ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [8] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
upakkamitvā  asuciṃ  mocentassa  saṅghādiseso  kattha  paññatto .
Kaṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusmiṃ  .  atthi  tattha  paññatti
@Footnote: 1 Ma. Yu. idaṃ pāṭhadvayaṃ natthi .  2 Ma. Yu. katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhātīti.
Anuppaññatti  anuppannapaññatti   sabbattha  paññatti  padesapaññatti
sādhāraṇapaññatti  asādhāraṇapaññatti  ekatopaññatti  ubhatopaññatti .
Pañcannaṃ   pātimokkhuddesānaṃ   katthogadhaṃ   kattha   pariyāpannaṃ
katamena  uddesena  uddesaṃ  āgacchati  . catunnaṃ vipattīnaṃ katamā
vipatti  .  sattannaṃ  āpattikkhandhānaṃ  katamo  āpattikkhandho .
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  katīhi  samuṭṭhānehi  samuṭṭhāti  . catunnaṃ
adhikaraṇānaṃ  katamaṃ  adhikaraṇaṃ  .  sattannaṃ  samathānaṃ  katīhi  samathehi
sammati  .  ko  tattha  vinayo  ko  tattha  abhivinayo  kiṃ tattha
pātimokkhaṃ  kiṃ  tattha  adhipātimokkhaṃ  kā  vipatti  kā  sampatti
kā  paṭipatti  .  kati atthavase paṭicca bhagavatā upakkamitvā asuciṃ
mocentassa  saṅghādiseso  paññatto  .  ke  sikkhanti  .  ke
sikkhitasikkhā  .  kattha  ṭhitaṃ  . ke dhārenti . kassa vacanaṃ .
Kenābhaṭanti.
   [9] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
upakkamitvā  asuciṃ  mocentassa  saṅghādiseso  kattha paññattoti .
Sāvatthiyā paññatto . kaṃ ārabbhāti. Āyasmantaṃ seyyasakaṃ ārabbha.
Kismiṃ  vatthusminti . āyasmā seyyasako hatthena upakkamitvā asuciṃ
mocesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  atthi  tattha  paññatti  anuppaññatti
anuppannapaññattīti   .  ekā  paññatti  ekā  anuppaññatti
anuppannapaññatti   tasmiṃ   natthi   .   sabbattha   paññatti
padesapaññattīti   .   sabbattha  paññatti  .  sādhāraṇapaññatti
Asādhāraṇapaññattīti   .   asādhāraṇapaññatti  .  ekatopaññatti
ubhatopaññattīti  .  ekatopaññatti  .  pañcannaṃ  pātimokkhuddesānaṃ
katthogadhaṃ  kattha  pariyāpannanti  .  nidānogadhaṃ  nidānapariyāpannaṃ .
Katamena uddesena uddesaṃ āgacchatīti . tatiyena uddesena uddesaṃ
āgacchati . catunnaṃ vipattīnaṃ katamā vipattīti . sīlavipatti . Sattannaṃ
āpattikkhandhānaṃ katamo āpattikkhandhoti. Saṅghādisesāpattikkhandho.
   {9.1} Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ katīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhātīti.
Ekena  samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na
vācato . catunnaṃ adhikaraṇānaṃ katamaṃ adhikaraṇanti . āpattādhikaraṇaṃ .
Sattannaṃ  samathānaṃ  katīhi  samathehi sammatīti . dvīhi samathehi sammati
sammukhāvinayena ca paṭiññātakaraṇena ca . ko tattha vinayo ko tattha
abhivinayoti . paññatti vinayo vibhatti abhivinayo . kiṃ tattha pātimokkhaṃ
kiṃ tattha adhipātimokkhanti . paññatti pātimokkhaṃ vibhatti adhipātimokkhaṃ.
Kā vipattīti . asaṃvaro vipatti. Kā sampattīti. Saṃvaro sampatti. Kā
paṭipattīti  . na evarūpaṃ karissāmīti yāvajīvaṃ āpāṇakoṭikaṃ samādāya
sikkhati sikkhāpadesu . kati atthavase paṭicca bhagavatā upakkamitvā asuciṃ
mocentassa saṅghādiseso paññattoti . dasa atthavase paṭicca bhagavatā
upakkamitvā  asuciṃ  mocentassa saṅghādiseso paññatto saṅghasuṭṭhutāya
saṅghaphāsutāya  dummaṅkūnaṃ  puggalānaṃ  niggahāya  pesalānaṃ  bhikkhūnaṃ
phāsuvihārāya   diṭṭhadhammikānaṃ  āsavānaṃ  saṃvarāya  samparāyikānaṃ
Āsavānaṃ  paṭighātāya  appasannānaṃ  pasādāya pasannānaṃ bhiyyobhāvāya
saddhammaṭṭhitiyā  vinayānuggahāya  .  ke  sikkhantīti  .  sekkhā
ca  puthujjanakalyāṇakā ca sikkhanti . ke sikkhitasikkhāti . arahanto
sikkhitasikkhā . kattha ṭhitanti . sikkhākāmesu ṭhitaṃ. Ke dhārentīti.
Yesaṃ vattati te dhārenti . kassa vacananti . Bhagavato vacanaṃ arahato
sammāsambuddhassa. Kenābhaṭanti. Paramparābhaṭaṃ.
    Upāli dāsako ceva        soṇako siggavo tathā
    moggalīputtena pañcamā    ete jambusirivhaye.
    Tato mahindo iṭṭiyo      uttiyo ceva sambalo
           .pe. 1-
    Ete nāgā mahāpaññā    vinayaññū maggakovidā 2-
    vinayaṃ dīpe pakāsesuṃ 3-      piṭakaṃ tambapaṇṇiyāti 4-.
            [5]-
   [10] Yantena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
mātugāmena   saddhiṃ   kāyasaṃsaggaṃ  samāpajjantassa  saṅghādiseso
kattha  paññattoti  .  sāvatthiyā  paññatto  . kaṃ ārabbhāti .
Āyasmantaṃ  udāyiṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti . āyasmā udāyi
@Footnote: 1 po Ma. bhaddanāmo ca paṇḍito .  2 Po. Ma. jambudīpā idhāgatā.
@3 Po. Ma. vinayaṃ te vācayiṃsu .  4 Po. Ma. itisaddo natthi.
@5 Po. Ma. nikāye pañca vācesuṃ    satta ceva pakaraṇe
@     tato ariṭṭho medhāvī       tissadatto ca paṇḍito
@     visārado kāḷasumano      thero ca dīghanāmako
@                dīghasumano ca paṇḍito
@     punadeva kāḷasumano       nāgatthero ca buddharakkhito
@     tissatthero ca medhāvī      devatthero ca paṇḍito
@     punadeva sumano medhāvī     vinaye ca visārado
@     bahussuto cūḷanāgo       gajova duppadhaṃsiyo
@     dhammapālitanāmo ca       rohane sādhu pūjito
@     tassa sisso mahāpaṇṇo   khemanāmo tipeṭako
@     dīpe tārakarājāva        paññāya atirocatha
@     upatisso ca medhāvī       phussadevo mahākathī
Mātugāmena  saddhiṃ  kāyasaṃsaggaṃ  samāpajji  tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā
paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena
samuṭṭhāti kāyato ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato .pe.
   [11] Mātugāmaṃ duṭṭhullāhi vācāhi obhāsantassa saṅghādiseso
kattha  paññattoti  .  sāvatthiyā  paññatto  . kaṃ ārabbhāti .
Āyasmantaṃ  udāyiṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti . āyasmā udāyi
mātugāmaṃ  duṭṭhullāhi  vācāhi  obhāsi  tasmiṃ  vatthusmiṃ . ekā
paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi samuṭṭhāti
siyā  kāyato  ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato siyā vācato
ca  cittato  ca  samuṭṭhāti  na kāyato siyā kāyato ca vācato
ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [12] Mātugāmassa santike attakāmapāricariyāya vaṇṇaṃ bhāsantassa
saṅghādiseso  kattha  paññattoti  .  sāvatthiyā  paññatto .
Kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ udāyiṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
@Footnote:   punadeva sumano medhāvī     pupphanāmo bahussuto
@   mahākathī mahāsivo        piṭke sabbattha kovido
@   punadeva upāli medhāvī     vinaye ca visārado
@   mahānāgo mahāpañño    saddhammavaṃsakovido
@   punadeva abhayo medhāvī      piṭke sabbattha kovido
@   tissatthero ca medhāvī      vinaye ca visārado
@   tassa sisso mahāpañño   pupphanāmo bahussuto
@   sāsanaṃ anurakkhanto       jambudīpe patiṭṭhito
@   cuḷābhayo ca medhāvī       vinaye ca visārado
@   tissatthero ca medhāvī      saddhammavaṃsakovido
@   cuḷadevo ca medhāvī        vinaye ca visārado
@   sivatthero ca medhāvī       vinaye sabbattha kovido
@   ete nāgā mahāpaññā   vinayaññū maggakovidā
@   vinayaṃ dīpe pakāsesuṃ       piṭakaṃ tambapaṇṇiyāti.
@        aparaṃpi evaṃ ñātabbaṃ.
Āyasmā  udāyi  mātugāmassa  santike  attakāmapāricariyāya  vaṇṇaṃ
abhāsi  tasmiṃ   vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhāti .pe.
   [13]   Sañcarittaṃ   samāpajjantassa  saṅghādiseso  kattha
paññattoti  . sāvatthiyā paññatto . kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ
udāyiṃ  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti . āyasmā udāyi sañcarittaṃ
samāpajji  tasmiṃ  vatthusmiṃ . ekā paññatti ekā anuppaññatti .
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  chahi  samuṭṭhānehi samuṭṭhāti siyā kāyato
samuṭṭhāti na vācato na cittato siyā vācato samuṭṭhāti na kāyato na
cittato siyā kāyato ca vācato ca samuṭṭhāti na cittato siyā kāyato
ca cittato ca samuṭṭhāti na vācato siyā vācato ca cittato ca samuṭṭhāti
na kāyato siyā kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [14]  Saññācikāya  kuṭiṃ  kārāpentassa  saṅghādiseso kattha
paññattoti . āḷaviyā paññatto . kaṃ ārabbhāti . āḷavike 1-
bhikkhū  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti . āḷavikā bhikkhū saññācikāya
kuṭiṃ  2-  kārāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāta .pe.
   [15]  Mahallakaṃ  vihāraṃ  kārāpentassa  saṅghādiseso  kattha
paññattoti  . kosambiyā paññatto . kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ
channaṃ  ārabbha  . kismiṃ vatthusminti . āyasmā channo vihāravatthuṃ
sodhento  aññataraṃ  cetiyarukkhaṃ chedāpesi tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā
paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ chahi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [16]  Bhikkhuṃ  amūlakena  pārājikena  dhammena anuddhaṃsentassa
@Footnote: 1 Sī. Ma. Yu. āḷavake. 2 Ma. Yu. kuṭiyo.
Saṅghādiseso  kattha  paññattoti  .  rājagahe  paññatto  .  kaṃ
ārabbhāti . mettiyabhummajake bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Mettiyabhummajakā  bhikkhū  āyasmantaṃ  dabbaṃ  mallaputtaṃ  amūlakena
pārājikena dhammena anuddhaṃsesuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [17]  Bhikkhuṃ  aññabhāgiyassa  adhikaraṇassa kiñci desaṃ lesamattaṃ
upādāya  pārājikena  dhammena  anuddhaṃsentassa  saṅghādiseso kattha
paññattoti . rājagahe paññatto . kaṃ ārabbhāti. Mettiyabhummajake
bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti . mettiyabhummajakā bhikkhū āyasmantaṃ
dabbaṃ  mallaputtaṃ  aññabhāgiyassa  adhikaraṇassa  kiñci  desaṃ  lesamattaṃ
upādāya  pārājikena  dhammena anuddhaṃsesuṃ tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā
paññatti. Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [18]   Saṅghabhedakassa  bhikkhuno  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
nappaṭinissajjantassa  saṅghādiseso  kattha  paññattoti  .  rājagahe
paññatto . kaṃ ārabbhāti . devadattaṃ ārabbha. Kismiṃ vatthusminti.
Devadatto  samaggassa  saṅghassa  bhedāya  parakkami tasmiṃ vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhāti kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [19]  Bhedānuvattakānaṃ  bhikkhūnaṃ  yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
nappaṭinissajjantānaṃ  saṅghādiseso  kattha  paññattoti  .  rājagahe
paññatto  .  kaṃ  ārabbhāti  .  sambahule  bhikkhū  ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti  .  sambahulā  bhikkhū  devadattassa  saṅghabhedāya
Parakkamantassa  anuvattakā  ahesuṃ  [1]-  tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā
paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti
kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [20]   Dubbacassa   bhikkhuno   yāvatatiyaṃ   samanubhāsanāya
nappaṭinissajjantassa  saṅghādiseso  kattha  paññattoti  .  kosambiyā
paññatto  .  kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ channaṃ ārabbha . kismiṃ
vatthusminti  .  āyasmā  channo  bhikkhūhi  sahadhammikaṃ  vuccamāno
attānaṃ  avacanīyaṃ  akāsi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā paññatti .
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato
ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [21]   Kuladūsakassa   bhikkhuno   yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
nappaṭinissajjantassa  saṅghādiseso  kattha  paññattoti  .  sāvatthiyā
paññatto  .  kaṃ  ārabbhāti . assajipunabbasuke bhikkhū ārabbha .
Kismiṃ   vatthusminti   .   assajipunabbasukā   bhikkhū   saṅghena
pabbājanīyakammakatā  bhikkhū  chandagāmitā  dosagāmitā  mohagāmitā
bhayagāmitā  pāpesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā paññatti . channaṃ
āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena  samuṭṭhānena  samuṭṭhāti  kāyato  ca
vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
        Terasa saṅghādisesā niṭṭhitā.
             -------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. vaggavādakā.
             Tassuddānaṃ
   [22] Visaṭṭhi kāyasaṃsaggo 1-  duṭṭhullaṃ attakāmataṃ 2-
     sañcarittaṃ kuṭī ceva       vihāro ca amūlakaṃ
     kiñci desañca bhedo ca    tatheva 3- anuvattakā
     dubbacaṃ kuladūsañca       saṅghādisesaterasāti.
             ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 6-14. http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=8&item=8&items=15              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pali/roman_item_s.php?book=8&item=8&items=15&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=8&item=8&items=15              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=8&item=8&items=15              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=8              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :