
cetovimuttiya ayam tatiyo dhammo paripakaya samvattati.
   {88.2} 4 Puna ca param meghiya bhikkhu araddhaviriyo viharati akusalanam
dhammanam  pahanaya  kusalanam  dhammanam  uppadaya  1-  thamava
dalhaparakkamo  anikkhittadhuro  kusalesu  dhammesu  aparipakkaya  meghiya
cetovimuttiya ayam catuttho dhammo paripakaya samvattati.
   {88.3} 5 Puna ca param meghiya bhikkhu pannava hoti udayatthagaminiya
pannaya  samannagato  ariyaya  nibbedhikaya  sammadukkhakkhayagaminiya
aparipakkaya  meghiya  cetovimuttiya  ayam pancamo dhammo paripakaya
samvattati  .  aparipakkaya  meghiya  cetovimuttiya  ime  panca
dhamma   paripakaya  samvattanti  .  kalyanamittassetam  meghiya
bhikkhuno   patikankham   kalyanasahayassa   kalyanasampavankassa  yam
silava  bhavissati  patimokkhasamvarasamvuto  viharissati acaragocarasampanno
anumattesu vajjesu bhayadassavi samadaya sikakhissati sikkhapadesu.
   {88.4} Kalyanamittassetam meghiya bhikkhuno patikankham kalyanasahayassa
kalyanasampavankassa  yam  yayam katha abhisallekhika cetovivaranasappaya
ekantanibbidaya  viragaya  nirodhaya  upasamaya abhinnaya sambodhaya
nibbanaya  samvattissati seyyathidam appicchakatha santutthikatha pavivekakatha
asamsaggakatha  viriyarambhakatha silakatha samadhikatha pannakatha vimuttikatha
vimuttinanadassanakatha  evarupiya  kathaya  nikamalabhi  bhavissati  2-
akicchalabhi  akasiralabhi  .  kalyanamittassetam  meghiya  bhikkhuno
patikankham  kalyanasahayassa  kalyanasampavankassa  yam  araddhaviriyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. upasampadaya . 2 Yu. hoti.
Viharissati   akusalanam   dhammanam  pahanaya  kusalanam  dhammanam
uppadaya  thamava  dalhaparakkamo anikkhittadhuro kusalesu dhammesu .
Kalyanamittassetam   meghiya  bhikkhuno  patikankham  kalyanasahayassa
kalyanasampavankassa   yam   pannava   bhavissati   udayatthagaminiya
pannaya samannagato ariyaya nibbedhikaya sammadukkhakkhayagaminiya.
   [89] Tena ca pana meghiya bhikkhuna imesu pancasu 1- patitthaya
cattaro dhamma uttarim 2- bhavetabba asubha bhavetabba ragassa
pahanaya  metta  bhavetabba byapadassa pahanaya anapanassati
bhavetabba    vitakkupacchedaya    aniccasanna   bhavetabba
asmimanasamugghataya  .  aniccasannino  hi  meghiya  anattasanna
santhati   anattasanni   asmimanasamugghatam   papunati   dittheva
dhamme nibbananti.
   {89.1} Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam
udanam udanesi
        khudda 3- vitakka sukhuma vitakka
        anugata manaso ubbilapa
        ete avidva manaso vitakke
        hurahuram dhavati bhantacitto.
        Ete ca vidva manaso vitakke
        atapiyo samvarati satima
@Footnote: 1 Ma. Yu. pancasu dhammesu . 2 Ma. Yu. uttari . 3 Po. olara.
        Anugate manaso ubbilape
        asesamete pajahati buddhoti. Suttam pathamam.
   [90] 2 Evamme sutam . ekam samayam bhagava kusinarayam viharati
upavattane  mallanam  salavane . tena kho pana samayena sambahula
bhikkhu bhagavato avidure arannakutikayam viharanti uddhata [1]- unnala
capala  mukhara  vikinnavaca  mutthassatino  asampajana  asamahita
vibbhantacitta  pakatindriya  .  addasa kho bhagava te sambahule
bhikkhu  avidure  arannakutikayam  viharante  uddhate  unnale  capale
mukhare  vikinnavace mutthassatino asampajane asamahite vibbhantacitte
pakatindriye  .  atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam
imam udanam udanesi
     arakkhitena kayena      micchaditthigatena 2- ca
     thinamiddhabhibhutena      vasam marassa gacchati.
     Tasma rakkhitacittassa    sammasankappagocaro
     sammaditthipurekkharo   natvana udayabbayam
     thinamiddhabhibhu bhikkhu     sabba duggatiyo jaheti. Dutiyam.
   [91] 3 Evamme sutam . ekam samayam bhagava kosalesu carikam
carati mahata bhikkhusanghena saddhim . atha kho bhagava magga okkamma
yena  annataram  rukkhamulam  tenupasankami  upasankamitva  pannatte
asane  nisidi  .  atha  kho  annataro  gopalako yena bhagava
@Footnote: 1 Yu. honti . 2 Ma. micchaditthihatena.
Tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
nisidi  . ekamantam nisinnam kho tam gopalakam bhagava dhammiya kathaya
sandassesi  samadapesi  samuttejesi  sampahamsesi  .  atha kho so
gopalako  bhagavato  dhammiya  kathaya  sandassito  samadapito
samuttejito  sampahamsito  bhagavantam  etadavoca adhivasetu me bhante
bhagava  svatanaya  bhattam saddhim bhikkhusanghenati . adhivasesi bhagava
tunhibhavena  . atha kho so gopalako bhagavato adhivasanam viditva
utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami.
   {91.1} Atha kho so gopalako tassa rattiya accayena sake
nivesane pahutam appodakapayasam patiyadapetva navanca sappim bhagavato
kalam  arocesi kalo bhante nitthitam bhattanti . atha kho bhagava
pubbanhasamayam  nivasetva  pattacivaramadaya  saddhim  bhikkhusanghena yena
tassa  gopalakassa  nivesanam  tenupasankami  upasankamitva  pannatte
asane  nisidi  .  atha  kho 1- gopalako buddhappamukham bhikkhusangham
appodakapayasena  ca  navena  ca  sappina  sahattha  santappesi
sampavaresi . atha kho so gopalako bhagavantam bhuttavim onitapattapanim
annataram  nicam  asanam  gahetva  ekamantam  nisidi  .  ekamantam
nisinnam  kho  tam  gopalakam  bhagava  dhammiya  kathaya sandassetva
samadapetva samuttejetva sampahamsetva utthayasana pakkami.
   [92]  Atha  kho  acirapakkantassa  bhagavato  tam  gopalakam
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. kho so.
Annataro puriso simantarikaya jivita voropesi . atha kho sambahula
bhikkhu   yena   bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva  bhagavantam
abhivadetva  ekamantam nisidimsu . ekamantam nisinna kho te bhikkhu
bhagavantam  etadavocum  yena  bhante  gopalakena  ajja buddhappamukho
bhikkhusangho  appodakapayasena  ca  navena  ca  sappina  sahattha
santappito  sampavarito  so  kira  bhante  gopalako  annatarena
purisena simantarikaya jivita voropitoti . atha kho bhagava etamattham
viditva tayam velayam imam udanam udanesi
     diso disam yantam kayira    veri va pana verinam
     micchapanihitam cittam     papiyo nam tato kareti. Tatiyam.
   [93] 4 Evamme sutam . ekam samayam bhagava rajagahe viharati
veluvane  kalandakanivape  .  tena kho pana samayena ayasma ca
sariputto   ayasma   ca   mahamoggallano  kapotakandarayam
viharanti  .  tena  kho pana samayena ayasma sariputto junhaya
rattiya  navoropitehi  kesehi  abbhokase nisinno hoti annataram
samadhim samapajjitva.
   [94] Tena kho pana samayena dve yakkha sahayaka uttaraya
disaya  dakkhinadisam  gacchanti  kenacideva  karaniyena  . addasamsu kho
te  yakkha  ayasmantam  sariputtam  junhaya  rattiya navoropitehi
kesehi  abbhokase nisinnam disvana eko yakkho dutiyam 1- yakkham
@Footnote: 1 Po. dutiyampi.
Etadavoca patibhati mam samma imassa samanassa sise paharam datunti.
Evam  vutte so yakkho tam yakkham etadavoca alam samma ma samanam
asadesi 1- ularo so samma samano mahiddhiko mahanubhavoti.
   {94.1}  Dutiyampi  kho  so  yakkho  tam yakkham etadavoca
patibhati  mam samma imassa samanassa sise paharam datunti . dutiyampi
kho so yakkho tam yakkham etadavoca alam samma ma samanam asadesi
ularo  so  samma  samano  mahiddhiko  mahanubhavoti  . tatiyampi
kho  so  yakkho  tam  yakkham  etadavoca patibhati mam samma imassa
samanassa sise paharam datunti.
   {94.2} Tatiyampi kho so yakkho tam yakkham etadavoca alam samma
ma samanam asadesi ularo so samma samano mahiddhiko mahanubhavoti.
Atha kho so yakkho tam yakkham anadayitva ayasmato sariputtattherassa
sise paharam adasi . [2]- api tena paharena sattaratanam va attharatanam
va  nagam osadeyya mahantam va pabbatakutam padaleyya . atha ca
pana so yakkho dayhamiti vatva tattheva mahanirayam apatasi 3-.
   [95]  Addasa  kho  ayasma  mahamoggallano  dibbena
cakkhuna  visuddhena  atikkantamanusakena  tena  yakkhena  ayasmato
sariputtassa  sise  paharam  diyamanam disvana yenayasma sariputto
tenupasankami   upasankamitva   ayasmantam  sariputtam  etadavoca
kacci  te  avuso  khamaniyam  kacci  yapaniyam  kacci  na  kinci
@Footnote: 1 Po. sabbavaresu paharesiti dissati . 2 Po. tava paharo ahositi. Ma. tava
@mahapaharo ahosi . 3 Po. avatthasi.
Dukkhanti  khamaniyam  me  avuso  moggallana  yapaniyam me avuso
moggallana api ca me sise thokam dukkhanti.
   {95.1} Acchariyam avuso sariputta abbhutam avuso sariputta yam 1-
mahiddhiko ayasma sariputto mahanubhavo idha te avuso sariputta
annataro yakkho sise paharam adasi tava mahapaharo ahosi api tena
paharena  sattaratanam  va  attharatanam  va nagam osadeyya mahantam
va  pabbatakutam  va  padaleyyati  .  atha panayasma sariputto
evamaha  khamaniyam  me  avuso  moggallana yapaniyam me avuso
moggallana  api  ca  me  sise  thokam dukkhanti acchariyam avuso
moggallana  abbhutam  avuso  moggallana  yam  2-  mahiddhiko
ayasma  mahamoggallano  mahanubhavo  yatra  hi  nama yakkhampi
passissati mayam panetarahi pamsupisacakampi na passamati.
   [96]  Assosi  kho  bhagava  dibbaya sotadhatuya visuddhaya
atikkantamanusikaya  tesam  ubhinnam  mahanaganam  evarupam  3-
kathasallapam  .  atha  kho bhagava etamattham viditva tayam velayam
imam udanam udanesi
     yassa selupamam cittam    thitam nanupakampati
     virattam rajaniyesu      kopaneyye na kuppati
     yassevam bhavitam cittam   kuto tam dukkhamessatiti. Catuttham.
   [97] 5 Evamme sutam . ekam samayam bhagava kosambiyam viharati
@Footnote: 1 Po. Yu. yam tvam. Ma. yava . 2 Po. Ma. Yu. yava . 3 Po. Ma. Yu. imam evarupam.
Ghositarame  .  tena  kho pana samayena bhagava akinno viharati
bhikkhuhi  bhikkhunihi  upasakehi  upasikahi  rajuhi  rajamahamattehi
titthiyehi  titthiyasavakehi  akinno  dukkham  na  phasu  viharati .
Atha  kho  bhagavato  etadahosi aham kho etarahi akinno viharami
bhikkhuhi  bhikkhunihi  upasakehi  upasikahi  rajuhi  rajamahamattehi
titthiyehi  titthiyasavakehi  akinno  dukkham  na  phasu  viharami
yannunaham  eko ganamha vupakattho vihareyyanti . atha kho bhagava
pubbanhasamayam   nivasetva   pattacivaramadaya  kosambim  pindaya
pavisi  .  kosambiyam pindaya caritva pacchabhattam pindapatapatikkanto
samam   senasanam  samsametva  pattacivaramadaya  anamantetva
upatthakam  anapaloketva bhikkhusangham eko adutiyo yena palileyyakam
tena  carikam  pakkami anupubbena carikancaramano yena palileyyakam
tadavasari.
   [98]  Tatra  sudam bhagava palileyyake viharati rakkhitavanasande
bhaddasalamule  .  annataropi  kho  hatthinago  akinno  viharati
hatthihi  hatthinihi  hatthikulabhehi  1-  hatthicchapehi  chinnaggani ceva
tinani  khadati  obhaggobhaggancassa  sakhabhangam khadanti avilani ca
paniyani  pivati  ogaha  cassa  uttinnassa  hatthiniyo  kayam
upanighamsantiyo  gacchanti  akinno  dukkham  na  phasu  viharati .
Atha  kho  tassa hatthinagassa etadahosi aham kho etarahi akinno
@Footnote: 1 Ma. hatthikalabhehi. Yu. hatthikalarehi.
Viharami  hatthihi  hatthinihi  hatthikulabhehi  hatthicchapehi  chinnaggani
ceva  tinani  khadami  obhaggobhagganca  me  sakhabhangam  khadanti
avilani  ca  paniyani  pivami  ogaha  ca  me  uttinnassa
hatthiniyo  kayam  upanighamsantiyo  gacchanti  akinno  dukkham  na
phasu  viharami  yannunaham  eko ganamha vupakattho vihareyyanti .
Atha  kho  so  hatthinago  yutha  apakkamma  yena  palileyyakam
rakkhitavanasando   bhaddasalamulam   yena   bhagava   tenupasankami
upasankamitva  tatra  sudam  so  hatthinago  yasmim  padese bhagava
viharati  tam  padesam  apaharitanca  karoti  sondaya  1-  bhagavato
paniyam paribhojaniyam upatthapeti 2-.
   [99] Atha kho bhagavato rahogatassa patisallinassa evam cetaso
parivitakko  udapadi  aham  kho  pubbe  akinno  vihasim  bhikkhuhi
bhikkhunihi  upasakehi  upasikahi  rajuhi  rajamahamattehi  titthiyehi
titthiyasavakehi  akinno  dukkham  na  phasu  vihasim  somhi
etarahi  anakinno  viharami  bhikkhuhi bhikkhunihi upasakehi upasikahi
rajuhi   rajamahamattehi  titthiyehi  titthiyasavakehi  anakinno
sukham  phasu  viharamiti . tassa 3- kho hatthinagassa evam cetaso
parivitakko  udapadi  aham  kho  pubbe  akinno  vihasim  hatthihi
hatthinihi  hatthikulabhehi  hatthicchapehi  chinnaggani  ceva  tinani
khadim  obhaggobhagganca  me khadimsu avilani ca paniyani pivim 4-
@Footnote: 1 Ma. sondaya ca . 2 Ma. upatthapeti . 3 Ma. Yu. tassapi kho.
@4 Ma. apavim Yu. pivasim.
Ogaha  ca  me  uttinnassa  hatthiniyo  kayam  upanighamsantiyo
agamamsu  akinno  dukkham na phasu vihasim somhi etarahi anakinno
viharami  hatthihi  hatthinihi  hatthikulabhehi  hatthicchapehi  acchinnaggani
ceva  tinani  khadami  obhaggobhagganca me sakhabhangam na khadanti
anavilani  ca  paniyani  pivami  ogaha ca me uttinnassa na
hatthiniyo  kayam  1-  upanighamsantiyo  gacchanti  anakinno  sukham
phasu viharamiti.
   {99.1} Atha kho bhagava attano ca pavivekam viditva tassa ca
hatthinagassa  cetasa  cetoparivitakkamannaya  tayam  velayam  imam
udanam udanesi
   etam nagassa nagena  isadantassa hatthino
   sameti cittam cittena   yam 2- eko ramati vaneti. Pancamam.
   [100] 6 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
ayasma  pindolabharadvajo  bhagavato  avidure  nisinno  hoti
pallankam  abhujitva  ujum kayam panidhaya arannako 3- pindapatiko
pamsukuliko  tecivariko  appiccho  santuttho  pavivitto  asamsattho
araddhaviriyo dhutavado adhicittamanuyutto.
   {100.1}  Addasa  kho bhagava ayasmantam pindolabharadvajam
avidure  nisinnam  pallankam  abhujitva  ujum  kayam  panidhaya
arannakam   4-   pindapatikam   pamsukulikam  tecivarikam  appiccham
santuttham    pavivittam    asamsattham    araddhaviriyam   dhutavadam
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. na kayam . 2 Ma. yadeko ramati manoti . 3 Po. Ma. aranniko.
@4 Po. Ma. arannikam.
Adhicittamanuyuttam.
   {100.2} Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam
udanam udanesi
   anupavado anupaghato     patimokkhe ca samvaro
   mattannuta ca bhattasmim    patthanca 1- sayanasanam
   adhicitte ca ayogo       etam buddhanasasananti. Chattham.
   [101]  7  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena
ayasma  sariputto  bhagavato  avidure  nisinno  hoti  pallankam
abhujitva  ujum  kayam  panidhaya  appiccho  santuttho  pavivitto
asamsattho  araddhaviriyo  adhicittamanuyutto  .  addasa  kho bhagava
ayasmantam  sariputtam  avidure  nisinnam  pallankam  abhujitva  ujum
kayam  panidhaya  appiccham  santuttham  pavivittam  asamsattham  araddhaviriyam
adhicittamanuyuttam  . atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam
imam udanam udanesi
   adhicetaso appamajjato  munino monapathesu sikkhato
   soka na bhavanti tadino  upasantassa sada satimatoti. Sattamam.
   [102] 8 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
bhagava  sakkato  hoti  garukato  manito  pujito  apacito  labhi
@Footnote: 1 Po. Ma. pantanca.
Civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharanam.
Bhikkhusanghopi  sakkato  hoti  garukato manito pujito apacito labhi
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharanam.
Annatitthiya   pana  paribbajaka  asakkata  honti  agarukata
amanita   apujita   anapacita  na  labhino  civarapindapata-
senasanagilanapaccayabhesajjaparikkharanam.
   [103] Atha kho 1- annatitthiya paribbajaka bhagavato sakkaram
asahamana  bhikkhusanghassa  ca  yena sundari paribbajika tenupasankamimsu
upasankamitva  sundarim  paribbajikam  etadavocum  ussahasi bhagini natinam
attham  katunti . kyaham ayya karomi kim maya sakka 2- katum
jivitampi  me  pariccattam  natinam  atthayati  .  tena  hi bhagini
abhikkhanam jetavanam gacchahiti . evam ayyati kho sundari paribbajika
tesam  annatitthiyanam  paribbajakanam  patissutva  abhikkhanam  jetavanam
aggamasi.
   {103.1} Yada annimsu te annatitthiya paribbajaka te 3-
dittha kho sundari paribbajika bahujanena abhikkhanam jetavanam gacchatiti 4-
atha  nam  jivita  voropetva tattheva jetavanassa parikkhakupe 5-
nikkhanitva   yena   raja  pasenadi  kosalo  tenupasankamimsu
upasankamitva  rajanam pasenadim kosalam etadavocum ya sa maharaja
sundari  paribbajika  sa  no  na  dissatiti . kattha pana tumhe
@Footnote: 1 Ma. Yu. te . 2 Ma. na sakka . 3 Ma. vo. atthakathayam vo ditthati patho
@dissati visesato dittha bahulam ditthati ca vanniyate . 4 Yu. agacchatiti.
@5 Ma. parikkha kupe nikkhipitva. Yu. parikhaya kupe.
Asankathati. Jetavane maharajati. Tena hi jetavanam vicinathati.
   {103.2}  Atha  kho  te annatitthiya paribbajaka jetavanam
vicinitva  yathanikkhittam  parikkhakupa  uddharitva mancakam aropetva
savatthim 1- pavesetva rathiyaya rathiyam singhatakena singhatakam upasankamitva
manusse  ujjhapesum  passathayya  samananam  sakyaputtiyanam  kammam
alajjino  ime  samana sakyaputtiya dussila papadhamma musavadino
abrahmacarino  ime  hi nama dhammacarino samacarino brahmacarino
saccavadino  silavanto  kalyanadhamma  patijanissanti  natthi  imesam
samannam  natthi  imesam  brahmannam  nattham  imesam  samannam  nattham
imesam  brahmannam  kuto  imesam  samannam  kuto  imesam brahmannam
apagata  ime  samanna  apagata  ime  brahmanna  kathanhi
nama puriso purisakiccam karitva itthim jivita voropessatiti.
   [104] Tena kho pana samayena savatthiyam manussa bhikkhu disva
asabbhahi  pharusahi  vacahi  akkosanti  paribhasanti  rosanti
vihesanti  alajjino  ime  samana  sakyaputtiya dussila papadhamma
musavadino  abrahmacarino  ime  hi nama dhammacarino samacarino
brahmacarino  saccavadino  silavanto  kalyanadhamma  patijanissanti
natthi  imesam  samannam  natthi  imesam  brahmannam  nattham  imesam
samannam   nattham  imesam  brahmannam  kuto  imesam  samannam
kuto  imesam  brahmannam  apagata  ime  samanna  apagata
@Footnote: 1 Po. savatthiyam.
Ime  brahmanna  kathanhi  nama  puriso  purisakiccam  karitva itthim
jivita voropessatiti.
   [105]  Atha  kho  sambahula  bhikkhu pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya  savatthim  pindaya  pavisimsu  .  savatthiyam  pindaya
caritva  pacchabhattam  pindapatapatikkanta  yena  bhagava tenupasankamimsu
upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidimsu  .
Ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum etarahi bhante
savatthiyam  manussa  bhikkhu  disva  asabbhahi  pharusahi  vacahi
akkosanti  paribhasanti  rosanti  vihesanti  alajjino  ime samana
sakyaputtiya   dussila  papadhamma  musavadino  abrahmacarino
ime  hi  nama  dhammacarino  samacarino brahmacarino saccavadino
silavanto  kalyanadhamma  patijanissanti  natthi  imesam  samannam
natthi  imesam  brahmannam  nattham  imesam  samannam  nattham  imesam
brahmannam  kuto  imesam  samannam  kuto  imesam  brahmannam
apagata  ime  samanna  apagata  ime  brahmanna  kathanhi
nama  puriso  purisakiccam  karitva  itthim  jivita voropessatiti .
Neso  bhikkhave saddo ciram bhavissati sattahameva bhavissati sattahassa
accayena  antaradhayissati  tena  hi  bhikkhave  ye  manussa bhikkhu
disva   asabbhahi  pharusahi  vacahi  akkosanti  paribhasanti
rosanti vihesanti te tumhe imaya gathaya paticodetha
        Abhutavadi nirayam upeti
        yo vapi 1- katva na karomiti caha
        ubhopi te pecca sama bhavanti
        nihinakamma manuja paratthati.
   [106]  Atha  kho  te  bhikkhu  bhagavato santike imam gatham
pariyapunitva  ye  manussa  bhikkhu  disva  asabbhahi  pharusahi
vacahi  akkosanti  paribhasanti  rosanti  vihesanti  te  imaya
gathaya paticodanti
        abhutavadi nirayam upeti
        yo vapi katva na karomiti caha
        ubhopi te pecca sama bhavanti
        nihinakamma manuja paratthati.
   [107]  Manussanam  etadahosi  akaraka  ime  samana
sakyaputtiya  na  imehi  katam  papantime  samana sakyaputtiyati .
Neva  so  saddo  ciram  ahosi  sattahameva  saddo  ahosi
sattahassa  accayena  antaradhayi . atha kho sambahula bhikkhu yena
bhagava   tenupasankamimsu   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidimsu  .  ekamantam  nisinna  kho te bhikkhu bhagavato
etadavocum  acchariyam  bhante  abbhutam  bhante  yava  subhasitancidam
bhante  bhagavata  neso  bhikkhave  saddo  ciram bhavissati sattahassa
@Footnote: 1 Yu. capi . 2 Yu. yava subhasitam kho cidam.
Accayena  antaradhayissatiti  antarahito  bhante  so  saddoti .
Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
        tudanti vacaya jana asannata
        parehi 1- sangamagatamva kunjaram
        sutvana vakyam pharusam udiritam
        adhivasaye bhikkhu adutthacittoti. Atthamam.
   [108] 9 Evamme sutam . ekam samayam bhagava rajagahe viharati
veluvane  kalandakanivape  .  atha  kho  ayasmato  upasenassa
vangantaputtassa  rahogatassa  patisallinassa  evam  cetaso  parivitakko
udapadi labha vata me suladdham vata me sattha ca me bhagava araham
sammasambuddho   svakkhate   camhi   dhammavinaye   agarasma
anagariyam  pabbajito  sabrahmacarino  ca me silavanto kalyanadhamma
silesu  camhi  paripurikari  susamahito  camhi  ekaggacitto  araha
camhi  khinasavo  mahiddhiko  camhi  mahanubhavo  bhaddakam  me jivitam
bhaddakam  marananti  .  atha  kho  bhagava  ayasmato  upasenassa
vangantaputtassa  cetaso  cetoparivitakkamannaya  tayam  velayam  imam
udanam udanesi
     yam jivitam na tapati      maranante na socati
     sace ditthapado dhiro   sokamajjhe na socati
@Footnote: 1 Po. Ma. sarehi.
     Ucchinnabhavatanhassa  santacittassa bhikkhuno
     vikkhino jatisamsaro   natthi tassa punabbhavoti. Navamam.
   [109]  10  Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena
ayasma  sariputto  bhagavato  avidure  nisinno  hoti  pallankam
abhujitva  ujum  kayam  panidhaya attano upasamam paccavekkhamano .
Addasa  kho  bhagava  ayasmantam sariputtam avidure nisinnam pallankam
abhujitva  ujum  kayam  panidhaya  attano upasamam paccavekkhamanam .
Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
     upasantasantacittassa   netticchinnassa bhikkhuno
     vikkhino jatisamsaro    mutto so marabandhanati. Dasamam.
                Meghiyavaggo catuttho.
                  Tassuddanam
     meghiyo 1- uddhata gopalo junha 2- nagena pancamam
     pindolo sariputto ca    sundari bhavati atthamam
     upaseno vangantaputto     sariputto ca te rasati.
                  -----------
@Footnote: 1 Po. meghiya uddhikato panajunhanagena pancamam . 2 Ma. yakkho.
          Udane pancamo sonattheravaggo
   [110] 1 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena raja
pasenadi kosalo mallikaya deviya saddhim uparipasadavaragato hoti .
Atha  kho raja pasenadi kosalo mallikam devim etadavoca atthi nu
kho  te  mallike  kocanno attana piyataroti . natthi kho me
maharaja  kocanno  attana  piyataro  tuyham  pana  maharaja
atthanno  koci  attana  piyataroti  . mayhampi mallike natthanno
koci attana piyataroti.
   {110.1} Atha kho raja pasendi kosalo pasada orohitva
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidi  . ekamantam nisinno kho raja pasenadi kosalo
bhagavantam  etadavoca  idhaham  bhante  mallikaya  deviya  saddhim
uparipasadavaragato  mallikam  devim  etadavocam  atthi  nu  kho te
mallike  kocanno  attana  piyataroti  evam  vutte  mallika
devi  1-  etadavoca  natthi kho me maharaja kocanno attana
piyataro  tuyham  pana  maharaja  atthanno  koci attana piyataroti
evam  vutteham bhante mallikam devim etadavocam mayhampi kho mallike
natthanno  koci  attana  piyataroti  . atha kho bhagava etamattham
viditva tayam velayam imam udanam udanesi
@Footnote: 1 Ma. Yu. mam.
        Sabba disa anuparigamma cetasa
        nevajjhaga piyataramattana kvaci
        evampi 1- so puthu atta paresam
        tasma na himse param attakamoti. Suttam pathamam.
   [111] 2 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame . atha kho ayasma anando
sayanhasamayam  patisallana  vutthito  yena  bhagava  tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno  kho ayasma anando bhagavantam etadavoca acchariyam bhante
abbhutam  bhante  yava  appayuka hi bhante bhagavato mata ahosi
sattahajate  bhagavati  bhagavato  mata  kalamakasi  tusitam  kayam
upapajjatiti  .  evametam ananda evametam 2- ananda appayuka
hi  ananda  bodhisattamataro  honti  sattahajatesu  bodhisattesu
bodhisattamataro  kalam  karonti  tusitam  kayam  upapajjantiti . atha
kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
        ye keci bhuta bhavissanti ye capi 3-
        sabbe gamissanti pahaya deham
        tam sabbajanim kusalo viditva
        atapiyo brahmacariyam careyyati. Dutiyam.
   [112] 3 Evamme sutam . ekam samayam bhagava rajagahe viharati
@Footnote: 1 Po. Ma. evam piyo . 2 Po. Ma. Yu. evametam anandati pathattayam natthi.
@3 Po. Ma. ye vapi.
Veluvane  kalandakanivape  .  tena  kho  pana  samayena rajagahe
suppabuddho   nama  kutthi  manussadaliddo  ahosi  manussakapano
manussavarako  .  tena  kho pana samayena bhagava mahatiya parisaya
parivuto  dhammam desento nisinno hoti . addasa kho suppabuddho
kutthi  [1]- mahajanakayam durato va sannipatitam disvanassa etadahosi
nissamsayam kho ettha kinci khadaniyam va bhojaniyam va bhajiyati yannunaham
yena  so  mahajanakayo  tenupasankameyyam  appeva namettha kinci
khadaniyam va bhojaniyam va labheyyanti.
   {112.1} Atha kho suppabuddho kutthi yena so mahajanakayo
tenupasankami . addasa kho suppabuddho kutthi bhagavantam mahatiya parisaya
parivutam dhammam desentam nisinnam disvanassa etadahosi na kho ettha kinci
khadaniyam va bhojaniyam va bhajiyati samano ayam gotamo parisati dhammam deseti
yannunahampi  dhammam  suneyyanti  tattheva  ekamantam  nisidi  ahampi
dhammam sossamiti.
   {112.2}  Atha kho bhagava sabbavantam parisam cetasa ceto
paricca  manasakasi  ko  nu  kho idha bhabbo dhammam vinnatunti .
Addasa  kho  bhagava  suppabuddham  kutthim  tassam  parisayam  nisinnam
disvanassa  etadahosi  ayam  kho  idha bhabbo dhammam vinnatunti .
Suppabuddham  kutthim  arabbha  anupubbikatham  kathesi  seyyathidam  danakatham
silakatham  saggakatham  kamanam adinavam okaram sankilesam nekkhamme 2-
ca  anisamsam  pakasesi  .  yada  bhagava  annasi  suppabuddham
@Footnote: 1 Ma. Yu. tam . 2 Po. Yu. nikkhame ca. Ma. casaddo natthi.
Kutthim  kallacittam  muducittam  vinivaranacittam  udaggacittam  pasannacittam
atha  ya  buddhanam  samukamsika  dhammadesana  tam  pakasesi  dukkham
samudayam  nirodham  maggam  . seyyathapi nama suddham vattham apagatakalakam
sammadeva  rajanam  patigganheyya  evameva  suppabuddhassa  kutthissa
tasmim  yeva  asane  virajam  vitamalam  dhammacakkhu  udapadi yam kinci
samudayadhammam sabbantam nirodhadhammanti.
   [113]  Atha  kho  suppabuddho  kutthi  ditthadhammo pattadhammo
viditadhammo   pariyogalhadhammo   tinnavicikiccho   vigatakathankatho
vesarajjappatto  aparapaccayo  satthu  sasane  utthayasana  yena
bhagava   tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam   abhivadetva
ekamantam  nisidi . ekamantam nisinno kho suppabuddho kutthi bhagavantam
etadavoca  abhikkantam  bhante  abhikkantam  bhante  seyyathapi bhante
nikkujjitam  va  ukkujjeyya  paticchannam  va  vivareyya  mulhassa
va maggam acikkheyya andhakare va telappajjotam dhareyya cakkhumanto
rupani  dakkhantiti  evamevam  1-  bhagavata  anekapariyayena dhammo
pakasito  esaham  bhante  bhagavantam  saranam  gacchami  dhammanca
bhikkhusanghanca  upasakam  mam bhagava dharetu ajjatagge panupetam saranam
gatanti  .  atha  kho  suppabuddho  kutthi  bhagavata dhammiya kathaya
sandassito  samadapito  samuttejito  sampahamsito  bhagavato  bhasitam
abhinanditva  anumoditva  utthayasana  bhagavantam  abhivadetva
@Footnote: 1 Po. Yu. evameva.
Padakkhinam  katva  pakkami  .  atha kho acirapakkantam 1- suppabuddham
kutthim gavi tarunavaccha adhipatetva 2- jivita voropesi. Atha kho
sambahula   bhikkhu  yena  bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva
bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidimsu . ekamantam nisinna kho
te  bhikkhu  bhagavantam  etadavocum  yo so bhante suppabuddho nama
kutthi  bhagavato  dhammiya  kathaya  sandassito samadapito samuttejito
sampahamsito  so  kalakato  tassa  ka gati ko abhisamparayoti .
Pandito  bhikkhave  suppabuddho  kutthi  paccapadi  dhammassanudhammam
na  ca  mam  dhammadhikaranam  vihesesi suppabuddho bhikkhave kutthi tinnam
sannojananam   parikkhaya   sotapanno   avinipatadhammo  niyato
sambodhiparayanoti.
   [114]  Evam  vutte  annataro  bhikkhu  bhagavantam etadavoca
ko  nu kho bhante hetu ko paccayo yena suppabuddho kutthi 3-
manussadaliddo  ahosi  manussakapano  manussavarakoti  .  bhutapubbam
bhikkhave  suppabuddho  kutthi  imasmim  yeva  rajagahe  setthiputto
ahosi  .  so  uyyanabhumim  niyyanto addasa tagarasikhim paccekabuddham
nagare  pindaya  carantam  disvanassa  etadahosi  kvayam 4- kutthi
vicaratiti  nitthuhitva  5- apabyamato 6- karitva pakkami . so
tassa  kammassa  vipakena  bahuni  vassani  bahuni  vassasatani bahuni
vassasahassani  bahuni  vassasatasahassani niraye pacittha tasseva kammassa
@Footnote: 1 Yu. ayam patho natthi . 2 Ma. adhipatitva . 3 Ma. kutthi ahosi manusasadaliddo.
@4 Po. kodani ayam . 5 Po. nitthambhitva. Ma. Yu. nitthubhitva.
@6 Ma. apasabyato. Yu. apasabyamato.
Vipakavasesena  imasmim  yeva  rajagahe  manussadaliddo  ahosi
manussakapano   manussavarako   so   tathagatappaveditam  dhammavinayam
agamma  saddham  samadayi  1-  silam  samadayi  sutam  samadayi cagam
samadayi  pannam  samadayi  so  tathagatappaveditam  dhammavinayam  agamma
saddham samadayitva silam samadayitva sutam samadayitva cagam samadayitva
pannam  samadayitva  kayassa  bheda  parammarana  sugatim  saggam
lokam  upapanno  devanam  tavatimsanam  sahabyatam  so  tattha anne
deve  atirocati  vannena  ceva yasasa cati . atha kho bhagava
etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
     cakkhuma visamaniva     vijjamane parakkame
     pandito jivalokasmim    papani parivajjayeti. Tatiyam.
   [115] 4 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
sambahula kumaraka antara ca savatthim antara ca jetavanam macchake
badhenti  2-  .  atha  kho  bhagava  pubbanhasamayam  nivasetva
pattacivaramadaya  savatthim  pindaya  pavisi  . addasa kho bhagava
te sambahule kumarake antara ca savatthim antara ca jetavanam macchake
badhente  disvana  yena  kumaraka  tenupasankami  upasankamitva
te  kumarake  etadavoca  bhayatha  vo  tumhe kumaraka dukkhassa
appiyam  vo  dukkhanti  .  evam  bhante  bhayama  mayam  bhante
@Footnote: 1 Ma. sabbattha samadiyiti dissati . 2 Po. bodhenti.
Dukkhassa  appiyam  no  dukkhanti  .  atha  kho  bhagava  etamattham
viditva tayam velayam imam udanam udanesi
     sace bhayatha dukkhassa     sace vo dukkhamappiyam
     makattha papakam kammam    avi va yadi va raho
     sace ca 1- papakam kammam   karissatha karotha va
     na vo dukkha muttyatthi   upeccapi palayatanti 2-. Catuttham.
   [116] 5 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
pubbarame  migaramatu pasade . tena kho pana samayena bhagava
tadahuposathe  bhikkhusanghaparivuto  nisinno  hoti . atha kho ayasma
anando abhikkantaya rattiya nikkhante 3- pathame yame utthayasana
ekamsam  civaram  4-  katva  yena  bhagava  tenanjalimpanametva
bhagavantam   etadavoca   abhikkanta   bhante  ratti  nikkhanto
pathamo  yamo  ciranisinno  bhikkhusangho  uddisatu  bhante  bhagava
bhikkhunam patimokkhanti. Evam vutte bhagava tunhi ahosi.
   {116.1} Dutiyampi kho ayasma anando abhikkantaya rattiya
nikkhante majjhime yame utthayasana ekamsam civaram katva yena bhagava
tenanjalimpanametva  bhagavantam  etadavoca  abhikkanta  bhante ratti
nikkhanto   majjhimo  yamo  ciranisinno  bhikkhusangho  uddisatu
bhante  bhagava  bhikkhunam  patimokkhanti . dutiyampi kho bhagava tunhi
ahosi  .  tatiyampi  kho  ayasma anando abhikkantaya rattiya
@Footnote: 1 Yu. va . 2 Po. palayatananti . 3 Po. nikkamante . 4 Ma. uttarasangam.
Nikkhante  pacchime  yame uddhaste 1- arune nandimukhiya rattiya
utthayasana  ekamsam civaram katva yena bhagava tenanjalimpanametva
bhagavantam  etadavoca  abhikkanta  bhante  ratti  nikkhanto  pacchimo
yamo  uddhasto  2-  aruno nandimukhi ratti ciranisinno bhikkhusangho
uddisatu  bhante  bhagava  bhikkhunam  patimokkhanti  .  aparisuddha
ananda  parisati  .  atha  kho  ayasmato  mahamoggallanassa
etadahosi  kannu  kho  bhagava puggalam sandhaya evamaha aparisuddha
ananda parisati.
   {116.2}  Atha  kho  ayasma mahamoggallano sabbavantam
bhikkhusangham cetasa ceto paricca manasakasi . addasa kho ayasma
mahamoggallano  tam  puggalam  dussilam papadhammam asucisankassarasamacaram
paticchannakammantam    assamanam    samanapatinnam    abrahmacarim
brahmacaripatinnam   antoputim   avassutam   kasambukajatam   majjhe
bhikkhusanghassa  nisinnam  disvana  utthayasana  yena  so  puggalo
tenupasankami  upasankamitva  tam  puggalam  etadavoca  utthehavuso
ditthosi bhagavata natthi te bhikkhuhi saddhim samvasoti . atha 3- kho
so puggalo tunhi ahosi.
   {116.3}  Dutiyampi  kho so ayasma mahamoggallano tam
puggalam etadavoca utthehavuso ditthosi bhagavata natthi te bhikkhuhi saddhim
samvasoti . dutiyampi kho so puggalo tunhi ahosi . tatiyampi kho
ayasma  mahamoggallano  tam  puggalam  etadavoca  utthehavuso
@Footnote: 1 Po. uddhise . 2 Yu. uddhato . 3 Ma. evam vutte so puggalo.
Ditthosi bhagavata natthi te bhikkhuhi saddhim samvasoti.
   {116.4} Tatiyampi kho so puggalo tunhi ahosi. Atha kho ayasma
mahamoggallano  tam  puggalam  bahayam  gahetva  bahidvarakotthaka
nikkhametva  sucighatikam datva yena bhagava tenupasankami upasankamitva
bhagavantam  etadavoca  nikkhamito bhante so puggalo maya parisuddha
parisa  uddisatu  bhante  bhagava  bhikkhunam  patimokkhanti . acchariyam
moggallana  abbhutam  moggallana  yava  bahagahanapi  nameso
moghapuriso  agamissatiti  1-  .  athakho  bhagava bhikkhu amantesi
nadanaham  bhikkhave  ito  param  uposatham  karissami  patimokkham
uddisissami tumhe 2- yeva bhikkhave 3- ito param uposatham kareyyatha
patimokkham  uddiseyyatha  atthanametam  bhikkhave  anavakaso  yam
tathagato  aparisuddhaya  parisaya  uposatham  kareyya  patimokkham
uddiseyyathati.
   [117]  Atthime  bhikkhave  mahasamudde acchariya abbhutadhamma
ye disva disva asura mahasamudde abhiramanti katame attha
   1   mahasamuddo   bhikkhave  anupubbaninno  anupubbapono
anupubbapabbharo nayatakeneva 4- papato yam 5- bhikkhave mahasamuddo
anupubbaninno  anupubbapono  anupubbapabbharo  nayatakeneva  papato
ayam  bhikkhave  mahasamudde  pathamo acchariyo abbhutadhammo yam disva
disva asura mahasamudde abhiramanti.
@Footnote: 1 Ma. agamessatiti. 2 Po. Ma. Yu. tumhevadani. 3 Yu. ayam patho natthi.
@4 Po. Ma. sabbattha ayanakenevati dissati 5 Po. ayampi. Ma. Yu. yampi.
   2 Puna ca param bhikkhave mahasamuddo thitadhammo velam nativattati
yam  bhikkhave  mahasamuddo  thitadhammo  velam  nativattati ayampi 1-
bhikkhave  mahasamudde  dutiyo  acchariyo  abbhutadhammo  yam  disva
disva asura mahasamudde abhiramanti.
   3 Puna ca param bhikkhave mahasamuddo na matena kunapena samvasati
yam  hoti  mahasamudde  matam  kunapam  tam  khippameva  tiram  vaheti
thalam  ussadeti  yampi  bhikkhave  mahasamuddo  na  matena kunapena
samvasati  yam [2]- mahasamudde matam kunapam tam khippameva tiram vaheti
thalam  ussadeti  ayampi  bhikkhave  mahasamudde  tatiyo  acchariyo
abbhutadhammo yam disva disva asura mahasamudde abhiramanti.
   4 Puna ca param bhikkhave ya kaci mahanadiyo seyyathidam ganga
yamuna aciravati sarabhu mahi ta mahasamuddam patta 3- jahanti purimani
namagottani  mahasamuddo  tveva  sankhyam gacchanti yam bhikkhave ya
kaci  mahanadiyo  seyyathidam  ganga yamuna aciravati sarabhu mahi ta
mahasamuddam  patta  jahanti  purimani  namagottani  mahasamuddo
tveva sankhyam gacchanti ayampi bhikkhave mahasamudde catuttho acchariyo
abbhutadhammo yam disva disva asura mahasamudde abhiramanti.
   5 Puna ca param bhikkhave ya 4- loke savantiyo mahasamudde 5-
appenti ya ca antalikkha dhara papatanti 6- na tena mahasamuddassa
@Footnote: 1 Po. ayampi kho . 2 Ma. hoti . 3 Ma. patva . 4 Po. yakaci.
@Ma. Yu. ya ca . 5 Ma. Yu. mahasamuddam . 6 Po. pavattanti.
Unattam  va  purattam  va  pannayati  yampi  bhikkhave  ya
ca  loke  savantiyo  mahasamudde  appenti  ya  ca antalikkha
dhara  papatanti  na  tena  mahasamuddassa  unattam va purattam va
pannayati   ayampi  bhikkhave  mahasamudde  pancamo  acchariyo
abbhutadhammo yam disva disva asura mahasamudde abhiramanti.
   6  Puna  ca  param  bhikkhave  mahasamuddo ekaraso lonaraso
yampi  bhikkhave  mahasamuddo  ekaraso  lonaraso  ayampi  bhikkhave
mahasamudde  chattho  acchariyo  abbhutadhammo  yam  disva  disva
asura mahasamudde abhiramanti.
   7  Puna  ca  param bhikkhave mahasamuddo bahuratano anekaratano
tatrimani  ratanani  seyyathidam  mutta  mani  veluriyo sankho sila
pavalam  rajatam  jatarupam  lohitango  masaragallo  1-  yam bhikkhave
mahasamuddo  bahuratano  anekaratano  tatrimani  ratanani  seyyathidam
mutta  mani veluriyo sankho sila pavalam rajatam jatarupam lohitango
masaragallo  ayampi  bhikkhave  mahasamudde  sattamo  acchariyo
abbhutadhammo yam disva disva asura mahasamudde abhiramanti.
   8  Puna  ca param bhikkhave mahasamuddo mahatam bhutanam avaso
tatrime bhuta timi timingalo timitimingalo 2- asura naga gandhabba
santi   mahasamudde  yojanasatikapi  attabhava  dviyojanasatikapi
attabhava  tiyojanasatikapi  attabhava  catuyojanasatikapi  attabhava
@Footnote: 1 Ma. masaragallam . 2 Po. timitimingala. Ma. timiramingala. Yu. timirapingalo.
Pancayojanasatikapi  attabhava  yampi  bhikkhave  mahasamuddo  mahatam
bhutanam  avaso  tatrime  bhuta timi timingalo timitimingalo asura
naga  gandhabba  santi  mahasamudde  yojanasatikapi  attabhava
dviyojanasatikapi    attabhava    tiyojanasatikapi   attabhava
catuyojanasatikapi   attabhava   pancayojanasatikapi   attabhava
ayampi  bhikkhave  mahasamudde  atthamo  acchariyo  abbhutadhammo  yam
disva disva asura mahasamudde abhiramanti . Ime kho bhikkhave [1]-
mahasamudde  attha  acchariya  abbhutadhamma  ye  disva  disva
asura mahasamudde abhiramanti.
   [118] Evameva kho bhikkhave imasmim dhammavinaye attha acchariya
abbhutadhamma  ye  disva  disva bhikkhu [2]- dhammavinaye abhiramanti
katame attha
   1  seyyathapi bhikkhave mahasamuddo anupubbaninno anupubbapono
anupubbapabbharo  nayatakeneva papato evameva kho bhikkhave imasmim
dhammavinaye    anupubbasikkha    anupubbakiriya   anupubbapatipada
nayatakeneva  annapativedho  yam  bhikkhave  imasmim  dhammavinaye
anupubbasikkha   anupubbakiriya   anupubbapatipada   nayatakeneva
annapativedho  ayam  bhikkhave  imasmim  dhammavinaye  pathamo acchariyo
abbhutadhammo yam disva disva bhikkhu imasmim dhammavinaye abhiramanti.
   2  Seyyathapi bhikkhave mahasamuddo thitadhammo velam nativattati
@Footnote: 1 Ma. attha . 2 Ma. imismim.
Evameva  kho  bhikkhave  yam  maya savakanam sikkhapadam pannattam tam
mama  savaka  jivitahetupi  natikkamanti  yampi  bhikkhave  mama
savakanam  sikkhapadam  pannattam  tam  mama  savaka  jivitahetupi
natikkamanti  ayampi  bhikkhave  imasmim  dhammavinaye  dutiyo acchariyo
abbhutadhammo yam disva disva bhikkhu imasmim dhammavinaye abhiramanti.
   3  Seyyathapi bhikkhave mahasamuddo na matena kunapena samvasati
yam  hoti  mahasamudde  matam  kunapam tam khippameva tiram vaheti thalam
ussadeti evameva kho bhikkhave yo so puggalo dussilo papadhammo
asucisankassarasamacaro      paticchannakammanto     assamano
samanapatinno    abrahmacari    brahmacaripatinno    antoputi
avassuto kasambukajato na tena sangho samvasati atha kho [1]- khippameva
sannipatitva  ukkhipati  kincapi  so  hoti  majjhe  bhikkhusanghassa
nisinno  atha kho so araka ca sanghamha sangho ca tena yampi
bhikkhave  yo so puggalo dussilo papadhammo asucisankassarasamacaro
paticchannakammanto    assamano    samanapatinno    abrahmacari
brahmacaripatinno   antoputi   avassuto   kasambukajato   na
tena  sangho  samvasati  atha  kho  khippameva  sannipatitva  ukkhipati
kincapi  so  hoti  majjhe  bhikkhusanghassa  nisinno  atha kho so
araka  ca  sanghamha  sangho  ca  tena  ayampi bhikkhave imasmim
@Footnote: 1 Ma. Yu. nam.
Dhammavinaye  tatiyo  acchariyo  abbhutadhammo  yam disva disva bhikkhu
imasmim dhammavinaye abhiramanti.
   4  Seyyathapi bhikkhave ya kaci mahanadiyo seyyathidam ganga
yamuna  aciravati  sarabhu  mahi ta mahasamuddam patta jahanti purimani
namagottani  mahasamuddo  tveva  sankhyam  gacchanti  evameva
kho  bhikkhave  cattaro  vanna  khattiya  brahmana  vessa
sudda  te  tathagatappavedite  dhammavinaye  agarasma  anagariyam
pabbajitva  jahanti  purimani  namagottani  samana  sakyaputtiya
tveva  sankhyam 1- gacchanti yampi bhikkhave cattaro vanna khattiya
brahmana  vessa  sudda  te  tathagatappavedite  dhammavinaye
agarasma  anagariyam  pabbajitva  jahanti  purimani  namagottani
samana  sakyaputtiya  tveva  sankhyam  gacchanti  ayampi  bhikkhave
imasmim  dhammavinaye  catuttho  acchariyo  abbhutadhammo  yam  disva
disva bhikkhu imasmim dhammavinaye abhiramanti.
   5  Seyyathapi  bhikkhave  ya ca loke savantiyo mahasamuddam
appenti  ya ca antalikkha dhara papatanti na tena mahasamuddassa
unattam  va purattam va pannayati evameva kho bhikkhave bahupi 2-
bhikkhu  anupadisesaya  nibbanadhatuya  parinibbayanti  na  tena
nibbanadhatuya  unattam  va  purattam  va  pannayati yampi bhikkhave
bhikkhu  anupadisesaya  nibbanadhatuya  parinibbayanti  na  tena
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha sankhanti dissati . 2 Ma. Yu. bahu cepi.
Nibbanadhatuya  unattam  va  purattam  va pannayati ayampi bhikkhave
imasmim  dhammavinaye  pancamo  accariyo  abbhutadhammo  yam  disva
disva bhikkhu imasmim dhammavinaye abhiramanti.
   6 Seyyathapi bhikkhave mahasamuddo ekaraso lonaraso evameva
kho  bhikkhave  ayam  dhammavinayo  ekaraso vimuttiraso yampi bhikkhave
ayam  dhammavinayo  ekaraso  vimuttiraso  ayampi  bhikkhave  imasmim
dhammavinaye  chattho  acchariyo  abbhutadhammo  yam  disva  disva
bhikkhu imasmim dhammavinaye abhiramanti.
   7  Seyyathapi  bhikkhave  mahasamuddo  bahuratano  anekaratano
tatrimani  ratanani  seyyathidam  mutta  mani  veluriyo sankho sila
pavalam  rajatam jatarupam lohitango masaragallo evameva kho bhikkhave
ayam   dhammavinayo  bahuratano  anekaratano  tatrimani  ratanani
seyyathidam  cattaro  satipatthana  cattaro  sammappadhana cattaro
iddhippada   pancindriyani  panca  balani  satta  bojjhanga
ariyo  atthangiko  maggo  yampi  bhikkhave  ayam  dhammavinayo
bahuratano  anekaratano  tatrimani  ratanani  seyyathidam  cattaro
satipatthana   cattaro   sammappadhana  cattaro  iddhippada
pancindriyani  panca  balani  satta  bojjhanga  ariyo  atthangiko
maggo  ayampi  bhikkhave  imasmim  dhammavinaye  sattamo  acchariyo
abbhutadhammo yam disva disva bhikkhu imasmim dhammavinaye abhiramanti.
   8  Seyyathapi  bhikkhave  mahasamuddo  mahatam bhutanam avaso
tatrime  bhuta  timi  timingalo timitimingalo asura naga gandhabba
santi   mahasamudde  yojanasatikapi  attabhava  dviyojanasatikapi
attabhava  tiyojanasatikapi  attabhava  catuyojanasatikapi  attabhava
pancayojanasatikapi  attabhava  evameva kho bhikkhave ayam dhammavinayo
mahatam  bhutanam  avaso  tatrime  bhuta sotapanno sotapattiphala-
sacchikiriyaya   patipanno   sakadagami   sakadagamiphalasacchikiriyaya
patipanno   anagami  anagamiphalasacchikiriyaya  patipanno  araha
arahattaya  patipanno  yampi  bhikkhave  ayam dhammavinayo mahatam bhutanam
avaso  tatrime  bhuta  sotapanno  sotapattiphalasacchikiriyaya
patipanno  sakadagami  sakadagamiphalasacchikiriyaya  patipanno  anagami
anagamiphalasacchikiriyaya  patipanno  araha  arahattaya  patipanno
ayampi  bhikkhave  imasmim  dhammavinaye  atthamo acchariyo abbhutadhammo
yam  disva  disva bhikkhu imasmim dhammavinaye abhiramanti . ime kho
bhikkhave  imasmim  dhammavinaye  attha acchariya abbhutadhamma yam disva
disva  bhikkhu  imasmim  dhammavinaye  abhiramantiti  . atha kho bhagava
etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
     channamativassati       vivatam nativassati
     tasma channam vivaretha    evantam nativassatiti. Pancamam.
   [119] 6 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
ayasma  mahakaccano  avantisu  viharati  kururaghare  1-  pavatte
pabbate . Tena kho pana samayena sono upasako kotikanno 2- ayasmato
mahakaccanassa  upatthako  hoti  .  atha kho sonassa upasakassa
kotikannassa  rahogatassa  patisallinassa  evam  cetaso  parivitakko
udapadi  yatha  yatha kho ayyo mahakaccano dhammam deseti nayidam
sukaram  agaram  ajjhavasata  ekantaparipunnam  ekantaparisuddham sankhalikhitam
brahmacariyam  caritum  yannunaham  kesamassum  oharetva  kasayani
vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajeyyanti.
   {119.1}  Atha kho sono upasako kotikanno yenayasma
mahakaccano  tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam  mahakaccanam
abhivadetva ekamantam nisidi . ekamantam nisinno kho sono upasako
kotikanno  ayasmantam  mahakaccanam  etadavoca  idha  mayham bhante
rahogatassa  patisallinassa  evam  cetaso  parivitakko  udapadi yatha
yatha  kho  ayyo  mahakaccano dhammam deseti nayidam sukaram agaram
ajjhavasata  ekantaparipunnam  ekantaparisuddham  sankhalikhitam  brahmacariyam
caritum  yannunaham  kesamassum  oharetva  kasayani  vatthani
acchadetva  agarasma  anagariyam  pabbajeyyanti  pabbajetu  mam
@Footnote: 1 Ma. Yu. kuraraghare 2 kutikannotipi.
Bhante ayyo mahakaccanoti.
   [120]  Evam  vutte  ayasma mahakaccano sonam upasakam
kotikannam  etadavoca dukkaram kho sona yavajivam ekabhattam ekaseyyam
brahmacariyam  ingha  tvam  sona  tattheva  agarikabhuto  samano
buddhanam   sasanam   anuyunja  kalayuttam  ekabhattam  ekaseyyam
brahmacariyanti  .  atha  kho  sonassa  upasakassa kotikannassa yo
ahosi  pabbajjabhisankharo  so patipassambhi . dutiyampi kho sonassa
upasakassa  kotikannassa  rahogatassa  patisallinassa  evam  cetaso
parivitakko  udapadi  yatha  yatha  kho  ayyo mahakaccano dhammam
deseti   nayidam   sukaram  agaram  ajjhavasata  ekantaparipunnam
ekantaparisuddham  sankhalikhitam  brahmacariyam  caritum  yannunaham  kesamassum
oharetva  kasayani  vatthani acchadetva agarasma anagariyam
pabbajeyyanti.
   {120.1} Dutiyampi kho sono upasako kotikanno yenayasma
mahakaccano  tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam  mahakaccanam
abhivadetva  ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno kho sono
upasako  kotikanno  ayasmantam  mahakaccanam  etadavoca  idha
mayham  bhante  rahogatassa  patisallinassa  evam  cetaso  parivitakko
udapadi  yatha  yatha kho ayyo mahakaccano dhammam deseti nayidam
sukaram   agaram   ajjhavasata   ekantaparipunnam   ekantaparisuddham
sankhalikhitam    brahmacariyam    caritum    yannunaham   kesamassum
Oharetva  kasayani  vatthani acchadetva agarasma anagariyam
pabbajeyyanti  pabbajetu  mam  bhante  ayyo  mahakaccanoti .
Dutiyampi  kho  ayasma  mahakaccano  sonam  upasakam  kotikannam
etadavoca dukkaram kho sona yavajivam ekabhattam ekaseyyam brahmacariyam
ingha  tvam  sona  tattheva  agarikabhuto  samano  buddhanam sasanam
anuyunja kalayuttam ekabhattam ekaseyyam brahmacariyanti.
   {120.2}  Dutiyampi kho sonassa upasakassa kotikannassa yo
ahosi  pabbajjabhisankharo  so patipassambhi . tatiyampi kho sonassa
upasakassa  kotikannassa  rahogatassa  patisallinassa  evam  cetaso
parivitakko udapadi yatha yatha kho ayyo mahakaccano dhammam deseti
nayidam  sukaram  agaram  ajjhavasata  ekantaparipunnam  ekantaparisuddham
sankhalikhitam brahmacariyam caritum yannunaham kesamassum oharetva kasayani
vatthani acchadetva agarasma anagariyam pabbajeyyanti.
   {120.3} Tatiyampi kho sono upasako kotikanno yenayasma
mahakaccano  tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam  mahakaccanam
abhivadetva  ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno kho sono
upasako  kotikanno  ayasmantam  mahakaccanam  etadavoca  idha
mayham  bhante  rahogatassa  patisallinassa  evam  cetaso  parivitakko
udapadi  yatha  yatha kho ayyo mahakaccano dhammam deseti nayidam
sukaram  agaram  ajjhavasata  ekantaparipunnam  ekantaparisuddham sankhalikhitam
Brahmacariyam  caritum  yannunaham  kesamassum  oharetva  kasayani
vatthani   acchadetva   agarasma   anagariyam  pabbajeyyanti
pabbajetu  mam  bhante ayyo mahakaccanoti . atha kho ayasma
mahakaccano sonam upasakam kotikannam pabbajesi.
   [121] Tena kho pana samayena avantidakkhinapatho 1- appabhikkhuko
hoti  .  atha kho ayasma mahakaccano tinnam vassanam accayena
kicchena  kasirena  tato  tato  dasavaggam  bhikkhusangham  sannipatetva
ayasmantam  sonam  upasampadesi  .  atha  kho ayasmato sonassa
vassam  vutthassa  rahogatassa  patisallinassa  evam  cetaso parivitakko
udapadi na kho me so bhagava sammukha dittho api ca suto yeva
me  so  bhagava  idiso  ca  idiso  cati sace mam upajjhayo
anujaneyya   gaccheyyaham   tam  bhagavantam  dassanaya  arahantam
sammasambuddhanti.
   {121.1} Atha kho ayasma sono sayanhasamayam patisallana
vutthito  yenayasma  mahakaccano  tenupasankami  upasankamitva
ayasmantam  mahakaccanam  abhivadetva  ekamantam nisidi . ekamantam
nisinno  kho  ayasma  sono  ayasmantam mahakaccanam etadavoca
idha  mayham  bhante rahogatassa patisallinassa evam cetaso parivitakko
udapadi na kho me so bhagava sammukha dittho api ca suto yeva me
so bhagava idiso ca idiso cati sace mam upajjhayo anujaneyya
@Footnote: 1 Po. Yu. avantisu dakkhinapatho
Gaccheyyaham  tam  bhagavantam  dassanaya  arahantam  sammasambuddhanti .
Sadhu  sadhu  sona  gaccha tvam sona tam bhagavantam dassanaya arahantam
sammasambuddhanti  1-  dakkhissasi  tvam  sona  tam bhagavantam pasadikam
pasadaniyam    santindriyam   santamanasam   uttamasamathadamathamanupattam
dantam  guttam  yatindriyam  nagam  disvana  mama  vacanena  bhagavato
pade  sirasa  vandahi  appabadham  appatankam  lahutthanam  balam
phasuviharam pucchati.
   {121.2}  Evam  bhanteti  kho ayasma sono ayasmato
mahakaccanassa  bhasitam  abhinanditva  anumoditva  utthayasana
ayasmantam   mahakaccanam   abhivadetva   padakkhinam   katva
senasanam  samsametva  pattacivaramadaya  yena  savatthi  tena
carikam  pakkami  .  anupubbena  carikancaramano  yena  savatthi
jetavanam  anathapindikassa  aramo  yena  bhagava  tenupasankami
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi.
   {121.3}  Ekamantam  nisinno kho ayasma sono bhagavantam
etadavoca  upajjhayo  me  bhante ayasma mahakaccano bhagavato
pade  sirasa  vandati  appabadham  appatankam  lahutthanam  balam
phasuviharam  pucchatiti  .  kacci  bhikkhu  khamaniyam  kacci  yapaniyam
kaccipi  appakilamathena  addhanam  agato  na  ca  pindakena
kilantositi  .  khamaniyam  bhagava  yapaniyam  bhagava  appakilamathena
caham bhante addhanam agato na ca pindakena kilantomhiti.
@Footnote: 1 Ma. itisaddo natthi.
   [122]  Atha  kho  bhagava  ayasmantam  anandam  amantesi
imassananda  agantukassa  bhikkhuno  senasanam  pannapehiti .
Atha  kho  ayasmato  anandassa  etadahosi yassa kho mam bhagava
anapeti  imassa  ananda  agantukassa  bhikkhuno  senasanam
pannapehiti  icchati  bhagava  tena bhikkhuna saddhim ekavihare vatthum
icchati  bhagava  ayasmata  sonena  saddhim ekavihare vatthunti .
Yasmim  vihare  bhagava  viharati  tasmim  vihare ayasmato sonassa
senasanam pannapesi.
   {122.1}  Atha  kho  bhagava  bahudeva  rattim  abbhokase
nipajjaya  1-  vitinametva pade pakkhaletva viharam pavisi .
Ayasmapi  kho  sono  bahudeva  rattim  abbhokase  nipajjaya
vitinametva pade pakkhaletva viharam pavisi . atha kho bhagava
rattiya  paccusasamayam  paccutthaya  ayasmantam  mahasonam  ajjhesi
patibhatu tam bhikkhu dhammam bhasitunti.
   {122.2} Evam bhanteti kho ayasma sono bhagavato patissutva
solasa  atthakavaggikani  sabbaneva sarena abhani . atha kho bhagava
ayasmato sonasassa sarabhannapariyosane abbhanumodi sadhu sadhu bhikkhu
suggahitani  bhikkhu atthakavaggikani sumanasikatani supadharitani kalyaniyasi
vacaya  samannagato  visatthaya  anelaya 2- atthassa vinnapaniya
kativassosi  tvam  bhikkhuti  . ekavasso aham bhagavati . kissa pana
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. nissajjaya . 2 Ma. anelagalaya.
Tvam  bhikkhu  evam ciram akasiti . ciram dittho me bhante kamesu
adinavo  api  ca  sambadho  gharavaso bahukicco bahukaraniyoti .
Atha  kho  bhagava  etamattham  viditva  tayam  velayam imam udanam
udanesi
     disva adinavam loke    natva dhammam nirupadhi 1-
     ariyo na ramati pape    pape na ramati suciti. Chattham.
   [123]  7  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena
ayasma  kankharevato  bhagavato  avidure  nisinno  hoti pallankam
abhujitva   ujum  kayam  panidhaya  attano  kankhavitaranavisuddhim
paccavekkhamano  .  addasa  kho  bhagava  ayasmantam kankharevatam
avidure  nisinnam  pallankam  abhujitva  ujum  kayam panidhaya attano
kankhavitaranavisuddhim  paccavekkhamanam  .  atha  kho  bhagava  etamattham
viditva tayam velayam imam udanam udanesi
        ya kaci kankha idha va huram va
        sakavediya va paravediya va
        jhayino 2- ta pajahanti sabba
        atapino brahmacariyam carantati. Sattamam.
   [124]  8  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava rajagahe
@Footnote: 1 Po. Ma. nirupadhim . 2 Ma. ye jhayino.
Viharati veluvane kalandakanivape . tena kho pana samayena ayasma
anando  tadahuposathe  pubbanhasamayam  nivasetva  pattacivaramadaya
rajagaham  pindaya  pavisi  .  addasa  kho devadatto ayasmantam
anandam  rajagahe  pindaya  carantam  disvana  yena  ayasma
anando   tenupasankami   upasankamitva   ayasmantam   anandam
etadavoca  ajjataggedanaham  avuso  ananda  annatreva bhagavata
annatra bhikkhusangha uposatham karissami sanghakammani cati.
   {124.1} Atha kho ayasma anando rajagahe pindaya caritva
pacchabhattam   pindapatapatikkanto   yena   bhagava   tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno  kho  ayasma anando bhagavantam etadavoca idhaham bhante
pubbanhasamayam   nivasetva   pattacivaramadaya  rajagaham  pindaya
pavisim  addasa  kho  mam  bhante  devadatto  rajagaham  pindaya
carantam  disvana  yenaham  tenupasankami  upasankamitva mam etadavoca
ajjataggedanaham  avuso  ananda  annatreva  bhagavata  annatra
bhikkhusangha  uposatham  karissami  sanghakammani  cati  ajja  bhante
devadatto  sangham bhindissati uposathanca karissati sanghakammani cati .
Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
     sukaram sadhuna sadhu     sadhu papena dukkaram
     Papam papena sukaram     papamariyehi dukkaranti. Atthamam.
   [125] 9 Evamme sutam. Ekam samayam bhagava kosalesu carikam carati
mahata bhikkhusanghena saddhim . tena kho pana samayena sambahula manavaka
bhagavato avidure saddayamanarupa 1- atikkamanti . Addasa kho bhagava
sambahule manavake avidure saddayamanarupe atikkamante . atha kho
bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
     parimuttha pandita bhasa vacagocarabhanino
     yavicchanti mukhayamam  yena nita na tam viduti. Navamam.
   [126]  10  Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena
ayasma  culapanthako  bhagavato  avidure  nisinno  hoti  pallankam
abhujitva  ujum kayam panidhaya parimukham satim upatthapetva . addasa
kho  bhagava  ayasmantam  culapanthakam  avidure  nisinnam  pallankam
abhujitva  ujum  kayam  panidhaya  parimukham satim upatthapetva . atha
kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
        thitena kayena thitena cetasa
        tittham nisinno uda va sayano
        etam satim bhikkhu adhitthahano
@Footnote: 1 Po. saddhayamanarupa. Ma. sadhayamanarupa.
        Labhetha pubbapariyam visesam
        laddhana pubbapariyam visesam
        adassanam maccurajassa gaccheti.
        Sonattheravaggo pancamo.
                  Tassuddanam
     raja appayuka kutthi   kumaraka ca uposatho
     sono ca revato nando    saddayamana panthakena cati.
                  ----------
           Udane chattho jaccandhavaggo
   [127]  1  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava vesaliyam
viharati  mahavane  kutagarasalayam  . atha kho bhagava pubbanhasamayam
nivasetva   pattacivaramadaya  vesalim  pindaya  pavisi  .
Vesaliyam   pindaya   caritva   pacchabhattam  pindapatapatikkanto
ayasmantam  anandam  amantesi  ganhahi  ananda  nisidanam  yena
pavalacetiyam 1- tenupasankamissama 2- divaviharayati.
   {127.1} Evam bhanteti kho 3- ayasma anando bhagavato patissutva
nisidanam adaya bhagavantam pitthito pitthito anubandhi . atha kho bhagava
yena pavalacetiyam tenupasankami upasankamitva pannatte asane nisidi.
@Footnote: 1 Si. sabbavaresu capalacetiyam. Ma. Yu. capalam cetiyam.
@2 Yu. tenupasankamissami. 3 Yu. pana.
Nisajja kho bhagava ayasmantam anandam amantesi
   {127.2} ramaniya ananda vesali ramaniyam udenam cetiyam 1-
ramaniyam  gotamakam  cetiyam  ramaniyam  sattambam  cetiyam  ramaniyam bahuputtam
cetiyam  ramaniyam  sarandam  2-  cetiyam  ramaniyam  pavalam cetiyam .
Yassa  kassaci  ananda  cattaro  iddhipada  bhavita  bahulikata
yanikata   vatthukata   anutthita  paricita  susamaraddha  so
akankhamano  kappam  va  tittheyya kappavasesam va . tathagatassa
kho  ananda  cattaro  iddhipada  bhavita  bahulikata  yanikata
vatthukata  anutthita  paricita  susamaraddha  so  3- akankhamano
ananda tathagato kappam va tittheyya kappavasesam vati.
   [128] Evampi kho ayasma anando bhagavata olarike nimitte
kayiramane  olarike  obhase  kayiramane  nasakkhi pativijjhitum na
bhagavantam  yaci  titthatu  bhante  bhagava  kappam titthatu sugato kappam
bahujanahitaya   bahujanasukhaya   lokanukampaya   atthaya   hitaya
sukhaya  devamanussananti  yathatam  marena  pariyutthitacitto  .
Dutiyampi   kho   bhagava   ayasmantam   anandam   amantesi
ramaniya  ananda  vesali  ramaniyam  udenam  cetiyam  ramaniyam
gotamakam  cetiyam  ramaniyam  sattambam  cetiyam  ramaniyam  bahuputtam
cetiyam  ramaniyam  sarandam  cetiyam  ramaniyam  pavalam  .  yassa
@Footnote: 1 Ma. udenacetiyam. pancavaresu evam . 2 Po. Ma. Yu. sarandadam anandacetiyam.
@3 Ma. Yu. ayam patho na dissati.
Kassaci  ananda  cattaro  iddhipada  bhavita bahulikata yanikata
vatthukata  anutthita  paricita  susamaraddha  so  akankhamano
kappam  va  tittheyya  kappavasesam va . tathagatassa kho ananda
cattaro  iddhipada bhavita bahulikata yanikata vatthukata anutthita
paricita  susamaraddha  so  akankhamano  ananda  tathagato
kappam  va  tittheyya  kappavasesam vati . evampi kho ayasma
anando bhagavata olarike nimitte kayiramane olarike obhase
kayiramane  nasakkhi  pativijjhitum  na  bhagavantam  yaci  titthatu bhante
bhagava  kappam  titthatu  sugato  kappam  bahujanahitaya  bahujanasukhaya
lokanukampaya   atthaya   hitaya   sukhaya   devamanussananti
yathatam marena pariyutthitacitto.
   {128.1} Tatiyampi kho bhagava ayasmantam anandam amantesi
ramaniya  ananda  vesali  ramaniyam  udenam  cetiyam ramaniyam gotamakam
cetiyam  ramaniyam  sattambam  cetiyam  ramaniyam  bahuputtam  cetiyam  ramaniyam
sarandam cetiyam ramaniyam pavalam cetiyam . Yassa kassaci ananda cattaro
iddhipada  bhavita  bahulikata yanikata vatthukata anutthita paricita
susamaraddha  so  akankhamano  kappam  va  tittheyya kappavasesam
va  .  tathagatassa  kho  ananda  cattaro  iddhipada bhavita
bahulikata  yanikata  vatthukata  anutthita  paricita  susamaraddha
so  akankhamano  ananda  tathagato  kappam  va  tittheyya
Kappavasesam  vati  .  evampi  kho  ayasma anando bhagavata
olarike nimitte kayiramane olarike obhase kayiramane nasakkhi
pativijjhitum  na  bhagavantam  yaci  titthatu  bhante bhagava kappam titthatu
sugato  kappam  bahujanahitaya  bahujanasukhaya  lokanukampaya  atthaya
hitaya sukhaya devamanussananti yathatam marena pariyutthitacitto.
   [129]  Atha kho bhagava ayasmantam anandam amantesi gaccha
tvam ananda yassadani kalam mannasiti . evam bhanteti kho ayasma
anando bhagavantam 1- patissutva utthayasana bhagavantam abhivadetva
padakkhinam katva bhagavato avidure annatarasmim rukkhamule nisidi.
   [130]  Atha  kho  maro papima acirapakkante ayasmante
anande  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  ekamantam
atthasi. Ekamantam thito kho maro papima bhagavantam etadavoca
   {130.1}  parinibbatudani  bhante  bhagava parinibbatu sugato
parinibbanakalodani  bhante  bhagavato  bhasita  kho panesa bhante
bhagavata  vaca na tavaham papima parinibbayissami yava me bhikkhu
na savaka bhavissanti viyatta vinita visaradappatta 2- yogakkhemakama
bahussuta    dhammadhara   dhammanudhammapatipanna   samicipatipanna
anudhammacarino  sakam  acariyakam  uggahetva acikkhissanti desissanti
pannapessanti  patthapessanti  vivarissanti  vibhajissanti uttanikarissanti
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhagavato . 2 Po. visarada pattayogakkhema. Ma. visarada
@yogakkhemakamati na dilsati . 3 Yu. yogakkhema.
Uppannam   parappavadam   sahadhammena   suniggahitam   niggahetva
sappatihariyam  dhammam desissantiti etarahi 1- kho pana bhante bhikkhu
bhagavato  savaka  viyatta  vinita  visaradappatta  yogakkhemakama
bahussuta    dhammadhara   dhammanudhammapatipanna   samicipatipanna
anudhammacarino  sakam  acariyakam  uggahetva  acikkhanti  desenti
pannapenti  patthapenti  vivaranti  vibhajanti  uttanikaronti  uppannam
parappavadam  sahadhammena  suniggahitam  niggahetva  sappatihariyam  dhammam
desenti.
   {130.2}  Parinibbatudani  bhante  bhagava parinibbatu sugato
parinibbanakalodani bhante bhagavato bhasita kho panesa 2- bhante 3-
bhagavata  vaca  na  tavaham  papima  parinibbayissami  yava me
bhikkhuniyo  na  4- savika bhavissanti viyatta vinita visaradappatta
yogakkhemakaminiyo   bahussuta   dhammadhara   dhammanudhammapatipanna
samicipatipanna   anudhammacariniyo   sakam  acariyakam  uggahetva
acikkhissanti  desissanti  pannapessanti  patthapessanti  vivarissanti
vibhajissanti   uttanikarissanti   uppannam  parappavadam  sahadhammena
suniggahitam  niggahetva  sappatihariyam  dhammam  desissantiti  etarahi
kho pana bhante bhikkhuniyo bhagavato savika viyatta vinita visaradappatta
yogakkhemakaminiyo   bahussuta   dhammadhara   dhammanudhammapatipanna
samicipatipanna   anudhammacariniyo   sakam  acariyakam  uggahetva
acikkhanti  desenti  pannapenti  patthapenti  vivaranti  vibhajanti
@Footnote: 1 Po. tam kho pana etarahi. Yu. santi kho pana bhante etarahi . 2 Po. ayam
@patho natthi . 3 Yu. ayam patho natthi . 4 Yu. nasaddo natthi.
Uttanikaronti   uppannam   parappavadam   sahadhammena   suniggahitam
niggahetva sappatihariyam dhammam desenti.
   {130.3}  Parinibbatudani  bhante  bhagava parinibbatu sugato
parinibbanakalodani  bhante  bhagavato  bhasita  kho panesa bhante
bhagavata vaca na tavaham papima parinibbayissami yava me upasaka
na  savaka bhavissanti viyatta vinita visaradappatta yogakkhemakama
bahussuta    dhammadhara   dhammanudhammapatipanna   samicipatipanna
anudhammacarino  sakam  acariyakam  uggahetva acikkhissanti desissanti
pannapessanti  patthapessanti  vivarissanti  vibhajissanti uttanikarissanti
uppannam  parappavadam  sahadhammena  suniggahitam niggahetva sappatihariyam
dhammam desissantiti etarahi kho pana bhante upasaka bhagavato savaka
viyatta  vinita  visaradappatta  yogakkhemakama bahussuta dhammadhara
dhammanudhammapatipanna  samicipatipanna  anudhammacarino  sakam  acariyakam
uggahetva  acikkhanti  desenti  pannapenti  patthapenti  vivaranti
vibhajanti  uttanikaronti  uppannam  parappavadam  sahadhammena  suniggahitam
niggahetva sappatihariyam dhammam desenti.
   {130.4}  Parinibbatudani  bhante  bhagava parinibbatu sugato
parinibbanakalodani bhante bhagavato bhasita kho panesa bhante bhagavata
vaca na tavaham papima parinibbayissami yava me upasika na savika
bhavissanti  viyatta vinita visaradappatta yogakkhemakaminiyo dhammadhara
Bahussuta   dhammanudhammapatipanna   samicipatipanna  anudhammacariniyo
sakam  acariyakam  uggahetva  acikkhissanti  desissanti pannapessanti
patthapessanti  vivarissanti  vibhajissanti  uttanikarissanti  uppannam
parappavadam   sahadhammena   suniggahitam  niggahetva  sappatihariyam
dhammam desissantiti etarahi kho pana bhante upasika bhagavato savika
viyatta   vinita  visaradappatta  yogakkhemakaminiyo  dhammadhara
bahussuta   dhammanudhammapatipanna   samicipatipanna  anudhammacariniyo
sakam  acariyakam  uggahetva  acikkhanti  desenti  pannapenti
patthapenti  vivaranti  vibhajanti  uttanikaronti  uppannam  parappavadam
sahadhammena suniggahitam niggahetva sappatihariyam dhammam desenti.
   {130.5}  Parinibbatudani  bhante  bhagava parinibbatu sugato
parinibbanakalodani  bhante  bhagavato  bhasita  kho panesa bhante
bhagavata  vaca  na  tavaham  papima  parinibbayissami  yava me
idam  brahmacariyam  na  iddhanca  bhavissati  phitanca  vittharikam bahujannam
puthubhutam  yava  devamanussehi  suppakasitanti etarahi kho pana bhante
bhagavato  brahmacariyam  iddhanca  phitanca  vittharikam  bahujannam  puthubhutam
yava  devamanussehi  suppakasitam  .  parinibbatudani  bhante bhagava
parinibbatu sugato parinibbanakalodani bhante bhagavatoti.
   [131]  Evam  vutte  bhagava  maram  papimantam  etadavoca
Appossuko  tvam  papima  hohi  na  ciram  tathagatassa  parinibbanam
bhavissati  ito tinnam masanam accayena tathagato parinibbayissatiti .
Atha  kho  bhagava  pavalacetiye  sato  sampajano  ayusankharam
ossajji  .  osatthe  ca  bhagavata  ayusankhare  mahabhumicalo
ahosi bhimsanako lomahamso devadundubhiyo ca phalimsu . atha kho bhagava
etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
        tulamatulanca sambhavam
        bhavasankharamavassajji muni
        ajjhattarato samahito
        abhindi kavacamivattasambhavanti. Suttam pathamam.
   [132]  2  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati  pubbarame migaramatu pasade . tena kho pana samayena
bhagava   sayanhasamayam   patisallana  vutthito  bahidvarakotthake
nisinno  hoti  .  atha kho raja pasenadi kosalo yena bhagava
tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
nisidi . tena kho pana samayena satta ca jatila satta ca nigantha
satta  ca  acela  1- satta ca ekasata satta ca paribbajaka
parulhakacchanakhaloma kharivividhamadaya bhagavato avidure abhikkamanti 2-.
Addasa  kho  raja  pasenadi kosalo te satta ca jatile satta
ca  niganthe  satta  ca  acele  satta  ca  ekasate satta ca
@Footnote: 1 Ma. acelaka --- ekasataka . 2 Ma. Yu. atikkamanti.
Paribbajake  parulhakacchanakhalome  kharivividhamadaya  bhagavato  avidure
abhikkamante  disvana  utthayasana  ekamsam  uttarasangam  karitva
dakkhinajanumandalam  1-  pathaviyam  nihantva yena te satta ca jatila
satta  ca  nigantha satta ca acela satta ca ekasata satta ca
paribbajaka  tenanjalimpanametva  tikkhattum  namam  savesi rajaham
bhante pasenadi kosalo rajaham bhante pasenadi kosaloti.
   {132.1} Atha kho raja pasenadi kosalo acirapakkantesu tesu
sattasu ca jatilesu sattasu ca niganthesu sattasu ca acelesu sattasu ca
ekasatesu  sattasu  ca  paribbajakesu  yena  bhagava  tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi . ekamantam
nisinno kho raja pasenadi kosalo bhagavantam etadavoca ye 2- ca
te bhante loke arahanto va arahattamaggam va samapanna etesam
annataroti.
   [133] Dujjanam kho etam maharaja taya gihina kamabhogina 3-
puttasambadhasayanam   ajjhavasantena   kasikacandanam   paccanubhontena
malagandhavilepanam  dharayantena  jataruparajatam  sadiyantena  ime va
arahanto  ime  va arahattamaggam samapannati . 1 samvasena kho
maharaja silam veditabbam tanca kho dighena addhuna na 4- ittarena
manasikarota  no  amanasikarota  5-  pannavata no duppannena .
2  Samvoharena kho maharaja soceyyam veditabbam tanca kho dighena
@Footnote: 1 Yu. dakkhinam . 2 Ma. ye kho. Yu. ye nu keci kho . 3 Po. kamagiddha.
@Yu. kamabhojina . 4 Po. Ma. Yu. na ittaram . 5 Po. Yu. amanasikara.
Addhuna  na  ittarena  manasikarota  no  amanasikarota  pannavata
no  duppannena  .  3 apadasu kho maharaja thamo veditabbo
so ca kho dighena addhuna na ittarena manasikarota no amanasikarota
pannavata  no  duppannena  .  4  sakacchaya  kho  maharaja
panna  veditabba  sa  ca  kho  dighena  addhuna  na ittarena
mamasikarota no amanasikarota pannavata no duppannenati.
   [134]  Acchariyam  bhante  abbhutam  bhante  yava subhasitancidam
[1]- Bhagavata dujjanam kho [2]- maharaja taya gihina kamabhogina
puttasambadhasayanam   ajjhavasantena   kasikacandanam   paccanubhontena
malagandhavilepanam  dharayantena  jataruparajatam  sadiyantena  ime va
arahanto  ime  va  arahattamaggam  samapannati  . samvasena kho
maharaja  silam  veditabbam  tanca  kho dighena addhuna na ittarena
manasikarota no amanasikarota pannavata no duppannena.
   {134.1} Samvoharena kho maharaja soceyyam veditabbam tanca kho
dighena addhuna na ittarena manasikarota no amanasikarota pannavata no
duppannena  .  apadasu  kho maharaja thamo veditabbo so ca
kho  dighena  addhuna  na  ittarena manasikarota no amanasikarota
pannavata  no  duppannena  .  sakacchaya  kho  maharaja panna
veditabba  sa  ca  kho dighena addhuna na ittarena manasikarota
@Footnote: 1 Ma. bhante . 2 Ma. etam.
No  amanasikarota  pannavata  no  duppannenati . ete bhante
mama purisa cora ocaraka janapadam otaritva agacchanti 1-. Tehi
pathamam  otinnam  aham paccha otarissami 2- . idani te bhante
tam  rajojallam  pavahetva  sunhata  suvilitta  kappitakesamassu
odatavatthavasana   pancahi   kamagunehi   samappita  samangibhuta
paricariyantiti 3- . atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam
udanam udanesi
    na vayameyya sabbattha   nannassa puriso siya
    nannam nissaya jiveyya   dhammena na vani 4- careti. Dutiyam.
   [135] 3 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena bhagava
attano  aneke  papake  akusale  dhamme pahine paccavekkhamano
nisinno hoti aneke ca kusale dhamme bhavanaya 5- paripurigate. Atha
kho bhagava attano aneke papake akusale dhamme pahine viditva
aneke  ca kusale dhamme bhavanaya paripurigate tayam velayam imam
udanam udanesi
    ahu pubbe tada nahu   nahu pubbe tada ahu
    na cahu na ca bhavissati    na cetarahi vijjatiti. Tatiyam.
   [136]  4  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena
@Footnote: 1 Ma. gacchanti . 2 Po. oyayissami. Ma. osarissami . 3 Po.
@pariharissantiti. Yu. paricarissantiti. Ma. paricaressantiti . 4 Po.
@Ma. vanim. 5 Ma. bhavanaparipurigate. Yu. paripurikate.
Sambahula    nanatitthiya    samanabrahmana    paribbajaka
savatthiyam   1-   pativasanti   nanaditthika   nanakhantika
nanarucika    nanaditthinissayanissita    .    santeke
samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  1  sassato  loko
idameva  saccam  moghamannanti  .  santi  paneke  samanabrahmana
evamvadino  evamditthino  2  asassato  loko  idameva  saccam
moghamannanti   .   santeke   samanabrahmana   evamvadino
evamditthino  3  antava  loko  idameva  saccam  moghamannanti .
Santi   paneke   samanabrahmana   evamvadino   evamditthino
4 anantava loko idameva saccam moghamannanti.
   {136.1}  Santeke  samanabrahmana evamvadino evamditthino
5  tam  jivam tam sariram idameva saccam moghamannanti . santi paneke
samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  6  annam  jivam  annam
sariram  idameva  saccam  moghamannanti  .  santeke  samanabrahmana
evamvadino evamditthino 7 hoti tathagato parammarana idameva saccam
moghamannanti . santi paneke samanabrahmana evamvadino evamditthino
8  na  hoti  tathagato  parammarana idameva saccam moghamannanti .
Santeke  samanabrahmana  evamvadino  evamditthino 9 hoti ca na
ca  hoti  tathagato parammarana idameva saccam moghamannanti . santi
paneke  samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  10 neva hoti
na na hoti tathagato parammarana idameva saccam moghamannanti . te
@Footnote: 1 Yu. savatthim pindaya pavisanti.
Bhandanajata   kalahajata   vivadapanna   annamannam  mukhasattihi
vitudanta  viharanti  ediso  dhammo nediso dhammo nediso dhammo
ediso dhammoti.
   [137]  Atha  kho  sambahula  bhikkhu pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya  savatthim  pindaya  pavisimsu  .  savatthiyam pindaya
caritva  pacchabhattam  pindapatapatikkanta  yena  bhagava tenupasankamimsu
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu.
   {137.1} Ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum
idha  bhante  sambahula  nanatitthiya  samanabrahmana  paribbajaka
savatthiyam   pativasanti  nanaditthika  nanakhantika  nanarucika
nanaditthinissayanissita   santeke   samanabrahmana   evamvadino
evamditthino sassato loko idameva saccam moghamannanti santi paneke
samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  asassato  loko idameva
saccam   moghamannanti   santeke   samanabrahmana   evamvadino
evamditthino antava loko idameva saccam moghamannanti santi paneke
samanabrahmana   evamvadino   evamditthino   anantava  loko
idameva  saccam  moghamannanti  santeke  samanabrahmana  evamvadino
evamditthino  tam  jivam  tam  sariram  idameva saccam moghamannanti santi
paneke  samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  annam  jivam
annam  sariram  idameva  saccam  moghamannanti  santeke samanabrahmana
Evamvadino  evamditthino  hoti  tathagato parammarana idameva saccam
moghamannanti   santi   paneke   samanabrahmana   evamvadino
evamditthino na hoti tathagato parammarana idameva saccam moghamannanti
santeke  samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  hoti  ca
na  ca  hoti  tathagato  parammarana  idameva  saccam  moghamannanti
santi  paneke  samanabrahmana  evamvadino evamditthino neva hoti
na  na  hoti  tathagato  parammarana  idameva  saccam  moghamannanti
te  bhandanajata  kalahajata  vivadapanna  annamannam  mukhasattihi
vitudanta  viharanti  ediso  dhammo nediso dhammo nediso dhammo
ediso dhammoti.
   {137.2}  Annatitthiya bhikkhave paribbajaka andha acakkhuka
attham  na  jananti anattham na jananti dhammam na jananti adhammam na
jananti  te  attham  ajananta anattham ajananta dhammam ajananta
adhammam   ajananta   bhandanajata   kalahajata   vivadapanna
annamannam   mukhasattihi   vitudanta   viharanti  ediso  dhammo
nediso dhammo nediso dhammo ediso dhammoti.
   [138] Bhutapubbam bhikkhave imissa yeva savatthiya 1- annataro
raja  ahosi  .  atha  kho  bhikkhave so raja annataram purisam
amantesi  ehi  tvam  ambho purisa yavatika savatthiya jaccandha
te sabbe ekajjham sannipatehiti . evam devati kho bhikkhave so
puriso  tassa  ranno  patissutva  yavatika  savatthiya  jaccandha
@Footnote: 1 Yu. savatthiyam.
Te  sabbe  gahetva  yena so raja tenupasankami upasankamitva
tam rajanam etadavoca sannipatita kho te deva yavatika savatthiya
jaccandhati  .  tena hi bhane jaccandhanam hatthim dassehiti . evam
devati kho bhikkhave so puriso tassa ranno patissutva jaccandhanam
hatthim  dassesi  ekaccanam jaccandhanam hatthissa sisam dassesi ediso
jaccandha  hatthiti  .  ekaccanam  [1]-  hatthissa  kannam dassesi
ediso jaccandha hatthiti.
   {138.1} Ekaccanam jaccandhanam hatthissa dantam dassesi ediso
jaccandha  hatthiti  . ekaccanam jaccandhanam hatthissa sondam dassesi
ediso jaccandha hatthiti . ekaccanam jaccandhanam hatthissa kayam dassesi
ediso jaccandha hatthiti . ekaccanam hatthissa padam dassesi ediso
jaccandha hatthiti . ekaccanam jaccandhanam hatthissa pitthim 2- dassesi
ediso  jaccandha hatthiti . ekaccanam jaccandhanam hatthissa nanguttham
dassesi  ediso jaccandha hatthiti . ekaccanam jaccandhanam hatthissa
valadhim dassesi ediso jaccandha hatthiti.
   {138.2} Atha kho bhikkhave so puriso jaccandhanam hatthim dassetva
yena so raja tenupasankami upasankamitva tam rajanam etadavoca dittho
kho  tehi deva jaccandhehi hatthi yassadani kalam mannathati 3- .
Atha  kho  bhikkhave  so  raja  yena te jaccandha tenupasankami
upasankamitva  te  jaccandhe  etadavoca  dittho  vo  jaccandha
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ekaccanam jaccandhanam . 2 Ma. satthim . 3 Ma. Yu. mannasiti.
Hatthiti  .  evam  devati . dittho no hatthiti vadetha jaccandha
kidiso  hatthiti  .  yehi  bhikkhave  jaccandhehi hatthissa sisam dittham
ahosi  te  evamahamsu ediso deva hatthi seyyathapi kumbhoti .
Yehi  bhikkhave  jaccandhehi  hatthissa  kanno  dittho  ahosi  te
evamahamsu ediso deva hatthi seyyathapi suppoti . yehi bhikkhave
jaccandhehi  hatthissa  danto  dittho ahosi te evamahamsu ediso
deva hatthi seyyathapi phaloti 1-.
   {138.3}  Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa sondo dittho
ahosi te evamahamsu ediso deva hatthi seyyathapi nangalisati .
Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa kayo dittho ahosi te evamahamsu
ediso deva hatthi seyyathapi kotthoti . yehi bhikkhave jaccandhehi
hatthissa  pado  dittho ahosi te evamahamsu ediso deva hatthi
seyyathapi thunoti.
   {138.4} Yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa pitthi dittha ahosi te
evamahamsu ediso deva hatthi seyyathapi udukkhaloti . Yehi bhikkhave
jaccandhehi  hatthissa  nanguttham  dittham ahosi te evamahamsu ediso
deva hatthi seyyathapi musaloti . yehi bhikkhave jaccandhehi hatthissa
valadhi dittho ahosi te evamahamsu ediso deva hatthi seyyathapi
sammajjaniti  .  te  ediso  hatthi  nediso hatthi nediso hatthi
ediso  hatthiti  annamannam  mutthihi  samyujjimsu 2- . tena ca pana
bhikkhave  so  raja  attamano  ahosi . evameva kho bhikkhave
@Footnote: 1 Po. sallo. Ma. khilo . 2 Po. Ma. samsumbhimsu.
Annatitthiya  paribbajaka  andha acakkhuka [1]- attham na jananti
anattham  na jananti dhammam na jananti adhammam na jananti te attham
ajananta  anattham  ajananta  dhammam  ajananta adhammam ajananta
bhandanajata   kalahajata   vivadapanna   annamannam  mujasattihi
vitudanta  viharanti  ediso  dhammo  nediso  dhammo  nediso
dhammo  ediso  dhammoti  .  atha  kho bhagava etamattham viditva
tayam velayam imam udanam udanesi
     imesu kira sajjanti     eke samanabrahmana
     viggayha nam vivadanti    jana ekangadassinoti. Catuttham.
   [139]  5  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena
sambahula  nanatitthiya  samanabrahmana  paribbajaka  savatthiyam
pativasanti    nanaditthika    nanakhantika    nanarucika
nanaditthinissayanissita  .  santeke  samanabrahmana  evamvadino
evamditthino 1 sassato atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
Santi  paneke  samanabrahmana evamvadino evamditthino 2 asassato
atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
   {139.1} Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthino 3 sassato
ca asassato ca atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti. Santi
@Footnote: 1 Ma. te.
Paneke  samanabrahmana  evamvadino  evamditthino 4 neva sassato
nasassato atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
   {139.2}  Santeke  samanabrahmana evamvadino evamditthino
5 sayankato atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti. Santi paneke
samanabrahmana evamvadino evamditthino 6 parankato atta ca loko
ca idameva saccam moghamannanti.
   {139.3} Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthino 7
sayankato ca parankato ca atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamditthino 8 asayankaro
ca aparankaro ca adhiccasamuppanno atta ca loko ca idameva saccam
moghamannanti.
   {139.4}  Santeke  samanabrahmana evamvadino evamditthino
9 sassatam sukhadukkham atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
Santi   paneke   samanabrahmana   evamvadino   evamditthino
10  asassatam  sukhadukkham  atta  ca  loko  ca  idameva  saccam
moghamannanti.
   {139.5}  Santeke  samanabrahmana evamvadino evamditthino
11  sassatanca  asassatanca  sukhadukkham  atta ca loko ca idameva
saccam  moghamannanti  .  santi  paneke  samanabrahmana evamvadino
evamditthino 12 neva sassatam nasassatam sukhadukkham atta ca loko ca
idameva saccam moghamannanti.
   {139.6}   Santeke   samanabrahmana   evamvadino
evamditthino    13    sayankatam    sukhadukkham    atta
Ca  loko  ca  idameva  saccam  moghamannanti  .  santi  paneke
samanabrahmana   evamvadino   evamditthino   14   parankatam
sukhadukkham  atta  ca  loko  ca  idameva  saccam  moghamannanti .
Santeke    samanabrahmana    evamvadino    evamditthino
15  sayankatanca  parankatanca  sukhadukkham atta ca loko ca idameva
saccam   moghamannanti   .   santi   paneke   samanabrahmana
evamvadino  evamditthino  16  asayankaram  ca  aparankaram  ca
adhiccasamuppannam  sukhadukkham  atta  ca  loko  ca  idameva  saccam
moghamannanti.
   {139.7}  Te  bhandanajata  kalahajata  vivadapanna
annamannam   mukhasattihi   vitudanta   viharanti  ediso  dhammo
nediso dhammo nediso dhammo ediso dhammoti.
   [140]  Atha  kho  sambahula  bhikkhu pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya  savatthim  pindaya  pavisimsu  .  savatthiyam pindaya
caritva  pacchabhattam  pindapatapatikkanta  yena  bhagava tenupasankamimsu
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam nisidimsu . ekamantam
nisinna  kho  te  bhikkhu bhagavantam etadavocum idha bhante sambahula
nanatitthiya  samanabrahmana  paribbajaka  savatthiyam  pativasanti
nanaditthika   nanakhantika  nanarucika  nanaditthinissayanissita
santeke  samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  sassato  1-
loko  idameva  saccam  moghamannanti  .pe.  te  bhandanajata
@Footnote: 1 sassato atta ca lokocati imassa suttassa adimhi patho dissati.
Kalahajata  vivadapanna  annamannam  mukhasattihi  vitudanta  viharanti
ediso dhammo nediso dhammo nediso dhammo ediso dhammoti.
   {140.1}  Annatitthiya bhikkhave paribbajaka andha acakkhuka
attham na jananti anattham na jananti dhammam na jananti adhammam na jananti
te  attham  ajananta  anattham  ajananta dhammam ajananta adhammam
ajananta   bhandanajata   kalahajata  vivadapanna  annamannam
mukhasattihi  vitudanta  viharanti  ediso  dhammo  nediso  dhammo
nediso dhammo ediso dhammoti . atha kho bhagava etamattham viditva
tayam velayam imam udanam udanesi
     imesu kira sajjanti     eke samanabrahmana
     antara ca 1- visidanti   appatva va tamogadhanti. Pancamam.
   [141] 6 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
sambahula    nanatitthiya    samanabrahmana    paribbajaka
savatthiyam   pativasanti  nanaditthika  nanakhantika  nanarucika
nanaditthinissayanissita  .  santeke  samanabrahmana  evamvadino
evamditthino sassato atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
Santi  paneke  samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  asassato
atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
   {141.1} Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthino sassato ca asassato
@Footnote: 1 Po. Ma. va.
Ca atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti . santi paneke
samanabrahmana   evamvadino   evamditthino   neva   sassato
nasassato atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
   {141.2}  Santeke  samanabrahmana evamvadino evamditthino
sayankato  atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti . santi
paneke   samanabrahmana   evamvadino  evamditthino  parankato
atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
   {141.3}  Santeke  samanabrahmana evamvadino evamditthino
sayankato ca parankato ca atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
   {141.4} Santi paneke samanabrahmana evamvadino evamditthino
asayankaro ca aparankaro ca adhiccasamuppanno atta ca loko ca idameva
saccam moghamannanti.
   {141.5} Santeke samanabrahmana evamvadino evamditthino sassatam
sukhadukkham atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti. Santi paneke
samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  asassatam  sukhadukkham  atta
ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
   {141.6}  Santeke  samanabrahmana evamvadino evamditthino
sassatam  ca asassatam ca sukhadukkham atta ca loko ca idameva saccam
moghamannanti  .  santi  paneke  samanabrahmana  evamvadino
evamditthino  neva  sassatam  nasassatam sukhadukkham atta ca loko ca
idameva saccam moghamannanti.
   {141.7}   Santeke   samanabrahmana   evamvadino
Evamditthino  sayankatam  sukhadukkham  atta ca loko ca idameva saccam
moghamannanti  .  santi  paneke  samanabrahmana  evamvadino
evamditthino  parankatam  sukhadukkham  atta ca loko ca idameva saccam
moghamannanti.
   {141.8}  Santeke  samanabrahmana evamvadino evamditthino
sayankatam ca parankatam ca sukhadukkham atta ca loko ca idameva saccam
moghamannanti  .  santi  paneke  samanabrahmana  evamvadino
evamditthino  asayankaram  ca  aparankaram  ca adhiccasamuppannam sukhadukkham
atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti.
   {141.9} Te bhandanajata kalahajata vivadapanna annamannam
mukhasattihi  vitudanta viharanti ediso dhammo nediso dhammo nediso
dhammo ediso dhammoti.
   [142]  Atha  kho  sambahula  bhikkhu pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya  savatthim  pindaya  pavisimsu  .  savatthiyam pindaya
caritva  pacchabhattam  pindapatapatikkanta  yena  bhagava tenupasankamimsu
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu.
   {142.1} Ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum
idha  bhante  sambahula  nanatitthiya  samanabrahmana  paribbajaka
savatthiyam   pativasanti  nanaditthika  nanakhantika  nanarucika
nanaditthinissayanissita   santeke   samanabrahmana   evamvadino
evamditthino  sassato  atta  ca  loko  ca  idameva  saccam
Moghamannanti   santi   paneke   samanabrahmana   evamvadino
evamditthino  asassato  atta  ca  loko  ca  idameva  saccam
moghamannanti
   {142.2}  santeke  samanabrahmana evamvadino evamditthino
sassato ca asassato ca atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti
santi  paneke samanabrahmana evamvadino evamditthino neva sassato
nasassato atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti
   {142.3}  santeke  samanabrahmana evamvadino evamditthino
sayankato parankato sayankato ca parankato ca asayankaro ca aparankaro
ca  adhiccasamuppanno  atta  caloko ca idameva saccam moghamannanti
santeke  samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  sassatam sukhadukkham
atta  ca  loko  ca  idameva  saccam moghamannanti santi paneke
samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  asassatam  sukhadukkham  atta
ca loko ca idameva saccam moghamannanti
   {142.4} santeke samanabrahmana evamvadino evamditthino sassatam
ca asassatam ca sukhadukkham atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti
santi  paneke  samanabrahmana evamvadino evamditthino neva sassatam
nasassatam sukhadukkham atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti
   {142.5} santeke samanabrahmana evamvadino evamditthino sayankatam
sukhadukkham atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti santi paneke
Samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  parankatam  sukhadukkham  atta
ca loko ca idameva saccam moghamannanti
   {142.6} santeke samanabrahmana evamvadino evamditthino sayankatam
ca parankatam ca sukhadukkham atta ca loko ca idameva saccam moghamannanti
santi  paneke  samanabrahmana  evamvadino  evamditthino  sayankaram
ca parankaram ca adhiccasamuppannam sukhadukkham atta ca loko ca idameva
saccam  moghamannanti  te  bhandanajata  kalahajata  vivadapanna
annamannam  mukhasattihi  vitudanta  viharanti  ediso  dhammo  nediso
dhammo nediso dhammo ediso dhammoti.
   {142.7}  Annatitthiya bhikkhave paribbajaka andha acakkhuka
attham na jananti anattham na jananti dhammam na jananti adhammam na jananti
te attham ajananta anattham ajananta dhammam ajananta adhammam ajananta
bhandanajata   kalahajata   vivadapanna   annamannam  mukhasattihi
vitudanta  viharanti  ediso  dhammo nediso dhammo nediso dhammo
ediso dhammoti . atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam
imam udanam udanesi
     ahankarapasutayam paja   parankarupasanhita
     etadeke nabbhannamsu   na nam sallanti addasum
        etanca sallam patigacca 1- passato
        aham karomiti na tassa hoti
@Footnote: 1 Po. Ma. patikacca.
        Paro karotiti na tassa 1- hoti.
     Manupeta ayam paja     managantha manavinibbaddha 2-
     ditthisu byarabbhakata 3- samsaram nativattatiti. Chattham.
   [143] 7 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena ayasma
subhuti  bhagavato avidure nisinno hoti pallankam abhujitva ujum kayam
panidhaya  avitakkam  samadhim  samapajjitva  .  addasa  kho bhagava
ayasmantam  subhutim  avidure  nisinnam  pallankam  abhujitva ujum kayam
panidhaya  avitakkam  samadhim  samapannam  . atha kho bhagava etamattham
viditva tayam velayam imam udanam udanesi
        yassa vitakka vidhupita
        ajjhattam suvikappita asesa
        tam sangamaticca arupasanni
        catuyogatigato na jatim etiti 4-. Sattamam.
   [144] 8 Evamme sutam . ekam samayam bhagava rajagahe viharati
veluvane  kalandakanivape . tena kho pana samayena rajagahe dve
puga  5-  annatarissa  ganikaya  saratta  honti  patibaddhacitta
bhandanajata   kalahajata   vivadapanna   annamannam   panihipi
@Footnote: 1 Po. nassa . 2 atthakathayam manavinibbandha . 3 Ma. sarambhakatha. Yu. byarambhakata.
@4 Po. Ma. jatumetiti . 5 Po. subha. atthakathayam subha.
Upakkamanti   ledduhipi   upakkamanti   dandehipi   upakkamanti
satthehipi  upakkamanti  te  tattha  maranampi  nigacchanti  maranamattampi
dukkham  .  atha  kho  sambahula  bhikkhu  pubbanhasamayam  nivasetva
pattacivaramadaya  rajagaham  pindaya  pavisimsu  rajagahe  pindaya
caritva  pacchabhattam  pindapatapatikkanta  yena  bhagava tenupasankamimsu
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidimsu.
   {144.1} Ekamantam nisinna kho te bhikkhu bhagavantam etadavocum idha
bhante rajagahe dve puga annatarissa ganikaya saratta patibaddhacitta
bhandanajata   kalahajata   vivadapanna   annamannam   panihipi
upakkamanti   ledduhipi   upakkamanti   dandehipi   upakkamanti
satthehipi  upakkamanti  te  tattha  maranampi  nigacchanti  maranamattampi
dukkhanti  .  atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam
udanam udanesi
     yanca pattam yanca pattabbam  ubhayametam rajanukinnam
              aturassanusikkhato
ye  ca  sikkhasara  silabbattam  jivitam  brahmacariyam  upatthanasara
ayameko anto.
   Ye ca evamvadino natthi kamesu dosoti ayam dutiyo anto.
   Iccete ubho anta katasivaddhana katasiyo ditthi 1- vaddhenti.
 Ete te ubho ante anabhinnaya oliyanti eke atidhavanti eke.
@Footnote: 1 Po. Ma. ditthim.
Ye ca kho te abhinnaya tatra ca nahesum tena ca amannimsu
    vattam tesam natthi pannapanayati. Atthamam.
   [145]  9  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena
bhagava  rattandhakaratimisayam  abbhokase  nisinno hoti telappadipesu
jhayamanesu  .  tena kho pana samayena sambahula adhipataka tesu
telappadipesu  apataparipatam  anayam  apajjanti  byasanam  apajjanti
anayabyasanam  apajjanti  .  addasa  kho  bhagava  te  sambahule
adhipatake  tesu  telappadipesu  apataparipatam  anayam  apajjante
byasanam  apajjante  anayabyasanam  apajjante  .  atha kho bhagava
etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
        upatidhavanti na saramenti
        navam navam bandhanam bruhayanti
        patanti pajjotamivadhipata 1-
        ditthe sute itiheke nivitthati. Navamam.
   [146] 10 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame . atha kho ayasma anando
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam nisidi . ekamantam nisinno kho ayasma anando bhagavantam
etadavoca  yavakivanca  bhante tathagata loke nuppajjanti arahanto
@Footnote: 1 Ma. pajjotamivadhipakata.
Sammasambuddha  tava  annatitthiya  paribbajaka  sakkata  honti
garukata  manita  pujita  apacita  labhino  civarapindapatasenasana-
gilanapaccayabhesajjaparikkharanam  yato ca kho bhante tathagata loke
uppajjanti  arahanto  sammasambuddha  atha  kho  annatitthiya
paribbajaka  asakkata  honti  agarukata  amanita  apujita
anapacita    na   labhino   civarapindapatasenasanagilanapaccaya-
bhesajjaparikkharanam  bhagava  cevadani bhante sakkato hoti garukato
manito   pujito   apacito  labhi  civarapindapatasenasanagilana-
paccayabhesajjaparikkharanam bhikkhusangho cati.
   {146.1} Evametam ananda evametam 1- ananda yavakivanca
ananda  tathagata  loke  nuppajjanti  arahanto  sammasambuddha
tava  annatitthiya  paribbajaka  sakkata  honti  garukata manita
pujita   apacita   labhino   civarapindapatasenasanagilanapaccaya-
bhesajjaparikkharanam yato ca kho ananda tathagata loke uppajjanti
arahanto  sammasambuddha  atha  kho  annatitthiya  paribbajaka
asakkata  honti  agarukata amanita apujita anapacita na labhino
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharanam   tathagato   2-
cevadani  sakkato  hoti  garukato  manito  pujito apacito labhi
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharanam bhikkhusangho
cati. Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. evametam anandati pathattayam na dissati . 2 Po. tathagato vadani
@bhante. Ma. Yu. tathagato vadani.
     Obhasati 1- tava so kimi   yava na unnati 2- pabhankaro
     virocanamhi 3- uggate     hatappabho hoti na capi bhasati.
        Evam obhasitameva titthiyanam 4-
        yava sammasambuddha loke nuppajjanti
        na takkika sujjhanti na capi savaka
        dudditthi na dukkha pamuncareti 5-. Dasamam.
            Jaccandhavaggo chattho.
               Tassuddanam
        ayusamaossajjanam patisalla
        ahu tanca kira tittha
        sattamamahu subhutim
        ganika upati navamo
        uppajjanti ca te dasati.
               ------------
         Udane sattamo culavaggo
   [147] 1 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
ayasma  sariputto  ayasmantam  lakunthakabhaddiyam  anekapariyayena
dhammiya kathaya sandasseti samadapeti samuttejeti sampahamseti.
@Footnote: 1 Po. obhasati tayam tava so . 2 Po. unnapati. Ma. unnate. Yu. unnamati.
@3 Po. Ma. verocanamhi . 4 Po. takkiyanam. Ma. takkikanam . 5 Ma. Yu. pamuccareti.
   {147.1} Atha kho ayasmato lakunthakabhaddiyassa ayasmata sariputtena
anekapariyayena  dhammiya  kathaya  sandassiyamanassa  samadapiyamanassa
samuttejiyamanassa  sampahamsiyamanassa  anupadaya  asavehi  cittam
vimucci  .  addasa  kho  bhagava  ayasmantam  lakunthakabhaddiyam
ayasmata   sariputtena   anekapariyayena   dhammiya   kathaya
sandassiyamanam   samadapiyamanam   samuttejiyamanam   sampahamsiyamanam
anupadaya  asavehi  cittam  vimuttam  . atha kho bhagava etamattham
viditva tayam velayam imam udanam udanesi
        uddham adho 1- sabbadhi vippamutto
        ayamhamasmiti ananupassi
        evam vimutto udatari ogham
        atinnapubbam anunabbhavayati. Suttam pathamam.
   [148] 2 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena ayasma
sariputto  ayasmantam  lakunthakabhaddiyam  sekkhoti  2-  mannamano
bhiyyoso  mattaya  anekapariyayena  dhammiya  kathaya  sandasseti
samadapeti  samuttejeti  sampahamseti  .  addasa  kho  bhagava
ayasmantam  sariputtam  ayasmantam  lakunthakabhaddiyam  sekkhoti  3-
mannamanam  bhiyyoso  mattaya  anekapariyayena  dhammiya  kathaya
sandassentam  samadapentam  samuttejentam  sampahamsentam  .  atha kho
@Footnote: 1 Yu. adho ca . 2 Ma. sekkham. Yu. sekhoti mannamanam . 3 Po. sekkhamannamanam.
Bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
        acchijji 1- vattam byaga 2- nirasam
        visukkha sarita na sandati
        chinnam vattam na vattati
        esevanto dukkhassati. Dutiyam.
   [149] 3 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
savatthiyam manussa yebhuyyena kamesu ativelam satta honti 3- ratta
giddha  gadhita mucchita ajjhopanna 4- sammattakajata 5- kamesu
viharanti  .  atha  kho  sambahula  bhikkhu  pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya  savatthim  pindaya  pavisimsu  .  savatthiyam pindaya
caritva  pacchabhattam  pindapatapatikkanta  yena  bhagava tenupasankamimsu
upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva  ekamantam nisidimsu . ekamantam
nisinna  kho  te  bhikkhu bhagavantam etadavocum idha bhante savatthiyam
manussa  yebhuyyena  kamesu  ativelam satta honti ratta giddha
gadhita  mucchita  ajjhopanna  sammattakajata  kamesu viharantiti .
Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
        kamesu satta kamasangasatta 6-
        samyojane vajjamapassamana
@Footnote: 1 Po. acchindi. Ma. acchejji . 2 Po. Ma. byaga nirasam . 3 Po. Ma. ayam
@patho natthi . 4 Po. ajjhapanna . 5 Yu. sampattakajata . 6 Po. kame
@sangasatta. Yu. kamasanga satta.
        Na hi jatu sayojanasangasatta
        oghantareyyum vipulam mahantanti. Tatiyam.
   [150] 4 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
savatthiyam 1- manussa yebhuyyena kamesu satta honti ratta giddha
gadhita  mucchita  ajjhopanna  andhikata  sammattakajata  kamesu
viharanti . atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya
savatthiyam  pindaya  pavisi  .  addasa kho bhagava te savatthiyam
manusse  yebhuyyena  kamesu  satte  giddhe  gadhite  ajjhopanne
andhikate  sammattakajate  kamesu  viharante  .  atha kho bhagava
etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
    kamandha jalasanchanna 2-  tanhachadanacchadita
    pamattabandhuna 3- bandha 4-  macchava kumminamukhe
    jaramaranam 5- gacchanti       vaccho khirapakova mataranti. Catuttham.
   [151] 5 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
ayasma  lakunthakabhaddiyo  sambahulanam  bhikkhunam  pitthito  pitthito
yena  bhagava  tenupasankami  .  addasa  kho  bhagava  ayasmantam
lakunthakabhaddiyam  duratova  sambahulanam  bhikkhunam  pitthito  pitthito
agacchantam  dubbannam  duddassikam  6-  okotimakam  yebhuyyena bhikkhunam
@Footnote: 1 Po. Ma. savatthiya . 2 Po. jalaparikinna . 3 Po. pamatta bandhana baddha.
@4 Ma. baddha . 5 Ma. jaramaranamanventi . 6 Ma. duddasikam.
Paribhutarupam  disvana  bhikkhu  amantesi  passatha  no tumhe bhikkhave
etam  bhikkhum  duratova  sambahulanam  bhikkhunam  pitthito  pitthito
agacchantam  dubbannam  duddassikam  okotimakam  yebhuyyena  bhikkhunam
paribhutarupanti  .  evam  bhanteti . eso bhikkhave bhikkhu mahiddhiko
mahanubhavo  na  ca  sa  samapatti  sulabharupa ya tena bhikkhuna
asamapannapubba  yassa  catthaya  kulaputta  sammadeva  agarasma
anagariyam   pabbajanti   tadanuttaram  brahmacariyapariyosanam  dittheva
dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja viharatiti . atha kho
bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
   nelango 1- setapacchado  ekaro vattati ratho
   anigham passa ayantam      chinnasotam abandhananti. Pancamam.
   [152]  6  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena
ayasma  annatakondanno  2-  bhagavato  avidure  nisinno hoti
pallankam   abhujitva  ujum  kayam  panidhaya  tanhasankhayavimuttim
paccavekkhamano  .  addasa  kho  bhagava  ayasmantam  annata-
kondannam  avidure  nisinnam  pallankam abhujitva ujum kayam panidhaya
tanhasankhayavimuttim  paccavekkhamanam  .  atha  kho  bhagava  etamattham
viditva tayam velayam imam udanam udanesi
   yassa mulam chama natthi    panna natthi kuto lata
@Footnote: 1 Yu. nelaggo . 2 Ma. annasikondanno.
   Tam dhiram bandhana muttam     ko tam ninditumarahati
   devapi nam pasamsanti      brahmunapi pasamsitoti. Chattham.
   [153] 7 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena bhagava
attano  papancasannasankhapahanam  paccavekkhamano  nisinno  hoti .
Atha  kho  bhagava  attano  papancasannasankhapahanam  viditva  tayam
velayam imam udanam udanesi
        yassa papanca dhiti 1- ca natthi
        sandhanam paligham ca vitivatto
        na 2- tam nitanham munim carantam
        navajanati sadevakopi lokoti. Sattamam.
   [154]  8  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena
ayasma  mahakaccano  bhagavato  avidure  nisinno  hoti pallankam
abhujitva  ujum  kayam  panidhaya  kayagataya satiya ajjhattam parimukham
supatitthitaya  .  addasa  kho  bhagava  ayasmantam  mahakaccanam
avidure  nisinnam  pallankam  abhujitva ujum kayam panidhaya kayagataya
satiya  ajjhattam  parimukham  supatitthitaya . atha kho bhagava etamattham
viditva tayam velayam imam udanam udanesi
   yassa siya sabbada sati   satatam kayagata upatthita
@Footnote: 1 Ma. Yu. thiti . 2 Ma. nasaddo natthi.
   No cassa no ca me siya   na bhavissati na ca me bhavissati
   anupubbavihari tattha     so kaleneva tare visattikanti. Atthamam.
   [155] 9 Evamme sutam. Ekam samayam bhagava mallesu carikancaramano
mahata  bhikkhusanghena  saddhim  yena thunam nama mallanam brahmanagamo
tadavasari  .  assosum  kho thuneyyaka brahmanagahapatika samano khalu
bho  gotamo sakyaputto sakyakula pabbajito mallesu carikancaramano
mahata  bhikkhusanghena  saddhim  thunam  anuppattoti  udapanam  tinassa ca
bhusassa ca yava mukhato puresum ma mundaka samanaka paniyam adamsuti 1-.
   [156]  Atha  kho  bhagava  magga  okkamma yena annataram
rukkhamulam  tenupasankami  upasankamitva  pannatte  asane  nisidi .
Nisajja  kho  bhagava  ayasmantam anandam amantesi ingha me tvam
ananda  etasma  udapana  paniyam  aharati  .  evam vutte
ayasma  anando bhagavantam etadavoca idani so bhante udapano
thuneyyakehi  brahmanagahapatikehi  tinassa  ca bhusassa ca yava mukhato
purito  ma  mundaka  samanaka  paniyam  adamsuti  .  dutiyampi kho
bhagava ayasmantam anandam amantesi ingha me tvam ananda etasma
udapana  paniyam  aharati  .  dutiyampi  kho ayasma anando
bhagavantam  etadavoca  idani  so  bhante  udapano  thuneyyakehi
@Footnote: 1 Po. Ma. ampasuti.
Brahmanagahapatikehi tinassa ca bhusassa ca yava mukhato purito ma te
mundaka  samanaka  paniyam adamsuti . tatiyampi kho bhagava ayasmantam
anandam  amantesi  ingha  me  tvam  ananda etasma udapana
paniyam  aharati . evam bhanteti kho ayasma anando bhagavato
patissutva  pattam  gahetva  yena  so  udapano tenupasankami .
Atha  kho  udapano  ayasmante  anande  upasankamante sabbantam
tinanca  bhusanca  mukhato  ovamitva  acchassa  udakassa  anavilassa
vippasannassa yava mukhato purito visandanto manne atthasi.
   {156.1} Atha kho ayasmato anandassa etadahosi acchariyam vata bho
abbhutam  vata  bho  tathagatassa  mahiddhikata  mahanubhavakata  ayanhi
so  udapano  mayi  upasankamante  sabbantam  tinanca bhusanca mukhato
ovamitva  acchassa  udakassa  anavilassa  vippasannassa yava mukhato
purito  visandanto  manne  thitoti  .  pattena  paniyam  adaya
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  etadavoca
acchariyam   bhante   abbhutam   bhante   tathagatassa  mahiddhikata
mahanubhavakata  ayanhi  so  bhante  udapano  mayi  upasankamante
sabbantam  tinanca  bhusanca  mukhato  ovamitva  acchassa  udakassa
anavilassa  vippasannassa  yava  mukhato  purito  visandanto  manne
atthasi  pivatu  bhagava  paniyam pivatu sugato paniyanti . atha kho
bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
   Kim kayira udapanena      apa ce sabbada siyum
   tanhaya mulato chetva   kissa pariyesanancareti. Navamam.
   [157]  10  Evamme sutam . ekam samayam bhagava kosambiyam
viharati  ghositarame  .  tena kho pana samayena ranno udenassa
uyyanagatassa  antepuram  daddham  hoti  panca  itthisatani kalakatani
honti  samavatipamukhani  .  atha  kho sambahula bhikkhu pubbanhasamayam
nivasetva  pattacivaramadaya  kosambim pindaya pavisimsu . kosambiyam
pindaya   caritva   pacchabhattam   pindapatapatikkanta   yena
bhagava   tenupasankamimsu   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva
ekamantam nisidimsu.
   {157.1}  Ekamantam  nisinna  kho  te  bhikkhu  bhagavantam
etadavocum  idha  bhante  ranno  udenassa  uyyanagatassa antepuram
daddham  panca  itthisatani  kalakatani  honti  samavatipamukhani
tasam  bhante  upasikanam  gati  ko  abhisamparayoti  . santettha
bhikkhave  upasikayo  sotapanna  santi  sakadagaminiyo  santi
anagaminiyo   sabba  ta  bhikkhave  upasikayo  anipphala
kalakatati  .  atha  kho  bhagava etamattham viditva tayam velayam
imam udanam udanesi
     mohasambandhano loko   bhabbarupova dissati
     upadhibandhano balo     tamasa parivarito
     Sassatoriva 1- khayati    passato natthi kincananti. Dasamam.
              Culavaggo sattamo.
                Tassuddanam
    honti 2- duve tatha bhaddiya honti duve kamesu satta
        lakuntho tanhakhayo ca papancakhayo ca
         kaccano udapanam udenoti.
                -----------
        Udane atthamo pataligamivaggo
   [158]  1  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena
bhagava  bhikkhunam  3-  nibbanapatisamyuttaya  dhammiya kathaya sandasseti
samadapeti  samuttejeti  sampahamseti  te  4- ca bhikkhu atthikatva
manasikatva sabbancetaso samannaharitva ohitasota dhammam sunanti.
   {158.1} Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam
udanesi  atthi  bhikkhave  tadayatanam  yattha  neva pathavi na apo
na  tejo  na  vayo  na  akasanancayatanam na vinnanancayatanam
na  akincannayatanam  na  nevasannanasannayatanam  nayam  loko
na  paraloko na ubho candimasuriya tamaham 5- bhikkhave neva agatim
@Footnote: 1 atthakathayam sassati viya . 2 Ma. dve bhaddiya dve ca satta lakundako
@tanhakhayo papancakhayo ca kaccano udapananca udenoti . 3 Ma. Yu. bhikkhu.
@4 Ma. tedha bhikkhu atthim katva . 5 atthakathayam tatrapaham. Ma. tatrapaham.
Vadami  na  gatim  na  thitim na cutim na upapattim appatittham appavattam
anarammanameva tam esevanto dukkhassati. Suttam pathamam.
   [159]  2  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati jetavane anathapindikassa arame. Tena kho pana samayena [1]-
bhikkhunam  nibbanapatisamyuttaya  dhammiya  kathaya  sandasseti  samadapeti
samuttejeti  sampahamseti  .  te  ca  bhikkhu atthikatva manasikatva
sabbancetaso  samannaharitva  ohitasota  dhammam  sunanti  .  atha
kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
     duddasam anatam nama        na hi saccam sudassanam
     patividdha tanha janato   passato natthi kincananti. Dutiyam.
   [160]  3  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena
bhagava  bhikkhunam  nibbanapatisamyuttaya  dhammiya  kathaya  sandasseti
samadapeti  samuttejeti  sampahamseti  .  te  ca bhikkhu atthikatva
manasikatva   sabbancetaso   samannaharitva  ohitasota  dhammam
sunanti  .  atha  kho bhagava etamattham viditva tayam velayam imam
udanam  udanesi  atthi  bhikkhave  ajatam abhutam akatam asankhatam no
ce  tam bhikkhave abhavissa ajatam abhutam akatam asankhatam nayidha jatassa
bhutassa  katassa  sankhatassa  nissaranam  pannayetha  yasma  ca  kho
bhikkhave  atthi  ajatam  abhutam  akatam  asankhatam  tasma  jatassa
@Footnote: 1 Ma. bhagava.
Bhutassa katassa sankhatassa nissaranam pannayatiti. Tatiyam.
   [161] 4 Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane anathapindikassa arame . tena kho pana samayena bhagava
bhikkhunam  nibbanapatisamyuttaya  dhammiya  kathaya  sandasseti  samadapeti
samuttejeti  sampahamseti  .  te  ca  bhikkhu atthikatva manasikatva
sabbancetaso  samannaharitva  ohitasota  dhammam  sunanti  .  atha
kho  bhagava  etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
nissitassa  [1]- calitam anissitassa calitam natthi calite asati passaddhi
passaddhiya  sati  rati 2- na hoti ratiya 3- asati agatigati na
hoti  agatigatiya  asati  cutupapato  na  hoti  cutupapate asati
nevidha na huram na 4- ubhayamantare esevanto dukkhassati. Catuttham.
   [162] 5 Evamme sutam . ekam samayam bhagava mallesu carikam
caramano  mahata  bhikkhusanghena  saddhim  yena  pava  tadavasari .
Tatra  sudam  bhagava  pavayam  viharati  cundassa  kammaraputtassa
ambavane  . assosi kho cundo kammaraputto bhagava kira mallesu
carikancaramano mahata bhikkhusanghena saddhim pavamanuppatto 5- pavayam
viharati  mayham  ambavaneti  .  atha kho cundo kammaraputto yena
bhagava   tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam   abhivadetva
ekamantam  nisidi  . ekamantam nisinnam kho cundam kammaraputtam bhagava
@Footnote: 1 Po. ceva. Yu. ca . 2 atthakathayam nati natiya . 3 Ma. natiya . 4 Ma. na
@ubhayamantarena . 5 Po. cetiyam anuppatto. Yu. pavayam.
Dhammiya  kathaya  sandassesi  samadapesi  samuttejesi sampahamsesi .
Atha  kho  cundo  kammaraputto bhagavata dhammiya kathaya sandassito
samadapito  samuttejito  sampahamsito  bhagavantam  etadavoca adhivasetu
me  bhante  bhagava  svatanaya  bhattam  saddhim  bhikkhusanghenati .
Adhivaseti  bhagava  tunhibhavena  .  atha kho cundo kammaraputto
bhagavato  adhivasanam  viditva  utthayasana  bhagavantam  abhivadetva
padakkhinam  katva  pakkami  . atha kho cundo kammaraputto tassa
rattiya  accayena  sake  nivesane  panitam  khadaniyam  bhojaniyam
patiyadapetva pahutam ca sukaramaddavam bhagavato kalam arocesi 1- kalo
bhante nitthitam bhattanti.
   {162.1} Atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya
bhikkhusanghena  saddhim yena cundassa kammaraputtassa nivesanam tenupasankami
upasankamitva  pannatte  asane nisidi . nisajja kho bhagava cundam
kammaraputtam  amantesi  yante  cunda sukaramaddavam patiyattam tena mam
parivisi  2-  yam  panannam  khadaniyam bhojaniyam patiyattam tena bhikkhusangham
parivisati . evam bhanteti kho cundo kammaraputto bhagavato patissutva
yam ahosi sukaramaddavam patiyattam tena bhagavantam parivisi yam panannam khadaniyam
bhojaniyam  patiyattam  tena  bhikkhusangham  parivisati  .  atha kho bhagava
cundam  kammaraputtam  amantesi  yante  cunda  sukaramaddavam  avasittham
tam  sobbhe  nikhanahi  nahantam  cunda  passami  sadevake  loke
@Footnote: 1 Ma. Yu. arocapesi . 2 Po. Ma. Yu. parivisa.
Samarake  sabrahmake  sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya
yassa tam paribhuttam samma parinamam gaccheyya annatra tathagatassati .
Evam  bhanteti  kho  cundo  kammaraputto  bhagavato patissutva yam
ahosi  sukaramaddavam  avasittham  [1]- sobbhe nikhanitva yena bhagava
tenupasankami   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam
nisidi  .  ekamantam  nisinnam  kho  cundam  kammaraputtam  bhagava
dhammiya   kathaya   sandassetva  samadapetva  samuttejetva
sampahamsetva utthayasana pakkami.
   [163]  Atha  kho  bhagavato  cundassa  kammaraputtassa  bhattam
bhuttavissa  kharo  abadho  uppajji  lohitapakkhandika balha 2-
vedana vattanti maranantika 3- . tatra sudam bhagava sato sampajano
adhivaseti  avihannamano  .  atha  kho bhagava ayasmantam anandam
amantesi  ayamananda  yena  kusinara  tenupasankamissamati .
Evam bhanteti kho ayasma anando bhagavato paccassosi.
     Cundassa bhattam bhunjitva    kammarassati me sutam
     abadham samphusi dhiro       pabalham maranantikam 4-.
        Bhuttassa ca sukaramaddavena
        byadhi pabalho udapadi satthuno
        viriccamano bhagava avoca
        gacchamaham kusinaram nagaranti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tam . 2 Ma. pabalha 3 Ma. Yu. maranantika . 4 Po. kammaraputtassa
@pattam abadham kharam lohitapakkhandikam balham maranantikam.
   [164]  Atha  kho  bhagava  magga  okkamma  yenannataram
rukkhamulam   tenupasankami   upasankamitva   ayasmantam   anandam
amantesi  ingha  me  tvam  ananda  catuggunam sanghatim pannapehi
kilantosmi  nisidissamiti  .  evam bhanteti kho ayasma anando
bhagavato patissutva catuggunam sanghatim pannapeti 1- . nisidi bhagava
pannatte  asane  .  nisajja  kho  bhagava  ayasmantam  anandam
amantesi  ingha  me  tvam  ananda  paniyam  ahara pipasitosmi
ananda pivissamiti.
   {164.1} Evam vutte ayasma anando bhagavantam etadavoca
idani   bhante   pancamattani   sakatasatani  atikkantani  tam
cakkacchinnam  udakam  parittam  lulitam  avilam  sandati  ayam  bhante
kukuta  nadi  avidure  acchodaka  satodaka  sitodaka setodaka
supatittha  ramaniya  ettha  bhagava  paniyanca  pivissati  gattani
ca  sitam  karissatiti  .  dutiyampi  kho  bhagava ayasmantam anandam
amantesi  ingha  me  tvam  ananda  paniyam  ahara pipasitosmi
ananda pivissamiti.
   {164.2}  Dutiyampi  kho  ayasma  anando  bhagavantam
etadavoca  idani  bhante  pancamattani  sakatasatani  atikkantani
tam  cakkacchinnam  udakam  parittam  lulitam  avilam  sandati  ayam bhante
kukuta  nadi  avidure  acchodaka  satodaka  sitodaka setodaka
supatittha  ramaniya  ettha  bhagava  paniyanca  pivissati  gattani
ca  sitam  karissatiti  .  tatiyampi  kho  bhagava ayasmantam anandam
@Footnote: 1 Ma. Yu. pannapesi.
Amantesi  ingha  me  tvam  ananda  paniyam  ahara pipasitosmi
ananda pivissamiti . evam bhanteti kho ayasma anando bhagavato
patissutva pattam gahetva yena sa nadi tenupasankami.
   [165] Atha kho sa nadi cakkacchinna paritta lulita avila
sandamana  ayasmante  anande  upasankamante  accha vippasanna
anavila  sandati  .  atha  kho  ayasmato anandassa etadahosi
acchariyam  vata  bho  abbhutam  vata  bho  tathagatassa  mahiddhikata
mahanubhavakata  ayanhi  sa  nadi  cakkacchinna  paritta  lulita
avila  sandamana  mayi  upasankamante accha vippasanna anavila
sandatiti  .  pattena  paniyam  adaya  yena  bhagava tenupasankami
upasankamitva  bhagavantam  etadavoca  acchariyam  bhante  abbhutam bhante
tathagatassa  mahiddhikata  mahanubhavakata  ayanhi  bhante  sa  nadi
cakkacchinna  paritta  lulita  avila sandamana mayi upasankamante
accha  vippasanna  anavila  sandati  pivatu  bhagava  paniyam pivatu
sugato paniyanti. Atha kho bhagava paniyam apasi 1-.
   [166]  Atha  kho  bhagava  mahata  bhikkhusanghena saddhim yena
kukuta  nadi  tenupasankami  upasankamitva  kukutam nadim ajjhogahetva
nahatva  ca  pivitva  ca paccuttaritva yena ambavanam tenupasankami
upasankamitva  ayasmantam  cundakam  amantesi  ingha  me  tvam
cundaka   catuggunam   sanghatim   pannapehi  kilantosmi  cundaka
@Footnote: 1 Ma. apayi.
Nipajjissamiti  .  evam  bhanteti  kho  ayasma cundako bhagavato
patissutva  catuggunam  sanghatim  pannapeti  .  atha  kho  bhagava
dakkhinena  passena  sihaseyyam  kappesi  pade  padam  accadhaya
sato  sampajano  utthanasannam  manasikaritva  .  ayasma  pana
cundako tattheva bhagavato purato nisidi.
   [167] Gantvana buddho nadikam kukutam
          acchodakam satodakam vippasannam
          ogahi sattha sukilantarupo
          tathagato appatimodha loke
          nahatva [1]- pivitva ca uttari 2- sattha
          purakkhato bhikkhuganassa majjhe.
          Sattha pavatta bhagava idha dhamme
          upagami ambavanam mahesi.
          Amantayi cundakam nama bhikkhum
          catuggunam santhara me nipajjam.
          So codito bhavitattena cundo
          catuggunam patthari khippameva.
          Nipajji sattha sukilantarupo.
          Cundopi tattha pamukhe nisiditi.
   [168]  Atha kho bhagava ayasmantam anandam amantesi siya
@Footnote: 1 Ma. Yu. ca . 2 Ma. cudatari.
Kho   panananda   cundassa  kammaraputtassa  koci  vippatisaram
uppadaheyya 1- tassa te avuso cunda alabha tassa te [2]- dulladdham
yassa te tathagato pacchimam pindapatam paribhunjitva parinibbutoti.
   {168.1} Cundassa ananda kammaraputtassa [3]- vippatisaro
pativinodetabbo tassa te avuso cunda labha tassa te suladdham yassa
te  tathagato  pacchimam  pindapatam  paribhunjitva  parinibbuto sammukha
me  tam  avuso  cunda  bhagavato  sutam sammukha patiggahitam dveme
pindapata  samasamapphala  4-  samasamavipaka  ativiya  annehi
pindapatehi  mahapphalatara  ca mahanisamsatara cati katame dve yanca
pindapatam   paribhunjitva   tathagato   anuttaram   sammasambodhim
abhisambujjhati   yanca   pindapatam   paribhunjitva   anupadisesaya
nibbanadhatuya  parinibbayati  ime  dve  pindapata  samasamapphala
samasamavipaka  ativiya  annehi  pindapatehi  mahapphalatara  ca
mahanisamsatara  ca  ayusamvattanikam  ayasmata  cundena kammaraputtena
kammam  upacitam  vannasamvattanikam  ayasmata  cundena  kammaraputtena
kammam  upacitam  sukhasamvattanikam  ayasmata  cundena  kammaraputtena
upacitam  saggasamvattanikam  ayasmata  cundena  kammaraputtena  kammam
upacitam  yasasamvattanikam  ayasmata  cundena  kammaraputtena  kammam
upacitam  adhipateyyasamvattanikam  ayasmata  cundena  kammaraputtena
kammam  upacitanti  .  cundassa  ananda  kammaraputtassa  evam
@Footnote: 1 Po. uppadeyya . 2 Yu. avuso . 3 Ma. evam . 4 Po. samapphala
@samavipaka. Yu. samasamapphala samasamavipaka.
Vippatisaro  pativinodetabboti . atha kho bhagava etamattham viditva
tayam velayam imam udanam udanesi
  dadato punnam pavaddhati sannamato 1- veram na ciyati 2-
  kusalo ca jahati papakam ragadosamohakkhaya parinibbutoti 3-. Pancamam.
   [169] 6 Evamme sutam. Ekam samayam bhagava magadhesu carikancaramano
mahata  bhikkhusanghena  saddhim  yena  pataligamo tadavasari . assosum
kho  pataligamiya  upasaka  bhagava  kira magadhesu carikancaramano
mahata  bhikkhusanghena  saddhim  pataligamam  anuppattoti  .  atha kho
pataligamiya  upasaka  yena  bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva
bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidimsu . ekamantam nisinna kho
pataligamiya  upasaka  bhagavantam  etadavocum adhivasetu no bhante
bhagava avasathagaranti. Adhivaseti bhagava tunhibhavena.
   {169.1} Atha kho pataligamiya upasaka bhagavato adhivasanam
viditva   utthayasana   bhagavantam   abhivadetva   padakkhinam
katva   yena   avasathagaram   tenupasankamimsu   upasankamitva
sabbasantharim   avasathagaram  santharitva  asanani  pannapetva
udakamanikam   patitthapetva   telappadipam   aropetva   yena
bhagava   tenupasankamimsu   upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  atthamsu  .  ekamantam  thita kho pataligamiya upasaka
bhagavantam  etadavocum  sabbasantharim  santhatam  bhante  avasathagaram
@Footnote: 1 Yu. Ma. samyamato . 2 Po. na vijjati . 3 Ma. sanibbuto.
Asanani  pannattani  udakamanikam  1-  patitthapitam  telappadipo
aropito  yassadani bhante bhagava kalam mannatiti 2- . atha kho
bhagava   pubbanhasamayam   nivasetva   pattacivaramadaya   saddhim
bhikkhusanghena  yena  avasathagaram  tenupasankami  upasankamitva pade
pakkhaletva  avasathagaram  pavisitva  majjhimam  thambham  nissaya
puratthabhimukho  nisidi  .  bhikkhusanghopi  kho  pade  pakkhaletva
avasathagaram  pavisitva  pacchimam  bhattim  nissaya puratthabhimukho nisidi
bhagavantam  yeva  purakkhitva  . pataligamiyapi kho upasaka pade
pakkhaletva  avasathagaram  pavisitva  puratthimam  bhittim  nissaya
pacchimabhimukha nisidimsu bhagavantam yeva purakkhitva.
   [170]  Atha  kho  bhagava pataligamiye upasake amantesi
pancime  gahapatayo  adinava  dussilassa  silavippattiya  katame
panca  1  idha  gahapatayo  dussilo  silavippanno  pamadadhikaranam
mahatim  bhogajanim  nigacchati  ayam  pathamo  adinavo  dussilassa
silavippattiya  .  2 puna ca param gahapatayo dussilassa silavippannassa
papako  kittisaddo  abbhuggato  ayam  dutiyo  adinavo  dussilassa
silavippattiya  .  3  puna  ca param gahapatayo dussilo silavippanno
yannadeva  3-  parisam  upasankamati yadi khattiyaparisam yadi brahmanaparisam
yadi   gahapatiparisam   yadi   samanaparisam   avisarado  upasankamati
mankubhuto  ayam  tatiyo  adinavo  dussilassa  silavippattiya .
@Footnote: 1 Ma. Yu. udakamaniko patitthapito . 2 Ma. mannasiti . 3 Po. yadideva.
@Ma. Yu. yadeva.
4  Puna  ca  param  gahapatayo  dussilo silavippanno sammulho kalam
karoti  ayam  catuttho  adinavo  dussilassa  silavippattiya .
5  Puna  ca  param  gahapatayo  dussilo silavippanno kayassa bheda
parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapajjati ayam pancamo
adinavo  dussilassa  silavippattiya  .  ime  kho gahapatayo panca
adinava dussilassa silavippattiya.
   {170.1}  Pancime  gahapatayo anisamsa silavato silasampadaya
katame  panca  1 idha gahapatayo silava silasampanno appamadadhikaranam
mahantam bhogakkhandham adhigacchati ayam pathamo anisamso silavato silasampadaya.
2 Puna ca param gahapatayo silavato silasampannassa kalyano kittisaddo
abbhuggacchati  ayam  dutiyo  anisamso  silavato  silasampadaya .
3  Puna  ca  param gahapatayo silasampanno yannadeva parisam upasankamati
yadi  khattiyaparisam  yadi  brahmanaparisam  yadi gahapatiparisam yadi samanaparisam
visarado  upasankamati  amankubhuto  ayam  tatiyo  anisamso  silavato
silasampadaya  .  4  puna  ca  param  gahapatayo silava silasampanno
asammulho  kalam  karoti  ayam  catuttho  anisamso  silavato
silasampadaya  .  5  puna  ca  param  gahapatayo silava silasampanno
kayassa  bheda  parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapajjati  ayam
pancamo  anisamso  silavato  silasampadaya  .  ime kho gahapatayo
pancime anisamsa silavato silasampadayati.
   [171] Atha kho bhagava pataligamiye upasake bahudeva rattiyo 1-
dhammiya   kathaya   sandassetva  samadapetva  samuttejetva
sampahamsetva   uyyojesi  abhikkanta  kho  gahapatayo  ratti
yassadani  kalam  mannathati  .  atha  kho  pataligamiya upasaka
bhagavato  bhasitam  abhinanditva  anumoditva  utthayasana  bhagavantam
abhivadetva  padakkhinam  katva  pakkamimsu  .  atha  kho  bhagava
acirapakkantesu pataligamiyesu upasakesu sunnagaram pavisi.
   [172]  Tena kho pana samayena sunidhavassakara magadhamahamatta
pataligame  nagaram  mapenti  vajjinam patibahaya . tena kho pana
samayena  sambahula  devatayo  sahasseva  2-  pataligame vatthuni
parigganhanti  yasmim  padese  mahesakkha devata vatthuni parigganhanti
mahesakkhanam   tattha  rannam  rajamahamattanam  cittani  namanti
nivesanani mapetum.
   {172.1} Yasmim padese majjhima devata vatthuni parigganhanti
majjhimanam   tattha   rannam   rajamahamattanam  cittani  namanti
nivesanani mapetum . yasmim padese nica devata vatthuni parigganhanti
nicanam  tattha  rannam  rajamahamattanam  cittani  namanti  nivesanani
mapetum  .  addasa  kho  bhagava  dibbena  cakkhuna  visuddhena
atikkantamanusakena   ta   devatayo   sahasseva  pataligame
vatthuni  parigganhantiyo  yasmim  padese  mahesakkha  devata vatthuni
parigganhanti  mahesakkhanam  tattha  rannam  rajamahamattanam  cittani
@Footnote: 1 Ma. Yu. ratatim . 2 Ma. Yu. sahassasseva.
Namanti  nivesanani  mapetum  .  yasmim  padese  majjhima devata
vatthuni  parigganhanti  majjhimanam  tattha  rannam  rajamahamattanam
cittani  namanti nivesanani mapetum . yasmim padese nica devata
vatthuni   parigganhanti   nicanam  tattha  rannam  rajamahamattanam
cittani  namanti  nivesanani  mapetum  .  atha kho bhagava tassa
rattiya  paccusasamaye  paccutthaya  ayasmantam  anandam  amantesi
ko  nukho  ananda  pataligame nagaram mapetiti . sunidhavassakara
bhante  magadhamahamatta  pataligame  nagaram  mapenti  vajjinam
patibahayati  .  seyyathapi  ananda  devehi  tavatimsehi  saddhim
mantetva  evameva  kho  ananda  sunidhavassakara  magadhamahamatta
pataligame nagaram mapenti vajjinam patibahaya.
   {172.2}  Idhaham ananda addasam dibbena cakkhuna visuddhena
atikkantamanusakena  sambahula devatayo sahasseva pataligame vatthuni
parigganhantiyo  yasmim padese mahesakkha devata vatthuni parigganhanti
mahesakkhanam  tattha  rannam rajamahamattanam cittani namanti nivesanani
mapetum . yasmim padese majjhima devata vatthuni parigganhanti majjhimanam
tattha  rannam  rajamahamattanam cittani namanti nivesanani mapetum .
Yasmim  padese  nica  devata  vatthuni  parigganhanti  nicanam tattha
rannam  rajamahamattanam  cittani  namanti  nivesanani  mapetum .
Yavata  ananda  ariyam  ayatanam  yavata  vanippatho  idam
Agganagaram bhavissati putabhedanam 1- . pataliputtassa kho ananda tayo
antaraya bhavissanti aggito va udakato va mithubhedato vati.
   [173]  Atha  kho sunidhavassakara magadhamahamatta yena bhagava
tenupasankamimsu  upasankamitva  bhagavata  saddhim  sammodimsu  sammodaniyam
katham  saraniyam  vitisaretva  ekamantam  atthamsu . ekamantam thita
kho  sunidhavassakara  magadhamahamatta  bhagavantam  etadavocum adhivasetu
no  bhavam  gotamo  ajjattanaya  bhattam  saddhim  bhikkhusanghenati .
Adhivasesi bhagava tunhibhavena.
   {173.1} Atha kho sunidhavassakara magadhamahamatta bhagavato adhivasanam
viditva yena sako avasatho tenupasankamimsu upasankamitva sake avasathe
panitam khadaniyam bhojaniyam patiyadapetva bhagavato kalam arocesum kalo
bho gotama nitthitam bhattanti . atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya   saddhim   bhikkhusanghena   yena  sunidhavassakaranam
magadhamahamattanam  avasatho  tenupasankami  upasankamitva  pannatte
asane  nisidi . atha kho sunidhavassakara magadhamahamatta buddhappamukham
bhikkhusangham  panitena  khadaniyena  bhojaniyena  sahattha  santappetva
samparivaresum.
   {173.2} Atha kho sunidhavassakara magadhamahamatta bhagavantam bhuttavim
onitapattapanim annataram nicam asanam gahetva ekamantam nisidimsu. Ekamantam
nisinne kho sunidhavassakare magadhamahamatte bhagava imahi gathahi anumodi
@Footnote: 1 Ma. pataliputtam putabhedanam.
     Yasmim padese kappeti   vasam panditajatiyo
     silavantettha bhojetva  sannate brahmacarino.
     Ya tattha devata asum   tasam dakkhinamadise
     ta pujita pujayanti    manita manayanti nam
     tato nam anukampanti    mata puttamva orasam.
     Devatanukampito poso  sada bhadrani passatiti.
   [174]  Atha  kho  bhagava  sunidhavassakaranam  magadhamahamattanam
imahi  gathahi  anumoditva  utthayasana  pakkami . tena kho
pana  samayena  sunidhavassakara  magadhamahamatta  bhagavantam  pitthito
pitthito  anubandha  1-  honti  yenajja samano gotamo dvarena
nikkhamissati  tam  gotamadvaram  nama bhavissati . yena titthena gangam
nadim tarissati tam gotamatittham nama bhavissatiti.
   {174.1} Atha kho bhagava yena dvarena nikkhami tam gotamadvaram
nama  ahosi . atha kho bhagava yena ganga nadi tenupasankami .
Tena kho pana samayena ganga nadi pura hoti samatittika kakapeyya.
Appekacce  manussa navam pariyesanti appekacce ulumpam pariyesanti
appekacce  kullam  bandhanti  apara param gantukama . atha kho
bhagava  seyyathapi  nama  balava  puriso  samminjitam  va  baham
pasareyya  pasaritam  va  baham  samminjeyya  evamevam  gangaya
nadiya  orimatira  antarahito  parimatire  paccutthasi  saddhim
@Footnote: 1 Yu. anubaddha.
Bhikkhusanghena  . addasa kho bhagava te manusse appekacce navam
pariyesante  appekacce  ulumpam  pariyesante  appekacce  kullam
bandhante  apara  param  gantukame . atha kho bhagava etamattham
viditva tayam velayam imam udanam udanesi
        ye taranti annavam saram
        setum katvana visajja pallalani
        kullanhi jano bandhati 1-
        tinna medhavino janati. Chattham.
   [175] 7 Evamme sutam . Ekam samayam bhagava kosalesu addhana-
maggapatipanno  hoti  ayasmata  nagasamalena  pacchasamanena .
Addasa  kho  ayasma  nagasamalo  antaramagge  dvidhapatham
disvana  bhagavantam  etadavoca  ayam  bhante  bhagava  pantho imina
gacchamati  .  evam  vutte  bhagava  ayasmantam  nagasamalam
etadavoca ayam nagasamala pantho imina gacchamati.
   {175.1} Dutiyampi kho ayasma nagasamalo bhagavantam etadavoca
ayam bhante bhagava pantho imina gacchamati . dutiyampi kho bhagava
ayasmantam  nagasamalam  etadavoca  ayam  nagasamala  pantho imina
gacchamati . tatiyampi kho ayasma nagasamalo bhagavantam etadavoca
ayam bhante bhagava pantho imina gacchamati . tatiyampi kho bhagava
ayasmantam  nagasamalam  etadavoca  ayam  nagasamala  pantho imina
@Footnote: 1 Ma. pabandhati.
Gacchamati  .  atha  kho  ayasma nagasamalo bhagavato pattacivaram
tattheva  chamayam  nikkhipitva  pakkami  idam  bhante  bhagava
pattacivaranti  .  atha  kho  ayasmato nagasamalassa tena panthena
gacchantassa antaramagge cora nikkhamitva hatthehi va padehi va
akotesum  pattanca  bhindimsu  sanghatinca  vipphalesum  .  atha kho
ayasma  nagasamalo  bhinnena  pattena  vipphalitaya  sanghatiya
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno kho ayasma nagasamalo
etadavoca  idha mayham bhante tena panthena gacchantassa antaramagge
cora  nikkhamitva  hatthehi  ca  padehi  ca  akotesum pattanca
bhindimsu samghatinca vipphalesunti . atha kho bhagava etamattham viditva
tayam velayam imam udanam udanesi
    saddhim caramekato vasam     misso annajanena vedagu
    viditva pajahati papakam  konco khirapakova ninnaganti. Sattamam.
   [176]  8  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati  pubbarame migaramatu pasade . tena kho pana samayena
visakhaya  migaramatuya  natta  kalakata  hoti piya manapa .
Atha  kho  visakha  migaramata  allavattha  allakesa divadivassa
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidi . ekamantam nisinnam kho visakham migaramataram bhagava
Etadavoca handa kuto nu tvam visakhe agacchasi allavattha allakesa
idhupasankanta  divadivassati  .  natta  me bhante piya manapa
kalakata   tenaham   allavattha   allakesa   idhupasankanta
divadivassati  .  iccheyyasi  tvam  visakhe  yavatika savatthiya
manussa  tavatike putte ca nattaro cati . iccheyyaham bhante
bhagava yavatika savatthiya manussa tavatike putte ca nattaro cati.
   {176.1} Kiva bahuka pana visakhe savatthiya manussa devasikam
kalam  karontiti  . dasapi bhante savatthiya manussa devasikam kalam
karonti  navapi  bhante  savatthiya  manussa devasikam kalam karonti
atthapi  bhante  savatthiya  manussa  devasikam kalam karonti sattapi
bhante  savatthiya  manussa  devasikam  kalam  karonti  chapi bhante
savatthiya  manussa  devasikam  kalam  karonti  pancapi  bhante
savatthiya  manussa  devasikam  kalam  karonti  cattaropi  bhante
savatthiya  manussa devasikam kalam karonti tayopi bhante savatthiya
manussa  devasikam  kalam  karonti dvepi bhante savatthiya manussa
devasikam  kalam  karonti  ekopi  bhante  savatthiya  manusso
devasikam  kalam  karoti  avivitta  bhante  savatthiya  manussehi
kalam karontehiti.
   {176.2} Tam kim mannasi visakhe api nu tvam kadaci karahaci
allavattha  va  bhaveyyasi  allakesa vati . no hetam bhante
alam me bhante tava bahukehi puttehi ca nattarehi cati.
   {176.3} Yesam kho visakhe satam piyani satam tesam dukkhani yesam
navuti  piyani  navuti  tesam dukkhani yesam asiti piyani asiti tesam
dukkhani  yesam  sattati  piyani  sattati  tesam dukkhani yesam satthi
piyani  satthi  tesam  dukkhani  yesam  pannasam  piyani  pannasam
tesam  dukkhani  yesam  cattalisam  piyani  cattalisam  tesam dukkhani
yesam  timsam  piyani timsam tesam dukkhani yesam visam piyani visam tesam
dukkhani  yesam  dasa  piyani  dasa tesam dukkhani yesam nava piyani
nava  tesam  dukkhani  yesam  attha  piyani  attha  tesam  dukkhani
yesam  satta  piyani satta tesam dukkhani yesam cha piyani cha tesam
dukkhani  yesam  panca  piyani  panca  tesam dukkhani yesam cattari
piyani  cattari  tesam  dukkhani  yesam  tini  piyani  tini  tesam
dukkhani  yesam  dve  piyani dve tesam dukkhani yesam ekam piyam
ekam  tesam  dukkham yesam natthi piyam natthi tesam dukkham asoka te
viraja anupayasati vadamiti.
   {176.4}  Atha kho bhagava etamattham viditva tayam velayam
imam udanam udanesi
        yekeci soka paridevita va
        dukkha ca [1]- lokasmim anekarupa
        piyam paticca bhavanti ete
        piye asante na bhavanti ete
        tasma hi te sukhino vitasoka
@Footnote: 1 Po. te.
        Yesam piyam natthi kuhinci loke
        tasma asokam virajam patthayano
        piyam na kayiratha kuhinci loketi. Atthamam.
   [177] 9 Evamme sutam . ekam samayam bhagava rajagahe viharati
veluvane  kalandakanivape  .  atha kho ayasma dabbo mallaputto
yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam  abhivadetva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  ayasma  dabbo
mallaputto  bhagavantam  etadavoca parinibbanakalo medani sugatati .
Yassadani  tvam  dabba  kalam mannasiti . atha kho ayasma dabbo
mallaputto  utthayasana  bhagavantam  abhivadetva  padakkhinam  katva
vehasam  abbhuggantva  akase  antalikkhe  pallankena  nisidi
tejodhatum samapajjitva vutthahitva parinibbayi.
   {177.1}  Atha kho ayasmato dabbassa mallaputtassa vehasam
abbhuggantva  akase  antalikkhe  pallankena nisiditva tejodhatum
samapajjitva vutthahitva parinibbutassa sarirassa jhayamanassa dayhamanassa
neva charika pannayati na masi 1- . seyyathapi nama sappissa va
telassa va jhayamanassa dayhamanassa neva charika pannayati na masi
evameva  ayasmato  dabbassa  mallaputtassa  vehasam  abbhuggantva
akase  antalikkhe  pallankena  nisiditva tejodhatum samapajjitva
vutthahitva  parinibbutassa  sarirassa  jhayamanassa  dayhamanassa  neva
@Footnote: 1 Po. na passi.
Charika  pannayittha  na  masiti  .  atha  kho  bhagava  etamattham
viditva tayam velayam imam udanam udanesi
     abhedi kayo nirodhi sanna  vedanapitidahamsu 1- sabba
     vupasamimsu sankhara        vinnanamatthamagamati. Navamam.
   [178]  10  Evamme sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam
viharati jetavane anathapindikassa arame . tatra kho bhagava bhikkhu
amantesi  bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhu bhagavato paccassosum .
Bhagava   etadavoca  dabbassa  bhikkhave  mallaputtassa  vehasam
abbhuggantva  akase  antalikkhe  pallankena nisiditva tejodhatum
samapajjitva   vutthahitva   parinibbutassa  sarirassa  jhayamanassa
dayhamanassa  neva  charika  pannayittha  na  masi seyyathapi nama
sappissa  va  jhayamanassa  dayhamanassa  neva  charika  pannayati
na  masi  evameva  bhikkhave  dabbassa  mallaputtassa  vehasam
abbhuggantva  akase  antalikkhe  pallankena nisiditva tejodhatum
samapajjitva  parinibbutassa  sarirassa  jhayamanassa  dayhamanassa neva
charika  pannayittha na masiti . atha kho bhagava etamattham viditva
tayam velayam imam udanam udanesi
     ayoghanahatasseva       jalato jatavedassa 2-
     anupubbupasantassa      yatha na nayate gati
@Footnote: 1 vannanayam vedanasitibhavimsu . 2 Ma. jatavedaso.
     Evam sammavimuttanam     kamabandhoghatarinam
     pannapetum gati natthi    pattanam acalam sukhanti. Dasamam.
            Pataligamiyavaggo atthamo.
                Tassuddanam
     nibbana caturo vutta   cundo pataligamiya
     dvidhapatho visakha ca     dabbena ca saha te dasati.
        Vaggamidam pathamam varabodhi
        vaggamidam dutiyo muccalindo
        nandakavaggavaro tatiyo
        meghiyavaggavaro catuttho
        pancamavaggavaranti sono
        chatthamavaggavaranti jaccandho
        sattamavaggavaranti ca culo
        pataligamiyavaratthamavaggo.
        Asitianunakasuttavaram 1-
        vaggamidatthamam suvibhattam
        dassitam cakkhumata vimalena
        saddha 2- hi tam udanantidamahuti.
              Udanam samattam.
@Footnote: 1 Ma. asitimanunakasuttavaram . 2 Ma. addha.
         Suttantapitake khuddakanikayassa
               itivuttakam
                -------
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
          Ekanipatassa pathamavaggo
   [179] /khu.iti./ 1 Vuttam hetam bhagava vuttamarahatati me sutam
ekadhammam  bhikkhave  pajahatha  aham vo patibhogo anagamitaya katamam
ekadhammam  lobham  bhikkhave  ekadhammam  pajahatha  aham  vo patibhogo
anagamitayati  .  etamattham  bhagava  avoca  .  tatthetam  iti
vuccati
     yena lobhena luddhase     satta gacchanti duggatim
     tam lobham sammadannaya    pajahanti vipassino
     pahaya na punayanti      imam lokam kudacananti.
    Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Pathamam.
   [180]  2  Vuttam  hetam  bhagavata  vuttamarahatati  me sutam
ekadhammam  bhikkhave  pajahatha  aham  vo  patibhogo  anagamitaya
katamam  ekadhammam  dosam  bhikkhave  ekadhammam  pajahatha  aham  vo
Patibhogo  anagamitayati  .  etamattham  bhagava  avoca .
Tatthetam iti vuccati
     yena dosena dutthase     satta gacchanti duggatim
     tam dosam sammadannaya     pajahanti vipassino
     pahaya na punayanti      imam lokam kudacananti.
    Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Dutiyam.
   [181]  3  Vuttam  hetam  bhagavata  vuttamarahatati  me sutam
ekadhammam  bhikkhave  pajahatha  aham vo patibhogo anagamitaya katamam
ekadhammam  moham  bhikkhave  ekadhammam  pajahatha  aham  vo patibhogo
anagamitayati  .  etamattham  bhagava  avoca  .  tatthetam  iti
vuccati
     yena mohena mulhase     satta gacchanti duggatim
     tam moham sammadannaya     pajahanti vipassino
     pahaya na punayanti       imam lokam kudacananti.
    Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Tatiyam.
   [182]  4  Vuttam  hetam  bhagavata  vuttamarahatati  me sutam
ekadhammam  bhikkhave  pajahatha  aham vo patibhogo anagamitaya katamam
ekadhammam  kodham  bhikkhave  ekadhammam  pajahatha  aham  vo patibhogo
anagamitayati  .  etamattham  bhagava  avoca  .  tatthetam  iti
vuccati
     Yena kodhena kuddhase      satta gacchanti duggatim
     tam kodham sammadannaya     pajahanti vipassino
     pahaya na punayanti       imam lokam kudacananti.
    Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Catuttham.
   [183]  5  Vuttam  hetam  bhagavata  vuttamarahatati  me sutam
ekadhammam  bhikkhave  pajahatha  aham  vo  patibhogo  anagamitaya
katamam  ekadhammam  makkham  bhikkhave  ekadhammam  pajahatha  aham  vo
patibhogo  anagamitatati  . etamattham bhagava avoca . tatthetam
iti vuccati
     yena makkhena makkhitase 1- satta gacchanti duggatim
     tam makkham sammadannaya    pajahanti vipassino
     pahaya na punayanti      imam lokam kudacananti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Pancamam.
   [184]  6  Vuttam  hetam  bhagavata  vuttamarahatati  me sutam
ekadhammam  bhikkhave  pajahatha  aham vo patibhogo anagamitaya katamam
ekadhammam  manam  bhikkhave  ekadhammam  pajahatha  aham  vo patibhogo
anagamitayati. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     yena manena mattase     satta gacchanti duggatim
     tam manam sammadannaya    pajahanti vipassino
     pahaya na punayanti      imam lokam kudacananti.
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. makkhase.
Ayampi attho vutto bhagavata iti me sutanti. Chattham.
   [185]  7 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam sabbam
bhikkhave anabhijanam aparijanam tattha cittam avirajayam 1- appajaham abhabbo
dukkhakkhayaya  sabbanca  kho  bhikkhave  abhijanam  parijanam tattha cittam
virajayam  pajaham bhabbo dukkhakkhayayati . etamattham bhagava avoca .
Tatthetam iti vuccati
     yo sabbam sabbato natva   sabbatthesu na rajjati
     save sabbam 2- parinna so  sabbam dukkham 3- upaccagati.
     Ayampi attho vutto bhagavata iti me sutanti. Sattamam.
   [186]  8 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam manam
bhikkhave  anabhijanam  aparijanam  tattha  cittam  avirajayam  appajaham
abhabbo  [4]-  dukkhakkhayaya mananca kho bhikkhave abhijanam parijanam
tattha  cittam  virajayam  pajaham  bhabbo  dukkhakkhayayati  . etamattham
bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     manupeta ayam paja      managantha bhave rata
     manam aparijananta      agantaro punabbhavam
     ye ca manam pahantvana    vimutta manasankhaye
     te managanthabhibhuno      sabbam 5- gantham upaccagunti.
Ayampi attho vutto bhagavata iti me sutanti. Atthamam.
   [187]  9 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam lobham
@Footnote: 1 Po. avirajiyam . 2 Ma. sabbaparinna so . 3 Ma. dukkhamupaccata.
@4 Po. etthantare so . 5 Ma. sabbadukkhamupaccagunti. Yu. sabbadukkham--.
Bhikkhave  anabhijanam  aparijanam tattha cittam avirajayam appajaham abhabbo
dukkhakkhayaya  lobhanca  kho  bhikkhave  abhijanam  parijanam tattha cittam
virajayam  pajaham bhabbo dukkhakkhayayati . etamattham bhagava avoca .
Tatthetam iti vuccati
     yena lobhena luddhase     satta gacchanti duggatim
     tam lobham sammadannaya     pajahanti vipassino
     pahaya na punayanti      imam lokam kudacananti.
    Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Navamam.
   [188]  10  Vuttam  hetam  bhagavata  vuttamarahatati me sutam
dosam  bhikkhave  anabhijanam  aparijanam  tattha cittam avirajayam appajaham
abhabbo  dukkhakkhayaya  dosanca  kho  bhikkhave  abhijanam  parijanam
tattha  cittam  virajayam  pajaham  bhabbo  dukkhakkhayayati  . etamattham
bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     yena dosena dutthase     satta gacchanti duggatim
     tam dosam sammadannaya     pajahanti vipassino
     pahaya na punayanti       imam lokam kudacananti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Dasamam.
          Patibhogavaggo pathamo.
                Tassuddanam
         ragadosa 1- atha moho
@Footnote: 1 Po. rago doso.
          Kodhamakkha manam sabbam
         manato ragadosa puna dve
        pakasita vaggamahu 1- pathamanti.
            ---------
        Itivuttake ekanipatassa dutiyavaggo
   [189] 1 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam moham bhikkhave
anabhijanam  aparijanam  tattha  cittam  avirajayam  appajaham  abhabbo
dukkhakkhayaya  mohanca  kho  bhikkhave  abhijanam  parijanam  tattha
cittam  virajayam  pajaham  bhabbo  dukkhakkhayayati  . etamattham bhagava
avoca. Tatthetam iti vuccati
     yena mohena mulhase     satta gacchanti duggatim
     tam moham sammadannaya    pajahanti vipassino
     pahaya na punayanti      imam lokam kudacananti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Pathamam.
   [190]  2 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam kodham
bhikkhave  anabhijanam  aparijanam  tattha  cittam  avirajayam  appajaham
abhabbo  dukkhakkhayaya  kodhanca  kho bhikkhave abhijanam parijanam tattha
cittam  virajayam  pajaham  bhabbo  dukkhakkhayayati  . etamattham bhagava
avoca. Tatthetam iti vuccati
@Footnote: 1 Ma. Yu. vaggamahu.
     Yena kodhena kuddhase     satta gacchanti duggatim
     tam kodham sammadannaya     pajahanti vipassino
     pahaya na punayanti      imam lokam kudacananti.
    Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Dutiyam.
   [191]  3 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam makkham
bhikkhave  anabhijanam  aparijanam  tattha  cittam  avirajayam  appajaham
abhabbo  dukkhakkhayaya  makkhanca  kho bhikkhave abhijanam parijanam tattha
cittam  virajayam  pajaham  bhabbo  dukkhakkhayayati  . etamattham bhagava
avoca. Tatthetam iti vuccati
     yena makkhena makkhitase    satta gacchanti duggatim
     tam makkham sammadannaya    pajahanti vipassino
     pahaya na punayanti      imam lokam kudacananti.
    Ayampi attho vutto bhagavata iti me sutanti. Tatiyam.
   [192]  4 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam naham
bhikkhave   annam  ekanivaranampi  samanupassami  yena  nivaranena
nivuta  paja  digharattam  sandhavanti  samsaranti  yathayidam  bhikkhave
avijjanivaranam  avijjanivaranena  hi  bhikkhave  nivuta  paja digharattam
sandhavanti  samsarantiti  .  etamattham  bhagava  avoca  .  tatthetam
iti vuccati
     natthanno ekadhammopi    yenevam nivuta paja
     Samsaranti ahorattam        yatha mohena avuta
     ye ca moham pahantvana     tamokkhandham padalayum
     na te puna samsaranti        hetu tesam na vijjatiti.
    Ayampi attho vutto bhagavata iti me sutanti. Catuttham.
   [193]  5 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam naham
bhikkhave  annam  ekasamyojanampi  samanupassami yenevam 1- samyojanena
samyutta  satta  digharattam  sandhavanti  samsaranti  yathayidam  bhikkhave
tanhasamyojanam  tanhasamyojanena  hi  bhikkhave  samyutta  satta
digharattam  sandhavanti  samsarantiti  .  etamattham  bhagava  avoca .
Tatthetam iti vuccati
     tanhadutiyo puriso      dighamaddhana samsaram
     itthambhavannathabhavam 2- samsaram nativattati
     etamadinavam 3- natva    tanham dukkhassa sambhavam
     vitatanho anadano     sato bhikkhu paribbajeti.
    Ayampi attho vutto bhagavata iti me sutanti. Pancamam.
   [194] 6 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam sekhassa
bhikkhave  bhikkhuno  appattamanasassa  anuttaram yogakkhemam patthayamanassa
viharato  ajjhattikam  anganti  karitva  na  annam  ekangampi
samanupassami  evam  bahukaram  yathayidam  bhikkhave  yoniso  manasikaro
yoniso  bhikkhave  bhikkhu  manasikaronto  akusalam  pajahati  kusalam
@Footnote: 1 Po. Yu. yeneva. Ma. yena . 2 Po. Ma. Yu. itthabhavannathabhavam.
@3 Yu. evamadinavam.
Bhavetiti. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     yoniso manasikaro       dhammo sekhassa bhikkhuno
     natthanno evam bahukaro   uttamatthassa pattiya
     yoniso padaham bhikkhu       khayam dukkhassa papuneti.
    Ayampi attho vutto bhagavata iti me sutanti. Chattham.
   [195]  7  Vuttam  hetam  bhagavata  vuttamarahatati  me sutam
sekhassa  bhikkhave  bhikkhuno  appattamanasassa  anuttaram  yogakkhemam
patthayamanassa  viharato  bahiram anganti karitva na annam ekangampi
samanupassami  evam  bahukaram  yathayidam  bhikkhave  kalyanamittata
kalyanamitto  bhikkhave  bhikkhu  akusalam  pajahati  kusalam  bhavetiti .
Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     kalyanamitto yo bhikkhu   sappatisso sagaravo
     karam mittanavacanam 1-      sampajano patissato
     papune anupubbena      sabbasamyojanakkhayanti.
    Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Sattamam.
   [196] 8 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam ekadhammo
bhikkhave  loke  uppajjamano  uppajjati bahujanahitaya bahujanasukhaya
bahuno   janassa   anatthaya  ahitaya  dukkhaya  devamanussanam
katamo  ekadhammo  sanghabhedo  sanghe  kho  pana  bhikkhave bhinne
annamannam  bhandanani  ceva  honti  annamannam  paribhasa  ca
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. mittanam vacanam.
Honti   annamannam   parikkhepa   ca   honti   annamannam
pariccajana  ca  honti  tattha  appasanna  ceva  nappasidanti
pasannananca  ekaccanam  annathattam  hotiti  .  etamattham  bhagava
avoca. Tatthetam iti vuccati
     apayiko nerayiko       kappattho sanghabhedako
     vaggaramo adhammattho    yogakkhemato 1- dhamsati
     sangham 2- samaggam bhetvana   kappam nirayamhi paccatiti.
     Ayampi attho vutto bhagavata iti me sutanti. Atthamam.
   [197]  9  Vuttam  hetam  bhagavata  vuttamarahatati  me sutam
ekadhammo  bhikkhave  loke  uppajjamano  uppajjati  bahujanahitaya
bahujanasukhaya  bahuno  janassa  atthaya  hitaya  sukhaya devamanussanam
katamo ekadhammo sanghassa samaggi sanghe kho pana bhikkhave samagge
na  ceva  annamannam  bhandanani  honti  na  ca  annamannam
paribhasa  honti  na  ca  annamannam  parikkhepa  honti  na  ca
annamannam  pariccajana  honti  tattha  appasanna  ceva  pasidanti
pasannananca  bhiyyobhavo  hotiti  .  etamattham  bhagava avoca .
Tatthetam iti vuccati
     sukha sanghassa samaggi     samagganancanuggaho
     samaggarato dhammattho      yogakkhema na dhamsati
     sangham samaggam katvana      kappam saggamhi modatiti.
   Ayampi attho vutto bhagavata   iti me sutanti. Navamam.
@Footnote: 1 Ma. yogakkhema padhamsati . 2 Po. sanghasamaggam.
   [198]  10  Vuttam  hetam  bhagavata  vuttamarahatati me sutam
idhaham  bhikkhave  ekaccam  puggalam  padutthacittam evam cetasa ceto
paricca  pajanami  imamhi  cayam  samaye  puggalo  kalam  kareyya
yathabhatam  nikkhitto  evam  niraye  tam  kissa  hetu  cittanhissa
bhikkhave  paduttham  cetopadosahetu  kho  pana bhikkhave evamidhekacce
satta  kayassa  bheda  parammarana  apayam  duggatim vinipatam nirayam
uppajjantiti. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     padutthacittam natvana     ekaccam idha puggalam
     etamattham byakasi      buddho bhikkhuna santike
     imamhi cayam samaye       kalam kayiratha puggalo
     nirayam upapajjeyya        cittanhissa padusitam
     yatha haritva nikkhipeyya   evameva tathavidho
     cetopadosahetu hi        satta gacchanti duggatinti.
  Ayampi attho vutto bhagavata   iti me sutanti. Dasamam.
               Dutiyavaggo dutiyo.
                 Tassuddanam
     mohakodha 1- atha makkho   mohakama sekkha duve
     bhedamoda puggalo ca     vaggamahu dutiyanti vuccati.
                  ----------
@Footnote: 1 Ma. moho kodho.
        Itivuttake ekanipatassa tatiyavaggo
   [199] 1 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam idhaham
bhikkhave  ekaccam  puggalam  pasannacittam  evam cetasa ceto paricca
pajanami  imamhi  cayam  samaye  puggalo  kalam  kareyya yathabhatam
nikkhitto  evam  sagge  tam kissa hetu cittanhissa bhikkhave pasannam
cetopasadahetu  kho  pana  bhikkhave  evamidhekacce satta kayassa
bheda  parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapajjantiti  . etamattham
bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     pasannacittam natvana     ekaccam idha puggalam
     etamattham byakasi      buddho bhikkhuna santike
     imamhi cayam samaye       kalam kayiratha puggalo
     sugatim upapajjeyya       cittanhissa pasaditam
     yatha haritva nikkhipeyya   evameva tathavidho
     cetopasadahetu hi       satta gacchanti sugatinti.
    Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Pathamam.
   [200]  2  Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam ma
bhikkhave  punnanam  bhayittha  sukhassetam  bhikkhave  adhivacanam  itthassa
kantassa  piyassa  manapassa  yadidam  punnani  .  abhijanami  kho
panaham  bhikkhave  digharattam  katanam  punnanam  digharattam  ittham  kantam
piyam manapam vipakam paccanubhutam . satta vassani mettacittam bhavetva
Satta  samvattavivattakappe  nayimam  lokam  punaragamasim  samvattamane
sudam  bhikkhave  kappe  abhassarupago  homi  vivattamane  kappe
sunnam  brahmavimanam  upapajjami  .  tatra  sudam  bhikkhave  brahma
homi   mahabrahma  abhibhu  anabhibhuto  annadatthudaso  vasavatti
chattimsakkhattum  kho  panaham  bhikkhave  sakko  ahosim  devanamindo
anekasatakkhattum  raja  ahosim  cakkavatti  dhammiko  dhammaraja
caturanto   vijitavi   janapadatthavariyappatto  sattaratanasamannagato
ko pana vado padesarajjassa.
   {200.1} Tassa mayham bhikkhave etadahosi kissa nu kho me idam
kammassa  phalam  kissa kammassa vipako yenaham etarahi evammahiddhiko
evammahanubhavoti  .  tassa  mayham  bhikkhave  etadahosi tinnam kho
me  idam  kammanam  phalam  tinnam  kammanam vipako yenaham etarahi
evammahiddhiko   evammahanubhavoti   seyyathidam   danassa  damassa
sannamassati. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     punnameva so sikkheyya    ayataggam sukhudrayam
     dananca samacariyanca     mettacittanca bhavaye
     ete dhamme bhavayitva     tayo sukhasamuddaye
     abyapajjam sukham lokam      pandito upapajjatiti.
    Ayampi attho vutto bhagavata iti me sutanti. Dutiyam.
   [201] 3 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam ekadhammo
@Footnote: 1 Yu. sukhindriyam.
Bhikkhave  bhavito  bahulikato  ubho  atthe  samadhiggayha  titthati
ditthadhammikanceva   attham   samparayikanca   katamo   ekadhammo
appamado kusalesu dhammesu . ayam kho bhikkhave ekadhammo bhavito
bahulikato  ubho  atthe  samadhiggayha  titthati  ditthadhammikanceva attham
samparayikancati. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     appamadam pasamsanti      punnakiriyasu pandita
     appamatto ubho atthe    adhigganhati pandito
     ditthe dhamme ca yo attho   yo cattho samparayiko
     atthabhisamaya dhiro       panditoti pavuccatiti.
    Ayampi attho vutto bhagavata iti me suttanti. Tatiyam.
   [202] 4 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam ekapuggalassa
bhikkhave  kappam  sandhavato  samsarato  siya evam maha atthikankalo
atthipunjo  atthirasi  yathayam  vepullapabbato  sace  samharako
assa  sambhatanca  na  vinasseyyati  . etamattham bhagava avoca .
Tatthetam iti vuccati
     ekassekena kappena      puggalassatthisancayo
     siya pabbatasamo rasi     iti vuttam mahesina
     so kho panayam akkhato    vepullo pabbato maha
     uttaro gijjhakutassa      magadhanam giribbaje
     yato ca ariyasaccani       sammappannaya passati
     Dukkham dukkhasamuppadam      dukkhassa ca atikkamam
     ariyancatthangikam maggam     dukkhupasamagaminam
     sa sattakkhattum paramam       sandhavitvana puggalo
     dukkhassantakaro hoti      sabbasamyojanakkhayati.
    Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Catuttham.
   [203] 5 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam ekadhammam
atitassa  bhikkhave  purisapuggalassa  naham  tassa  kinci  papakammam
akaraniyanti  vadami  katamam  ekadhammam  yathayidam  bhikkhave  sampajana-
musavadoti. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     ekadhammam atitassa       musavadissa jantuno
     vitinnaparalokassa       natthi papam akariyanti.
Ayampi attho vutto bhagavata     iti me sutanti. Pancamam.
   [204] 6 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam evance
bhikkhave  satta  janeyyum  danasamvibhagassa  vipakam  yathaham janami
na  adatva  bhunjeyyum  na  ca  nesam maccheramalam cittam pariyadaya
tittheyya  yopi  nesam  assa  carimo alopo carimam kabalam tatopi
na  asamvibhajitva  bhunjeyyum sace nesam patiggahaka assu . yasma
ca  kho  bhikkhave  satta  na evam jananti danasamvibhagassa vipakam
yathaham  janami  tasma  adatva  bhunjanti  maccheramalanca  nesam
Cittam  pariyadaya  titthatiti  . etamattham bhagava avoca . tatthetam
iti vuccati
     evance satta janeyyum   yathavuttam mahesina
     vipakam samvibhagassa       yatha hoti mahapphalam
     vineyya maccheramalam       vippasannena cetasa
     dajjum kalena ariyesu      yattha dinnam mahapphalam
     annanca datvana 1- bahuno dakkhineyyesu dakkhinam
     ito cuta manussatta     saggam gacchanti dayaka
     te ca saggagata 2- tattha   modanti kamakamino
     vipakam samvibhagassa       anubhonti amaccharati.
    Ayampi attho vutto bhagavata iti me sutanti. Chattham.
   [205]  7 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam yani
kanici  bhikkhave  opadhikani  punnakiriyavatthuni  3-  sabbani  tani
mettaya  cetovimuttiya  kalam  nagghanti  solasim  metta  yeva
tani  cetovimutti  adhiggahetva  bhasate  ca tapate ca virocate
ca  .  seyyathapi  bhikkhave yakaci tarakarupanam pabha sabba ta
candappabhaya  kalam  nagghanti  solasim  candappabha  yeva  tani 4-
adhiggahetva bhasate ca tapate ca virocate ca evameva kho bhikkhave
yani  kanici  opadhikani  punnakiriyavatthuni  sabbani tani mettaya
cetovimuttiya kalam nagghanti solasim metta yeva tani cetovimutti
@Footnote: 1 Ma. Yu. datva . 2 Yu. saggangata . 3 Po. Ma. Yu. punnakiriyavatthuni.
@4 Ma. Yu. ta.
Adhiggahetva bhasate ca tapate ca virocate ca.
   {205.1} Seyyathapi bhikkhave vassanam pacchime mase saradasamaye
viddhe  1- vigatavahake deve adicco nabham abbhussakkamano sabbam
akasam 2- tamagatam abhihacca bhasate ca tapate ca virocate ca evameva kho
bhikkhave yani kanici opadhikani punnakiriyavatthuni sabbani tani mettaya
cetovimuttiya kalam nagghanti solasim metta yeva tani cetovimutti
adhiggahetva bhasate ca tapate ca virocate ca.
   {205.2} Seyyathapi bhikkhave rattiya paccusasamayam osadhitaraka
bhasate ca tapate ca virocate ca evameva kho bhikkhave yani kanici opadhikani
punnakiriyavatthuni  sabbani  tani  mettaya  cetovimuttiya  kalam
nagghanti  solasim  metta  yeva  tani  cetovimutti adhiggahetva
bhasate ca tapate ca virocate cati . etamattham bhagava avoca.
Tatthetam iti vuccati
     yo [3]- mettam bhavayati   appamanam patissato
     tanu 4- samyojana honti   passato upadhikkhayam
        ekampi ce panamadutthacitto
        mettayati kusalo tena hoti
        sabbe ca pane manasanukampam
        bahutamariyo 5- pakaroti punnam
        ye sattasandam pathavim vijitva
@Footnote: 1 Yu. visuddhe . 2 Ma. Yu. akasagatam . 3 Ma. Yu. ca . 4 Po. Yu. tanu.
@5 Ma. Yu. pahutamariyo.
        Rajisayo 1- yajamananupariyaga
        (assamedham purisamedham
        sammapasam vajapeyyam niraggalam)
        mettassa cittassa subhavitassa
        kalampi te nanubhavanti solasim
        (candappabha taraganava sabbe)
     yo na hanti na ghateti      na jinati na japaye
     mettamso sabbabhutesu       veram tassa na kenaciti.
     Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Sattamam.
          Tatiyavaggo tatiyo.
            Tassuddanam
     cittam jhayi 2- ubho atthe  punnam vepullapabbatam
     sampajanamusavado      dananca mettabhavanca
     sattimani ca suttani      purimani ca visati
     ekadhammesu suttanta     sattavisati sangahati.
         Ekanipato nitthito. 3-
                 --------
@Footnote: 1 Po. Ma. rajisayo . 2 Ma. cittam mettam . 3 Po. Yu. ito param dve dhamme
@anukkatiti dissanti.
        Itivuttake dukanipatassa pathamavaggo
   [206]  1 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam dvihi
bhikkhave  dhammehi  samannagato  bhikkhu  dittheva dhamme dukkham viharati
savighatam   saupayasam  saparilaham  kayassa  bheda  parammarana
duggati  patikankha  katamehi  dvihi  indriyesu  aguttadvarataya
ca bhojane amattannutaya ca imehi kho 1- bhikkhave dvihi dhammehi
samannagato  bhikkhu  dittheva  dhamme  dukkham  viharati  savighatam
saupayasam   saparilaham   kayassa  bheda  parammarana  duggati
patikankhati. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     cakkhusotanca ghananca    jivha kayo tatha mano
     etani yassa dvarani    aguttani 2- ca bhikkhuno
     bhojanamhi amattannu     indriyesu asamvuto
     kayadukkham cetodukkham      dukkham so adhigacchati
     dayhamanena kayena     dayhamanena cetasa
     diva va yadi va rattim     dukkham viharati tadisoti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Pathamam.
   [207]  2 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam dvihi
bhikkhave  dhammehi  samannagato  bhikkhu  dittheva  dhamme sukham viharati
avighatam  anupayasam  aparilaham  kayassa  bheda  parammarana  sugati
@Footnote: 1 Po. Yu. khosaddo natthi . 2 Ma. Yu. aguttanidha.
Patikankha  katamehi  dvihi  indriyesu  guttadvarataya  ca bhojane
mattannutaya  ca  imehi  kho  bhikkhave  dvihi dhammehi samannagato
bhikkhu  dittheva  dhamme  sukham  viharati  avighatam anupayasam aparilaham
kayassa  bheda  parammarana  sugati patikankhati . etamattham bhagava
avoca. Tatthetam iti vuccati
     cakkhusotanca ghananca    jivha kayo atho 1- mano
     etani yassa dvarani    suguttani ca bhikkhuno
     bhojanamhi ca mattannu    indriyesu ca samvuto
     kayasukham cetosukham        sukham so adhigacchati
     adayhamanena kayena    adayhamanena cetasa
     diva va yadi va rattim      sukham viharati tadisoti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Dutiyam.
   [208] 3 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam dveme
bhikkhave  dhamma  tapaniya  katame  dve  idha  bhikkhave  ekacco
akatakalyano   hoti   akatakusalo   akatabhiruttano   katapapo
kataluddho  2-  katakibbiso  so akatam me kalyanantipi tappati katam
me  papantipi tappati ime kho bhikkhave dve dhamma tapaniyati .
Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     kayaduccaritam katva       vaciduccaritani va 3-
@Footnote: 1 Ma. Yu. tatha . 2 Yu. katatthaddho . 3 Ma. ca.
     Manoduccaritam katva       yancannam dosasanhitam 1-
     akatva kusalakammam       katvanakusalam bahum
     kayassa bheda duppanno  nirayam so upapajjatiti.
    Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Tatiyam.
   [209] 4 Vuttam hetam bhagava vuttamarahatati me sutam dveme
bhikkhave  dhamma  atapaniya  katame  dve  idha  bhikkhave ekacco
katakalyano  hoti  katakusalo  katabhiruttano  akatapapo  akataluddho
akatakibbiso  so  katam  me  kalyanantipi  na  tappati  akatamme
papantipi  na tappati ime kho bhikkhave dve dhamma atapaniyati .
Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     kayaduccaritam hitva       vaciduccaritani va
     manoduccaritam hitva       yancannam dosasanhitam
     akatva 2- akusalam kammam   katvana kusalam bahum
     kayassa bheda sappanno  saggam so upapajjatiti.
    Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Catuttham.
   [210]  5  Vuttam  hetam  bhagavata  vuttamarahatati  me sutam
dvihi  bhikkhave  dhammehi  samannagato  puggalo  yathabhatam  nikkhitto
evam  niraye  katamehi  dvihi  papakena  ca  silena papikaya ca
ditthiya  imehi  kho  bhikkhave  dvihi dhammehi samannagato puggalo
yathabhatam  nikkhitto  evam  nirayeti  . etamattham bhagava avoca .
@Footnote: 1 Yu. dosasannitam . 2 Ma. Yu. akatvakusalam.
Tatthetam iti vuccati
     papakena ca silena       papikaya ca ditthiya
     etehi dvihi dhammehi      yo samannagato naro
     kayassa bheda duppanno  nirayam so upapajjatiti.
    Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Pancamam.
   [211]  6 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam dvihi
bhikkhave  dhammehi  samannagato  puggalo  yathabhatam  nikkhitto  evam
sagge  katamehi  dvihi  bhaddakena  ca silena bhaddikaya ca ditthiya
imehi  kho  bhikkhave  dvihi  dhammehi samannagato puggalo yathabhatam
nikkhatto  evam  saggeti  .  etamattham bhagava avoca . tatthetam
iti vuccati
     bhaddakena ca silena       bhaddikaya ca ditthiya
     etehi dvihi dhammehi      yo samannagato naro
     kayassa bheda sappanno  saggam so upapajjatiti.
    Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Chattham.
   [212] 7 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam anatapi
bhikkhave  bhikkhu  anottappi  abhabbo  sambodhaya abhabbo nibbanaya
abhabbo  anuttarassa  yogakkhemassa  adhigamaya  atapi kho bhikkhave
bhikkhu  ottappi  bhabbo  sambodhaya  bhabbo  nibbanaya  bhabbo
anuttarassa  yogakkhemassa  adhigamayati  .  etamattham  bhagava
Avoca. Tatthetam iti vuccati
     anatapi anotappi      kusito hinaviriyo
     yo thinamiddhabahulo       ahiriko anadaro
     abhabbo tadiso bhikkhu     phutthum sambodhimuttamam
        yo ca satima nipako jhayi
        atapi ottappi ca appamatto
        sannojanam jatijaraya 1- chetva
        idheva sambodhimanuttaram phuseti.
 Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Sattamam.
   [213]  8 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam nayidam
bhikkhave  brahmacariyam  vussati  janakuhanattham na 2- janalapanattham na 2-
labhasakkarasilokanisamsattham  na  2- iti mam jano janatuti atha kho
idam  bhikkhave  brahmacariyam  vussati  samvaratthanceva  pahanatthancati .
Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     samvarattham pahanattham       brahmacariyam anitiham
     adesayi so bhagava        nibbanogadhagaminam
     esa maggo mahatthehi 3-   anuyato mahesibhi 4-
     ye ye tam patipajjanti      yatha buddhena desitam
     dukkhassantam karissanti     satthu sasanakarinoti.
@Footnote: 1 Po. jatijaranam . 2 atthakathayam na dissanti. yu nasaddo na dissati
@3 Ma. Yu. mahattehi . 4 Yu. mahesino.
     Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Atthamam.
   [214]  9 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam nayidam
bhikkhave  brahmacariyam  vussati  janakuhanattham  na  janalapanattham  na
labhasakkarasilokanisamsattham  na  iti mam jano janatuti atha kho idam
bhikkhave  brahmacariyam  vussati  abhinnatthanceva  parinnatthancati .
Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     abhinnattham parinnattham    brahmacariyam anitiham
     adesayi so bhagava        nibbanogadhagaminam
     esa maggo mahatthehi     anuyato mahesibhi
     ye ye tam patipajjanti      yatha buddhena desitam
     dukkhassantam karissanti     satthu sasanakarinoti.
    Ayampi attho vutto bhagavata iti me sutanti. Navamam.
   [215] 10 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam dvihi
bhikkhave  dhammehi samannagato bhikkhu dittheva dhamme sukhasomanassabahulo
viharati  yoniso  araddho  hoti  asavanam khayayati 1- katamehi
dvihi  samvejaniyesu  thanesu  samvejanena  samvegassa 2- ca yoniso
padhanena  imehi  kho  bhikkhave  dvihi  dhammehi samannagato bhikkhu
dittheva  dhamme  sukhasomanassabahulo  viharati  yoniso araddho hoti
asavanam khayayati. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     samvejaniyesu thanesu       samvijjetheva pandito
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo na dissati . 2 Ma. samviggassa.
     Atapi nipako bhikkhu      pannaya samavekkhiya
     evam vihari atapi       santavutti anuddhato
     cetosamathamanuyutto      khayam dukkhassa papuneti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Dasamam.
               Vaggo pathamo.
                Tassuddanam
     dveme bhikkhu tapaniya     tapaniya paratthehi
     atapi na 1- kuhana ca    somanassena te dasati.
                 --------
        Itivuttake dukanipatassa dutiyavaggo
   [216] 1 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam tathagatam
bhikkhave  arahantam  sammasambuddham  dve  vitakka  bahulam samudacaranti
khemo  ca  vitakko  viveko 2- ca . abyapajjharamo bhikkhave
tathagato  abyapajjharato  tamenam  bhikkhave  tathagatam abyapajjharamam
abyapajjharatam  eseva  vitakko  bahulam samudacarati imayaham iriyaya
na kinci byabadhemi tasam va thavaram vati.
   {216.1} Pavivekaramo bhikkhave tathagato pavivekarato tamenam
bhikkhave  tathagatam  pavivekaramam  pavivekaratam  eseva vitakko bahulam
samudacarati  yam  akusalam tam pahinanti . tasma tiha bhikkhave tumhepi
@Footnote: 1 Ma. na kuhana dve . 2 Yu. pariveko.
Abyapajjharama  viharatha  abyapajjharata  tesam  vo  bhikkhave
tumhakam   abyapajjharamanam  viharatam  abyapajjharatanam  eseva
vitakko  bahulam  samudacarissati  imaya  mayam  iriyaya  na  kinci
byabadhema tasam va thavaram vati.
   {216.2}  Pavivekarama  bhikkhave viharatha pavivekarata tesam
vo  bhikkhave  tumhakam  pavivekaramanam  viharatam  pavivekaratanam
eseva  vitakko  bahulam  samudacarissati  kim  akusalam  kim  appahinam
kim pajahamati. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
        tathagatam buddham asayhasahinam
        dve vitakka samudacaranti nam
        khemo vitakko pathamo udirito
        tato viveko dutiyo pakasito.
        Tamonudam paragatam mahesim
        tam pattipattam vasimam anasavam
        visantaram tanhakkhaye vimuttam
        tam ve munim antimadehadharim
        marajaham brumi jaraya paragum.
        Sale yatha pabbatamuddhanitthito
        yathapi passe janatam samantato
        tathupamam dhammamayam sumedho
        Pasadamaruyaha samantacakkhu
        sokavatinnam janatammapetasoko 1-
        avekkhati jatijarabhibhutanti.
     Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Pathamam.
   [217]  2  Vuttam  hetam  bhagavata  vuttamarahatati  me sutam
tathagatassa  bhikkhave  arahato  sammasambuddhassa  dve  dhammadesana
pariyayena  bhavanti  katama  dve  papam  papakato  passathati ayam
pathama  dhammadesana  papam  papakato  disva  tattha  nibbindatha
virajjatha  vimuccathati  ayampi  2-  dutiya  dhammadesana  tathagatassa
bhikkhave  arahato sammasambuddhassa ima dve dhammadesana pariyayena
bhavanti. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     tathagatassa buddhassa      sabbabhutanukampino
     pariyayavacanam passa       dve ca dhamma pakasita
     papakam passatha cheka 3-   tattha papam 4- virajjatha
     tato virattacittase      dukkhassantam karissathati.
   Ayampi attho vutto bhagavata   iti me sutanti. Dutiyam.
   [218] 3 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam avijja
bhikkhave  pubbangama  akusalanam  dhammanam  samapattiya  anvadeva
ahirikam  anottappam  vijja  ca  kho  bhikkhave  pubbangama kusalanam
@Footnote: 1 Ma. janatamapetasoko. Yu. janatam apetasoko 2 Ma. Yu. pisaddo natthi.
@3 Ma. cetam. Yu. cekam . 4 Ma. Yu. capi.
Dhammanam  samapattiya  anvadeva  hirottappanti  .  etamattham
bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     ya kacima duggatiyo     asmim loke paramhi ca
     avijjamulaka 1- sabba   icchalobhasamussaya
     yato ca hoti papiccho     ahiriko 2- anadaro
     tato papam pasavati        apayam tena gacchati.
     Tasma chandanca lobhanca  avijjanca virajayam
     vijjam uppadayam bhikkhu      sabba duggatiyo jaheti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Tatiyam.
   [219]  4  Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam te
bhikkhave  satta  suparihina  ye  ariyaya  pannaya  parihina  te
ditthe ceva 3- dhamme dukkham viharanti savighatam saupayasam saparilaham
kayassa bheda parammarana duggati patikankha . te bhikkhave satta
aparihina  ye  ariyaya  pannaya  aparihina  te  ditthe  ceva
dhamme  sukham  viharanti  avighatam anupayasam aparilaham kayassa bheda
parammarana  sugati  patikankhati  .  etamattham  bhagava  avoca .
Tatthetam iti vuccati
     pannaya parihanena     passa lokam sadevakam
     nivittham namarupasmim       idam saccanti mannati.
     Panna hi settha lokasmim yayam nibbedhagamini
@Footnote: 1 Ma. avijjamulika . 2 Ma. Yu. ahiriko . 3 Ma. dittheva.
     Sa 1- ca samma pajanati  jatibhavaparikkhayam
     tesam deva manussa ca     sambuddhanam satimatam
     pihayanti hasapannanam 2- sarirantimadharinanti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Catuttham.
   [220] 5 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam dveme
bhikkhave  sukka  dhamma  lokam  palenti  katame  dve hiri 3-
ca  ottappam  ca . ime ce bhikkhave dve sukka dhamma lokam
na  paleyyum  nayidha  pannayetha  matati  va  matucchati  va
matulaniti  va  acariyabhiriyati  va  garunam  darati va sambhedam
loko agamissa yatha ajelaka kukkutasukara sonasingala.
   {220.1} Yasma ca kho bhikkhave ime dve sukka dhamma lokam
palenti  tasma  pannayetha  4-  matati  va  matucchati va
matulaniti  va  acariyabhiriyati  va  garunam  darati  vati .
Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     yesam ce hiriottappam      sabbada ca na vijjati
     vokkanta sukkamula te   jatimaranagamino.
     Yesanca hiriottappam     sada samma upatthita
     virulhabrahmacariya       te santo khinapunabbhavati.
    Ayampi attho vutto bhagavata iti me sutanti. Pancamam.
   [221]  6 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam atthi
@Footnote: 1 Po. sa ca yasma. Ma. yaya samma. Yu. ya . 2 Yu. sapannanam.
@3 Ma. hiri . 4 Ma. Yu. pannayati.
Bhikkhave  ajatam  abhutam  akatam  asankhatam no cetam bhikkhave abhavissa
ajatam  abhutam  akatam asankhatam nayidha jatassa bhutassa katassa sankhatassa
nissaranam  pannayetha  .  yasma  ca  kho  bhikkhave  atthi ajatam
abhutam  akatam  asankhatam  tasma  jatassa  bhutassa  katassa  sankhatassa
nissaranam  pannayethati  1- . etamattham bhagava avoca . tatthetam
iti vuccati
     jatam bhutam samuppannam      katam sankhatamaddhuvam
     jaramaranasankhatam         roganiddham pabhangunam 2-
     aharanettippabhavam      nalam tadabhinanditum
     tassa nissaranam santam      atakkavacaram dhuvam
     ajatam asamuppannam       asokam virajam padam
     nirodho dukkhadhammanam      sankharupasamo sukhoti.
    Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Chattham.
   [222] 7 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam dvema
bhikkhave  nibbanadhatuyo  katama  dve saupadisesa ca nibbanadhatu
anupadisesa ca nibbanadhatu.
   {222.1}  Katama ca bhikkhave saupadisesa nibbanadhatu idha
bhikkhave  bhikkhu  araham  hoti  khinasavo  vusitava  katakaraniyo
ohitabharo      anuppattasadattho      parikkhinabhavasamyojano
sammadanna   vimutto   tassa   titthanteva   pancindriyani
yesam   avighatatta  3-  manapamanapam  paccanubhoti  sukhadukkham
@Footnote: 1 Ma. pannayatiti . 2 Ma. pabhanguram . 3 Po. adhigatatta.
Patisamvedayati  1-  tassa  yo ragakkhayo dosakkhayo mohakkhayo ayam
vuccati bhikkhave saupadisesa nibbanadhatu.
   {222.2}  Katama ca bhikkhave anupadisesa nibbanadhatu idha
bhikkhave  bhikkhu araham hoti khinasavo vusitava katakaraniyo ohitabharo
anuppattasadattho    parikkhinabhavasamyojano   sammadanna   vimutto
tassa  idheva  bhikkhave  sabbavedayitani  anabhinanditani  sitibhavissanti
ayam vuccati bhikkhave anupadisesa nibbanadhatu . ima kho bhikkhave
dve nibbanadhatuyoti. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
        dve ima cakkhumata pakasita
        nibbanadhatu anissitena tadina
        eka hi dhatu idha ditthadhammika
        saupadisesa bhavanettisankhaya
        anupadisesa pana samparayika
        yamhi nirujjhanti bhavani sabbaso.
        Ye etadannaya padam asankhatam
        vimuttacitta bhavanettisankhaya
        te dhammasaradhigamakkhaye 2- rata
        pahamsu te sabbabhavani tadinoti.
    Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Sattamam.
   [223] 8 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam patisallanarama
@Footnote: 1 Po. Yu. patisamvediyati . 2 Ma. Yu. dhammasaradhigama khaye.
Sallanarama   bhikkhave   viharatha   patisallanarata   ajjhattam
cetosamathamanuyutta   anirakatajjhana   vipassanaya   samannagata
bruheta  sunnagaranam  .  patisallanaramanam  bhikkhave  viharatam
patisallanaratanam   ajjhattam  cetosamathamanuyuttanam  anirakatajjhananam
vipassanaya   samannagatanam   bruhetanam   sunnagaranam  dvinnam
phalanam  annataram  phalam  patikankham  dittheva  dhamme anna sati va
upadisese  anagamitati  .  etamattham bhagava avoca . tatthetam
iti vuccati
     ye santacitta nipaka     satimanto ca jhayino
     samma dhammam vipassanti    kamesu anapekkhino
     appamadarata santa     pamade bhayadassino
     abhabba parihanaya      nibbanasseva santiketi.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Atthamam.
   [224] 9 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam sikkhanisamsa
bhikkhave  viharatha  pannuttara  vimuttisara  satadhipateyya  .
Sikkhanisamsanam   bhikkhave   viharatam   pannuttaranam   vimuttisaranam
satadhipateyyanam  dvinnam  phalanam  annataram  phalam  patikankham  dittheva
dhamme  anna  sati  va  upadisese  anagamitati . etamattham
bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
        paripunnasekkham 1- apahanadhammam
@Footnote: 1 Po. aparipunnasekkham aparihanadhammam. Ma. .. sikkham. Yu. .. sekham.
        Pannuttaram jatikhayantadassim
        tam ve munim antimadehadharim
        maranjaham 1- brumi jaraya paragum.
        Tasma sada jhanarata samahita
        atapino jatikhayantadassino
        maram sasenam abhibhuyya bhikkhavo
        bhavatha jatimaranassa paragati.
     Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Navamam.
   [225]  10  Vuttam  hetam  bhagavata  vuttamarahatati me sutam
jagaro  cassa  bhikkhave  bhikkhu vihareyya sato sampajano samahito
pamudito  vippasanno  ca  tattha  kalavipassi ca kusalesu dhammesu .
Jagarassa  bhikkhave  bhikkhuno  viharato  satimato  2-  sampajanassa
samahitassa  pamuditassa  vippasannassa  tattha  kalavipassino  kusalesu
dhammesu  dvinnam  phalanam  annataram  phalam  patikankham  dittheva dhamme
anna  sati  va  upadisese  anagamitati  . etamattham bhagava
avoca. Tatthetam iti vuccati
     jagaranta sunathetam     ye sutta te pabujjhatha
     sutta jagaritam seyyo     natthi jagarato bhayam.
        Yo jagaro ca satima sampajano
        samahito mudito vippasanno ca
@Footnote: 1 Yu. mananjaham . 2 Ma. Yu. satassa.
        Kalena so samma dhammam parivimamsamano
        ekodibhuto vihane tamam so.
        Tasma have jagariyam bhajetha
        atapi bhikkhu nipako jhanalabhi
        samyojanam jatijaraya chetva
        idheva sambodhimanuttaram phuseti.
    Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Dasamam.
   [226]  11  Vuttam  hetam  bhagavata  vuttamarahatati me sutam
dveme  bhikkhave  apayika nerayika idampahaya 1- katame dve
yo  [2]-  abrahmacari brahmacaripatinno yo ca paripunnam parisuddham
brahmacariyam  carantam  amulakena  abrahmacariyena  anuddhamseti  . ime
kho  bhikkhave  dve apayika nerayika idampahayati . etamattham
bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
        abhutavadi nirayam upeti
        yo capi 3- katva na karomiccaha
        ubhopi te pecca sama bhavanti
        nihinakamma manuja parattha.
     Kasavakantha bahavo     papadhamma asannata
     papa papehi kammehi    nirayam te upapajjare
     seyyo ayogulo bhutto    tatto aggisikhupamo
@Footnote: 1 Ma. Yu. idamappahaya . 2 Ma. ca . 3 Ma. Yu. vapi. yo vapi katva na karomiti
@cahati udane agatam.
     Yance bhunjeyya dussilo   ratthapindam asannatoti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Ekadasamam.
   [227] 12 Vuttam hetam bhagava vuttamarahatati me sutam dvihi bhikkhave
ditthigatehi pariyutthita devamanussa oliyanti eke atidhavanti eke
cakkhumanto ca passanti.
   {227.1} Kathanca bhikkhave oliyanti eke bhavarama bhikkhave
devamanussa bhavarata bhavasammudita tesam bhavanirodhaya dhamme desiyamane
cittam na pakkhandati na sampasidati na santitthati nadhimuccati evam [1]-
bhikkhave oliyanti eke.
   {227.2} Kathanca bhikkhave atidhavanti eke bhaveneva kho paneke
attiyamana  harayamana  jigucchamana  vibhavam  abhinandanti yato kira
bho ayam atta 2- kayassa bheda parammarana ucchijjati vinassati na
hoti parammarana etam santam etam panitam etam yathavanti evam kho
bhikkhave atidhavanti eke.
   {227.3} Kathanca bhikkhave cakkhumanto passanti idha bhikkhu bhutam
bhutato passati bhutam bhutato disva bhutassa nibbidaya viragaya nirodhaya
patipanno hoti evam kho bhikkhave cakkhumanto ca passantiti. Etamattham
bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     yo 3- bhutam bhutato disva   bhutassa ca atikkamam
     yathabhutam 4- vimuccanti     bhavatanhaparikkhaya
     sace bhutam parinno so     vitatanho bhavabhave
@Footnote: 1 Ma. Yu. kho . 2 Yu. attho . 3 Ma. Yu. ye . 4 Ma. Yu. yathabhute.
     Bhutassa vibhava bhikkhu       nagacchanti punabbhavanti.
    Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Dvadasamam.
               Vaggo dutiyo.
                Tassuddanam
     dve indriya dve tapaniya  silena apare duve
     anottappi 1- kuhana dve ca samvejaniyena te dasa
     vitakka desana vijja     panna dhammena pancamam
     ajatam dhatu sallanam      sikkha jagariyena ca
     apaya ditthiyayeva 2-     bavisati pakasitati.
             Dukanipato nitthito.
                  ----------
         Itivuttake tikanipatassa pathamavaggo
   [228] 1 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam tinimani
bhikkhave   akusalamulani   katamani   tini   lobho   akusalamulam
doso  akusalamulam  moho  akusalamulam  .  imani kho bhikkhave tini
akusalamulaniti. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     lobho doso ca moho ca    purisam papacetasam
     himsanti attasambhuta      tacasaramva samphalanti.
    Ayampi attho vutto bhagavata iti me sutanti. Pathamam.
@Footnote: 1 Ma. anottapi . 2 Ma. Yu. ditthiya ceva.
   [229] 2 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam tisso
ima bhikkhave dhatuyo katama tisso rupadhatu arupadhatu nirodhadhatu.
Ima  kho  bhikkhave  tisso  dhatuyoti  .  etamattham  bhagava
avoca. Tatthetam iti vuccati
     rupadhatuparinnaya 1-     arupesu asanthita
     nirodhe ye vimuccanti      te jana maccuhayino.
     Kayena amatam dhatum       phussayitva 2- nirupadhim
     upadhippatinissaggam       sacchikatva anasavo
     deseti sammasambuddho    asokam virajam padanti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Dutiyam.
   [230] 3 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam tisso
ima  bhikkhave vedana katama tisso sukha vedana dukkha vedana
adukkhamasukha vedana . ima kho bhikkhave tisso vedanati. Etamattham
bhagava avoca. Tattetham iti vuccati
     samahito sampajano     sato buddhassa savako
     vedana ca pajanati      vedanananca sambhavam
     yattha ceta nirujjhanti     magganca khayagaminam
     vedananam khaya bhikkhu      nicchato parinibbutoti.
    Ayampi attho vutto bhagavata iti me sutanti. Tatiyam.
   [231] 4 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam tisso
@Footnote: 1 Ma. rupadhatum . 2 Ma. phusayitva. Yu. phassayitva.
Ima  bhikkhave  vedana  katama  tisso  sukha  vedana  dukkha
vedana  adukkhamasukha  vedana  .  sukha bhikkhave vedana dukkhato
datthabba   dukkha  vedana  sallato  datthabba  adukkhamasukha
vedana aniccato datthabba . yato ca 1- kho bhikkhave bhikkhuno sukha
vedana  dukkhato  dittha  hoti  dukkha  vedana  sallato dittha
hoti  adukkhamasukha  vedana  aniccato  dittha  hoti  ayam vuccati
bhikkhave  bhikkhu  ariyo  sammaddaso  acchecchi  2-  tanham vivattayi
samyojanam  sammamanabhisamaya  3- antamakasi dukkhassati . etamattham
bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     yo sukham dukkhato addakkhi 4- dukkhamaddakkhi sallato
     adukkhamasukham santam        addakkhi nam aniccato
     sa ve sammaddaso bhikkhu     yato tattha vimuccati
     abhinnavosito santo    sa ve yogatigo muniti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Catuttham.
   [232] 5 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam tisso
ima  bhikkhave  esana  katama  tisso  kamesana  bhavesana
brahmacariyesana . ima kho bhikkhave tisso esanati . etamattham
bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     samahito sampajano     sato buddhassa savako
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi . 2 Yu. acchejji . 3 Po. sammaddaso mana -.
@4 Ma. adda.
     Esana ca pajanati      esanananca sambhavam
     yattha ceta nirujjhanti     magganca khayagaminam
     esananam khaya bhikkhu      nicchato parinibbutoti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Pancamam.
   [233] 6 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam tisso
ima  bhikkhave  esana  katama  tisso  kamesana  bhavesana
brahmacariyesana . ima kho bhikkhave tisso esanati . etamattham
bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     kamesana bhavesana      brahmacariyesana saha
     iti saccaparamaso       ditthitthana samussaya
     sabbaragavirattassa       tanhakkhayavimuttino
     esanapatinissattha      ditthitthana samuhata
     esananam khaya bhikkhu      niraso akathankathiti.
  Ayampi attho vutto bhagavata   iti me sutanti. Chattham.
   [234] 7 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam tayome
bhikkhave  asava  katame tayo kamasavo bhavasavo avijjasavo .
Ime  kho  bhikkhave tayo asavati . etamattham bhagava avoca .
Tatthetam iti vuccati
     samahito sampajano      sato buddhassa savako
     asave ca pajanati       asavananca sambhavam
     Yattha ceta nirujjhanti     magganca khayagaminam
     asavanam khaya bhikkhu      nicchato parinibbutoti.
  Ayampi attho vutto bhagavata   iti me sutanti. Sattamam.
   [235] 8 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam tayome
bhikkhave asava katame tayo kamasavo bhavasavo avijjasavo. Ime
kho bhikkhave tayo asavati . etamattham bhagava avoca . tatthetam
iti vuccati
     yassa kamasavo khino     avijja ca virajita
     bhavasavo parikkhino       vippamutto nirupadhi
     dhareti antimam deham      jetva maram savahananti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Atthamam.
   [236] 9 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam tisso ima
bhikkhave  tanha  katama  tisso kamatanha bhavatanha vibhavatanha .
Ima kho bhikkhave tisso tanhati . Etamattham bhagava avoca. Tatthetam
iti vuccati
     tanhayogena samyutta    rattacitta bhavabhave
     te yogayutta marassa     ayogakkhemino jana
     satta gacchanti samsaram     jatimaranagamino
     ye ca tanham pahantvana    vitatanha bhavabhave
     te 1- ve paragata loke   ye patta asavakkhayanti.
@Footnote: 1 Yu. te ca parangata.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Navamam.
   [237]  10 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam tihi
bhikkhave  dhammehi  samannagato bhikkhu atikkamma maradheyyam adiccova
virocati  katamehi  tihi  idha  bhikkhave bhikkhu asekkhena silakkhandhena
samannagato  hoti  asekkhena  samadhikkhandhena  samannagato  hoti
asekkhena  pannakkhandhena samannagato hoti . imehi kho bhikkhave
tihi  dhammehi  samannagato  bhikkhu  atikkamma  maradheyyam adiccova
virocatiti. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     silasamadhipanna 1- ca   yassa ete subhavita
     atikkamma maradheyyam     adiccova virocatiti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Dasamam.
               Vaggo pathamo.
                Tassuddanam
        muladhatu atha vedana duve
        esana ca duve asava duve
        tanhato [2]- atha maradheyyato
        vaggamahu pathamanti muttamanti.
                -------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. silam samadhi panna ca . 2 Po. Ma. Yu. ca.
        Itivuttake tikanipatassa dutiyavaggo
   [238] 1 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam tinimani
bhikkhave  punnakiriyavatthuni  katamani  tini  danamayam  punnakiriyavatthu
silamayam  punnakiriyavatthu  bhavanamayam  punnakiriyavatthu  .  imani kho
bhikkhave tini punnakiriyavatthuniti . etamattham bhagava avoca . Tatthetam
iti vuccati
     punnameva so sikkheyya   ayataggam sukhindriyam 1-
     dananca samacariyanca     mettacittanca bhavaye
     ete dhamme bhavayitva    tayo sukhasamuddaye
     abyapajjham sukham lokam     pandito upapajjatiti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Pathamam.
   [239] 2 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam tinimani
bhikkhave  cakkhuni  katamani  tini  mamsacakkhu  dibbacakkhu  pannacakkhu .
Imani kho bhikkhave tini cakkhuniti . etamattham bhagava avoca. Tatthetam
iti vuccati
     mamsacakkhu 2- dibbacakkhu    pannacakkhu anuttaram
     etani tini cakkhuni       akkhasi purisuttamo
     mamsacakkhussa uppado     maggo dibbassa cakkhuno
     yato nanam udapadi      pannacakkhu anuttaram
@Footnote: 1 Ma. sukhuddariyam . 2 Po. mamsacakkhum dibbacakkhum pannacakkhum.
     Yassa cakkhussa patilabha   sabbadukkha vimuccatiti.
    Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Dutiyam.
   [240] 3 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam tinimani
bhikkhave  indriyani  katamani  tini  anannatannassamitindriyam  1-
annindriyam annatavindriyam . imani kho bhikkhave tini indriyaniti.
Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     sekkhassa sikkhamanassa    ujumagganusarino
     khayasmim pathamam nanam      tato anna anantara
     tato anna vimuttassa    nanam ve hoti tadino
     akuppa me vimuttiti      bhavasamyojanakkhaya
     sace 2- indriyasampanno  santo santipade rato
     dhareti antimam deham       jetva maram savahananti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Tatiyam.
   [241] 4 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam tayome
bhikkhave  addha  katame  tayo  atito  addha  anagato  addha
paccuppanno  addha  ime kho bhikkhave tayo addhati . etamattham
bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     akkheyyasannino satta  akkheyyasmim patitthita
     akkheyyam aparinnaya     yogamayanti maccuno
@Footnote: 1 Ma. Yu. anannatannassamitindriyam . 2 Ma. Yu. sa se.
     Akkheyyam ca parinnaya    akkhataram na mannati
     phuttho vimokkho manasa    santipadamanuttaram
     sa ve akkheyyasampanno   santo santipade rato
     sankhaya sevi dhammattho     sankhyam 1- nopeti vedaguti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Catuttham.
   [242] 5 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam tinimani
bhikkhave   duccaritani  katamani  tini  kayaduccaritam  vaciduccaritam
manoduccaritam  .  imani kho bhikkhave tini duccaritaniti . etamattham
bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     kayaduccaritam katva       vaciduccaritani ca
     manoduccaritam katva       yancannam dosasanhitam
     akatva kusalam kammam      katvanakusalam bahum
     kayassa bheda duppanno  nirayam so upapajjatiti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Pancamam.
   [243] 6 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam tinimani
bhikkhave  sucaritani  katamani tini kayasucaritam vacisucaritam manosucaritam .
Imani  kho bhikkhave tini sucaritaniti . etamattham bhagava avoca .
Tatthetam iti vuccati
     kayaduccaritam hitva       vaciduccaritani ca
     manoduccaritam hitva       yancannam dosasanhitam
@Footnote: 1 Po. sankham na upeti vedagu.
     Akatvakusalam 1- kammam     katvana kusalam bahum
     kayassa bheda sappanno  saggam so upapajjatiti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Chattham.
   [244]  7  Vuttam  hetam  bhagavata  vuttamarahatati  me sutam
tinimani   bhikkhave  soceyyani  katamani  tini  kayasoceyyam
vacisoceyyam manosoceyyam . imani kho bhikkhave tini soceyyaniti.
Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     kayasucim vacasucim 2-     cetosucimanasavam
     sucim soceyyasampannam     ahu sabbapahayinanti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Sattamam.
   [245] 8 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam tinimani
bhikkhave  moneyyani  katamani  tini  kayamoneyyam  vacimoneyyam
manomoneyyam . imani kho bhikkhave tini moneyyaniti . etamattham
bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     kayamunim vacamunim 3-     manomunimanasavam
     munim moneyyasampannam     ahu ninhatapapakanti 4-.
   Ayampi attho vutto bhagavata iti me sutanti. Atthamam.
   [246]  9 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam yassa
kassaci  bhikkhave  rago  appahino  doso  appahino  moho
appahino  ayam  vuccati  bhikkhave  bandho  5-  marassa patimukkassa
@Footnote: 1 Po. akatva akusalam . 2 Ma. vacisucim . 3 Ma. vacimunim . 4 Po. niddhotapapakam.
@5 Ma. baddho.
Marapaso yathakamakaraniyo ca 1- papimato . yassa kassaci bhikkhave
rago pahino doso pahino moho pahino ayam vuccati bhikkhave abandho
marassa  omukkassa marapaso na yathakamakaraniyo ca papimatoti .
Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     yassa rago ca doso ca     avijja ca virajita
     tam bhavitattannataram      brahmabhutam tathagatam
     buddham verabhayatitam        ahu sabbapahayinanti.
    Ayampi attho vutto bhagavata iti me sutanti. Navamam.
   [247]  1 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam yassa
kassaci  bhikkhave bhikkhussa va bhikkhuniya va rago appahino doso
appahino  moho  appahino  ayam  vuccati bhikkhave na atari samuddam
saumim  savicim  savattam  sagaham  sarakkhasam  .  yassa  kassaci bhikkhave
bhikkhussa  va  bhikkhuniya  va  rago pahino doso pahino moho
pahino  ayam  vuccati  bhikkhave  atari  samuddam  saumim savicim savattam
sagaham  sarakkhasam  tinno  paragato 2- thale titthati brahmanoti .
Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     yassa rago ca doso ca    avijja ca virajita
        somam samuddam sagaham sarakkhasam
        saumibhayam duttaram accatari
        sangatigo maccujaho nirupadhi
@Footnote: 1 Ma. casaddo natthi . 2 Ma. Yu. parangato.
        Pahasi dukkham apunabbhavaya
        atthangato so na samanameti.
        Amohayi maccurajanti brumiti.
    Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Dasamam.
                Vaggo dutiyo.
                 Tassuddanam
        punnam cakkhu athindriya 1-
        addha 2- caritam duve suci
        mune 3- atha raga duve
        puna vaggamahu dutiyamuttamanti.
                 -----------
        Itivuttake tikanipatassa tatiyavaggo
   [248] 1 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam dittha
maya  bhikkhave  satta  kayaduccaritena  samannagata  vaciduccaritena
samannagata   manoduccaritena  samannagata  ariyanam  upavadaka
micchaditthika   micchaditthikammasamadana   te  kayassa  bheda
parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna.
   {248.1}  Tam  kho  panaham bhikkhave nannassa samanassa va
brahmanassa   va  sutva  vadami  dittha  maya  bhikkhave
satta    kayaduccaritena    samannagata    vaciduccaritena
@Footnote: 1 Po. Ma. atha indriyani ca. Yu. atha indriya . 2 Ma. addha ca caritam duve
@soci . 3 Po. muni.
Samannagata   manoduccaritena  samannagata  ariyanam  upavadaka
micchaditthika   micchaditthikammasamadana   te  kayassa  bheda
parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna.
   {248.2} Api ca bhikkhave yadeva samam natam samam dittham samam viditam
tadevaham vadami dittha maya bhikkhave satta kayaduccaritena samannagata
vaciduccaritena  samannagata  manoduccaritena  samannagata  ariyanam
upavadaka  micchaditthika  micchaditthikammasamadana  te  kayassa
bheda  parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam  upapannati .
Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     micchamanam panidhaya      micchavacam 1- abhasiya
     micchakammani katvana    kayena idha puggalo
     appassuto apunnakaro   appasmim idha jivite
     kayassa bheda duppanno  nirayam so upapajjatiti.
    Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Pathamam.
   [249] 2 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam dittha
maya  bhikkhave  satta  kayasucaritena  samannagata  vacisucaritena
samannagata   manosucaritena  samannagata  ariyanam  anupavadaka
sammaditthika   sammaditthikammasamadana   te  kayassa  bheda
parammarana sugatim saggam lokam upapanna.
   {249.1}  Tam  kho  panaham  bhikkhave  nannassa  samanassa
va    brahmanassa   va   sutva   vadami   dittha
@Footnote: 1 Ma. micchavacanca bhasiya.
Maya  bhikkhave  satta  kayasucaritena  samannagata  vacisucaritena
samannagata   manosucaritena  samannagata  ariyanam  anupavadaka
sammaditthika   sammaditthikammasamadana   te  kayassa  bheda
parammarana sugatim saggam lokam upapanna.
   {249.2} Api ca [1]- yadeva bhikkhave samam natam samam dittham
samam viditam tadevaham vadami dittha maya bhikkhave satta kayasucaritena
samannagata  vacisucaritena  samannagata  manosucaritena  samannagata
ariyanam   anupavadaka   sammaditthika   sammaditthikammasamadana
te  kayassa  bheda  parammarana  sugatim saggam lokam upapannati .
Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     sammamanam panidhaya      sammavacam abhasiya
     sammakammani katvana   kayena idha puggalo
     bahussuto punnakaro     appasmim idha jivite
     kayassa bheda sappanno saggam so upapajjatiti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Dutiyam.
   [250] 3 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam tisso
ima  bhikkhave  nissaraniya  dhatuyo  katama  tisso  kamanametam
nissaranam  yadidam  nekkhammam  rupanametam  nissaranam  yadidam  aruppam
yam  kho  pana  kinci  bhutam  sankhatam  paticcasamuppannam  nirodho tassa
nissaranam  .  ima  kho  bhikkhave  tisso nissaraniya dhatuyoti .
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhave.
Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     kamanissaranam natva     rupananca atikkamma 1-
     sabbasankharasamatham       phusam 2- atapi sabbada
     sa ve sammaddaso bhikkhu    yato tattha vimuccati
     abhinnavosito santo   sa ve yogatigo muniti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Tatiyam.
   [251] 4 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam rupehi
bhikkhave  arupa  santatara  arupehi  nirodho  santataroti .
Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     ye ca rupupaga satta     ye ca arupatthayino
     nirodham appajananta     agantaro punabbhavam.
     Ye ca rupe parinnaya     arupesu asanthita
     nirodhe ye vimuccanti      te jana maccuhayino.
     Kayena amatam dhatum       phussayitva nirupadhi 3-
     upadhippatinissaggam      sacchikatva anasavo
     deseti sammasambuddho   asokam virajam padanti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Catuttham.
   [252] 5 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam tayome
bhikkhave  putta  santo  samvijjamana  lokasmim  katame  tayo
atijato anujato avajatoti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. atikkamam. 2 Po. passa. 3 Ma. Yu. nirupadhim.
   1  Kathanca  bhikkhave  putto  atijato  hoti  idha bhikkhave
puttassa  matapitaro  honti  na buddham saranam gata na dhammam saranam
gata  na  sangham saranam gata panatipata appativirata adinnadana
appativirata   kamesu   micchacara   appativirata  musavada
appativirata   suramerayamajjapamadatthana   appativirata   dussila
papadhamma  .  putto  ca  nesam  hoti  buddham saranam gato dhammam
saranam  gato  sangham  saranam  gato  panatipata  pativirato  [1]-
adinnadana  pativirato  kamesu  micchacara  pativirato musavada
pativirato    suramerayamajjapamadatthana    pativirato   silava
kalyanadhammo evam kho bhikkhave putto atijato hoti.
   2  Kathanca  bhikkhave  putto  anujato  hoti  idha bhikkhave
puttassa  matapitaro  honti  buddham  saranam  gata  dhammam  saranam
gata  sangham  saranam  gata  panatipata  pativirata  adinnadana
pativirata  kamesu  micchacara  pativirata  musavada  pativirata
suramerayamajjapamadatthana  pativirata  silavanto  kalyanadhamma .
Putto 2- ca nesam hoti buddham saranam gato dhammam saranam gato sangham
saranam  gato  panatipata  pativirato  adinnadana  pativirato
kamesu  micchacara  pativirato  musavada  pativirato  surameraya-
majjapamadatthana  pativirato  silava  kalyanadhammo  evam  kho
bhikkhave putto anujato hoti.
@Footnote: 1 Po. hoti. 2 Ma. Yu. puttopi nesam ....
   3 Kathanca bhikkhave putto avajato hoti idha bhikkhave puttassa
matapitaro  honti  buddham  saranam  gata  dhammam  saranam gata sangham
saranam  gata  panatipata  pativirata  adinnadana  pativirata
kamesu  micchacara  pativirata  musavada  pativirata  surameraya-
majjapamadatthana   pativirata   silavanto   kalyanadhamma  .
Putto  ca  nesam hoti na buddham saranam gato na dhammam saranam gato
na  sangham  saranam  gato  panatipata  appativirato  adinnadana
appativirato   kamesu   micchacara   appativirato  musavada
appativirato   suramerayamajjapamadatthana   appativirato   dussilo
papadhammo  evam kho bhikkhave putto avajato hoti . ime kho
bhikkhave  tayo  putta  santo samvijjamana lokasminti . etamattham
bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     atijatam anujatam        puttamicchanti pandita
     avajatam na icchanti      yo hoti kulagandhano.
     Ete kho putta lokasmim   ye ca 1- bhavanti upasaka
     saddhasilena sampanna   vadannu vitamacchara
     cando abbhaghana mutto   parisasu virocareti.
    Ayampi attho vutto bhagavata iti me sutanti. Pancamam.
   [253]  6  Vuttam  hetam  bhagavata  vuttamarahatati  me sutam
tayome  bhikkhave  puggala santo samvijjamana lokasmim katame tayo
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi.
Avutthikasamo padesavassi sabbatthabhivassi.
   1  Kathanca  bhikkhave  puggalo avutthikasamo hoti idha bhikkhave
ekacco  puggalo  sabbesanneva  na  data  hoti samanabrahmana-
kapanaddhikavanibbakayacakanam  annam panam vattham yanam malagandham vilepanam
seyyavasatham padipeyyam evam kho bhikkhave puggalo avutthikasamo hoti.
   2 Kathanca bhikkhave puggalo padesavassi hoti idha bhikkhave ekacco
puggalo  ekaccanam  data  hoti  ekaccanam  na  data [1]-
samanabrahmanakapanaddhikavanibbakayacakanam    annam    panam   vattham
yanam  malagandham  vilepanam seyyavasatham padipeyyam evam kho bhikkhave
puggalo padesavassi hoti.
   3  Kathanca bhikkhave puggalo sabbatthabhivassi hoti idha bhikkhave
ekacco  puggalo  sabbesam  2-  deti  samanabrahmanakapanaddhika-
vanibbakayacakanam  annam  panam  vattham  yanam  malagandham  vilepanam
seyyavasatham  padipeyyam  evam  kho  bhikkhave  [3]- sabbatthabhivassi
hoti  .  ime  kho  bhikkhave  tayo puggalo santo samvijjamana
lokasminti. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     na samane na brahmane   na 4- kapanaddhike na vanibbake
     laddhana samvibhajeti 5-   annapananca bhojanam
     tam ve avutthikasamoti      ahu nam purisadhamam.
@Footnote: 1 Ma. Yu. hoti. 2 sabbesamva. 3 Ma. Yu. puggalo. 4 na kapanaddhikavanibbake.
@5 Po. samvibhajati.
     Ekaccanam na dadati     ekaccanam pavecchati
     tam ve padesavassiti       ahu medhavino jana.
     Subhikkhavaco puriso      sabbabhutanukampako
     amodamano pakireti    detha dethati bhasati
     yathapi megho thanayitva   gajjayitva pavassati
     thalam ninnanca pureti     abhisandanto ca 1- varina
     evameva idhekacco       puggalo hoti tadiso
     dhammena samharitvana      utthanadhigatam dhanam
     tappeti annapanena     samma patte vanibbaketi.
   Ayampi attho vutto bhagavata iti me sutanti. Chattham.
   [254]  7  Vuttam  hetam  bhagavata  vuttamarahatati  me  sutam
tinimani  bhikkhave  sukhani  patthayamano  silam  rakkheyya  pandito
katamani  tini  pasamsa  me  agacchatuti  silam  rakkheyya  pandito
bhoga  me  uppajjantuti  silam  rakkheyya  pandito kayassa bheda
parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapajjissamiti  silam  rakkheyya
pandito  .  imani  kho  bhikkhave  tini  sukhani patthayamano silam
rakkheyya  panditoti  .  etamattham  bhagava avoca . tatthetam iti
vuccati
     silam rakkheyya medhavi     patthayano tayo sukhe
     pasamsam vittalabhanca      pecca sagge pamodanam.
@Footnote: 1 Ma. va.
     Akarontopi ce papam     karontamupasevati
     sankiyo hoti papasmim    avanno cassa ruhati.
     Yadisam kurute mittam       yadisam 1- cupasevati
     sa ve tadisako hoti      sahavaso hi tadiso.
     Sevamano sevamanam      samphuttho samphusam param
     saro duttho kalapamva      alittamupalimpati.
     Upalepabhaya dhiro       neva papasakha siya.
     Putimaccham kusaggena       yo naro upanayhati
     kusapi puti vayanti      evam balupasevana.
     Taggaranca palasena      yo naro upanayhati
     pattapi surabhi vayanti    evam dhirupasevana.
     Tasma pattaputasseva 2-  natva sampakamattano
     asante nupaseveyya      sante seveyya pandito.
     Asanto nirayam nenti     santo papenti sugatinti.
  Ayampi attho vutto bhagavata   iti me sutanti. Sattamam.
   [255]  8  Vuttam  hetam  bhagavata  vuttamarahatati  me sutam
bhindantayam  bhikkhave  kayo  vinnanam  viragadhammam  sabbe  upadhi
anicca  dukkha  viparinamadhammati  .  etamattham  bhagava avoca .
Tatthetam iti vuccati
     kayanca bhindantam natva  vinnananca pabhangunam 3-
@Footnote: 1 Po. yadisamupasevati. Ma. yadisam cupasevati. 2 Yu. palasaputasseva.
@3 Ma. viragunam. Yu. viragunam.
     Upadhisu bhayam disva       jatimaranamajjaga
     sampatva paramam santim     kalam kankhati bhavitattoti 1-.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Atthamam.
   [256] 9 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam dhatusova 2-
bhikkhave  satta  sattehi  saddhim  samsandanti  samenti  hinadhimuttika
satta   hinadhimuttikehi   sattehi  saddhim  samsandanti  samenti
kalyanadhimuttika   satta   kalyanadhimuttikehi  sattehi  saddhim
samsandanti  samenti  .  atitampi  bhikkhave addhanam dhatusova satta
sattehi  saddhim  samsandimsu  samimsu  hinadhimuttika satta hinadhimuttikehi
sattehi   saddhim   samsandimsu   samimsu  kalyanadhimuttika  satta
kalyanadhimuttikehi sattehi saddhim samsandimsu samimsu.
   {256.1}  Anagatampi  bhikkhave  addhanam  dhatusova  satta
sattehi  saddhim  samsandissanti  samessanti  hinadhimuttika  satta
hinadhimuttikehi   sattehi   saddhim   samsandissanti   samessanti
kalyanadhimuttika   satta   kalyanadhimuttikehi  sattehi  saddhim
samsandissanti  samessanti  .  etarahipi  bhikkhave paccuppannam addhanam
dhatusova  satta  sattehi  saddhim  samsandanti  samenti hinadhimuttika
satta   hinadhimuttikehi   sattehi  saddhim  samsandanti  samenti
kalyanadhimuttika   satta   kalyanadhimuttikehi  sattehi  saddhim
samsandanti samentiti. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     samsagga vanatho jato     asamsaggena chijjati
@Footnote: 1 Po. bhavito. 2 Po. Ma. Yu. vasaddo natthi.
     Parittam darumaruyha      yatha side mahannave
     evam kusitamagamma       sadhujivipi sidati.
     Tasma tam parivajjeyya     kusitam hinaviriyam
     pavivittehi ariyehi       pahitattehi jhayibhi
     niccam araddhaviriyehi     panditehi sahavaseti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Navamam.
   [257]  10  Vuttam  hetam  bhagavata  vuttamarahatati me sutam
tayome  bhikkhave  dhamma  sekhassa  bhikkhuno  parihanaya  samvattanti
katame  tayo idha bhikkhave sekho bhikkhu kammaramo hoti kammarato
kammaramatamanuyutto    bhassaramo    hoti    bhassarato
bhassaramatamanuyutto    niddaramo    hoti    niddarato
niddaramatamanuyutto  ime  kho  bhikkhave  tayo  dhamma  sekhassa
bhikkhuno  parihanaya  samvattanti  . tayome bhikkhave dhamma sekhassa
bhikkhuno  aparihanaya  samvattanti  katame  tayo idha bhikkhave sekho
bhikkhu  na  kammaramo  hoti  na kammarato na kammaramatamanuyutto
na  bhassaramo  hoti  na  bhassarato  na  bhassaramatamanuyutto na
niddaramo  hoti  hoti  na  niddarato  na  niddaramatamanuyutto
ime  kho  bhikkhave  tayo  dhamma  sekhassa  bhikkhuno aparihanaya
samvattantiti. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     kammaramo bhassarato 1-  niddaramo ca uddhato
@Footnote: 1 Ma. bhassaramo.
     Abhabbo tadiso bhikkhu    phutthum sambodhimuttamam.
     Tasma hi appakiccassa   appamiddho anuddhato
     bhabbo so tadiso bhikkhu  phutthum sambodhimuttamanti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Dasamam.
              Vaggo tatiyo.
               Tassuddanam
     dve ditthi nissaranam      rupam putto avutthikena ca
     sukha ca bhindana 1- dhatu  parihanena te dasati.
                -----------
        Itivuttake tikanipatassa catutthavaggo
   [258] 1 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam tayome
bhikkhave  akusala  vitakka  katame  tayo  anavannattipatisamyutto
vitakko   labhasakkarasilokapatisamyutto   vitakko   paranuddayata-
patisamyutto  vitakko ime kho bhikkhave tayo akusala vitakkati .
Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     anavannattisannutto   labhasakkaragaravo
     sahanandi 2- amaccehi    ara samyojanakkhaya
     yodha 3- putte 4- pasum hitva vivaso 5- sangahani 6- ca
     bhabbo so tadiso bhikkhu   phutthum sambodhimuttamanti. Pathamam.
@Footnote: 1 Po. bhidura dhatum. Ma. bhiduro . 2 Ma. sahanandi . 3 Ma. Yu. yo ca.
@4 Ma. puttapasum . 5 Po. Ma. vivahe . 6 Ma. samharani ca.
   [259]  2  Dittha maya bhikkhave satta sakkarena abhibhuta
pariyadinnacitta  kayassa  bheda  parammarana apayam duggatim vinipatam
nirayam  upapanna  dittha  maya bhikkhave satta asakkarena abhibhuta
pariyadinnacitta  kayassa  bheda  parammarana apayam duggatim vinipatam
nirayam upapanna dittha maya bhikkhave satta sakkarena ca asakkarena
ca  tadubhayena  abhibhuta  pariyadinnacitta  kayassa bheda parammarana
apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna.
   {259.1}  Tam  kho  panaham bhikkhave nannassa samanassa va
brahmanassa va sutva vadami dittha maya bhikkhave satta sakkarena
abhibhuta  pariyadinnacitta  kayassa  bheda parammarana apayam duggatim
vinipatam nirayam upapanna dittha maya bhikkhave satta asakkarena abhibhuta
pariyadinnacitta  kayassa  bheda  parammarana apayam duggatim vinipatam
nirayam upapanna dittha maya bhikkhave satta sakkarena ca asakkarena
ca  tadubhayena  abhibhuta  pariyadinnacitta  kayassa bheda parammarana
apayam duggatim vinipatam nirayam upapanna.
   {259.2} Api ca bhikkhave yadeva me samam natam samam dittham samam
viditam tadevaham vadami dittha maya bhikkhave satta sakkarena abhibhuta
pariyadinnacitta  kayassa  bheda  parammarana apayam duggatim vinipatam
nirayam  upapanna  dittha  maya bhikkhave satta asakkarena abhibhuta
pariyadinnacitta  kayassa  bheda  parammarana apayam duggatim vinipatam
Nirayam  upapanna  dittha  maya  bhikkhave  satta  sakkarena  ca
asakkarena  ca  tadubhayena  abhibhuta pariyadinnacitta kayassa bheda
parammarana apayam duggatim vinipatam nirayam upapannati.
     Yassa sakkariyamanassa 1- asakkarena cubhayam
     samadhi na vikampati       appamadaviharino
     tam jhayinam satatikam      sukhumaditthivipassakam
     upadanakkhayaramam     ahu sappuriso ititi. Dutiyam.
   [260] 3 Tayome bhikkhave devesu devasadda niccharanti samaya
samayam  upadaya  katame tayo 1 yasmim bhikkhave samaye ariyasavako
kesamassum  oharetva  kasayani vatthani acchadetva agarasma
anagariyam pabbajjaya ceteti tasmim [2]- samaye devesu devasaddo
niccharati  eso ariyasavako marena saddhim sangamaya cetetiti ayam
bhikkhave pathamo devesu devasaddo niccharati samaya samayam upadaya.
   {260.1} 2 Puna ca param bhikkhave yasmim samaye ariyasavako sattannam
bodhipakkhiyanam  dhammanam  bhavananuyogamanuyutto  viharati  tasmim bhikkhave
samaye devesu devasaddo niccharati eso ariyasavako marena saddhim
sangametiti  ayam bhikkhave dutiyo devesu devasaddo niccharati samaya
samayam upadaya.
   {260.2} 3 Puna ca param bhikkhave yasmim samaye ariyasavako
asavanam    khaya   anasavam   cetovimuttim   pannavimuttim
dittheva    dhamme    sayam    abhinna    sacchikatva
@Footnote: 1 Ma. Yu. sakkariyamanassa . 2 Yu. bhikkhave.
Upasampajja  viharati tasmim bhikkhave samaye devesu devasaddo niccharati
eso  ariyasavako  vijitasangamo  tameva  sangamasisam  abhivijiya
ajjhavasatiti  ayam  bhikkhave  tatiyo  devesu  devasaddo  niccharati
samaya  samayam  upadaya  .  ime  kho  bhikkhave  tayo devesu
devasadda niccharanti samaya samayam upadayati.
     Disva vijitasangamam      sammasambuddhasavakam
     devatapi namassanti     mahantam vitasaradam
     namo te purisajanna     yo tvam dujjayamajjhabhu 1-
     jetvana maccuno senam    vimokkhena anavaram 2-
     itihetam namassanti      devata pattamanasam
     tanhi tassa namassanti    yena maccuvasam vajeti. Tatiyam.
   [261]  4 Yada bhikkhave devo devakaya cavanadhammo hoti
pancassa  pubbanimittani  patubhavanti  mala  milayanti  vatthani
kilissanti   kacchehi   seda   muccanti   kaye   dubbanniyam
okkamati  sake  devo  devasane  nabhiramatiti . tamenam bhikkhave
deva  cavanadhammo  ayam  devaputtoti  iti  viditva  tihi vacahi
anumodanti  ito  bho  sugatim  gaccha  sugatim  gantva  suladdhalabham
labha suladdhalabham labhitva supatitthito bhavahiti.
   [262]  Evam  vutte  annataro  bhikkhu  bhagavantam etadavoca
kinnu  kho  bhante  devanam  sugatigamanasankhatam kinci bhante devanam
@Footnote: 1 Po. dujjayamajjhayi. 2 Po. anasavam.
Suladdhalabhasankhatam  kim  pana  bhante  devanam  supatitthitasankhatanti .
Manussattam  kho  bhikkhave 1- devanam sugatigamanasankhatam yam manussabhuto
samano  tathagatappavedite  dhammavinaye  saddham  patilabhati  idam  kho
bhikkhave  devanam  suladdhalabhasankhatam  sa  kho  panassa  saddha
nivittha  hoti  mulajata  patitthita  dalha  asamhariya  samanena
va brahmanena va devena va marena va brahmuna va kenaci
va lokasmim idam kho bhikkhave devanam supatitthitasankhatanti.
     Yada devo devakaya     cavati ayusankhaya
     tayo sadda niccharanti    devanam anumodatam
     ito bho sugatim gaccha      manussanam sahabyatam
     manussabhuto saddhamme    labha saddham anuttaram
     sa te saddha nivitthassa   mulajata patitthita
     yavajivam asamhira        saddhamme supavedite.
     Kayaduccaritam hitva      vaciduccaritani ca
     manoduccaritam hitva      yancannam dosasannitam
     kayena kusalam katva     vacaya kusalam bahum
     manasa kusalam katva      appamanam nirupadhim.
     Tato opadhikam punnam     katva danena tam bahum
     annepi macce saddhamme brahmacariye nivesaya 2-
     imaya anukampaya      deva devam yada vidu
@Footnote: 1 Ma. bhikkhu. 2 Yu. nivesaye.
     Cavantam anumodanti      ehi deva punappunanti. Catuttham.
   [263]  5  Tayome  bhikkhave  puggala loke uppajjamana
uppajjanti   bahujanahitaya  bahujanasukhaya  lokanukampaya  atthaya
hitaya sukhaya devamanussanam katame tayo
   {263.1}  1 idha bhikkhave tathagato loke uppajjati araham
sammasambuddho   vijjacaranasampanno  sugato  lokavidu  anuttaro
purisadammasarathi  sattha  devamanussanam  buddho  bhagava  so  dhammam
deseti   adikalyanam  majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham
sabyanjanam  kevalaparipunnam  parisuddham  brahmacariyam  pakaseti  ayam
bhikkhave  pathamo  puggalo loke uppajjamano uppajjati bahujanahitaya
bahujanasukhaya lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya devamanussanam.
   {263.2} 2 Puna ca param bhikkhave tasseva satthuno savako araham
hoti  khinasavo  vusitava  katakaraniyo  ohitabharo  anuppattasadattho
parikkhinabhavasamyojano  sammadanna  vimutto  so  dhammam  deseti
adikalyanam  majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham  sabyanjanam
kevalaparipunnam  parisuddham  brahmacariyam  pakaseti ayampi bhikkhave dutiyo
puggalo  loke  uppajjamano  uppajjati  bahujanahitaya  bahujanasukhaya
lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya devamanussanam.
   {263.3} 3 Puna ca param bhikkhave tasseva satthuno savako
sekkho    hoti    patipado   bahussuto   silavatupapanno
sopi    dhammam    deseti    adikalyanam   majjhekalyanam
Pariyosanakalyanam   sattham   sabyanjanam   kevalaparipunnam  parisuddham
brahmacariyam  pakaseti  ayampi  bhikkhave  tatiyo  puggalo  loke
uppajjamano  uppajjati  bahujanahitaya  bahujanasukhaya  lokanukampaya
atthaya  hitaya  sukhaya  devamanussanam . ime kho bhikkhave tayo
puggala  loke  uppajjamana  uppajjanti  bahujanahitaya bahujanasukhaya
lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya devamanussananti.
        Sattha hi loke pathamo mahesi
        tassanvayo savako bhavitatto
        athaparo patipadopi sekkho
        bahussuto silavatupapanno.
        Ete tayo devamanussasettha
        pabhankara dhammamudiriyanta 1-
        apapuranti 2- amatassa dvaram
        yoga pamocanti bahujanam te.
        Ye satthavahena anuttarena
        sudesitam maggamanukkamanti
        idheva dukkhassa karonti antam
       ye appamatta sugatassa sasaneti. Pancamam.
   [264] 6 Asubhanupassi bhikkhave kayasmim viharatha anapanassati
ca  vo  ajjhattam  parimukham  supatitthita  hotu  sabbasankharesu
@Footnote: 1 Ma. Yu. dhammamudirayanta. 2 Yu. apavunanuti.
Aniccanupassino  viharatha  .  asubhanupassinam  bhikkhave kayasmim viharatam
yo  subhaya  dhatuya  raganusayo so pahiyati . anapanassatiya
ajjhattam parimukham supatitthitaya 1- ye bahira vitakkasaya vighatapakkhika
te na honti . sabbasankharesu aniccanupassinam viharatam ya avijja
sa pahiyati ya vijja sa uppajjatiti.
     Asubhanupassi kayasmim    anapane patissato
     sabbasankharasamatham       passam atapi sabbada.
     Sa ve sammaddaso bhikkhu    yato tattha vimuccati
     abhinnavosito santo   sa ve yogatigo muniti. Chattham.
   [265]  7  Dhammanudhammapatipannassa  bhikkhuno  ayamanudhammo hoti
veyyakaranaya   dhammanudhammapatipannoyanti   bhasamano  dhammanneva
bhasati  no adhammam vitakkayamano pana 2- dhammavitakkanneva vitakketi
no adhammavitakkam tadubhayam [3]- abhinivajjetva upekkhako viharati sato
sampajanoti.
     Dhammaramo dhammarato    dhammam anuvicintayam
     dhammam anussaram bhikkhu      saddhamma na parihayati.
     Caram va yadi va tittham      nisinno uda va sayam
     ajjhattam samayam cittam     santimevadhigacchatiti. Sattamam.
   [266] 8 Tayome bhikkhave akusalavitakka andhakarana acakkhukarana
annanakarana   pannanirodhika   vighatapakkhika  anibbanasamvattanika
@Footnote: 1 Yu. supatthitaya. 2 Ma. Yu. va. 3 Ma. va pana.
Katame  tayo  kamavitakko  bhikkhave  andhakarano  acakkhukarano
annanakarano    pannanirodhiko    vighatapakkhiko   anibbana-
samvattaniko   .   byapadavitakko   bhikkhave   andhakarano
acakkhukarano    annanakarano   pannanirodhiko   vighatapakkhiko
anibbanasamvattaniko   .   vihimsavitakko   bhikkhave   andhakarano
acakkhukarano    annanakarano   pannanirodhiko   vighatapakkhiko
anibbanasamvattaniko  .  ime  kho  bhikkhave tayo akusala vitakka
andhakarana    acakkhukarana    annanakarana    pannanirodhika
vighatapakkhika anibbanasamvattanika.
   [267] Tayome bhikkhave kusala vitakka anandhakarana cakkhukarana
nanakarana   pannavuddhika   avighatapakkhika   nibbanasamvattanika
katame  tayo  nekkhammavitakko  bhikkhave  anandhakarano  cakkhukarano
nanakarano  pannavuddhiko  avighatapakkhiko  nibbanasamvattaniko  .
Abyapadavitakko  bhikkhave  anandhakarano  cakkhukarano  nanakarano
pannavuddhiko  avighatapakkhiko  nibbanasamvattaniko  .  avihimsavitakko
bhikkhave   anandhakarano   cakkhukarano   nanakarano  pannavuddhiko
avighatapakkhiko  nibbanasamvattaniko . ime kho bhikkhave tayo kusala
vitakka   anandhakarana   cakkhukarana   nanakarana  pannavuddhika
avighatapakkhika nibbanasamvattanikati.
        Tayo vitakke kusale vitakkaye
        Tayo pana akusale nirakare
        sa ve vitakkani vicaritani
        sameti vutthiva rajam samuhatam
        sa ve vitakkupasamena cetasa
        idheva so santipadam samajjagati. Atthamam.
   [268]  9  Tayome bhikkhave antara mala antara amitta
antara  sapatta  antara  vadhaka  antara  paccatthika  katame
tayo  lobho  bhikkhave  antara  malo  antara  amitto antara
sapatto  antara  vadhako  antara  paccatthiko  . doso bhikkhave
antara  malo  antara  amitto  antara sapatto antara vadhako
antara  paccatthiko  .  moho  bhikkhave  antara  malo antara
amitto  antara  sapatto  antara  vadhako antara paccatthiko .
Ime  kho  bhikkhave  tayo antara mala antara amitta antara
sapatta antara vadhaka antara paccatthikati.
     Anatthajanano lobho      lobho cittappakopano
     bhayamantarato jatam       tam jano navabujjhati.
     Luddho attham na janati    luddho dhammam na passati
     andhatamam tada hoti      yam lobho sahate naram.
     Yo ca lobham pahantvana    lobhaneyye na lubbhati
     lobho pahiyyate tamha    udabinduva 1- pokkhara.
@Footnote: 1 Po. Ma. udabinduva.
     Anatthajanano doso      doso cittappakopano
     bhayamantarato jatam       tam jano navabujjhati.
     Duttho attham na janati    duttho dhammam na passati
     andhatamam tada hoti      yam doso sahate naram.
     Yo ca dosam pahantvana    dosaneyye na dussati
     doso pahiyyate tamha    talapakkamva bandhana.
     Anatthajanano moho      moho cittappakopano
     bhayamantarato jatam       tam jano navabujjhati.
     Mulho attham na janati    mulho dhammam na passati
     andhatamam tada hoti      yam moho sahate naram.
     Yo ca moham pahantvana    mohaneyye na muyhati
     moham vihanti so sabbam    adiccovudayam tamanti. Navamam.
   [269] 10 Tihi bhikkhave asaddhammehi abhibhuto pariyadinnacitto
devadatto  apayiko  nerayiko  kappattho  atekiccho  katamehi
tihi  papicchataya  bhikkhave  abhibhuto  pariyadinnacitto  devadatto
apayiko  nerayiko  kappattho atekiccho . papamittataya bhikkhave
abhibhuto   pariyadinnacitto   devadatto   apayiko  nerayiko
kappattho  atekiccho . sati kho pana uttarim karaniye oramattakena
visesadhigamena ca 1- antara vosanam apadi . Imehi kho bhikkhave
tihi  asaddhammehi  abhibhuto  pariyadinnacitto  devadatto  apayiko
@Footnote: 1 Ma. casaddo natthi.
Nerayiko kappattho atekicchoti.
     Ma jatu koci lokasmim    papiccho upapajjatha
     tadiminapi janatha       papicchanam yatha gati.
     Panditoti samannato   bhavitattoti sammato
     jalam va yasasa attha      devadattoti me 1- sutam.
     So pamadamanucinno     asajja nam tathagatam
     avicinirayam patto        catudvaram bhayanakam.
     Adutthassa hi yo dubbhe    papakammam akubbato
     tameva papam phusseti 2-    dutthacittam anadaram.
     Samuddam visakumbhena       yo manneyya padusitum 3-
     na so tena paduseyya     tasma hi udadhi maha.
     Evametam tathagatam        yo vadena vihimsati
     sammaggatam santacittam     vado tamhi na ruhati.
     Tadisam mittam kubbetha     tanca seveyya pandito
     yassa magganugo bhikkhu    khayam dukkhassa papuneti.
  Ayampi attho vutto bhagavata   iti me sutanti. Dasamam.
               Vaggo catuttho.
                 Tassuddanam
     vitakka sakkara sadda     cavamana loke asubham
     dhammam andhakara malam      devadattena dasati.
@Footnote: 1 Ma. vissuto. 2 Ma. phusati. 3 Po. padusitam.
        Itivuttake tikanipatassa pancamavaggo
   [270]  1 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam tayome
bhikkhave  aggappasada  katame  tayo  yavata  bhikkhave  satta
apada  va  dvipada  va  catuppada va bahuppada va rupino
va  arupino  va  sannino  va asannino va nevasanninasannino
va  tathagato  tesam  aggamakkhayati  araham  sammasambuddho  ye
bhikkhave  buddhe  pasanna  agge  te  pasanna  agge kho pana
pasannanam aggo vipako hoti.
   {270.1} Yavata bhikkhave dhamma sankhata va asankhata va
virago  tesam  aggamakkhayati  yadidam  madanimmadano  pipasavinayo
alayasamugghato   vattupacchedo   tanhakkhayo  virago  nirodho
nibbanam  ye  bhikkhave virage dhamme pasanna agge te pasanna
agge kho pana pasannanam aggo vipako hoti.
   {270.2} Yavata 1- bhikkhave sankhata dhamma ariyo atthangiko
maggo  tesam  aggamakkhayati  seyyathidam  sammaditthi  sammasankappo
sammavaca   sammakammanto   sammaajivo   sammavayamo
sammasati  sammasamadhi  ye  bhikkhave  ariyamaggadhamme  pasanna
agge te pasanna agge kho pana pasannanam aggo vipako hoti.
   {270.3}  Yavata bhikkhave sangha va gana va tathagata-
savakasangho  tesam  aggamakkhayati  yadidam  cattari purisayugani attha
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. yavata bhikkhave sankhata dhammati adivacanam natthi.
Purisapuggala  1-  ye bhikkhave sanghe pasanna agge te pasanna
agge  kho pana pasannanam aggo vipako hoti ime kho bhikkhave
tayo aggappasadati. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     aggato ve pasannanam     aggam dhammam vijanatam
     agge buddhe pasannanam   dakkhineyye anuttare
     agge dhamme pasannanam    viragupasame sukhe
     agge sanghe pasannanam    punnakkhette anuttare
     aggasmim danam dadatam      aggam punnam pavaddhati
     aggam ayu ca vanno ca    yaso kitti sukham balam.
     Aggassa data medhavi    aggadhammasamahito
     devabhuto manusso va     aggappatto pamodatiti.
   Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Pathamam.
   [271]  2  Antamidam  bhikkhave  jivikanam  yadidam  pindolyam
abhilapayam  bhikkhave  lokasmim  pindolo vicarasi pattapaniti . tanca
kho  etam  bhikkhave  kulaputta  upenti atthavasika atthavasam paticca
neva  rajabhinita na corabhinita na inatta 2- na bhayatta 3-
ajivika  pakata 4- api ca kho otinnamha jatiya jaramaranena
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi dukkhotinna 5-
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. esa bhagavato .l. lokassa. 2 inatthatipi. 3 bhayatthatipi.
@4 atthakathayam na ajivika pakata. 5 Yu. dukkhatinna.
Dukkhapareta  appeva  nama  imassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa
antakiriya pannayethati.
   {271.1} Evam pabbajito cayam bhikkhave kulaputto hoti 1-
abhijjhalu   kamesu   tibbasarago   byapannacitto   paduttha-
manasankappo  mutthassati  asampajano  asamahito  vibbhantacitto
pakatindriyo  .  seyyathapi  bhikkhave  chavalatam  ubhato  padittam
majjhe  guthagatam  2-  neva  game  katthattham  pharati  na  aranne
tathupamaham  bhikkhave  imam  puggalam  vadami gihibhoga ca 3- parihino
samannatthanca  na  paripuretiti  .  etamattham  bhagava  avoca .
Tatthetam iti vuccati
     gihibhoga ca parihino      samannatthanca dubbhago
     paridhamsamano pakireti      chavalatam 4- vinassati. [5]-
     Seyyo ayogulo bhutto   tatto aggisikhupamo
     yance bhunjeyya dussilo  ratthapindam asannatoti. Dutiyam.
   [272]  3 Sanghatikanne cepi bhikkhave bhikkhu gahetva pitthito
pitthito  anubandho  assa  pade  padam  nikkhipanto so ca hoti
abhijjhalu   kamesu   tibbasarago   byapannacitto   paduttha-
manasankappo  mutthassati  asampajano  asamahito  vibbhantacitto
pakatindriyo  atha  kho  so  araka  va mayham ahanca tassa .
Tam  kissa  hetu  dhammam  hi  so  bhikkhave bhikkhu na passati dhammam
@Footnote: 1 Ma. Yu. so ca hoti. 2 gudhagatantipi. 3 Po. Ma. casaddo natthi.
@4 Po. Ma. Yu. chavalatamva nassati. 5 kasavakantha bahavo papadhamma asannata
@papa papehi kammehi nirayam te upapajjare.
Apassanto  mam  1- na passati yojanasate cepi so bhikkhave bhikkhu
vihareyya  so  ca  hoti  anabhijjhalu  kamesu  na  tibbasarago
abyapannacitto   appadutthamanasankappo   upatthitasati   sampajano
samahito  ekaggacitto  samvutindriyo  atha  kho  so  santikeva
mayham  ahanca  tassa  .  tam  kissa  hetu dhammam hi so bhikkhave
bhikkhu passati dhammam passanto mam passatiti.
     Anubandhopi ce assa      mahiccho va 2- vighatava
     ejanugo anejassa      nibbutassa anibbuto
     giddho so vitagedhassa 3-   passa yavanca araka.
     Yo ca dhammamabhinnaya    dhammamannaya pandito
     rahadova nivato ca       anejo vupasammati
     anejo so anejassa      nibbutassa ca nibbuto
     agiddho vitagedhassa       passa yavanca santiketi. Tatiyam.
   [273]  4  Tayome  bhikkhave  aggi katame tayo ragaggi
dosaggi mohaggi. Ime kho bhikkhave tayo aggiti.
     Ragaggi dahati macce      ratte kamesu mucchite
     dosaggi pana byapanne   nare panatipatino
     mohaggi pana sammulhe    ariyadhamme akovide.
     Ete aggi ajananta    sakkayabhirata paja
     te vaddhayanti nirayam      tiracchananca yoniyo
@Footnote: 1 Ma. Yu. na mam passati. 2 Po. Ma. ca. 3 Po. vitarodhassa.
     Asuram pittivisayanca 1-    amutta marabandhana.
     Ye ca rattindiva yutta   sammasambuddhasasane
     te nibbapenti ragaggim   niccam asubhasannino
     dosaggim pana mettaya     nibbapenti naruttama
     mohaggim pana pannaya    yayam nibbedhagamini.
     Te nibbapetva nipaka   rattindivamatandita
     asesam parinibbanti      asesam dukkhamajjhagum 2-.
     Ariyaddasa vedaguno     sammadannaya pandita
     jatikkhayamabhinnaya     nagacchanti punabbhavanti. Catuttham.
   [274]  5  Tatha  tatha  bhikkhave  bhikkhu upaparikkheyya yatha
yatha 3- upaparikkhato bahiddha cassa vinnanam avikkhittam [4]- avisatam
ajjhattam   asanthitam   anupadaya  [5]-  aparitassato  ayatim
jatijaramaranadukkhasamudayasambhavo na hotiti.
     Sattasangapahinassa       netticchinnassa bhikkhuno
     vikkhino jatisamsaro      natthi assa 6- punabbhavoti. Pancamam.
   [275]  6  Tisso  ima  bhikkhave  kamupapattiyo  katama
tisso   paccupatthitakama  nimmanaratino  paranimmitavasavattino  .
Ima kho bhikkhave tisso kamupapattiyoti.
     Paccupatthitakama ca      ye deva vasavattino
     nimmanaratino deva      ye canne kamabhogino
@Footnote: 1 Ma. Yu. pettivisayanca. 2 Po. dukkhamajjhaga. 3 Po. Ma. yathassa.
@4 Yu. hoti. 5 Ma. na paritasseyya. bahiddha bhikkhave vinnane avikkhitte
@avisate sati ajjhattam asanthite anupadaya. 6 Po. Ma. Yu. tassa.
     Itthabhavannathabhavam [1]- kamabhogesu pandita 2-
     sabbe pariccaje kame     ye dibba ye ca manusa
     piyarupasatagadhitam        chetva sotam duraccayam
     asesam parinibbanti       asesam dukkhamajjhagum
     ariyaddasa vedaguno      sammadannaya pandita
     jatikkhayamabhinnaya     nagacchanti punabbhavanti. Chattham.
   [276]  7  Kamayogayutto  bhikkhave  bhavayogayutto  agami
hoti agantva 3- itthattam . Kamayogavisamyutto bhikkhave bhavayogayutto
anagami  hoti  anagantva  itthattam  .  kamayogavisamyutto
bhikkhave bhavayogavisamyutto araham hoti khinasavoti.
     Kamayogena samyutta     bhavayogena cubhayam
     satta gacchanti samsaram    jatimaranagaminanti 4-.
     Ye ca kame pahantvana   appatta asavakkhayam
     bhavayogena samyutta      anagamiti vuccare.
     Ye ca kho chinnasamsaya     khinamanapunabbhava
   te ve paragata loke ye patta asavakkhayanti. Sattamam. [5]-
   [277] 8 Kalyanasilo bhikkhave bhikkhu kalyanadhammo kalyanapanno
imasmim dhammavinaye kevali vusitava uttamapurisoti vuccati.
@Footnote: 1 samsaram nativattare etamadinavam natva. 2 Po. susanthita. Ma. Yu. pandito.
@3 Ma. Yu. aganta. 4 Ma. Yu. atthakathayam jatimaranagamino.
@5 Po. Ma. Yu. tatiyabhanavaram.
   1 Kathanca bhikkhave bhikkhu kalyanasilo hoti idha bhikkhave bhikkhu
silava  hoti  patimokkhasamvarasamvuto  viharati  acaragocarasampanno
anumattesu  vajjesu  bhayadassavi  samadaya  sikkhati  sikkhapadesu
evam kho bhikkhave bhikkhu kalyanasilo hoti. Iti kalyanasilo.
   {277.1} 2 Kalyanadhammo ca katham hoti idha bhikkhave bhikkhu
sattattimsabodhipakkhikanam   1-   dhammanam   bhavananuyogamanuyutto
viharati evam kho bhikkhave bhikkhu kalyanadhammo hoti. Iti kalyanasilo
kalyanadhammo.
   {277.2} 3 Kalyanapanno ca katham hoti idha bhikkhave bhikkhu
asavanam  khaya  anasavam  cetovimuttim  pannavimuttim  dittheva
dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva  upasampajja  viharati  evam  kho
bhikkhave  bhikkhu  kalyanapanno  hoti  .  iti  kalyanasilo
kalyanadhammo   kalyanapanno   imasmim   dhammavinaye   kevali
vusitava uttamapurisoti vuccatiti.
     Yassa kayena vacaya     manasa natthi dukkatam
     tam ve kalyanasiloti      ahu bhikkhum hirimatam.
     Yassa dhamma subhavita    pattasambodhigamino 3-
     tam ve kalyanadhammoti    ahu bhikkhum anussadam.
     Yo dukkhassa pajanati    idheva khayamattano
     tam ve kalyanapannoti   ahu bhikkhum anasavam
     tehi dhammehi sampannam    anigham chinnasamsayam
@Footnote: 1 Ma. Yu. sattannam bodhipakkhiyanam .  2 Po. Ma. hirimanam.
@3 Ma. sattasambodhigamino.
     Asitam sabbalokassa      ahu sabbapahayinanti. Atthamam.
   [278] 9 Dvemani bhikkhave danani amisadanam ca dhammadanam
ca  etadaggam  bhikkhave  imesam  dvinnam dananam yadidam dhammadanam .
Dveme  bhikkhave  samvibhaga  amisasamvibhago  ca  dhammasamvibhago  ca
etadaggam  bhikkhave  imesam dvinnam samvibhaganam yadidam dhammasamvibhago .
Dveme  bhikkhave  anuggaha  amisanuggaho  ca  dhammanuggaho  ca
etadaggam bhikkhave imesam dvinnam anuggahanam yadidam dhammanuggahoti.
        Yamahu danam paramam anuttaram
        yam samvibhagam bhagava avannayi
        aggamhi khettamhi pasannacitto
        vinnu pajanam ko na yajetha kale.
        Ye ceva bhasanti sunanti cubhayam
        pasannacitta sugatassa sasane
        tesam so attho paramo visujjhati
        ye appamatta sugatassa sasaneti. Navamam.
   [279]  10 Dhammenaham bhikkhave tevijjam brahmanam pannapemi
nannam  lapitalapanamattena  .  kathancaham  bhikkhave  dhammena tevijjam
brahmanam pannapemi nannam lapitalapanamattena.
   {279.1} 1 Idha bhikkhave bhikkhu anekavihitam pubbenivasam anussarati seyyathidam
Ekampi jatim dvepi jatiyo tissopi jatiyo catassopi jatiyo pancapi
jatiyo  dasapi  jatiyo visampi jatiyo timsampi jatiyo cattalisampi
jatiyo   pannasampi   jatiyo   jatisatampi   jatisahassampi
jatisatasahassampi  anekepi  samvattakappe  anekepi  vivattakappe
anekepi  samvattavivattakappe  amutrasim  evamnamo  evamgotto
evamvanno   evamaharo  evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto
so  tato  cuto amutra udapadim tatrapasim evamnamo evamgotto
evamvanno   evamaharo  evamsukhadukkhapatisamvedi  evamayupariyanto
so  tato  cuto  idhupapannoti  iti  sakaram sauddesam anekavihitam
pubbenivasam  anussarati  ayamassa  pathama  vijja  adhigata  hoti
avijja  vihata  vijja  uppanna tamo vihato aloko uppanno
yathatam appamattassa atapino pahitattassa viharato.
   {279.2} 2 Puna ca param bhikkhave bhikkhu dibbena cakkhuna visuddhena
atikkantamanusakena  satte  passati  cavamane  upapajjamane  hine
panite  suvanne  dubbanne  sugate  duggate  yathakammupage  satte
pajanati  ime  vata  bhonto  satta  kayaduccaritena samannagata
vaciduccaritena  samannagata  manoduccaritena  samannagata  ariyanam
upavadaka  micchaditthika  micchaditthikammasamadana  te  kayassa
bheda  parammarana  apayam  duggatim  vinipatam  nirayam upapanna ime
va  pana  bhonto  satta  kayasucaritena  samannagata vacisucaritena
Samannagata   manosucaritena  samannagata  ariyanam  anupavadaka
sammaditthika   sammaditthikammasamadana   te  kayassa  bheda
parammarana  sugatim  saggam  lokam  upapannati  iti  dibbena cakkhuna
visuddhena   atikkantamanusakena   .pe.   yathakammupage  satte
pajanati  ayamassa  dutiya  vijja  adhigata  hoti avijja vihata
vijja uppanna tamo vihato aloko uppanno yathatam appamattassa
atapino pahitattassa viharato.
   {279.3} 3 Puna ca param bhikkhave bhikkhu asavanam khaya anasavam
cetovimuttim  pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam abhinna sacchikatva
upasampajja  viharati  ayamassa  tatiya  vijja adhigata hoti avijja
vihata  vijja  uppanna  tamo  vihato aloko uppanno yathatam
appamattassa atapino pahitattassa viharato . evam kho aham bhikkhave
dhammena tevijjam brahmanam pannapemi nannam lapitalapanamattenati.
     Pubbenivasam yo vedi 1-   [2]- saggapayanca passati
     atha 3- jatikkhayam patto   abhinnavosito muni
     etahi tihi vijjahi      tevijjo hoti brahmano
     tamaham vadami tevijjam      nannam lapitalapananti.
   Ayampi attho vutto bhagavata   iti me sutanti. Dasamam.
           Vaggo pancamo.
@Footnote: 1 Ma. veti. 2 Yu. pubbenivasam yo vedi saggapayanca brahmanam
@        pannapemi na ca annam lapitalapanamattena.
@3 Ma. atho.
                  Tassuddanam
     pasadajivita sanghati     aggi upaparikkhaya
     upapatti kama kalyanam   danam dhammena te dasati.
              Tikanipato nitthito.
                  -------------
          Itivuttake catukkanipato
   [280]  1  Vuttam  hetam  bhagavata  vuttamarahatati me sutam
ahamasmi   bhikkhave   brahmano  yacayogo  sada  payatapani
antimadehadharo  anuttaro bhisako sallakatto tassa me tumhe putta
orasa  mukhato  jata  dhammaja  dhammanimmita  dhammadayada  no
amisadayada  .  dvemani  bhikkhave  danani  amisadananca
dhammadananca  etadaggam  bhikkhave  imesam  dvinnam  dananam  yadidam
dhammadanam  .  dveme  bhikkhave  samvibhaga  amisasamvibhago  ca
dhammasamvibhago  ca  etadaggam bhikkhave imesam dvinnam samvibhaganam yadidam
dhammasamvibhago  .  dveme  bhikkhave  anuggaha  amisanuggaho  ca
dhammanuggaho  ca  etadaggam  bhikkhave  imesam  dvinnam  anuggahanam
yadidam  dhammanuggaho  .  dveme  bhikkhave  yaga amisayago ca
dhammayago  ca  etadaggam  bhikkhave  imesam  dvinnam  yaganam yadidam
dhammayagoti. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
        Yo dhammayagam ayaji 1- amacchari
        tathagato sabbasattanukampi 2-
        tam tadisam devamanussasettham
        satta namassanti bhavassa paragunti.
 Ayampi attho vutto bhagavata  iti me sutanti. Pathamam.
   [281]  2  Cattarimani bhikkhave appani ceva sulabhani ca
tani  ca  anavajjani  katamani  cattari  pamsukulam  bhikkhave civaranam
appanca  sulabhanca  tanca  anavajjam  .  pindiyalopo  bhikkhave
bhojananam  appanca  sulabhanca  tanca  anavajjam  .  rukkhamulam bhikkhave
senasananam  appanca  sulabhanca  tanca  anavajjam  .  putimuttam
bhikkhave  bhesajjanam  appanca  sulabhanca  tanca  anavajjam  . imani
kho bhikkhave cattari appani ceva sulabhani ca tani ca anavajjani.
Yato kho bhikkhave bhikkhu appena ca tuttho hoti sulabhena ca anavajjena
ca imassaham annataram samannanganti vadamiti.
     Anavajjena tutthassa       appena sulabhena ca
     na senasanamarabbha       civaram panabhojanam
     vighato hoti cittassa      disa nappatihannati.
     Yepassa 3- dhamma akkhata samannassanulomika
     adhiggahita tutthassa       appamattassa bhikkhunoti. Dutiyam.
   [282]  3  Janato  aham bhikkhave passato asavanam khayam
@Footnote: 1 Po. assayi . 2 Ma. Yu. sabbabhutanukampi . 3 Ma. Yu. yecassa.
Vadami  no  ajanato  no  apassato  . kinca bhikkhave janato
kim  passato asavanam khayo hoti . idam dukkhanti bhikkhave janato
passato  asavanam  khayo  hoti  .  ayam  dukkhasamudayoti  bhikkhave
janato passato asavanam khayo hoti . ayam dukkhanirodhoti bhikkhave
janato  passato  asavanam  khayo  hoti  . ayam dukkhanirodhagamini
patipadati  bhikkhave  janato  passato  asavanam  khayo  hoti .
Evam kho bhikkhave janato evam passato asavanam khayo hotiti.
     Sekkhassa sikkhamanassa   ujumagganusarino
     khayasmim pathamam nanam      tato anna anuttara.
     Tato anna vimuttassa   vimuttinanamuttamam
     uppajjati khaye nanam    khina samyojana iti.
     Na tvevidam kusitena       balenamavijanata
     nibbanam adhigantabbam    sabbaganthapamocananti. Tatiyam.
   [283] 4 Ye 1- keci bhikkhave samana va brahmana va
idam  dukkhanti  yathabhutam  nappajananti  ayam  dukkhasamudayoti  yathabhutam
nappajananti   ayam  dukkhanirodhoti  yathabhutam  nappajananti  ayam
dukkhanirodhagamini  patipadati  yathabhutam  nappajananti  .  na me te
bhikkhave  samana  va  brahmana  va  samanesu  va samanasammata
brahmanesu  va  brahmanasammata  na  ca  panete  ayasmanto
samannattham  va  brahmannattham  va  dittheva  dhamme  sayam abhinna
@Footnote: 1 Ma. Yu. ye hi.
Sacchikatva upasampajja viharanti . ye ca kho keci bhikkhave samana
va brahmana va idam dukkhanti yathabhutam pajananti ayam dukkhasamudayoti
yathabhutam  pajananti  ayam  dukkhanirodhoti  yathabhutam  pajananti  ayam
dukkhanirodhagamini  patipadati  yathabhutam  pajananti . te ca 1- kho
me  bhikkhave samana va brahmana va samanesu ceva samanasammata
brahmanesu   ca   brahmanasammata   te  ca  panayasmanto
samannatthanca    brahmannatthanca   dittheva   dhamme   sayam
abhinna sacchikatva upasampajja viharantiti.
     Ye dukkham nappajananti    atho dukkhassa sambhavam
     yattha ca sabbaso dukkham     asesam uparujjhati
     tanca maggam na jananti    dukkhupasamagaminam
     cetovimuttihina te      atho pannavimuttiya
     abhabba te antakiriyaya  te ve jatijarupaga.
     Ye ca dukkham pajananti     atho dukkhassa sambhavam
     yattha ca sabbaso dukkham     asesam uparujjhati
     tanca maggam pajananti    dukkhupasamagaminam
     cetovimuttisampanna     atho pannavimuttiya
     bhabba te antakiriyaya    na te jatijarupagati. Catuttham.
   [284] 5 Ye te bhikkhave bhikkhu silasampanna samadhisampanna
pannasampanna     vimuttisampanna     vimuttinanadassanasampanna
@Footnote: 1 Ma. Yu. casaddo natthi.
Ovadaka   vinnapaka   sandassaka   samadapaka  samuttejaka
sampahamsaka  alam  samakkhataro  saddhammassa  .  dassanampaham bhikkhave
tesam  bhikkhunam  bahukaram  1- vadami savanampaham bhikkhave tesam bhikkhunam
bahukaram  vadami  upasankamanampaham  bhikkhave  tesam  bhikkhunam  bahukaram
vadami  payirupasanampaham  bhikkhave  tesam  bhikkhunam  bahukaram  vadami
anussatimpaham 2- bhikkhave tesam bhikkhunam bahukaram vadami anupabbajjampaham
bhikkhave tesam bhikkhunam bahukaram vadami.
   {284.1}  Tam  kissa hetu tatharupe bhikkhave bhikkhu sevato
bhajato   payirupasato   aparipuropi   silakkhandho  bhavanaparipurim
gacchati   aparipuropi   samadhikkhandho   bhavanaparipurim   gacchati
aparipuropi   pannakkhandho   bhavanaparipurim  gacchati  aparipuropi
vimuttikkhandho   bhavanaparipurim   gacchati   aparipuropi   vimutti-
nanadassanakkhandho  bhavanaparipurim  gacchati  evarupa  ca  te
bhikkhave  bhikkhu  sattharotipi  vuccanti  satthavahatipi  vuccanti
rananjahatipi   vuccanti   tamonudatipi   vuccanti  alokakaratipi
vuccanti  obhasakaratipi  vuccanti  pajjotakaratipi  vuccanti  [3]-
pabhankaratipi  vuccanti  ukkadharapi  vuccanti  ariyatipi  vuccanti
cakkhumantotipi vuccantiti.
     Pamojjakaranatthanam 4-   etam 5- hoti vijanatam
     yadidam bhavitattanam       ariyanam dhammajivinam.
     Te jotayanti saddhammam     bhasayanti pabhankara
@Footnote: 1 Po. bahukaram. Ma. Yu. bahupakaram .  2 Ma. Yu. anussaranampaham. 3 Ma. Yu.
@ukkadharatipi vuccanti . 4 Po. pamojjakaranatthanam. Ma. pamojjakaranam thanam.
@Yu. pamujjakaranam thanam. 5 Yu. evam.
     Alokakarana dhira      cakkhumanto rananjaha.
     Yesam ve sasanam sutva     sammadannaya pandita
     jatikkhayamabhinnaya     nagacchanti punabbhavanti. Pancamam.
   [285]  6  Cattarome  bhikkhave tanhuppada yattha bhikkhuno
tanha  uppajjamana  uppajjati  .  katame  cattaro  civarahetu
va  bhikkhave  bhikkhuno  tanha uppajjamana uppajjati pindapatahetu
va  bhikkhave  bhikkhuno  tanha uppajjamana uppajjati senasanahetu
va  bhikkhave  bhikkhuno  tanha  uppajjamana  uppajjati  iti
bhavabhavahetu   va   bhikkhave  bhikkhuno  tanha  uppajjamana
uppajjati  .  ime  kho  bhikkhave  cattaro  tanhuppada  yattha
bhikkhuno tanha uppajjamana uppajjatiti.
     Tanhadutiyo puriso      dighamaddhana samsaram
     itthabhavannathabhavam     samsaram nativattati.
     Etamadinavam 1- natva    tanha dukkhassa sambhavam
     vitatanho anadano     sato bhikkhu paribbajeti.
   [286]  7  Sabrahmakani bhikkhave tani kulani yesam puttanam
matapitaro  ajjhagare  pujita  honti . sapubbadevatani bhikkhave
tani  kulani  yesam  puttanam  matapitaro  ajjhagare  pujita
honti  .  sapubbacariyani  bhikkhave  tani  kulani  yesam puttanam
matapitaro ajjhagare pujita honti . sahuneyyani 2- bhikkhave
@Footnote: 1 Yu. evamadinavam . 2 Po. Ma. Yu. sahuneyyakani.
Tani  kulani  yesam  puttanam  matapitaro  ajjhagare  pujita
honti  .  brahmati  bhikkhave  matapitunam  etam  adhivacanam .
Pubbadevatati  bhikkhave  matapitunam  etam  adhivacanam . pubbacariyati
bhikkhave  matapitunam  etam  adhivacanam  .  ahuneyyati  bhikkhave
matapitunam  etam adhivacanam . tam kissa hetu bahukara 1- bhikkhave
matapitaro puttanam apadaka posaka imassa lokassa dassetaroti.
     Brahmati matapitaro    pubbacariyati vuccare
     ahuneyya ca puttanam    pajaya anukampaka.
     Tasma hi ne namasseyya   sakkareyya ca pandito
     annena atho panena     vatthena sayanena ca
     ucchadanena nhapanena   padanam dhovanena ca.
     Taya nam paricariyaya      matapitusu pandita
     idheva nam pasamsanti        pecca sagge pamodatiti. Sattamam.
   [287]  8  Bahukara  bhikkhave  brahmanagahapatika  tumhakam
ye  te  2-  paccupatthita  civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajja-
parikkharehi  .  tumhepi  bhikkhave  bahukara  brahmanagahapatikanam
yam  nesam  dhammam desetha adikalyanam majjhekalyanam pariyosanakalyanam
sattham  sabyanjanam  kevalaparipunnam  parisuddham  brahmacariyam  pakasetha .
Evamidam   bhikkhave   annamannam   nissaya  brahmacariyam  vussati
oghassa nittharanatthaya sammadukkhassa antakiriyayati.
@Footnote: 1 Po. Yu. bahupakara .  2 Ma. Yu. vo.
     Sagara anagara ca    ubho annonnanissita
     aradhayanti saddhammam     yogakkhemam anuttaram
     sagaresu ca civaram        paccayam sayanasanam
     anagara paticchanti     parissayavinodanam.
     Sugatam pana nissaya       gahattha gharamesino
     saddahana 1- arahatam    ariyapannaya jhayino
     idha dhammam caritvana       maggam sugatigaminam
     nandino devalokasmim     modanti kamakaminoti. Atthamam.
   [288]  9  Ye keci bhikkhave bhikkhu kuha thaddha lapa singi
unnala  asamahita  .  na  me  te  bhikkhave  bhikkhu  mamaka
apagata ca te bhikkhave bhikkhu imasma dhammavinaya na ca te [2]-
imasmim  dhammavinaye  vuddhim  virulhim  vepullam  apajjanti . ye ca
kho  bhikkhave  bhikkhu  nikkuha  nillapa  dhira  athaddha susamahita
te ca 3- kho me bhikkhave bhikkhu mamaka anapagata ca te bhikkhave
bhikkhu  imasma  dhammavinaya  imasmim  4-  ca te dhammavinaye vuddhim
virulhim vepullam apajjantiti.
     Kuha thaddha lapa singi    unnala asamahita
     na te dhamme viruhanti      sammasambuddhadesite.
     Nikkuha nillapa dhira    athaddha susamahita
     te ve dhamme viruhanti     sammasambuddhadesiteti. Navamam.
@Footnote: 1 saddahanta . 2 Po. Yu. bhikkhave .  3 Ma. casadado natthi
@4 Ma. te ca imasmim .... Yu. te ca bhikkhave bhikkhu imasmim ....
   [289] 10 Seyyathapi bhikkhave puriso nadiya sotena ovuyheyya
piyarupasatarupena  tamenam  cakkhuma  puriso  tire  thito  disva
evam  vadeyya  kincapi  kho  tvam  ambho  purisa nadiya sotena
ovuyhasi  piyarupasatarupena  atthi  cettha  hettha  rahado  saumi
savatto  sagaho  sarakkhaso  yam tvam ambho purisa rahadam papunitva
maranam va nigacchasi maranamattam va dukkhanti . atha kho so bhikkhave
puriso  tassa purisassa saddam sutva hatthehi ca padehi ca patisotam
vayameyya.
   {289.1} Upama kho me ayam bhikkhave kata atthassa vinnapanaya.
Ayancevettha  1-  attho  nadiya  2-  sotenati  kho bhikkhave
tanhayetam  adhivacanam  piyarupasatarupenati  3-  kho bhikkhave channetam
ajjhattikanam  ayatananam  adhivacanam  hettha  rahadoti  kho  bhikkhave
pancannam  orambhagiyanam  samyojananam  adhivacanam  saumiti  4-  kho
bhikkhave  kodhupayasassetam  adhivacanam  savattoti  5-  kho bhikkhave
pancannetam  kamagunanam  adhivacanam  sagaho  6-  sarakkhasoti  kho
bhikkhave  matugamassetam  adhivacanam  patisotanti  7-  kho  bhikkhave
nekkhammassetam  adhivacanam  hatthehi  ca  padehi  ca vayamoti kho
bhikkhave  viriyarambhassetam  adhivacanam cakkhuma puriso tire thitoti kho
bhikkhave tathagatassetam adhivacanam arahato sammasambuddhassati.
        Sahapi dukkhena jaheyya kame
        yogakkhemam ayatim patthayano
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayancettha. 2 Ma. Yu. nadiya sototi. 3 Ma. piyarupam satarupam. Yu.
@piyarupasatarupam . 4 Ma. umibhayanti . 5 Ma. avattanti 6 Ma. gaharakkhasoti.
@7 Ma. Yu. patisototi
        Sammappajano suvimuttacitto
        vimuttiya phassaye tattha tattha
        sa vedagu vusitabrahmacariyo
        lokantagu paragatoti vuccatiti. Dasamam.
   [290] 11 Carato cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kamavitakko
va byapadavitakko va vihimsavitakko va tance [1]- bhikkhu adhivaseti
nappajahati na vinodeti na byantikaroti na anabhavam gameti carampi bhikkhave
bhikkhu evambhuto anatapi anottappi 2- satatam samitam kusito hinaviriyoti
vuccati.
   {290.1} Thitassa cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kamavitakko
va  byapadavitakko va vihimsavitakko va tance bhikkhu adhivaseti
nappajahati  na  vinodeti  na byantikaroti na anabhavam gameti thitopi
bhikkhave  bhikkhu  evambhuto  anatapi  anottappi satatam samitam kusito
hinaviriyoti vuccati.
   {290.2} Nisinnassa cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kamavitakko
va  byapadavitakko va vihimsavitakko va tance bhikkhu adhivaseti
nappajahati  na vinodeti na byantikaroti na anabhavam gameti nisinnopi
bhikkhave  bhikkhu  evambhuto  anatapi  anottappi satatam samitam kusito
hinaviriyoti vuccati.
   {290.3} Sayanassa cepi bhikkhave bhikkhuno jagarassa uppajjati kamavitakko
va  byapadavitakko va vihimsavitakko va tance bhikkhu adhivaseti
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhikkhave . 2 Ma. anottapi.
Nappajahati  na vinodeti na byantikaroti na anabhavam gameti sayanopi
bhikkhave  bhikkhu  jagaro  evambhuto anatapi anottappi satatam samitam
kusito hinaviriyoti vuccati.
   [291] Carato cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kamavitakko va
byapadavitakko  va  vihimsavitakko va tance bhikkhu na adhivaseti
pajahati  vinodeti  byantikaroti anabhavam gameti carampi bhikkhave bhikkhu
evambhuto atapi ottappi 1- satatam samitam araddhaviriyo pahitattoti
vuccati.
   {291.1} Thitassa cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kamavitakko
va  byapadavitakko  va  vihimsavitakko va tance bhikkhu na 2-
adhivaseti  pajahati  vinodeti  byantikaroti  anabhavam  gameti thitopi
bhikkhave  bhikkhu evambhuto atapi ottappi satatam samitam araddhaviriyo
pahitattoti vuccati.
   {291.2} Nisinnassa cepi bhikkhave bhikkhuno uppajjati kamavitakko
va byapadavitakko va vihimsavitakko va tance bhikkhave bhikkhu na
adhivaseti  pajahati  vinodeti  byantikaroti anabhavam gameti nisinnopi
bhikkhave  bhikkhu evambhuto atapi ottappi satatam samitam araddhaviriyo
pahitattoti vuccati.
   {291.3} Sayanassa cepi bhikkhave bhikkhuno jagarassa uppajjati
kamavitakko  va  byapadavitakko  va  vihimsavitakko  va tance
bhikkhu  na  adhivaseti  pajahati vinodeti byantikaroti anabhavam gameti
sayanopi  bhikkhave  bhikkhu jagaro evambhuto atapi ottappi satatam
@Footnote: 1 Ma. ottapi . 2 Ma. Yu. nadhivaseti.
Samitam araddhaviriyo pahitattoti vuccati 1-.
     Caram va yadi va tittham      nisinno udava sayam
     yo vitakkam vitakketi      papakam gehanissitam
     kumaggam patipanno so     mohaneyyesu mucchito
     abhabbo tadiso bhikkhu    phutthum sambodhimuttamam.
     Yo 2- caram va yadi va tittham  nisinno udava sayam
     vitakkam samayitvana       vitakkupasame rato
     bhabbo so tadiso bhikkhu    phutthum sambodhimuttamanti. Ekadasamam.
   [292] 12 Sampannasila bhikkhave hotha 3- sampannapatimokkha
patimokkhasamvarasamvuta  viharatha  acaragocarasampanna anumattesu vajjesu
bhayadassavino 4- samadaya sikkhatha sikkhapadesu.
   {292.1} Sampannasilanam [5]- bhikkhave bhavatam 6- sampannapatimokkhanam
patimokkhasamvarasamvutanam   viharatam  acaragocarasampannanam  anumattesu
vajjesu  bhayadassavinam  samadaya  sikkhatam  sikkhapadesu  kimassa  7-
bhikkhave uttarim karaniyam carato cepi bhikkhave bhikkhuno abhijjha vigata
hoti  byapado  vigato  hoti thinamiddham vigatam hoti uddhaccakukkuccam
vigatam hoti vicikiccha pahina hoti araddhaviriyam 8- hoti asallinam upatthita
sati  appamuttha  9-  passaddho  kayo  asaraddho samahitam cittam
@Footnote: 1 Ma. Yu. vuccatiti . 2 Ma. yo ca caram va tittham va. Yu. yo caram va
@yo tittham va. 3 Ma. Yu. viharatha . 4 Yu. bhayadassavi. 5 Ma. vo.
@6 Ma. Yu. viharatam. 7 Ma. kimassa uttari karaniyam. Yu. kincassa. 8 Ma. Yu.
@araddham hoti viriyam. 9 Si. Ma. Yu. asammuttha.
Ekaggam  carampi  bhikkhave  bhikkhu  evambhuto  atapi ottappi satatam
samitam araddhaviriyo pahitattoti vuccati.
   {292.2} Thitassa cepi bhikkhave bhikkhuno abhijjha vigata hoti
byapado  vigato  hoti  thinamiddham  vigatam  hoti  uddhaccakukkuccam
vigatam  hoti  vicikiccha  pahina  hoti araddham hoti viriyam asallinam
upatthita  sati  appamuttha  passaddho  kayo  asaraddho  samahitam
cittam  ekaggam  thitopi  bhikkhave  bhikkhu evambhuto atapi ottappi
satatam samitam araddhaviriyo pahitattoti vuccati.
   {292.3} Nisinnassa cepi bhikkhave bhikkhuno abhijjha vigata hoti
byapado  vigato  hoti  thinamiddham vigatam hoti uddhaccakukkuccam vigatam
hoti  vicikiccha pahina hoti araddham hoti viriyam asallinam upatthita
sati  appamuttha  passaddho kayo asaraddho samahitam cittam ekaggam
nisinnopi  bhikkhave  bhikkhu  evambhuto  atapi ottappi satatam samitam
araddhaviriya pahitattoti vuccati.
   {292.4} Sayanassa cepi bhikkhave bhikkhuno jagarassa abhijjha
vigata hoti byapado vigato hoti thinamiddham vigatam hoti uddhaccakukkuccam
vigatam  hoti  vicikiccha  pahina  hoti araddham hoti viriyam asallinam
upatthita  sati  appamuttha  passaddho  kayo  asaraddho  samahitam
cittam  ekaggam  sayanopi  bhikkhave bhikkhu jagaro evambhuto atapi
ottappi satatam samitam araddhaviriyo pahitattoti vuccatiti.
     Yatam care yatam titthe        yatam acche yatam saye
     yatam samminjaye bhikkhu      yatamenam pasaraye
     uddham tiriyam apacinam       yavata jagato gati
     samavekkhita ca 1- dhammanam  khandhanam udayabbayam
     evam viharimatapim        santavuttim anuddhatam
     cetosamathasamicim         sikkhamanam sada satam
     satatam pahitattoti        ahu bhikkhum tathavidhanti. Dvadasamam.
   [293] 13 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam loko
bhikkhave  tathagatena  abhisambuddho  lokasma  tathagato  visamyutto
lokasamudayo  bhikkhave  tathagatena abhisambuddho lokasamudayo tathagatassa
pahino  lokanirodho  bhikkhave  tathagatena  abhisambuddho  lokanirodho
tathagatassa  sacchikato  lokanirodhagamini  patipada  bhikkhave tathagatena
abhisambuddha lokanirodhagamini patipada tathagatassa bhavita.
   {293.1} Yam bhikkhave sadevakassa lokassa samarakassa sabrahmakassa
sassamanabrahmaniya   pajaya  sadevamanussaya  dittham  sutam  mutam
vinnatam  pattam  pariyesitam  anuvicaritam  manasa  yasma tam tathagatena
abhisambuddham  tasma  tathagatoti  vuccati  .  yanca  bhikkhave  rattim
tathagato   anuttaram  sammasambodhim  abhisambujjhati  yanca  rattim
anupadisesaya  nibbanadhatuya  parinibbayati  yametasmim  antare
bhasati  labhati  niddisati  sabbantam  tatheva hoti no annatha tasma
@Footnote: 1 Yu. va.
Tathagatoti vuccati.
   {293.2} Yathavadi bhikkhave tathagato tathakari yathakari 1-
tathavadi   iti   yathavadi   tathakari  yathakari  tathavadi
tasma  tathagatoti  vuccati  .  sadevake bhikkhave loke samarake
sabrahmake  sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya  tathagato
abhibhu   anabhibhuto  annadatthudaso  vasavatti  tasma  tathagatoti
vuccatiti. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     sabbalokam abhinnaya     sabbaloke yathatatham
     sabbalokavisamyutto       sabbaloke anupamo 2-
     sabbe 3- sabbabhibhu dhiro   sabbaganthappamocano.
     Phutthassa 4- parama santi   nibbanam akutobhayam.
     Esa khinasavo buddho      anigho chinnasamsayo
     sabbakammakkhayam patto     vimutto upadhisankhaye
     esa so bhagava buddho     esa siho anuttaro
     sadevakassa lokassa       brahmacakkam pavattayi.
     Iti deva manussa ca      ye buddham saranam gata
     sangamma tam namassanti     mahantam vitasaradam.
     Danto damayatam settho     santo samayatam isi
     mutto mocayatam aggo     tinno tarayatam varo.
     Iti hetam namassanti       mahantam vitasaradam.
@Footnote: 1 Yu. yathavadi tathagato tathavadi . 2 atthakathayam sanusayo. Ma. anupayo.
@3 Ma. sa ve. 4 Ma. phutthassa.
     Sadevakasmim lokasmim       natthi te patipuggaloti.
   Ayampi attho vutto bhagavata   iti me sutanti. Terasamam.
              Catukkanipato nitthito.
                  Tassuddanam
     brahmana 1- cattari janam samanasila tanha brahma
     bahukara kuhana 2- purisa  caram 3- sampannalokena terasati.
        Itivuttake dvadasadhikasatasuttanti
               itivuttakam nitthitam.
                 -----------
        Sattavisekanipatam
        dukkam bavisasuttasangahitam
        samapannasamatha tikam
        terasa catukkanca iti yamidam
        dvidasuttarasuttasate
        samgayitva samadahamsu pura
        arahanto ciratthitiya
        tamahu namena itivuttanti.
        Itivuttakapali nitthita.
        Idam marammapotthake agatam.
                 ---------
@Footnote: 1 Ma. brahmanasulabha . 2 Ma. kuhapurisa . 3 Ma. carasampanna ....
          Suttantapitake khuddakanikayassa
               suttanipato
                 --------
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
             Pathamo uragavaggo
             pathamam uragasuttam
   [294] /khu.su./ |294.424| 1 Yo ve 1- uppatitam vineti kodham
             visatam sappavisamva osathehi 2-
             so bhikkhu jahati oraparam
             urago jinnamiva tacam puranam.
   |294.425| Yo ragamudacchida asesam
             bhimsapupphamva 3- saroruham vigayha
             so bhikkhu jahati oraparam
             urago jinnamiva tacam puranam.
   |294.426| Yo tanhamudacchida asesam
             saritam sighasaram visosayitva
@Footnote: 1 Ma. Yu. vesaddo natthi . 2 Ma. osadhehi . 3 Ma. Yu. bhisapupphamva.
             So bhikkhu jahati oraparam
             urago jinnamiva tacam puranam.
   |294.427| Yo manamudabbadhi asesam
             nalasetumva sudubbalam mahogho
             so bhikkhu jahati oraparam
             urago jinnamiva tacam puranam.
   |294.428| Yo najjhagama bhavesu saram
             vicinam pupphamiva udumbaresu
             so bhikkhu jahati oraparam
             urago jinnamiva tacam puranam.
   |294.429| Yassantarato na santi kopa
             iti bhavabhavatanca vitivatto
             so bhikkhu jahati oraparam
             urago jinnamiva tacam puranam.
   |294.430| Yassa vitakka vidhupita
             ajjhattam suvikappita asesa
             so bhikkhu jahati oraparam
             urago jinnamiva tacam puranam.
   |294.431| Yo naccasari na paccasari
             sabbam accugama 1- imam papancam
@Footnote: 1 Ma. Yu. accagama.
             So bhikkhu jahati oraparam
             urago jinnamiva tacam puranam.
   |294.432| Yo naccasari na paccasari
             sabbam vitathamidanti natva 1- loke
             so bhikkhu jahati oraparam
             urago jinnamiva tacam puranam.
   |294.433| Yo naccasari na paccasari
             sabbam vitathamidanti vitalobho
             so bhikkhu jahati oraparam
             urago jinnamiva tacam puranam.
   |294.434| Yo naccasari na paccasari
             sabbam vitathamidanti vitarago
             so bhikkhu jahati oraparam
             urago jinnamiva tacam puranam.
   |294.435| Yo naccasari na paccasari
             sabbam vitathamidanti vitadoso
             so bhikkhu jahati oraparam
             urago jinnamiva tacam puranam.
   |294.436| Yo naccasari na paccasari
             sabbam vitathamidanti vitamoho
@Footnote: 1 Ma. natva.
             So bhikkhu jahati oraparam
             urago jinnamiva tacam puranam.
   |294.437| Yassanusaya na santi keci
             mula [1]- akusala samuhatase
             so bhikkhu jahati oraparam
             urago jinnamiva tacam puranam.
   |294.438| Yassa darathaja na santi keci
             oram agamanaya paccayase
             so bhikkhu jahati oraparam
             urago jinnamiva tacam puranam.
   |294.439| Yassa vanathaja na santi keci
             vinibandhaya bhavaya hetukappa
             so bhikkhu jahati oraparam
             urago jinnamiva tacam puranam.
   |294.440| Yo nivarane pahaya panca
             anigho tinnakathankatho visallo
             so bhikkhu jahati oraparam
             urago jinnamiva tacam purananti.
                Uragasuttam pathamam.
                 -----------
@Footnote: 1 Ma. casaddo dissati.
       Suttanipate uragavaggassa dutiyam dhaniyasuttam
   [295] |295.441| 2 Pakkodano dukkhakhirohamasmi (iti dhaniyo gopo)
             anutire mahiya samanavaso
             channa kuti ahito gini
             atha ce patthayasi pavassa deva.
   |295.442| Akkodhano vigatakhilohamasmi (iti bhagava)
             anutire mahiyekarattivaso
             vivata kuti nibbuto gini
             atha ce patthayasi pavassa deva.
   |295.443| Andhakamakasa na vijjare (iti dhaniyo gopo)
             kacche rulhatine caranti gavo
             vutthimpi saheyyumagatam
             atha ce patthayasi pavassa deva.
   |295.444| Bhaddha hi 1- bhisi susankhata (iti bhagava)
             tinno paragato vineyya ogham
             attho bhisiya na vijjati
             atha ce patthayasi pavassa deva.
   |295.445| Gopi mama assava alola (iti dhaniyo gopo)
             digharattam samvasiya manapa
@Footnote: 1 Ma. bhaddhasi.
             Tassa na sunami kinci papam
             atha ce patthayasi pavassa deva.
   |295.446| Cittam mama assavam vimuttam (iti bhagava)
             digharattam paribhavitam sudantam
             papam pana me na vijjati
             atha ce patthayasi pavassa deva.
   |295.447| Attavettanabhatohamasmi (iti dhaniyo gopo)
             putta ca me samaniya aroga
             tesam na sunami kinci papam
             atha ce patthayasi pavassa deva.
   |295.448| Naham bhatakosmi kassaci (iti bhagava)
             nibbitthena carami sabbaloke
             attho bhatiya na vijjati
             atha ce patthayasi pavassa deva.
   |295.449| Atthi vasa atthi dhenupa (iti dhaniyo gopo)
             godharaniyo paveniyopi atthi
             usabhopi gavampati 1- ca atthi
             atha ce patthayasi pavassa deva.
   |295.450| Natthi vasa natthi dhenupa (iti bhagava)
             godharaniyo paveniyopi natthi
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha gavampatidhati dissati.
             Usabhopi gavampati ca natthi
             atha ce patthayasi pavassa deva.
   |295.451| Khila nikhata asampavedi (iti dhaniyo gopo)
             dama munjamaya nava susanthana
             na hi sakkhinti dhenupapi chettum
             atha ce patthayasi pavassa deva.
   |295.452| Usabhoriva chetva 1- bandhanani (iti bhagava)
             nago putilatamva dalayitva
             naham puna 2- upessam gabbhaseyyam
             atha ce patthayasi pavassa deva.
   |295.453| Ninnanca thalanca purayanto
             mahamegho pavassi tavadeva
             sutva devassa vassato
             imamattham dhaniyo abhasatha
   |295.454| labha vata no anappaka
             ye mayam bhagavantam addasama
             saranam tam upema cakkhuma
             sattha no hohi 3- mahamuni.
   |295.455| Gopi ca ahanca assava
             brahmacariyam sugate caramase
@Footnote: 1 Ma. Yu. chetva. 2 Ma. punupessam. Po. upeyyam. 3 Po. Ma. Yu. tuvam.
             Jatimaranassa paraga 1-
             dukkhassantakara bhavamase.
   |295.456| Nandati puttehi puttima (iti maro papima)
             gopiko 2- gohi tatheva nandati
             upadhihi narassa nandana
             na hi so nandati yo nirupadhi.
   |295.457| Socati puttehi puttima (iti bhagava)
             gopiko gohi tatheva socati
             upadhihi narassa socana
             na hi so socati yo nirupadhiti.
                Dhaniyasuttam dutiyam.
                    -----------
      Suttanipate uragavaggassa tatiyam khaggavisanasuttam
   [296] |296.458| 3 Sabbesu bhutesu nidhaya dandam
             avihethayam annatarampi tesam
             na puttamiccheyya kuto sahayam
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.459| Samsaggajatassa bhavanti sneha
@Footnote: 1 Ma. paragu. 2 Po. gopiko. Ma. goma.. Yu. Si. gomiko.
             Snehanvayam dukkhamidam pahoti
             adinavam snehajam pekkhamano
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.460| Mitte suhajje anukampamano
             hapeti attham patibaddhacitto
             etam bhayam santhavapekkhamano 1-
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.461| Vamso visalo va yatha visatto
             puttesu daresu ca ya apekkha
             vamsakaliro 2- va asajjamano
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.462| Migo arannamhi yatha abandho 3-
             yenicchakam gacchati gocaraya
             vinnu naro seritam pekkhamano
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.463| Amantana hoti sahayamajjhe
             vase thane gamane carikaya
             anabhijjhitam seritam pekkhamano
             eko care khaggavisanakappo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. santhave pekkhamanotipi. 2 Po. vamsakalirova. Ma. vamsakkalirova.
@3 Ma. Yu. abaddho.
   |296.464| Khidda rati hoti sahayamajjhe
             puttesu ca vipulam hoti pemam
             piyavippayogam vijigucchamano
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.465| Catuddiso appatigho ca hoti
             santussamano itaritarena
             parissayanam sahita achambhi
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.466| Dussangaha pabbajitapi eke
             atho gahattha gharamavasanta
             appossuko paraputtesu hutva
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.467| Oropayitva gihibyanjanani
             sanchinnapatto 1- yatha kovilaro
             chetvana dhiro gihibandhanani
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.468| Sace labhetha nipakam sahayam
             saddhimcaram sadhuviharidhiram
             abhibhuyya sabbani parissayani
             careyya tenattamano satima.
@Footnote: 1 Yu. samsinanapatto.
   |296.469| No ce labhetha nipakam sahayam
             saddhimcaram sadhuviharidhiram
             rajava rattham vijitam pahaya
             eko care matangaranneva nago.
   |296.470| Addha pasamsama sahayasampadam
             settha sama sevitabba sahaya
             ete aladdha anavajjabhoji
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.471| Disva suvannassa pabhassarani
             kammaraputtena sunitthitani
             sanghattamanani duve bhujasmim
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.472| Evam dutiyena sahamamassa
             vacabhilapo abhisajjana va
             etam bhayam ayati pekkhamano
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.473| Kama hi citra madhura manorama
             viruparupena mathenti cittam
             adinavam kamagunesu disva
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.474| Iti ca gando ca upaddavo ca
             rogo ca sallanca bhayanca metam
             etam bhayam kamagunesu disva
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.475| Sitanca unhanca khudam pipasam
             vatatape damsasirimsape 1- ca
             sabbanipetani abhisambhavitva
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.476| Nagova yuthani vivajjayitva
             sanjatakkhandho padumi ularo
             yathabhirantam viharam 2- aranne
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.477| Atthana tam sanganikaratassa
             yam phussaye 3- samayikam vimuttam
             adiccabandhussa vaco nisamma
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.478| Ditthivisukani upativatto
             patto niyamam patiladdhamaggo
             uppannananomhi anannaneyyo
             eko care khaggavisanakappo.
@Footnote: 1 Po. Ma. damsasarisape. 2 Yu. vihare. 3 Ma. Yu. phassaye.
   |296.479| Nillolupo nikkuho nippipaso
             nimmakkho niddhantakasavamoho
             nirasayo sabbaloke bhavitva
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.480| Papam sahayam parivajjayetha
             anatthadassim visame nivittham
             sayam na seve pasutam pamattam
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.481| Bahussutam dhammadharam bhajetha
             mittam ularam patibhanavantam
             annaya atthani vineyya kankham
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.482| Khiddam ratim kamasukhanca loke
             analankaritva anapekkhamano
             vibhusanatthana virato saccavadi
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.483| Puttanca daram pitaranca mataram
             dhanani dhannani ca bandhavani 1-
             hitvana kamani yathodhikani
             eko care khaggavisanakappo.
@Footnote: 1 Yu. bandhanani ca.
   |296.484| Sango eso parittamettha sokhyam
             appassado dukkhamettha bhiyyo
             gando 1- eso iti natva matima 2-
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.485| Sandalayitvana samyojanani
             jalam va chetva 3- salilambucari
             aggiva daddham anivattamano
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.486| Okkhittacakkhu 4- na ca padalolo
             guttindriyo rakkhitamanasano
             anavassuto aparidayhamano
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.487| Oharayitva gihibyanjanani
             sanchinnapatto 5- yatha parichatto
             kasayavattho abhinikkhamitva
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.488| Rasesu gedham akaram alolo
             anannaposi sapadanacari
             kule kule appatibaddhacitto
             eko care khaggavisanakappo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. galo . 2 Ma. Yu. mutima . 3 Po. bhitva . 4 Po. Ma. Yu.
@okkhittacakkhu . 5 Ma. sanchannapatto.
   |296.489| Pahaya pancavaranani cetaso
             upakkilese byapanujja sabbe
             anissito chetva sinehadosam
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.490| Vipitthikatvana sukham dukkhanca
             pubbeva ca somanassadomanassam
             laddhanupekkham samatham visuddham
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.491| Araddhaviriyo paramatthapattiya
             alinacitto akusitavutti
             dalhanikkamo thamabalupapanno
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.492| Patisallanam jhanamarincamano
             dhammesu niccam anudhammacari
             adinavam sammasita bhavesu
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.493| Tanhakkhayam patthayam appamatto
             anelamugo sutava satima
             sankhatadhammo niyato padhanava
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.494| Sihova saddesu asantasanto
             vatova jalamhi asajjamano
             padumamva toyena alimpamano 1-
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.495| Siho yatha dathabali pasayha
             raja miganam abhibhuyyacari
             sevetha pantani senasanani
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.496| Mettam upekkham karunam vimuttam 2-
             asevamano muditanca kale
             sabbena lokena avirujjhamano
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.497| Raganca dosanca pahaya moham
             sandalayitvana samyojanani
             asantasam jivitasankhayamhi
             eko care khaggavisanakappo.
   |296.498| Bhajanti sevanti ca karanattha
             nikkarana dullabha ajja mitta
             attatthapanna asuci manussa
             eko care khaggavisanakappo.
               Khaggavisanasuttam tatiyam.
@Footnote: 1 Ma. Yu. alippamano. 2 Ma. Yu. vimuttim.
     Suttanipate uragavaggassa catuttham kasibharadvajasuttam
   [297]  4  Evamme  sutam  . ekam samayam bhagava magadhesu
viharati  dakkhinagirismim  ekanalayam brahmanagame . tena kho pana
samayena  kasibharadvajassa  brahmanassa  pancamattani  nangalasatani
payuttani  honti  vappakale  .  atha  kho  bhagava  pubbanhasamayam
nivasetva  pattacivaramadaya  yena  kasibharadvajassa  brahmanassa
kammanto  tenupasankami  .  tena kho pana samayena kasibharadvajassa
brahmanassa parivesana vattati.
   {297.1} Atha kho bhagava yena parivesana tenupasankami upasankamitva
ekamantam atthasi . addasa kho kasibharadvajo brahmano bhagavantam
pindaya  thitam disvana bhagavantam etadavoca aham kho samana kasami ca
vappami ca kasitva ca vappitva ca bhunjami . tvampi samana kasassu
ca  vappassu  ca kasitva ca vappitva ca bhunjahiti 1- . ahampi
kho  brahmana  kasami  ca  vappami  ca  kasitva  ca  vappitva
ca  bhunjamiti  . na kho pana 2- samana passama bhoto gotamassa
yugam va nangalam va phalam va pacanam va balibaddhe 3- va atha
ca  pana  bhavam  gotamo  evamaha ahampi kho brahmana kasami ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhunjassati. 2 Po. Ma. Yu. pana mayam . 3 Ma. Yu. balibadde.
Vappami  ca  kasitva  ca  vappitva  ca  bhunjamiti  . atha kho
kasibharadvajo brahmano bhagavantam gathaya ajjhabhasi
   [298] |298.499| Kassako patijanasi na ca passama te kasim
             kasim no pucchito bruhi  yatha janemu te kasim.
   |298.500| Saddha bijam tapo vutthi  panna me yuganangalam
             hiri isa mano yottam  sati me phalapacanam.
   |298.501| Kayagutto vacigutto   ahare udare yato
             saccam karomi niddhanam  soraccamme pamocanam.
   |298.502| Viriyam me dhuradhorayham    yogakkhemadhivahanam
             gacchati anivattantam   yattha gantva na socati.
   |298.503| Evam me sa kasi kattha  sa hoti amatapphala
             etam kasim kasitvana    sabbadukkha pamuccatiti.
   [299]  Atha  kho  kasibharadvajo  brahmano  mahatiya
kamsapatiya  payasam  vaddhetva  bhagavato  upanamesi  bhunjatu  bhavam
gotamo  payasam  kassako  bhavam  yanhi  bhavam  gotamo  amatapphalam
kasim kasatiti.
   |299.504| Gathabhigitamme abhojaneyyam
             sampassatam brahmana nesa dhammo
             gathabhigitam panudanti buddha
             dhamme sati brahmana 1- vuttiresa.
@Footnote: 1 Po. brahmanassa.
   |299.505| Annena ca kevalinam mahesim
             khinasavam kukkuccavupasantam
             annena panena upatthahassu
             khettanhi tam punnapekkhassa hotiti.
   [300]  Atha kassa caham bho gotama imam payasam dammiti .
Na khvaham tam brahmana passami sadevake loke samarake sabrahmake
sassamanabrahmaniya   pajaya  sadevamanussaya  yena  1-  so
payaso  bhutto  samma  parinamam  gaccheyya  annatra  tathagatassa
va  tathagatasavakassa  va  tena  hi  tvam  brahmana tam payasam
appaharite  va  chaddehi  appanake  va udake opilapehiti .
Atha  kho  kasibharadvajo  brahmano tam payasam appanake udake
opilapesi  . atha kho so payaso udake pakkhitto ciccitayati
citicitayati  samdhumayati   2-  sampadhumayati  .  seyyathapi  nama
ayogulo  divasasantatto  3- udake pakkhitto ciccitayati citicitayati
samdhumayati  sampadhumayati  evameva  so  payaso  udake pakkhitto
ciccitayati citicitayati samdhumayati sampadhumayati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 1-342. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=25&item=1&items=300&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=25&item=1&items=300&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=25&item=1&items=300&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=25&item=1&items=300&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=17&A=1              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=17&A=1              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :