ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 7 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 7 : Vinaya. Culla (2)
   [553] Tena kho pana samayena bhikkhuniyo dīghāni kāyabandhanāni
dhārenti  teheva phāsuke 1- namenti 2- . manussā ujjhāyanti
khīyanti vipācenti .pe. seyyathāpi gihikāmabhoginiyoti 3- . Bhagavato
@Footnote: 1 Yu. pāske. 2 Ma. phāsukā nāmenti. 3 Ma. gihinī kāmabhoginiyoti.
Etamatthaṃ  ārocesuṃ  .  na  bhikkhave  bhikkhuniyā  dīghaṃ kāyabandhanaṃ
dhāretabbaṃ  yā  dhāreyya  āpatti  dukkaṭassa  anujānāmi bhikkhave
bhikkhuniyā  ekapariyāyakataṃ  1-  kāyabandhanaṃ  na  ca  tena phāsukā
nametabbā 2- yā nameyya āpatti dukkaṭassāti.
   [554] Tena kho pana samayena bhikkhuniyo vilivena paṭṭena phāsuke 3-
namenti  4-  cammapaṭṭena  phāsuke  namenti  dussapaṭṭena phāsuke
namenti  dussaveṇiyā  phāsuke namenti dussavaṭṭiyā phāsuke namenti
coḷapaṭṭena phāsuke namenti coḷaveṇiyā phāsuke namenti coḷavaṭṭiyā
phāsuke  namenti  suttaveṇiyā phāsuke namenti suttavaṭṭiyā phāsuke
namenti  . manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti .pe. seyyathāpi
gihikāmabhoginiyoti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave
bhikkhuniyā  vilivena  paṭṭena  phāsukā  nametabbā  na  cammapaṭṭena
phāsukā  nametabbā  na  dussapaṭṭena  phāsukā  nametabbā  na
dussaveṇiyā   phāsukā  nametabbā  na  dussavaṭṭiyā  phāsukā
nametabbā  na  coḷapaṭṭena  phāsukā  nametabbā  na  coḷaveṇiyā
phāsukā nametabbā na coḷavaṭṭiyā phāsukā nametabbā na suttaveṇiyā
phāsukā  nametabbā na suttavaṭṭiyā phāsukā nametabbā yā nameyya
āpatti dukkaṭassāti.
   [555]  Tena  kho  pana samayena bhikkhuniyo aṭṭhillena jaghanaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ekapariyākataṃ. 2 Ma. nāmetabbā. 3 Ma. phāsukā. 4 Ma. nāmenti.
Ghaṃsāpenti  gohanukena  jaghanaṃ  koṭṭāpenti  hatthaṃ  koṭṭāpenti
hatthakocchaṃ   koṭṭāpenti   pādaṃ   koṭṭāpenti   pādakocchaṃ
koṭṭāpenti  ūruṃ  koṭṭāpenti  mukhaṃ  koṭṭāpenti  dantamaṃsaṃ
koṭṭāpenti  .  manussā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  .pe.
Seyyathāpi  gihikāmabhoginiyoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na
bhikkhave  bhikkhuniyā aṭṭhillena jaghanaṃ ghaṃsāpetabbaṃ na gohanukena jaghanaṃ
koṭṭāpetabbaṃ  na  hattho  koṭṭāpetabbo  na  hatthakoccho
koṭṭāpetabbo  na  pādo  koṭṭāpetabbo  na  pādakoccho
koṭṭāpetabbo  na  ūru  koṭṭāpetabbo  na  mukhaṃ koṭṭāpetabbaṃ
na dantamaṃsaṃ koṭṭāpetabbaṃ yā koṭṭāpeyya āpatti dukkaṭassāti.
   [556]  Tena  kho  pana  samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo mukhaṃ
ālimpanti  mukhaṃ  ummaddenti  mukhaṃ  cuṇṇenti  manosilikāya  mukhaṃ
lañcenti  aṅgarāgaṃ  karonti  mukharāgaṃ  karonti  aṅgarāgamukharāgaṃ
karonti  . manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti .pe. seyyathāpi
gihikāmabhoginiyoti  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave
bhikkhuniyā  mukhaṃ  ālimpitabbaṃ  na  mukhaṃ  ummaddetabbaṃ  na  mukhaṃ
cuṇṇetabbaṃ  na  manosilikāya  mukhaṃ  lañcetabbaṃ  na  aṅgarāgo
kātabbo  na  mukharāgo  kātabbo  na  aṅgarāgamukharāgo kātabbo
yā kareyya āpatti dukkaṭassāti.
   [557]  Tena  kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo avaṅgaṃ
karonti visesakaṃ karonti olokanakena olokenti sāloke tiṭṭhanti
sanaccaṃ  1-  kārāpenti vesiṃ vuṭṭhāpenti pānāgāraṃ ṭhapenti sūnaṃ
ṭhapenti  āpaṇaṃ  pasārenti  vaḍḍhiṃ  payojenti  vaṇijjaṃ  payojenti
dāsaṃ  upaṭṭhāpenti  dāsiṃ  upaṭṭhāpenti  kammakaraṃ  upaṭṭhāpenti
kammakariṃ  upaṭṭhāpenti  tiracchānagataṃ  upaṭṭhāpenti  haritakapattikaṃ 2-
pakiṇanti  namatakaṃ  dhārenti . manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti
.pe. seyyathāpi gihikāmabhoginiyoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ.
Na bhikkhave bhikkhuniyā avaṅgaṃ kātabbaṃ na visesakaṃ kātabbaṃ na olokanakena
oloketabbaṃ na sāloke ṭhātabbaṃ 3- na sanaccaṃ 1- kārāpetabbaṃ na
vesī vuṭṭhāpetabbā na pānāgāraṃ ṭhapetabbaṃ na sūnaṃ ṭhapetabbaṃ 4- na
āpaṇo pasāretabbo na vaḍḍhi payojetabbā na vaṇijjā payojetabbā
na  dāso  upaṭṭhāpetabbo  na dāsī upaṭṭhāpetabbā na kammakaro
upaṭṭhāpetabbo  na  kammakarī  upaṭṭhāpetabbā  na  tiracchānagato
upaṭṭhāpetabbo  na  haritakapattikaṃ  2-  pakiṇitabbaṃ  na  namatakaṃ
dhāretabbaṃ yā dhāreyya āpatti dukkaṭassāti.
   [558] Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhuniyo sabbanīlakāni
@Footnote: 1 Ma. naccaṃ. 2 Ma. harītakapattikaṃ. Yu. harītakapaṇṇikaṃ. 3 Ma. Yu. tiṭṭhātabbaṃ.
@4 Ma. Yu. sūnā ṭhapetabbā.
Cīvarāni  dhārenti  sabbapītakāni  cīvarāni  dhārenti  sabbalohitakāni
cīvarāni  dhārenti  sabbamañjeṭṭhakāni  1-  cīvarāni  dhārenti
sabbakaṇhāni   cīvarāni  dhārenti  sabbamahāraṅgarattāni  cīvarāni
dhārenti  sabbamahānāmarattāni  cīvarāni  dhārenti  acchinnadasāni
cīvarāni  dhārenti  dīghadasāni  cīvarāni dhārenti pupphadasāni cīvarāni
dhārenti phaladasāni 2- cīvarāni dhārenti kañcukaṃ dhārenti tirīṭaṃ 3-
dhārenti.
   {558.1} Manussā ujjhāyanti khīyanti vipācenti .pe. Seyyathāpi
gihikāmabhoginiyoti . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Na bhikkhave bhikkhuniyā
sabbanīlakāni cīvarāni dhāretabbāni na sabbapītakāni cīvarāni dhāretabbāni
na  sabbalohitakāni  cīvarāni  dhāretabbāni  na  sabbamañjeṭṭhakāni
cīvarāni  dhāretabbāni  na  sabbakaṇhāni  cīvarāni  dhāretabbāni na
sabbamahāraṅgarattāni  cīvarāni  dhāretabbāni  na  sabbamahānāmarattāni
cīvarāni  dhāretabbāni  na  acchinnadasāni  cīvarāni  dhāretabbāni
na  dīghadasāni  cīvarāni  dhāretabbāni  na  pupphadasāni  cīvarāni
dhāretabbāni na phaladasāni cīvarāni dhāretabbāni na kañcukaṃ dhāretabbaṃ
na tirīṭaṃ dhāretabbaṃ yā dhāreyya āpatti dukkaṭassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 7 page 343-347. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=7&item=553&items=6              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=7&item=553&items=6&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=7&item=553&items=6              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=7&item=553&items=6              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=7&i=553              Contents of The Tipitaka Volume 7 http://84000.org/tipitaka/read/?index_7

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :