ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ปัฏฐานปกรณ์ ภาค ๖

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียานุโลม [ติกปัฏฐาน]

๑. กุสลติกะ ๑. ปฏิจจวาร

พระอภิธรรมปิฎก
ธัมมปัจจนียานุโลม ติกปัฏฐาน
__________
ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
๑. กุสลติกะ ๑. ปฏิจจวาร
ปัจจยจตุกกนัย - เหตุปัจจัยและอารัมมณปัจจัย
[๑] สภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่ ขันธ์ ๓ อาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้น ฯลฯ ขันธ์ ๒ อาศัยขันธ์ ๒ เกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่ ขันธ์ ๓ และจิตตสมุฏฐานรูปอาศัยขันธ์ ๑ ที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็น อัพยากตกิริยาเกิดขึ้น ฯลฯ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๕๐๓}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียานุโลม [ติกปัฏฐาน]

๑. กุสลติกะ ๑. ปฏิจจวาร

สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๕ วาระ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศล และที่ไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็น อัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศล และที่ไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศล เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๑ วาระ [๒] สภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะ อารัมมณปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะ อารัมมณปัจจัย มี ๒ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๕๐๔}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียานุโลม [ติกปัฏฐาน]

๑. กุสลติกะ ๑. ปฏิจจวาร

สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะอารัมมณ- ปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะ อารัมมณปัจจัย มี ๒ วาระ สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะ อารัมมณปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะ อารัมมณปัจจัย มี ๒ วาระ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัย มี ๑ วาระ สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤต เกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัย มี ๑ วาระ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศล เกิดขึ้นเพราะอารัมมณปัจจัย มี ๑ วาระ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๑๘ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อธิปติปัจจัย มี ๑๘ วาระ วิปากปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๑๘ วาระ
ปัจจนียะ - นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัย
[๓] สภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะ นเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะ นเหตุปัจจัย ฯลฯ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๕๐๕}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียานุโลม [ติกปัฏฐาน]

๑. กุสลติกะ ๓. ปัจจยวาร

สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศล เกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัย [๔] สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะ นอารัมมณปัจจัย ฯลฯ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศล เกิดขึ้นเพราะนอารัมมณปัจจัย (ย่อ) [๕] นเหตุปัจจัย มี ๖ วาระ นอารัมมณปัจจัย มี ๖ วาระ นอธิปติปัจจัย มี ๑๘ วาระ ฯลฯ นปุเรชาตปัจจัย มี ๑๒ วาระ ฯลฯ นกัมมปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ นอาหารปัจจัย มี ๓ วาระ นอินทรียปัจจัย มี ๓ วาระ นฌานปัจจัย มี ๓ วาระ นมัคคปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ นวิปปยุตตปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ โนวิคตปัจจัย มี ๖ วาระ นอารัมมณปัจจัย กับเหตุปัจจัย มี ๖ วาระ (ย่อ) อารัมมณปัจจัย กับนเหตุปัจจัย มี ๖ วาระ (ย่อ) (สหชาตวารเหมือนกับปฏิจจวาร)
๑. กุสลติกะ ๓. ปัจจยวาร
[๖] สภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๕๐๖}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียานุโลม [ติกปัฏฐาน]

๑. กุสลติกะ ๗. ปัญหาวาร

สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น เพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤตทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลให้เป็น ปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลให้เป็น ปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๕ วาระ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะ เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตให้เป็นปัจจัย เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๕ วาระ ... ทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤต ... มี ๓ วาระ ... ทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤต ... มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่เป็นกุศลทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลให้เป็น ปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย มี ๕ วาระ (ย่อ) เหตุปัจจัย มี ๒๖ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๑๓ วาระ ฯลฯ วิปากปัจจัย มี ๓ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๖ วาระ ในสังสัฏฐวาร เหตุปัจจัย มี ๙ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๙ วาระ (สัมปยุตตวารเหมือนกับปฏิจจวาร)
๑. กุสลติกะ ๗. ปัญหาวาร
[๗] สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดยเหตุปัจจัย {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๕๐๗}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียานุโลม [ติกปัฏฐาน]

๑. กุสลติกะ ๗. ปัญหาวาร

สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤต โดยเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดย เหตุปัจจัย มี ๕ วาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น อกุศลโดยเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น กุศลโดยเหตุปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น อัพยากฤตโดยเหตุปัจจัย มี ๑ วาระ
อารัมมณปัจจัย
[๘] สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลโดยอารัมมณ- ปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลโดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตโดย อารัมมณปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น กุศลโดยอารัมมณปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น อกุศลโดยอารัมมณปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น อัพยากฤตโดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ วาระ {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๕๐๘}

พระอภิธรรมปิฎก ธัมมปัจจนียานุโลม [ติกปัฏฐาน]

๑. กุสลติกะ ๗. ปัญหาวาร

สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น กุศลโดยอารัมมณปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น อกุศลโดยอารัมมณปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นอกุศลและที่ไม่เป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็น อัพยากฤตโดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ วาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นกุศลและที่ไม่เป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศล โดยอารัมมณปัจจัย มี ๓ วาระ (ย่อ) [๙] เหตุปัจจัย มี ๑๘ วาระ อารัมมณปัจจัย มี ๑๘ วาระ อธิปติปัจจัย มี ๒๓ วาระ อนันตรปัจจัย มี ๑๖ วาระ ฯลฯ สหชาตปัจจัย มี ๑๘ วาระ อัญญมัญญปัจจัย มี ๙ วาระ นิสสยปัจจัย มี ๒๒ วาระ อุปนิสสยปัจจัย มี ๑๘ วาระ ปุเรชาตปัจจัย มี ๙ วาระ ปัจฉาชาตปัจจัย มี ๖ วาระ อาเสวนปัจจัย มี ๙ วาระ กัมมปัจจัย มี ๑๘ วาระ วิปากปัจจัย มี ๓ วาระ อาหารปัจจัย มี ๑๘ วาระ ฯลฯ มัคคปัจจัย มี ๑๘ วาระ สัมปยุตตปัจจัย มี ๙ วาระ วิปปยุตตปัจจัย มี ๑๒ วาระ ฯลฯ อวิคตปัจจัย มี ๒๒ วาระ (พึงขยายปัญหาวารให้พิสดาร) {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๔๕ หน้า : ๕๐๙}


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๔๕ หน้าที่ ๕๐๓-๕๐๙. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=45&siri=100              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [1], [2].                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=45&A=8019&Z=8137                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=45&i=1693              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=45&item=1693&items=19              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=45&item=1693&items=19                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu45บันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :