ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [793]  [1]-  Yantena  bhagavatā  jānatā passatā arahatā
sammāsambuddhena  usūyavādikāya  2-  bhikkhuniyā  aṭṭakaraṇapaccayā
saṅghādiseso kattha paññattoti . Sāvatthiyā paññatto. Kaṃ ārabbhāti.
Thullanandaṃ  bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti . thullanandā bhikkhunī
usūyavādikā  2-  vihari  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  atthi tattha paññatti
anuppaññatti  anuppannapaññattīti  .  ekā  paññatti  anuppaññatti
anuppannapaññatti tasmiṃ natthi. Sabbatthapaññatti padesapaññattīti.
   {793.1}    Sabbatthapaññatti    .    sādhāraṇapaññatti
asādhāraṇapaññattīti   .   asādhāraṇapaññatti  .  ekatopaññatti
ubhatopaññattīti  .  ekatopaññatti  .  catunnaṃ  pātimokkhuddesānaṃ
katthogadhaṃ  kattha  pariyāpannanti  .  nidānogadhaṃ  nidānapariyāpannaṃ .
Katamena uddesena uddesaṃ āgacchatīti . tatiyena uddesena uddesaṃ
āgacchati . catunnaṃ vipattīnaṃ katamā vipattīti . sīlavipatti . Sattannaṃ
āpattikkhandhānaṃ katamo āpattikkhandhoti . saṅghādisesāpattikkhandho .
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhātīti  . dvīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti siyā kāyato ca vācato ca samuṭṭhāti na cittato
siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe. Kenābhaṭanti.
Paramparābhaṭaṃ. [3]-
@Footnote: 1 Ma. Yu. ito purato kattha paññattivāro dissati . 2 Ma. Yu. ussaya .....
@3 Ma. Yu. upāli dāsako ceva..... piṭakaṃ tambapaṇṇiyāti.
   [794] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena 1-
coriṃ  vuṭṭhāpanapaccayā  saṅghādiseso kattha paññattoti . sāvatthiyā
paññatto  .  kaṃ ārabbhāti . thullanandaṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  . thullanandā bhikkhunī coriṃ vuṭṭhāpesi tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  dvīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti  siyā vācato ca cittato ca samuṭṭhāti na kāyato siyā
kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
   [795]  Ekā  gāmantaraṃ  gamanapaccayā  saṅghādiseso  kattha
paññattoti  .  sāvatthiyā  paññatto . kaṃ ārabbhāti . aññataraṃ
bhikkhuniṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti . aññatarā bhikkhunī ekā
gāmantaraṃ  gacchi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  tisso
anuppaññattiyo  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [796]  Samaggena  saṅghena  ukkhittaṃ bhikkhuniṃ dhammena vinayena
satthusāsanena  anapaloketvā  kārakasaṅghaṃ  anaññāya  gaṇassa  chandaṃ
osāraṇapaccayā  saṅghādiseso  kattha  paññattoti  .  sāvatthiyā
paññatto  .  kaṃ  ārabbhāti  .  thullanandaṃ  bhikkhuniṃ  ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  thullanandā bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ
bhikkhuniṃ  dhammena  vinayena  satthusāsanena  anapaloketvā  kārakasaṅghaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. yantena.... sammāsambuddhenāti ime pāṭhā natthi.
Anaññāya  gaṇassa  chandaṃ  osāresi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā
paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti (dhuranikkhepe).
   [797]  Avassutāya bhikkhuniyā avassutassa purisapuggalassa hatthato
khādanīyaṃ  vā  bhojanīyaṃ  vā  sahatthā  paṭiggahetvā  bhuñjanapaccayā
saṅghādiseso  kattha  paññattoti  .  sāvatthiyā  paññatto  . kaṃ
ārabbhāti  .  sundarīnandaṃ  bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Sundarīnandā  bhikkhunī  avassutā  avassutassa  purisapuggalassa  hatthato
āmisaṃ  paṭiggahesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (paṭhamapārājike).
   [798]  Kinte  ayye eso purisapuggalo karissati avassuto
vā  anavassuto  vā yato tvaṃ anavassutā iṅghayye yante eso
purisapuggalo  deti  khādanīyaṃ  vā  bhojanīyaṃ  vā  taṃ tvaṃ sahatthā
paṭiggahetvā  khāda  vā  bhuñja vāti uyyojanapaccayā saṅghādiseso
kattha  paññattoti  .  sāvatthiyā  paññatto  . kaṃ ārabbhāti .
Aññataraṃ  bhikkhuniṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  aññatarā
bhikkhunī  kinte  ayye  eso  purisapuggalo  karissati  avassuto
vā  anavassuto  vā  yato  tvaṃ  anavassutā  iṅghayye  yante
eso   purisapuggalo   deti  khādanīyaṃ  vā  bhojanīyaṃ  vā
taṃ  tvaṃ  sahatthā  paṭiggahetvā  khāda vā bhuñja vāti uyyojesi
Tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti.
   [799]   Kupitāya   bhikkhuniyā   yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
nappaṭinissajjanapaccayā  saṅghādiseso  kattha  paññattoti . sāvatthiyā
paññatto  .  kaṃ ārabbhāti . caṇḍakāliṃ bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  caṇḍakālī  bhikkhunī  kupitā  anattamanā  evaṃ avaca
buddhaṃ  paccācikkhāmi  dhammaṃ  paccācikkhāmi  saṅghaṃ  paccācikkhāmi
sikkhaṃ  paccācikkhāmīti  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti .
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti .
(dhuranikkhepe).
   [800] Kismiñcideva adhikaraṇe pacchākatāya kupitāya 1- bhikkhuniyā
yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya  nappaṭinissajjanapaccayā  saṅghādiseso  kattha
paññattoti  .  sāvatthiyā paññatto . kaṃ ārabbhāti . caṇḍakāliṃ
bhikkhuniṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti . caṇḍakālī bhikkhunī kismiñcideva
adhikaraṇe  pacchākatā kupitā anattamanā evaṃ avaca chandagāminiyo ca
bhikkhuniyo  dosagāminiyo  ca  bhikkhuniyo  mohagāminiyo  ca bhikkhuniyo
bhayagāminiyo  ca  bhikkhuniyoti  tasmiṃ  vatthusmiṃ . ekā paññatti .
Channaṃ   āpattisamuṭṭhānānaṃ   ekena   samuṭṭhānena   samuṭṭhāti
(dhuranikkhepe).
   [801]   Saṃsaṭṭhānaṃ   bhikkhunīnaṃ   yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Nappaṭinissajjanapaccayā  saṅghādiseso  kattha  paññattoti . sāvatthiyā
paññatto  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sambahulā bhikkhuniyo ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā  bhikkhuniyo  saṃsaṭṭhā  vihariṃsu tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena
samuṭṭhānena samuṭṭhāti (dhuranikkhepe).
   [802] Saṃsaṭṭhā vayye tumhe viharatha mā tumhe nānā viharitthāti
uyyojentiyā   yāvatatiyaṃ   samanubhāsanāya   nappaṭinissajjanapaccayā
saṅghādiseso  kattha  paññattoti  .  sāvatthiyā  paññatto  . kaṃ
ārabbhāti  .  thullanandaṃ  bhikkhuniṃ  ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Thullanandā  bhikkhunī saṃsaṭṭhā vayye tumhe viharatha mā tumhe nānā
viharitthāti  uyyojesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti (dhuranikkhepe) .pe.
   [803]  Dadhiṃ  viññāpetvā  bhuñjanapaccayā  pāṭidesanīyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiyā
bhikkhuniyo  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  . chabbaggiyā bhikkhuniyo
dadhiṃ  viññāpetvā  bhuñjiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti
ekā  anuppaññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ catūhi samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti  siyā  kāyato  samuṭṭhāti  na  vācato  na  cittato
siyā  kāyato  ca  vācato  ca  samuṭṭhāti  na  cittato  siyā
kāyato  ca  cittato  ca  samuṭṭhāti  na  vācato  siyā kāyato
Ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti.
        Katthapaññattivāraṃ niṭṭhitaṃ paṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 210-215. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=8&item=793&items=11              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=8&item=793&items=11&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=8&item=793&items=11              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=8&item=793&items=11              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=793              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :