ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
         Suttantapitake khuddakanikayassa
              khuddakapatho
               ---------
  namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
          Khuddakapathe saranagamanam
   [1]  Buddham  saranam  gacchami  dhammam  saranam  gacchami  sangham
saranam  gacchami  .  dutiyampi  buddham  saranam  gacchami dutiyampi dhammam
saranam  gacchami  dutiyampi  sangham  saranam  gacchami  . tatiyampi buddham
saranam  gacchami  tatiyampi  dhammam  saranam  gacchami  tatiyampi  sangham
saranam gacchami.
          Saranagamanam 1- nitthitam.
               --------
          Khuddakapathe dasasikkhapadam
   [2]  Panatipata  veramani  sikkhapadam  samadiyami .
Adinnadana  veramani  sikkhapadam  samadiyami  .  abrahmacariya
veramani  sikkhapadam  samadiyami  .  musavada  veramani  sikkhapadam
samadiyami   .  suramerayamajjapamadatthana  veramani  sikkhapadam
@Footnote: 1 Si. Ma. saranattayam.
Samadiyami  .  vikalabhojana  veramani  sikkhapadam  samadiyami .
Naccagitavaditavisukadassana   veramani   sikkhapadam   samadiyami  .
Malagandhavilepanadharanamandanavibhusanatthana    veramani    sikkhapadam
samadiyami  .  uccasayanamahasayana veramani sikkhapadam samadiyami .
Jataruparajatapatiggahana veramani sikkhapadam samadiyami.
          Dasasikkhapadam nitthitam.
               ---------
          Khuddakapathe dvattimsakaro
   [3]  Atthi  imasmim kaye kesa loma nakha danta taco
mamsam  nharu  atthi  atthiminjam  vakkam  hadayam  yakanam  kilomakam pihakam
papphasam  antam  antagunam  udariyam  karisam [1]- pittam semham pubbo
lohitam  sedo  medo  assu  vasa khelo simghanika lasika muttam
matthake matthalunganti.
          Dvattimsakaro nitthito.
               -----------
          Khuddakapathe samanerapanha
   [4]  Ekannama  kim  sabbe satta aharatthitika . dve
nama  kim  namanca  rupanca  .  tini nama kim tisso vedana .
@Footnote: 1 Ma. matthalungam.
Cattari  nama  kim  cattari  ariyasaccani  .  panca  nama  kim
pancupadanakkhandha  .  cha  nama kim cha ajjhattikani ayatanani .
Satta  nama  kim  satta  bojjhanga  .  attha  nama  kim ariyo
atthangiko  maggo  .  nava  nama  kim  nava sattavasa . dasa
nama kim dasahangehi samannagato arahati vuccatiti.
          Samanerapanha 1- nitthita.
               -----------
          Khuddakapathe mangalasuttam
   [5]  Evamme  sutam . ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  . atha kho annatara devata
abhikkantaya   rattiya   abhikkantavanna   kevalakappam   jetavanam
obhasetva  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam
abhivadetva  ekamantam  atthasi  ekamantam thita kho sa devata
bhagavantam gathaya ajjhabhasi.
   [6] |6.1| Bahu deva manussa ca     mangalani acintayum
          akankhamana sotthanam  bruhi mangalamuttamam.
     |6.2| Asevana ca balanam      panditananca sevana
         puja ca pujaniyanam 2-     etammangalamuttamam.
     |6.3| Patirupadesavaso ca       pubbe ca katapunnata
@Footnote: 1 Ma. kumarapanha .  2 Ma. pujaneyyanam.
         Attasammapanidhi ca      etammangalamuttamam.
     |6.4| Bahusaccanca sippanca   vinayo ca susikkhito
         subhasita ca ya vaca    etammangalamuttamam.
     |6.5| Matapituupatthanam      puttadarassa sangaho
         anakula ca kammanta    etammangalamuttamam.
     |6.6| Dananca dhammacariya ca    natakananca sangaho
         anavajjani kammani     etammangalamuttamam.
     |6.7| Arati virati papa       majjapana ca sannamo
         appamado ca dhammesu    etammangalamuttamam.
     |6.8| Garavo ca nivato ca      santutthi ca katannuta
         kalena dhammassavanam      etammangalamuttamam.
     |6.9| Khanti ca sovacassata      samanananca dassanam
         kalena dhammasakaccha    etammangalamuttamam.
    |6.10| Tapo ca brahmacariyanca    ariyasaccanadassanam
         nibbanasacchikiriya ca     etammangalamuttamam.
    |6.11| Phutthassa lokadhammehi     cittam yassa na kampati
         asokam virajam khemam         etammangalamuttamam.
    |6.12| Etadisani katvana     sabbatthamaparajita
         sabbattha sotthim gacchanti   tantesam mangalamuttamanti.
               Mangalasuttam nitthitam.
               Khuddakapathe ratanasuttam
   [7] |7.1| Yanidha bhutani samagatani
          bhummani va yani va antalikkhe.
          Sabbeva bhuta sumana bhavantu
          athopi sakkacca sunantu bhasitam
      |7.2| tasma hi bhuta nisametha sabbe
          mettam karotha manusiya pajaya.
          Diva ca ratto ca haranti ye balim
          tasma hi ne rakkhatha appamatta.
      |7.3| Yam kinci vittam idha va huram va
          saggesu va yam ratanam panitam
          na no samam atthi tathagatena
          idampi buddhe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
      |7.4| Khayam viragam amatam panitam
          yadajjhaga sakyamuni samahito
          na tena dhammena samatthi kinci
          idampi dhamme ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
      |7.5| Yambuddhasettho parivannayi sucim
          samadhimanantarikannamahu
          samadhina tena samo na vijjati
          idampi dhamme ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
      |7.6| Ye puggala attha satam pasattha
          cattari etani yugani honti
          te dakkhineyya sugatassa savaka
          etesu dinnani mahapphalani
          idampi sanghe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
      |7.7| Ye suppayutta manasa dalhena
          nikkamino gotamasasanamhi
          te pattipatta amatam vigayha
          laddha mudha nibbutim bhunjamana
          idampi sanghe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
      |7.8| Yathindakhilo pathavim sito siya
          catubbhi vatebhi asampakampiyo
          tathupamam sappurisam vadami
          Yo ariyasaccani avecca passati
          idampi sanghe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
     |7.9| Yeriyasaccani 1- vibhavayanti
          gambhirapannena sudesitani
          kincapi te honti bhusappamatta
          na te bhavam atthamamadiyanti
          idampi sanghe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
    |7.10| Sahavassa dassanasampadaya
          tayassu dhamma jahita bhavanti
          sakkayaditthi vicikicchitanca
          silabbatam vapi yadatthi kinci
    |7.11| catuhapayehi ca vippamutto
          cha cabhithanani abhabbo katum
          idampi sanghe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
    |7.12| Kincapi so kammam karoti papakam
          kayena vacayuda cetasa va
          abhabbo so tassa paticchadaya
@Footnote: 1 idani payato pathanti "ye ariyasaccani vibhavayantiti ."
          Abhabbata ditthapadassa vutta
          idampi sanghe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
    |7.13| Vanappagumbe yatha phussitagge
          gimhanamase pathamasmim gimhe
          tathupamam dhammavaram adesayi
          nibbanagamim paramam hitaya
          idampi buddhe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
     |7.14| Varo varannu varado varaharo
          anuttaro dhammavaram adesayi
          idampi buddhe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
     |7.15| Khinam puranam navam natthi sambhavam
          virattacittayatike bhavasmim
          te khinabija avirulhichanda
          nibbanti dhira yathayampadipo
          idampi sanghe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
     |7.16| Yanidha bhutani samagatani
          Bhummani va yaniva antalikkhe
          tathagatam devamanussapujitam
          buddham namassama suvatthi hotu.
     |7.17| Yanidha bhutani samagatani
          bhummani va yaniva antalikkhe
          tathagatam devamanussapujitam
          dhammam namassama suvatthi hotu.
     |7.18| Yanidha bhutani samagatani
          bhummani va yaniva antalikkhe
          tathagatam devamanussapujitam
          sangham namassama suvatthi hotu.
             Ratanasuttam nitthitam.
                 -------
           Khuddakapathe tirokuddakandam
   [8] |8.1| (mattasukhapariccaga    passe ce vipulam sukham
          caje mattasukham dhiro      sampassam vipulam sukham .)
      |8.2| tirokuddesu titthanti   sandhisinghatakesu ca
          dvarabahasu titthanti   agantvana sakam gharam.
      |8.3| Pahute 1- annapanamhi  khajjabhojje upatthite
@Footnote: 1 Ma. pahute.
          Na tesam koci sarati       sattanam kammapaccaya.
      |8.4| Evam dadanti natinam     ye honti anukampaka
          sucim panitam kalena      kappiyam panabhojanam
          idam vo natinam hotu     sukhita hontu natayo.
      |8.5| Te ca tattha samagantva  natipeta samagata
          pahute 1- annapanamhi  sakkaccam anumodare
      |8.6| ciram jivantu no nati     yesam hetu labhamhase.
          Amhakanca kata puja   dayaka ca anipphala.
      |8.7| Na hi tattha kasi atthi     gorakkhettha na vijjati
          vanijja tadisi natthi    hirannena kayakayam.
          Ito dinnena yapenti   peta kalakata tahim
      |8.8| unnate 2- udakam vuttham   yatha ninnam pavattati
          evameva ito dinnam     petanam upakappati.
      |8.9| Yatha varivaha pura     paripurenti sagaram
          evameva ito dinnam     petanam upakappati.
    |8.10| Adasi me akasi me     natimitta sakha ca me
          petanam dakkhinam dajja   pubbe katamanussaram.
    |8.11| Na hi runnam va soko va  yavanna paridevana
          na tam petanamatthaya    evam titthanti natayo.
    |8.12| Ayanca kho dakkhina dinna sanghamhi supatitthita
@Footnote: 1 Ma. pahute .  2 Ma. unname.
          Digharattam hitayassa      thanaso upakappati.
    |8.13| So natidhammo ca ayam nidassito
          petanapuja ca kata ulara
          balanca bhikkhunamanuppadinnam
        tumhehi punnam pasutam anappakanti.
          Tirokuddakandam nitthitam.
               ----------
          Khuddakapathe nidhikandam
   [9] |9.1| Nidhim nidheti puriso       gambhire udakantike
          atthe kicce samuppanne  atthaya me bhavissati
      |9.2| rajato va duruttassa    corato pilitassa va
          inassa va pamokkhaya   dubbhikkhe apadasu va
          etadatthaya lokasmim    nidhi nama nidhiyyati.
      |9.3| Tavassunihito santo    gambhire udakantike
          na sabbo sabbada yeva   tassa tam upakappati
      |9.4| nidhi va thana cavati      sanna vassa vimuyhati
          naga va apanamenti   yakkha vapi haranti nam
      |9.5| appiya vapi dayada  uddharanti apassato
          yada punnakkhayo hoti   sabbametam vinassati.
      |9.6| Yassa danena silena     sannamena damena ca
          nidhi sunihito hoti      itthiya purisassa va
      |9.7| cetiyamhi ca sanghe va    puggale atithisu va
          matari pitari vapi       atho jetthamhi bhatari
      |9.8| eso nidhi sunihito      ajeyyo anugamiko
          pahaya gamaniyesu       etam adaya gacchati.
      |9.9| Asadharanamannesam     acoraharano nidhi.
          Kayiratha dhiro